0114-KDIP1-3.4012.83.2022.2.KP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.83.2022.2.KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lutego 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 25 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ewidencji sprzedaży usług mycia i czyszczenia auta, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia. Uzupełniliście go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 15 kwietnia 2022 r. (wpływ 22 kwietnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw ewidencjonowana za pomocą kas fiskalnych online. Na terenie obiektu znajduje się także myjnia samoobsługowa czterostanowiskowa - będąca środkiem trwałym Spółki. W celu skorzystania z usługi mycia auta należy dokonać jednej z dwóch czynności tj. zakupu żetonu na stacji (siedziba Spółki) wówczas transakcja zafiskalizowana jest na kasie rejestrującej bądź bezpośrednie użycie bilonu poprzez umieszczony w każdym stanowisku odrębnie - wrzutnik monet.

W związku z wejściem w życie 1 lipca 2022 r. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia Ministra Finansów Spółka rozważa następujący sposób postępowania:

Zaprogramować wrzutniki monet znajdujące się w urządzeniach myjni samoobsługowej odrębnie w każdym stanowisku w taki sposób, aby przyjmowały wyłącznie żetony będące odpowiednikiem bilonu o wartości 1 zł, 2 zł, 5 zł. Tym samym każdorazowa obsługa mycia auta poprzedzona zostałaby fizycznym zakupem żetonu na stacji paliw. Co w konsekwencji byłoby jednoznaczne z ewidencją tejże transakcji na kasie rejestrującej i tym samym wydaniem nabywcy dowodu sprzedaży tj. paragonu bądź faktury. Sposobu zmiany oprogramowania wrzutników monet Spółka dokonałaby w wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej świadczącej tego typu usługi, co zostałoby odpowiednio udokumentowane.

Poprzez takie działanie Spółka wyeliminowałaby możliwość użycia bilonu w urządzeniach. Jedynym możliwym stałoby się wówczas sposób opisany powyżej.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Spółka wskazała, że przedmiotem wniosku są usługi sklasyfikowane pod numerem PKWiU 45.20.30.0.

Pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu do wniosku)

Czy sposób w jaki Spółka dokonywała będzie ewidencji sprzedaży usług mycia i czyszczenia auta, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. będzie prawidłowy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Stanowisko w sprawie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu do wniosku)

Spółka w zdarzeniu przyszłym przedstawiła we wniosku sposób przekształcenia wrzutników monet tak aby wyłączyć z nich możliwość wykonywania usługi poprzez wrzut monet a pozostawiając jedynie możliwość realizacji usługi w całości z udziałem obsługi stacji paliw poprzez zakup żetonów, a tym samym w momencie ich zakupu fiskalizację transakcji.

Jak wskazano we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podstawowym przedmiotem działalności Spółki, będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych oraz innych towarów i usług na stacji paliw. Cała sprzedaż ewidencjonowana jest przez Spółkę na kasach rejestrujących. W ramach prowadzonej działalności świadczy także usługi mycia i czyszczenia samochodów przy użyciu urządzeń samoobsługowych (tzn. ww. czynności dokonywane są samodzielnie przez klienta) - usytuowanych na terenie stacji paliw. Pod względem funkcjonalności urządzenia umożliwiają wykonanie usługi samodzielnie tj. bezpośredni wrzutnik monet oraz zakup żetonu z udziałem obsługi stacji paliw tj. usługa poprzedzona zakupem żetonu i zafiskalizowaniem transakcji na kasie rejestrującej.

Na koniec miesiąca jednym zapisem technicznym - klienci nie otrzymują paragonów - rejestrowana jest sprzedaż usług - kwotą zbiorczą - wykonanych samodzielnie przez nabywcę tj. bez udziału obsługi stacji paliw (poprzez otwarcie panelu urządzenia i przeliczenie znajdujących się w nim monet). Zapis ten prowadzony jest przez Spółkę celem realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji wynikającej z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT), zgodnie z którym:

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1)

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2)

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3)

kontrahentów;

4)

dowodów sprzedaży i zakupów.

W świetle przepisów powołanej ustawy należy odnieść się także do obowiązku wynikającego z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast art. 111 ust. 3a wskazuje, iż podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

1)

wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a)

w postaci papierowej lub

b)

za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony;

2)

dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;

3)

udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;

4)

poddawać kasy rejestrujące w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących;

5)

(uchylony)

6)

przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217);

7)

stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;

8)

dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b;

9)

prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;

10)

(uchylony)

11)

poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji;

12)

zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3;

13)

zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.

Dodatkowo należy podkreślić art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, który wskazuje, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Rezultatem powyżej delegacji jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m, który wchodzi w życie 1 lipca 2022 r.

Powołany powyżej paragraf z przesuniętym terminem wejścia w życie dotyczy usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) i nie podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania zarówno przedmiotowemu jak i podmiotowemu.

Zdaniem Spółki sposób ewidencjonowania sprzedaży usług sklasyfikowanych w PKWiU 45.20.30.0 poprzez wyeliminowanie możliwości całkowitej samoobsługi przez nabywcę i sprzedaży usług wyłącznie z udziałem stacji paliw tj. każdorazowo usługa poprzedzona transakcją fiskalizacji na kasie rejestrującej - będzie prawidłowy, zgodny z treścią art. 111 ust. 1 ust. 3a ustawy o podatku VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.); dalej zwana ustawą. Zgodnie z tym przepisem,

podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, która wskazuje, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy,

podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy,

minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia,

zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia,

w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W poz. 40 załącznika do rozporządzenia wymieniono,

usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

1)

bilonie lub banknotach, lub

2)

innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Jednocześnie § 4 rozporządzenia wskazuje, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

I tak zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2022 r.,

zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Powyższy przepis wskazuje, że od 1 lipca 2022 r. usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), także usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania tych czynności na kasie rejestrującej. W zakresie tych usług nie będzie zatem zastosowania zwolnienie wskazane w poz. 40 załącznika do rozporządzenia.

Ponadto zgodnie z § 6 pkt 1 i 2 pkt a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625),

podatnicy, prowadząc ewidencję:

1)

wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12;

2)

w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):

a)

w gotówce - wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.

Stosownie do § 12 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących,

w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw ewidencjonowana za pomocą kas fiskalnych online. Na terenie obiektu znajduje się także myjnia samoobsługowa czterostanowiskowa - będąca środkiem trwałym Spółki, usługi sklasyfikowane są pod numerem PKWiU 45.20.30.0. W celu skorzystania z usługi mycia auta należy dokonać jednej z dwóch czynności tj. zakupu żetonu na stacji (siedziba Spółki) wówczas transakcja zafiskalizowana jest na kasie rejestrującej bądź bezpośrednie użycie bilonu poprzez umieszczony w każdym stanowisku odrębnie - wrzutnik monet. W związku z wejściem w życie 1 lipca 2022 r. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka rozważa następujący sposób postępowania: Zaprogramować wrzutniki monet znajdujące się w urządzeniach myjni samoobsługowej odrębnie w każdym stanowisku w taki sposób aby przyjmowały wyłącznie żetony będące odpowiednikiem bilonu o wartości 1 zł, 2 zł, 5 zł. Tym samym każdorazowa obsługa mycia auta poprzedzona zostałaby fizycznym zakupem żetonu na stacji paliw. Co w konsekwencji byłoby jednoznaczne z ewidencją tejże transakcji na kasie rejestrującej i tym samym wydaniem nabywcy dowodu sprzedaży tj. paragonu bądź faktury. Sposobu zmiany oprogramowania wrzutników monet Spółka dokonałaby w wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej świadczącej tego typu usługi, co zostałoby odpowiednio udokumentowane. Poprzez takie działanie Spółka wyeliminowałaby możliwość użycia bilonu w urządzeniach.

Spółka ma wątpliwości czy sposób w jaki Spółka dokonywała będzie ewidencji sprzedaży usług mycia i czyszczenia auta, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. będzie prawidłowy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Z ww. przepisów wynika, że sprzedaż usług sklasyfikowanych pod nr PKWiU 45.20.30.0 tj. usług mycia i czyszczenia auta w tym usług realizowanych w myjni samoobsługowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej. W przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca, aby dostosować się do zmiany przepisów postanowił każdą sprzedaż ww. usług ewidencjonować na kasie fiskalnej w taki sposób, że klient przed skorzystaniem z myjni samoobsługowej będzie musiał zakupić żeton na stacji benzynowej. Żeton będzie uprawniał klienta do zrealizowania konkretnej usługi tj. mycia auta. W chwili zakupu żetonu transakcja ta zostanie zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i usługobiorca otrzyma paragon bądź fakturę. Z myjni samoobsługowej będzie można skorzystać jedynie za pomocą zakupionego żetonu (brak możliwości skorzystania z myjni wrzucając monety). Zatem należy stwierdzić, że usługa mycia auta będzie zaewidencjonowane na kasie rejestrującej w momencie nabycia przez klienta żetonu na stacji Spółki, który uprawnia klienta do zrealizowania konkretnej usługi tj. mycia auta. Ponadto Spółka po zaewidencjonowaniu na kasie rejestrującej usługi mycia auta wyda klientowi dowód sprzedaży tj. paragon.

Tym samym mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro - jak wskazuje Spółka - w celu skorzystania z usługi mycia auta klient będzie musiał na stacji (siedziba Spółki) zakupić żeton będący odpowiednikiem bilonu o wartości 1 zł, 2 zł, 5 zł i transakcja ta będzie każdorazowo ewidencjonowana na kasie fiskalnej (klient będzie otrzymywał paragon bądź fakturę) to należy zgodzić się ze Spółką, że sprzedaż ta byłaby zaewidencjonowana zgodnie z art. 111a ust. 3a pkt 1 ustawy.

Podkreślić przy tym należy, że urządzenia na myjni zostaną tak zaprogramowane, że nie będzie można z nich korzystać bez uprzedniego zakupu żetonu.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl