0114-KDIP1-3.4012.719.2021.2.PRM - Zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących w przypadku usług szewskich

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.719.2021.2.PRM Zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących w przypadku usług szewskich

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 listopada 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 8 listopada 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości zrezygnowania z ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w prowadzonym warsztacie szewskim. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 17 grudnia 2021 r. (wpływ 22 grudnia 2021 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Zwraca się Pan z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej czy może Pan zrezygnować z ewidencjonowani obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w prowadzonym zakładzie szewskim w (...) przy ul. (...).

Posiada Pan kasę rejestrującą od 2013 r. i w tym okresie do chwili obecnej nigdy nie przekroczył limitu do obowiązkowego stosowania kas w kwocie 20.000. zł rocznie.

Poniżej przedstawił Pan obroty kasy rejestrującej:

- rok 2019 w kwocie 12.605 zł,

- rok 2020 w kwocie 7.026 zł,

- rok 2021 w kwocie 4.419 zł.

Nie jest Pan podatnikiem VAT, a podatek dochodowy płaci Pan w formie karty przedpłaconej. Ponadto jest Pan na emeryturze.

Nadmienił Pan, że złożył wniosek o udzielenie informacji w tej sprawie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...), gdzie poinformowano Pana, że kompetencja w tej sprawie należy do Krajowej Informacji Skarbowej.

Dodatkowo informuje Pan, że obecnie na prowadzonej kasie kończy się pamięć, a nabycie nowej kasy to wydatek około 2.000 zł. Działalność prowadzi Pan w suterenie, gdzie występuje brak zasięgu internetu (kasa on-line).

Pytanie

Czy może Pan zrezygnować z ewidencjonowani obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w prowadzonym zakładzie szewskim?

Pana stanowisko w sprawie - ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku

W Pana ocenie, zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji, gdzie używana jest kasa fiskalna, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20.000 zł - podatnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania kas - zwolnienie to obowiązuje do końca 2021 r. Przepis ten obowiązuje od kilkunastu lat.

Pana firma w okresie prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczyła ww. limitu (także w 2021 r. nie przekroczy tego limitu), a Pan podaną kasę fiskalną założył dobrowolnie. W przepisach o kasach fiskalnych nie ma zapisu, że można zrezygnować z ewidencjonowania w nich obrotu.

Jednakże, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2013 r., sygn. ITPP1/443-254/13A określił, że w sytuacji, gdy podatnik dobrowolnie zainstalował kasę fiskalną, a nie powstał wobec niego obowiązek, może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia za jej pomocą ewidencji sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe, oraz że prowadzi Pan działalność gospodarczą na emeryturze (od stycznia 2020 r.) w niewielkim zakresie, zakup nowej kasy fiskalnej stanowi dla Pana duży wydatek. Ponadto prowadzi Pan działalność w piwnicy starego przedwojennego budynku i nie może w nim odbierać połączeń telefonicznych, w związku z tym kasa on-line się nie nadaje. Zakup standardowej kasy ze względu na to, że nie będzie Pan jej długo stosować (kasy on-line) jest nieopłacalny.

Ponadto, Pana zdaniem, rezygnacja z ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej w Pana firmie nie przyniesie strat budżetowi państwa.

Jednocześnie nadmienia Pan, że jeżeli przekroczy Pan ww. limit to rozpocznie ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu nowej kasy.

Mając na uwadze powyższe, zwolnienie z prowadzenia kasy fiskalnej Pana zdaniem Panu przysługuje.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wskazany wyżej przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy,

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W obowiązującym stanie prawnym kwestie dotyczące zwolnienia z powyższego obowiązku, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrujących zostało określone m.in. w § 3 rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. uwarunkowanym wysokością osiągniętego obrotu.

Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia:

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Niektóre usługi oraz dostawa niektórych towarów zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia, o którym mowa w § 3 ww. rozporządzenia.

W myśl § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

a)

przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b)

przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c)

naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d)

w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e)

w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f)

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g)

prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h)

doradztwa podatkowego,

i)

związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j)

fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k)

kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l)

związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 13 ustawy:

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.

Stosownie do § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625), zwnaym dalej rozporządzeniem w sprawie kas:

W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w wyniku jej zapełnienia lub w wyniku jej uszkodzenia, wymiana ta jest wykonywana wyłącznie przez podmiot prowadzący serwis główny.

W myśl § 24 ust. 1 rozporządzenia:

W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w wyniku jej zapełnienia lub uszkodzenia podatnik dokonuje czynności określonych w § 34 pkt 1-3. W przypadku gdy wystąpiły okoliczności określone w § 46, stosuje się ten przepis odpowiednio.

Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia:

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1)

wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2)

niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3)

składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4)

sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

W § 35 rozporządzenia wskazano, że:

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, gdy wystąpiły okoliczności określone w § 46, podatnik sporządza i składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii protokołu, o którym mowa w § 46 ust. 4.

W myśl § 36 rozporządzenia:

W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan zakład szewski, w którym od 2013 r. ewidencjonuje Pan sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Obrót na ww. kasie w ostatnich latach przedstawiał się następująco:

- 12.605 zł za 2019 r.

- 7.026 zł za 2020 r.

- 4.419 zł za 2021 r. (na dzień złożenia wniosku).

Obecnie na wykorzystywanej przez Pana kasie rejestrującej kończy się pamięć.

Pana wątpliwości dotyczą możliwości zrezygnowania ze stosowania kasy rejestrującej w prowadzonym przez Pana zakładzie szewskim.

Odnosząc się do Pana wątpliwości dotyczących możliwości zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wskazać należy, że będzie Pan uprawniony do zrezygnowania ze stosowania kasy rejestrującej w przypadku, gdy sprzedaż przez nią rejestrowana będzie podlegała zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Zatem należy przeanalizować, czy będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w prowadzonym przez Pana zakładzie szewskim.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy, że świadczone przez Pana usługi szewskie nie zawierają się wśród usług wyłączonych z zastosowania zwolnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Ponadto - jak wynika z wniosku - kasę rejestrującą zakupił Pan dobrowolnie i w okresie prowadzenia przez Pana działalności gospodarczej w żadnym roku podatkowym nie przekroczył Pan limitu obrotów, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Nie powstał zatem wobec Pana obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W konsekwencji, świadcząc usługi szewskie - niewymienione w § 4 rozporządzenia - oraz korzystając ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie Pan miał możliwość zaprzestania ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W związku z tym, może Pan złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie dotychczas używanej kasy rejestrującej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego, stosownie do zapisu powołanego § 34 i § 35 rozporządzenia w sprawie kas.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl