0114-KDIP1-3.4012.766.2021.2.AMA, Rejestracja VAT w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0114-KDIP1-3.4012.766.2021.2.AMA - Rejestracja VAT w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.766.2021.2.AMA Rejestracja VAT w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 grudnia 2021 r. wpłynął Pani wniosek z 29 października 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uzyskania statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług w przypadku prowadzenia odrębnego gospodarstwa rolnego. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 lutego 2022 r. (wpływ 27 lutego 2022 r.) oraz pismem z 1 marca 2022 r. (wpływ 1 marca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Polski. Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim. Wnioskodawczyni oraz jej małżonek posiadają w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm., dalej: "k.r.o.") ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Mąż Wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie gospodarstwo rolne w zakresie hodowli drobiu. (dalej "Nieruchomość Męża Wnioskodawczyni"). Na Nieruchomości Męża Wnioskodawczyni posadowione są budynki przeznaczone do chowu i produkcji drobiu. Nieruchomość Męża Wnioskodawczyni tworzy gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (dalej "UPR") (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm., dalej: "Gospodarstwo rolne Męża Wnioskodawczyni"). Gospodarstwo rolne Męża Wnioskodawczyni posiada grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Gospodarstwo rolne Męża Wnioskodawczyni wchodzi w skład majątku odrębnego Męża Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni jest zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym (dalej: "GUS") jako osoba prowadząca gospodarstwo rolne. Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni zostało zarejestrowane w GUS pod numerem REGON: (...). Wnioskodawczyni nie jest przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioskodawczyni prowadzić będzie działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o VAT. Wnioskodawczyni uzyskała tytuł prawny do części Gospodarstwa rolnego Męża Wnioskodawczyni na podstawie umowy dzierżawy zawartej z mężem Wnioskodawczyni. Na podstawie zawartej umowy dzierżawy Wnioskodawczyni uzyskała tytułu prawny do części Gospodarstwa rolnego Męża Wnioskodawczyni (dalej: "Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni"). W skład Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni wchodzić będzie grunt oraz posadowione na gruncie budynki, oraz budowle przeznaczone do prowadzenia Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni. W oparciu o pozostałą część Gospodarstwa rolnego Męża Wnioskodawczyni Mąż Wnioskodawczyni będzie prowadził działalność rolniczą w zakresie chowu i hodowli drobiu. W oparciu zaś o Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni będzie prowadziła samodzielnie oraz we własnym zakresie działalność rolniczą w zakresie chowu i produkcji drobiu. Gospodarstwo Rolne Wnioskodawczyni zostanie wyodrębnione z Gospodarstwa rolnego Męża Wnioskodawczyni w taki sposób, że każde z małżonków będzie mogło prowadzić działalność rolniczą w sposób niezakłócony i samodzielnie. Mąż Wnioskodawczyni, w odniesieniu do prowadzonego samodzielnie Gospodarstwa rolnego Męża Wnioskodawczyni złożył na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o VAT zgłoszenie rejestracyjne. Małżonek Wnioskodawczyni jest podatnikiem czynnym w zakresie podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem Gospodarstwa rolnego Męża Wnioskodawczyni. Mąż Wnioskodawczyni zarejestrował Gospodarstwo rolne Męża Wnioskodawczyni w GUS. Gospodarstwo rolne Męża Wnioskodawczyni zostało zarejestrowane w GUS pod numerem REGON: (...). W zakresie prowadzonych gospodarstw rolnych każde z małżonków, tj. Wnioskodawczyni, oraz Małżonek Wnioskodawczyni samodzielnie prowadzą każde z gospodarstw rolnych wchodzące w skład ich majątków osobistych.

Pytania

Czy w odniesieniu do Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni - Wnioskodawczyni jest uprawniona do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego i uzyskania statusu podatnika podatku od towarów i usług?

Pani stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawczyni jest Ona uprawniona do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 15 ust. 4 i 5 w zw. z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT w odniesieniu do Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni. W ocenie Wnioskodawczyni uzyskane przez Nią na podstawie umowy dzierżawy Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów UPR. W konsekwencji, Wnioskodawczyni w związku z prowadzeniem Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni jest uprawniona do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku od towarów i usług, ponieważ Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni będzie odrębnym podatnikiem na potrzeby podatku od towarów i usług, aniżeli Mąż Wnioskodawczyni. Wobec czego należy uznać, że Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawczyni, jako osoba samodzielnie prowadząca Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni, jest uprawniona do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o VAT w zw. z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT i uzyskania statusu podatnika w zakresie działalności prowadzonej za pośrednictwem Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT: "Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.".

Na gruncie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT ustawodawca wskazał katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Dokonanie jednej ze wskazanych czynności powoduje opodatkowanie jej podatkiem od towarów i usług.

Sam fakt wystąpienia czynności wskazanej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT nie powoduje, że wskazana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby czynność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wskazana czynność musi zostać dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT: "Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności."

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT: "Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych."

W świetle powyższego, podatnikiem podatku od towarów i usług są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w sposób zorganizowany, ciągły oraz dla celów zarobkowych prowadzą działalność gospodarczą. Ustawa o VAT jako podatnika postrzega każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o VAT: "W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1."

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy VAT: "Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach."

Na gruncie art. 15 ust. 4 i ust. 5 Ustawy o VAT wprowadzono szczególne rozwiązanie w zakresie przyznania statusu podatnika podatku od towarów i usług dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne. W przypadkach wskazanych na gruncie art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne. Na gruncie art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT wprowadzono założenie, że podatnikiem na potrzeby podatku od towarów i usług w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego jest osoba fizyczna, która złoży zgłoszenie rejestracyjne. Z uwagi bowiem na okoliczność, że jedno gospodarstwo rolne prowadzić może kilka osób fizycznych przyjęto założenie, że na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług z konkretnego gospodarstwa rolnego podatnikiem podatku od towarów i usług może być wyłącznie ta osoba fizyczna, która pierwsza złoży zgłoszenie rejestracyjne na potrzeby podatku od towarów i usług.

Na gruncie art. 15 ust. 4 ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że do konkretnego gospodarstwa rolnego zgłoszenie rejestracyjne złożyć może wyłącznie jedna z osób je prowadzących. W konsekwencji oznacza to, że każde gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy o VAT wyznacza zakres osób, które mogą być podatnikami podatku od towarów i usług w odniesieniu do danego gospodarstwa rolnego, tj. są to osoby prowadzące dane gospodarstwo rolne. A contrario podatnikami podatku od towarów i usług w odniesieniu do danego gospodarstwa rolnego nie mogą zostać osoby, które nie prowadzą danego gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT: "W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych."

Wskazane stanowisko było przedmiotem wielu orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne, w których to wskazano:

1)

w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 marca 2020 r., sygn. I FSK 1636/17: "W przypadku prowadzenia przez grupę osób wyłącznie gospodarstwa rolnego (leśnego, rybackiego) bądź wspólnie działalności rolniczej (poza gospodarstwem rolnym), za podatnika podatku od towarów i usług uważa się tylko jedną z tych osób, a mianowicie tę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 u.p.t.u. W sytuacji więc dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez jedną z tych osób, podatnikiem podatku z tytułu tej działalności nie może zostać żadna z pozostałych osób prowadząca to gospodarstwo rolne bądź działalność rolniczą."

2)

w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 czerwca 2019 r., sygn. I FSK 1480/19: "W ramach jednego gospodarstwa rolnego nie może działać kilku podatników prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, czy wyłącznie działalność rolniczą. Dokonanie rejestracji przez jedną z osób prowadzących gospodarstwo oznacza, że całość zakupów i sprzedaży, związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa, powinna być rozliczana przez tego zarejestrowanego podatnika i wykluczone jest rozliczanie podatku z tytułu dostaw dokonywanych w ramach tego gospodarstwa na zasadach ryczałtowych przez inną osobę współprowadzącą to gospodarstwo."

W powołanych powyżej orzeczeniach Naczelny Sąd Administracyjny w sposób wyraźny akcentuje, że w ramach jednego gospodarstwa rolnego występować może kilka osób fizycznych prowadzących wskazane gospodarstwo rolne, z tym że podatnikiem na potrzeby podatku od towarów i usług jest osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne, oraz jako pierwsza złoży zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy o VAT: "Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o (...) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym."

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym: "Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej."

Na gruncie wskazanego przepisu ustawodawca zastrzegł, że gospodarstwo rolne stanowi obszar gruntów stanowiący własność, bądź znajdujący się w posiadaniu konkretnego podmiotu. W konsekwencji, gospodarstwo rolne będzie stanowiła nieruchomość rolna, do której tytułu prawny podatnik uzyska w drodze zawarcia umowy dzierżawy z uwagi na okoliczność, że na podstawie wskazanej umowy dochodzi do uzyskania posiadania w odniesieniu do konkretnego gruntu rolnego. Na gruncie ustawy o VAT "gospodarstwem rolnym" jest gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 UPR za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 UPR, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z art. 1 UPR gospodarstwo rolne stanowią grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W świetle powyższego gospodarstwo rolne stanowią grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione. Zgodnie z art. 2 ust. 1 UPR gospodarstwo rolne jest to obszar gruntu w stosunku, do którego podatnikowi przysługuje tytuł prawny w postaci prawa własności, bądź jest posiadaczem wskazanego gruntu. W konsekwencji oznacza to, że tytuł prawny do gospodarstwa rolnego można uzyskać zarówno w drodze jego nabycia (nabycie prawa własności), bądź uzyskania posiadania gruntów. Fakt uzyskania tytułu prawnego do gruntów, o których mowa w art. 1 UPR, tj. do gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza decyduje o tym, że dany podmiot posiada gospodarstwo rolne.

Przechodząc na grunt przedmiotowego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy o VAT w postaci Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni, z uwagi na okoliczność, że znajduje się w posiadaniu gruntów, które spełniają definicję z art. 2 ust. 1 UPR. W konsekwencji, wskazana nieruchomość, posiadana przez Wnioskodawczynię, stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy o VAT.

Dodatkowo wskazaną okoliczność podkreśla fakt, że Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni zostało przez Wnioskodawczynię wydzierżawione od małżonka, z którym posiada rozdzielność majątkową. Dowodzi to zatem okoliczności, że to Wnioskodawczyni uzyskała tytułu prawny do gospodarstwa rolnego i może jako jedyna prowadzić Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni samodzielnie.

W konsekwencji Wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni, w ramach którego prowadzi działalność w zakresie hodowli drobiu. W konsekwencji, z uwagi na istniejące wyodrębnienie - Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni stanowi odrębne gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy o VAT.

W komentarzu do ustawy o VAT - J. Matarewicz wskazuje: "Podobnie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, w przypadku podatników prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 art. 15 ustawy o VAT przypadkach, np. tzw. małorolnych rolników nieprowadzących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ww. przepisów (art. 15 ust. 5 ustawy o VAT). Oznacza to, że odrębnymi podatnikami VAT mogą być np. małżonkowie lub inni współwłaściciele prowadzący gospodarstwo rolne z zastrzeżeniem, że w zakresie związanym z działalnością tego gospodarstwa tylko jeden z nich lege artis zachowa status podatnika VAT. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie powyższych regulacji miało chronić budżet państwa przede wszystkim przed nadużyciami wynikającymi z działalności współwłaścicieli/małżonków, z których jeden posiada status rolnika ryczałtowego (zwalniającego z VAT sprzedaż płodów rolnych), a drugi rozlicza VAT na zasadach ogólnych (korzystając z pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego). Ryzyka takich nadużyć obiektywnie nie ma w przypadku, w którym każdy z ww. podmiotów rozlicza VAT na zasadach ogólnych." (Matarewicz Jacek, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany art. 15, wydanie z roku 2021). W konsekwencji, w ramach jednego gospodarstwa rolnego wyłącznie jedna osoba może być podatnikiem na potrzeby podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w ramach każdego z odrębnych gospodarstw rolnych każda osoba fizyczna, która je prowadzi może uzyskać status podatnika podatku od towarów i usług pod warunkiem, że prowadzi konkretne gospodarstwo rolne.

W konsekwencji, uzyskanie tytułu prawnego Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni w drodze zawarcia umowy dzierżawy prowadzi do powstania nowego gospodarstwa rolnego (uzyskanie posiadania przez Wnioskodawczynię). W konsekwencji, na gruncie analizowanego stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest uprawniona do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni z uwagi na okoliczność, że prowadzi Ona samodzielnie wskazane gospodarstwo rolne. Jako osoba prowadząca dane gospodarstwo rolne jest Ona uprawniona do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 15 ust. 4 w zw. z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT. Na potrzeby uzyskania statusu podatnika w odniesieniu do Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni bez znaczenia pozostaje fakt, że w zakresie innego gospodarstwa rolnego status podatnika VAT posiada Mąż Wnioskodawczyni. Status podatnika na potrzeby podatku od towarów i usług w odniesieniu do prowadzonego gospodarstwa rolnego posiada osoba, która jako pierwsza złoży zgłoszenie rejestracyjne, oraz prowadzi dane gospodarstwo rolne. Z tych powodów Wnioskodawczyni uprawniona jest do uzyskania statusu podatnika podatku od towarów i usług w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach Gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni z uwagi na okoliczność, że nikt dotychczas w odniesieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy:

w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 5 ustawy:

przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy:

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepis art. 2 pkt 15 ustawy wskazuje, że:

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 16 ustawy:

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Powołane przepisy jednoznacznie wskazują, że prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy:

zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Z treści art. 43 ust. 3 ustawy wynika, że:

rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy:

podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 2 ustawy:

w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Uwzględniając opis analizowanej sprawy wskazać należy, że przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dają osobie prowadzącej własne gospodarstwo rolne wybór czy będzie rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku czy też zrezygnuje z takiego zwolnienia i będzie czynnym podatnikiem VAT z tytułu takiej działalności rolniczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzić będzie działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy. Wnioskodawczyni uzyskała tytuł prawny do gospodarstwa na podstawie umowy dzierżawy zawartej z mężem, z którym posiadają ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Wnioskodawczyni jest także zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym jako osoba prowadząca gospodarstwo rolne. W skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni wchodzić będzie grunt oraz posadowione na gruncie budynki i budowle, przeznaczone do prowadzenia Jej gospodarstwa rolnego. W oparciu o pozostałą część gospodarstwa mąż Wnioskodawczyni, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, będzie prowadził samodzielnie działalność rolniczą w zakresie chowu i hodowli drobiu. Wnioskodawczyni natomiast będzie prowadziła działalność rolniczą, polegającą na chowie i produkcji drobiu, samodzielnie i we własnym zakresie. Gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni zostanie wyodrębnione z gospodarstwa rolnego męża Wnioskodawczyni w taki sposób, że każde z małżonków będzie mogło prowadzić działalność rolniczą w sposób niezakłócony i samodzielnie. W zakresie prowadzonych gospodarstw rolnych każde z małżonków, tj. Wnioskodawczyni, oraz małżonek Wnioskodawczyni samodzielnie prowadzą każde z gospodarstw rolnych wchodzące w skład ich majątków osobistych.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii czy jest Ona uprawniona do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego i uzyskania statusu podatnika podatku od towarów i usług w odniesieniu do Jej gospodarstwa rolnego.

Stosownie do art. 15 ust. 5 ustawy przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach. Wnioskodawczyni, jak wynika z opisu sprawy, prowadzić będzie działalność w zakresie chowu i produkcji drobiu, która stanowi działalność rolniczą zdefiniowaną w art. 2 pkt 15 ustawy.

W tym miejscu wyjaśnić również należy, że zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.):

przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, dającą dzierżawcy tytuł prawny do używania rzeczy wydzierżawiającego.

Jak wynika z opisu sprawy, po zawarciu rozdzielności majątkowej małżeńskiej, Wnioskodawczyni uzyskała tytuł prawny do części gospodarstwa męża Wnioskodawczyni na podstawie umowy dzierżawy. Tym samym, powstały dwa odrębne gospodarstwa rolne i każdy z małżonków w ramach swojej części oddzielnie, w sposób niezakłócony, będzie prowadził działalność rolniczą.

Wnioskodawczyni oraz Jej małżonek posiadają więc odrębne gospodarstwa rolne, stanowiące odrębny majątek każdego z małżonków. Z tego względu Wnioskodawczynię oraz Jej małżonka traktować należy odrębnie jako podmioty samodzielnie prowadzące rolniczą działalność gospodarczą.

Oznacza to zatem, że Wnioskodawczyni może, z tytułu prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, występować jako odrębny czynny podatnik podatku VAT na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy w związku z prowadzoną na własny rachunek działalnością rolniczą (własne gospodarstwo rolne), stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy.

W rezultacie, w omawianej sprawie, po uwzględnieniu powołanych przepisów prawa podatkowego, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni po zawarciu rozdzielności majątkowej małżeńskiej i uzyskaniu tytułu prawnego przez wydzierżawienie gospodarstwa rolnego, będzie posiadała odrębne od Jej męża gospodarstwa rolne - to jak słusznie Wnioskodawczyni wskazała we wniosku - Wnioskodawczyni będzie mogła, z tytułu prowadzenia swojego gospodarstwa rolnego, złożyć zgłoszenie rejestracyjne i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Panią w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl