0114-KDIP1-3.4012.6.2022.2.AMA, Archiwizowanie faktur elektronicznych - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP1-3.4012.6.2022.2.AMA - Archiwizowanie faktur elektronicznych

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.6.2022.2.AMA Archiwizowanie faktur elektronicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zachowania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur i dokumentów zrównanych z fakturami, dotyczących wydatków pracowniczych, archiwizowanych wyłącznie w formie elektronicznej. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 18 lutego 2022 r. (wpływ 18 lutego 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest Spółką należącą do globalnej grupy (...) (dalej: "(...)"), będącej międzynarodową grupą farmaceutyczną, specjalizującą się w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży leków innowacyjnych, szczepionek, diabetyków, leków sercowo-naczyniowych oraz leków bez recepty.

Wnioskodawca jest polską Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce). Wnioskodawca jest również czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce.

Grupa (...) podjęła w 2020 r. decyzję o dokonaniu wydzielenia (poprzez podział przez wydzielenie) do Spółki działalności polegającej na:

i) produkcji i dystrybucji oraz

ii) sprzedaży i marketingu produktów sprzedawanych bez recepty, tj. produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety,

("Wydzielone działy"), należącej obecnie do (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) (pełniąca rolę tzw. Spółki matki Wnioskodawcy; dalej: "Spółka Dzielona"). Wydzielenie nastąpi w roku 2022 (planowany termin wydzielenia to 1 marca 2022 r., dalej: "Dzień wydzielenia").

W związku z planowanym przeniesieniem Wydzielonych działów do Spółki, Spółka będzie zatrudniać pracowników (zatrudnionych obecnie w Spółce Dzielonej), którzy będą odbywać podróże służbowe w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.; dalej: "Kodeks pracy") - dalej jako: "podróże służbowe". W ramach podróży służbowych pracownicy będą ponosić wydatki związane z podróżami służbowymi. Tego typu wydatki obejmą m.in.: koszty dojazdów, w tym dojazdów samochodami służbowymi lub prywatnymi czy też koszty noclegów.

Ponadto, pracownicy Spółki, w ramach wykonywania obowiązków służbowych, będą mogli również dokonywać różnego rodzaju zakupów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością operacyjną i promocyjną, przykładowo: nabywać usługi gastronomiczne, cateringowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie o niskiej wartości oraz inne (dalej: "wydatki").

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe wydatki ponoszone w przyszłości przez Spółkę będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT przez Spółkę (wydatki ponoszone przez Spółkę mogą dotyczyć wydatków wymienionych w art. 88 ustawy o VAT, jednakże Spółka nie będzie odliczać podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi będą dotyczyć wydatków wymienionych w tym przepisie).

Z uwagi na fakt, że wydatki opisane powyżej będą ponoszone przez pracowników Spółki, Wnioskodawca zwróci pracownikom poniesione wydatki po ich właściwym udokumentowaniu. Rozliczanie powyższych kosztów z pracownikami będzie odbywać się elektronicznie, na podstawie zebranych i przedstawionych przez pracowników dokumentów będących dowodami księgowymi (tj. faktur, faktur korygujących, not księgowych, paragonów za autostradę lub parking, dowodów opłaty pocztowej, skarbowej i innej, biletów lotniczych, kolejowych i innych - sporządzonych w formie papierowej lub elektronicznej), potwierdzających poniesienie wydatku (dalej: "dokumenty" lub "dowody księgowe").

Pracownicy będą rozliczać wydatki w systemie informatycznym, służącym do zarządzania wyjazdami służbowymi oraz rozliczania wydatków związanych z codzienną działalnością operacyjną i promocyjną (dalej: "System"). Przed rozpoczęciem planowanej podróży lub dokonaniem rezerwacji na cele podróży, pracownik wprowadzi polecenie wyjazdu służbowego ("PWS"), tj. pracownik zgłosi i zarezerwuje wyjazd służbowy/wydatek związany z wyjazdem służbowym w Systemie.

Z kolei w ramach codziennych aktywności związanych z wykonywaniem obowiązków, pracownik będzie dokumentował poniesione koszty służbowe, gromadząc dowody zakupu towarów i usług na cele operacyjne lub promocyjne. Na bazie zgromadzonych dowodów, pracownik dokona rozliczenia poniesionych kosztów w Systemie informatycznym, co stanowi podstawę do wygenerowania przez System raportu, stanowiącego zbiorcze zestawienie rozliczanych wydatków służbowych poniesionych przez pracownika ("Raport wydatków").

Biorąc pod uwagę planowaną liczbę pracowników, którzy będą zatrudnieni przez Spółkę po Dniu wydzielenia oraz charakter planowanych wydatków, każdorazowe zbieranie i przechowywanie przez Spółkę dowodów księgowych dokumentujących poniesione przez pracowników wydatki w formie papierowej, może być procesem czasochłonnym i uciążliwym.

W związku z powyższym, Spółka planuje wdrożenie w pełni elektronicznego systemu rozliczania wydatków ponoszonych przez pracowników, usprawniającego sposób archiwizacji omawianych dokumentów. W ramach przedmiotowego systemu, cyfrowe kopie dowodów zakupu (stworzone przez pracownika Spółki przy użyciu skanera, telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego) lub kopie oryginałów dokumentów wystawionych w formie elektronicznej, byłyby zapisywane w nieedytowalnym formacie elektronicznym, w jakości pozwalającej na pełną czytelność ewentualnego późniejszego wydruku, a następnie wprowadzane do Systemu oraz dołączane do Raportu wydatków, celem przesłania ich do dalszej akceptacji. Spółka nie będzie posiadała papierowych oryginałów dowodów księgowych poniesienia wydatków, a jedynie System będzie przechowywał cyfrowy obraz dowodu zakupu. Po rozliczeniu wydatków i uzyskaniu informacji z systemu o zaksięgowaniu wydatków, pracownicy będą mogli dokonać zniszczenia papierowych oryginałów rozliczanych dokumentów księgowych.

W ramach funkcjonowania wyżej opisanego systemu w ramach Grupy (...), Wnioskodawca zamierza zapewnić funkcjonowanie określonych kontroli biznesowych, które ustalą wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą, a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Kontrole biznesowe, które ustalą wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług, będą realizowane w następujący sposób:

1. Pracownik planujący podróż służbową lub dokonujący rezerwacji usług na cele podróży, będzie musiał wypełnić PWS. Z chwilą przesłania wniosku PWS, przełożony pracownika otrzymuje powiadomienie mailowe ze szczegółami rezerwacji. Wnioski te będą stanowiły dokumenty uzupełniające. Pracownik wnioskujący o zwrot poniesionego wydatku, po wprowadzeniu kosztu do Systemu, będzie musiał dołączyć cyfrowy obraz dowodu księgowego (skan, zdjęcie zrobione przy użyciu telefonu komórkowego, tabletu itp.). Cyfrowy obraz dowodu księgowego wydatków będzie dostępny w nieedytowalnej wersji elektronicznej w Systemie.

2. Obowiązkiem pracownika będzie dołożenie wszelkich starań, aby przedkładane obrazy dokumentów były czytelne i zgodne z wystawionymi przez dostawcę oryginałami.

3. Następnie przełożony pracownika dokona weryfikacji oraz akceptacji wydatków w Systemie, na podstawie dołączonych przez pracownika cyfrowych kopii dowodów księgowych. Weryfikacja dokonywana przez przełożonego będzie miała na celu potwierdzenie, że dana usługa/wydarzenie/podróż służbowa miała miejsce i jest związana z prowadzoną przez Spółkę działalnością (w szczególności w zakresie miejsca, czasu, uczestników i charakteru wydarzenia, kosztu, dostawcy itp.). Przełożony będzie również weryfikował wpisany wydatek z załączonym obrazem.

4. Po akceptacji przełożonego, zespół odpowiedzialny za obsługę księgową rozliczeń pracowniczych, dokona kontroli formalno-rachunkowej wydatków oraz ich księgowania. Sprawowana kontrola wydatków będzie obejmować weryfikację czytelności załączników oraz prawidłowość wprowadzenia danych do Systemu.

Cyfrowy obraz dokumentów księgowych, w tym faktur będzie zapisywany w nieedytowalnym formacie elektronicznym, w jakości pozwalającej na pełną czytelność ewentualnego późniejszego wydruku, a zatem jakakolwiek ingerencja w treść obrazu dokumentu będzie całkowicie wykluczona.

Weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i ich zatwierdzanie przez autoryzowane osoby, dokonywana będzie w całości elektronicznie. Dowody księgowe poniesienia wydatków będą archiwizowane w podziale na okresy rozliczeniowe. Archiwizacja będzie się odbywać w sposób zapewniający ich łatwe odszukanie (co do zasady w sposób łatwiejszy i szybszy niż w ramach obecnego systemu archiwizacji, opartego na dokumentach w formie papierowej), przez okres co najmniej równy okresowi przedawnienia zobowiązań podatkowych Spółki. Dzięki temu dokumenty uzyskane przez pracowników będą przetwarzane w formie elektronicznej, znacznie trwalszej, tańszej i łatwiejszej w obsłudze niż obecny system bazujący na dokumentach papierowych.

Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że przedmiotowe faktury będą przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej, zgodnie z art. 112a ust. 3 oraz 4 ustawy o VAT. W przypadku przechowywania faktur w formie elektronicznej poza terytorium kraju Spółka zapewni możliwość dostępu on-line do systemu, w którym archiwizowane są obrazy faktur organom wymienionym w art. 112a ust. 3 ustawy o VAT lub dostarczy na każde życzenie organów podatkowych obrazy dokumentów zarchiwizowane w systemie w wersji elektronicznej.

W ocenie Spółki, sposób przechowywania otrzymywanych faktur, będzie zapewniał autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych dokumentów od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania poprzez sprawowaną kontrolę merytoryczną przełożonego, który na podstawie załączonego cyfrowego obrazu faktury oraz posiadanej wiedzy o celowości wydatku, zobowiązany jest do dokonania analizy przedstawionego dokumentu, w tym weryfikacji merytorycznej wydatku (w szczególności co do celowości jego poniesienia, wysokości oraz zakresu poniesionych kosztów), konieczność zapisu cyfrowego obrazu faktur w nieedytowalnym formacie elektronicznym, w jakości pozwalającej na pełną czytelność faktury, kontrolę formalną dokonywaną przez zespół odpowiedzialny za obsługę księgową rozliczeń, która będzie obejmować weryfikację czytelności cyfrowego obrazu faktury oraz weryfikację prawidłowości wprowadzonych danych do Systemu w porównaniu z załączonym cyfrowym obrazem faktury.

W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka pragnie uzyskać potwierdzenie, iż planowane wprowadzenie elektronicznego systemu archiwizacji i zarządzania dowodami księgowymi, związanymi z rozliczaniem wydatków ponoszonych przez pracowników w ramach podróży służbowych lub powierzonych im obowiązków służbowych, nie wpłynie w żaden sposób na jej prawa w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego, tj. będzie ona miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur przechowywanych w taki sposób (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków takiego odliczenia).

Spółka wskazała także, że 19 lutego 2021 r. wydana została w analogicznym stanie faktycznym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna (znak: 0114-KDIP1-3.4012.758.2020.2.k.k.) dla Spółki Dzielonej. Z ostrożności procesowej (w związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości "przejścia" praw z interpretacji indywidualnej w drodze podziału przez wydzielenie z mocy samego prawa na Spółkę), w związku z planowaną transakcją podziału przez wydzielenie oraz w celu zachowania spójności procedur archiwizowania dokumentów w ramach Grupy (...), Wnioskodawca zdecydował się na wystąpienie z analogicznym wnioskiem o interpretację indywidualną.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Wyjaśnienia dotyczące zakresu wniosku

Spółka potwierdziła, że wniosek dotyczy faktur oraz innych dokumentów zrównanych z fakturami zawierających wszystkie wymagane elementy do uznania tych dokumentów za zrównane z fakturami.

Uzupełnienie wniosku w zakresie doprecyzowania momentu, w którym faktury w formie papierowej będą mogły być zniszczone

Spółka potwierdziła także, że faktury w formie papierowej (i inne papierowe dokumenty zrównane z fakturami) będą niszczone dopiero po zastosowaniu kontroli biznesowych, sprawdzeniu ich poprawności, autentyczności pochodzenia integralności i czytelności oraz ich zaewidencjonowaniu. Jak zostało to opisane we wniosku "Spółka nie będzie posiadała papierowych oryginałów dowodów księgowych poniesienia wydatków, a jedynie System będzie przechowywał cyfrowy obraz dowodu zakupu. Po rozliczeniu wydatków i uzyskaniu informacji z systemu o zaksięgowaniu wydatków, pracownicy będą mogli dokonać zniszczenia papierowych oryginałów rozliczanych dokumentów księgowych."

Zgodnie z planowanym podejściem, pracownik będzie mógł dokonać zniszczenia oryginału dokumentu, który w procesie rozliczenia poniesionych kosztów został załączony w wersji elektronicznej do wydatku, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od daty złożenia raportu wydatków, o ile koszty te zostały zaksięgowane. Potwierdzeniem zaksięgowania kosztów jest zmiana statusu raportu wydatków w systemie na "Approved", o czym pracownik będzie powiadomiony mailowo przez auto-notyfikację.

Innymi słowy, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku, pracownik będzie mógł dokonać zniszczenia faktury dopiero po zakończeniu procesu kontroli biznesowej, który został opisany we wniosku:

"Kontrole biznesowe, które ustalą wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług, będą realizowane w następujący sposób:

1. Pracownik planujący podróż służbową lub dokonujący rezerwacji usług na cele podróży, będzie musiał wypełnić PWS. Z chwilą przesłania wniosku PWS, przełożony pracownika otrzymuje powiadomienie mailowe ze szczegółami rezerwacji. Wnioski te będą stanowiły dokumenty uzupełniające. Pracownik wnioskujący o zwrot poniesionego wydatku, po wprowadzeniu kosztu do Systemu, będzie musiał dołączyć cyfrowy obraz dowodu księgowego (skan, zdjęcie zrobione przy użyciu telefonu komórkowego, tabletu itp.). Cyfrowy obraz dowodu księgowego wydatków będzie dostępny w nieedytowalnej wersji elektronicznej w Systemie.

2. Obowiązkiem pracownika będzie dołożenie wszelkich starań, aby przedkładane obrazy dokumentów były czytelne i zgodne z wystawionymi przez dostawcę oryginałami.

3. Następnie przełożony pracownika dokona weryfikacji oraz akceptacji wydatków w Systemie, na podstawie dołączonych przez pracownika cyfrowych kopii dowodów księgowych. Weryfikacja dokonywana przez przełożonego będzie miała na celu potwierdzenie, że dana usługa / wydarzenie / podróż służbowa miała miejsce i jest związana z prowadzoną przez Spółkę działalnością (w szczególności w zakresie miejsca, czasu, uczestników i charakteru wydarzenia, kosztu, dostawcy itp.). Przełożony będzie również weryfikował wpisany wydatek z załączonym obrazem.

4. Po akceptacji przełożonego, zespół odpowiedzialny za obsługę księgową rozliczeń pracowniczych, dokona kontroli formalno-rachunkowej wydatków oraz ich księgowania. Sprawowana kontrola wydatków będzie obejmować weryfikację czytelności załączników oraz prawidłowość wprowadzenia danych do Systemu."

Zatem faktury w formie papierowej będą mogły zostać zniszczone dopiero po ich poprawnym rozliczeniu i zaksięgowaniu, co natomiast odbywa się po przeprowadzeniu kontroli biznesowej, sprawdzeniu ich poprawności, autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności oraz ich zaewidencjonowaniu.

Pytanie

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisany we wniosku sposób archiwizowania obrazu elektronicznego faktur (oraz dokumentów zrównanych z fakturami, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1979; dalej: "Rozporządzenie"), dotyczących wydatków pracowniczych w zakresie podróży służbowych oraz wydatków operacyjnych i promocyjnych jest zgodny z przepisami ustawy o VAT, a Spółce będzie przysługiwać, na podstawie art. 86 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie faktur (oraz dokumentów zrównanych z fakturami wymienionych w Rozporządzeniu), dotyczących wydatków pracowniczych w zakresie podróży służbowych oraz wydatków operacyjnych i promocyjnych, podlegających archiwizacji w sposób opisany we wniosku (przy założeniu, iż pozostałe warunki takiego obniżenia będą spełnione oraz przy założeniu, że nie znajdą zastosowania negatywne przesłanki zawarte w art. 88 ustawy o VAT)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany we wniosku sposób archiwizowania obrazu elektronicznego faktur (oraz dokumentów zrównanych z fakturami wymienionych w Rozporządzeniu), dotyczących wydatków pracowniczych w zakresie podróży służbowych oraz wydatków operacyjnych i promocyjnych jest zgodny z przepisami ustawy o VAT, a Spółce będzie przysługiwać, na podstawie art. 86 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie faktur (oraz dokumentów zrównanych z fakturami wymienionych w Rozporządzeniu), dotyczących wydatków pracowniczych w zakresie podróży służbowych oraz wydatków operacyjnych i promocyjnych, podlegających archiwizacji w sposób opisany we wniosku (przy założeniu, iż pozostałe warunki takiego obniżenia będą spełnione oraz przy założeniu, że nie znajdą zastosowania negatywne przesłanki zawarte w art. 88 ustawy o VAT).

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Analizując możliwość przechowywania w formie elektronicznej dokumentów, na podstawie których Spółka będzie dokonywać odliczenia podatku VAT naliczonego, niezbędna jest analiza przepisów ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jak zaś stanowi ust. 2 pkt 1 cytowanego przepisu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zasady dotyczące przechowywania wspomnianych faktur ujęte zostały w art. 112 oraz art. 112a ustawy o VAT. Jak bowiem stanowi pierwszy z wymienionych przepisów, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 109b ust. 7, art. 130d ust. 3, art. 134 ust. 3, art. 138h ust. 3 i art. 138i ust. 8.

Zgodnie zaś z treścią art. 112a ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy zobowiązani są do przechowywania zarówno wystawionych przez siebie (lub w swoim imieniu) faktur, jak i faktur otrzymanych w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W myśl ust. 4 cytowanego przepisu, podatnicy zapewniają organowi podatkowemu na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Analizowane przepisy dopuszczają zatem wprost możliwość przechowywania faktur (również tych otrzymywanych w formie papierowej) w formie elektronicznej. Co więcej, ustawodawca pozostawił podatnikom dowolność co do sposobu ich przechowywania. Sposób ten, w myśl powołanych przepisów, musi zapewniać jedynie:

* przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe,

* łatwość ich odszukania,

* autentyczność ich pochodzenia,

* integralność treści faktur,

* czytelność faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przepisy ustawy o VAT nie regulują natomiast w jaki sposób powyższe warunki mają być spełnione - ustawodawca zostawił podatnikom w tym zakresie pewną swobodę. Zgodnie bowiem z treścią art. 106m ust. 1 ustawy o VAT to podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralność treści i czytelności faktury. Kolejne ustępy cytowanego przepisu definiują natomiast jak należy interpretować wymienione powyżej wymogi. Mianowicie, przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Jak zaś stanowi ust. 4 cytowanego przepisu, autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

W ocenie Wnioskodawcy, nie ma zatem przeszkód, aby faktury oraz inne dokumenty zrównane z nimi, stwierdzające wydatki dokonywane przez pracowników Spółki (np. w trakcie odbywanych podróży służbowych lub w celu poniesienia wydatków operacyjnych i promocyjnych) podlegające opodatkowaniu VAT, przechowywane były w formie zapisu elektronicznego. Możliwość taką dopuszczają przepisy ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazał również, że planowane procedury i mechanizmy (wskazane w treści opisu zdarzenia przyszłego) będą stanowiły kontrole biznesowe w rozumieniu art. 106m ust. 4 ustawy o VAT, które pozwolą na ustalenie wiarygodnej ścieżki audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług, w związku z czym autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury zostanie zapewniona.

W konsekwencji, opisany w zdarzeniu przyszłym system przechowywania dokumentów, polegający na tworzeniu ich cyfrowej kopii i archiwizowaniu w postaci elektronicznej spełnia wymagania w zakresie przechowywania faktur przewidziane przepisami ustawy o VAT, w szczególności:

1) Wprowadzone przez Spółkę rozwiązanie informatyczne ułatwi przyporządkowanie dokumentów do odpowiednich okresów rozliczeniowych i ich przechowywanie w podziale na takie okresy;

2) Planowany sposób przechowywania faktur zapewni w każdym momencie możliwość ich wydrukowania lub zapisania na innym nośniku danych, a także niezwłoczny dostęp do przechowywanych dokumentów na żądanie upoważnionego organu (w tym również możliwość ich bezzwłocznego poboru i przetwarzania danych w nich zawartych). Ze względu na przypisanie poszczególnych dokumentów do odpowiednich okresów rozliczeniowych oraz wprowadzenie podstawowych danych w nich zawartych do systemu zagwarantowana zostanie łatwość odszukiwania faktur;

3) Planowany sposób archiwizacji dokumentów umożliwi identyfikację tożsamości sprzedawcy - zachowana zostanie zatem ich autentyczność. W odniesieniu do skanów/zdjęć dokumentów wynika ona bezpośrednio z faktu, że wersja elektroniczna dokumentów stanowić będzie wierne odzwierciedlenie jego papierowego odpowiednika otrzymanego przez Spółkę;

4) Dostęp do zeskanowanych i wprowadzonych do systemu dokumentów będzie ograniczony do odpowiednich osób, a ustawienia systemowe będą uniemożliwiać ich usunięcie. Sposób zapisu oraz przechowywania plików uniemożliwi również jakąkolwiek modyfikację przechowywanych dokumentów - tym samym zapewniona zostanie integralność dokumentów;

5) Zasady wprowadzania faktur do systemu oraz sposób ich akceptacji przez upoważnioną do tego osobę skutkować będą tym, iż zeskanowane dokumenty będą wyraźnym i kompletnym odzwierciedleniem odpowiadających im papierowych oryginałów - zapewniona zostanie czytelność przechowywanych dokumentów.

Możliwość przechowywania faktur i innych dokumentów z nimi zrównanych w formie elektronicznej, w ramach systemów informatycznych zbliżonych do systemu, którego wdrożenie planowane jest przez Wnioskodawcę, potwierdzona została w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych w ostatnich latach. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie przytoczyć choćby interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 3 września 2020 r. znak 0114-KDIP1-3.4012.391.2020.2.JF, w której to stwierdzono, że: "Należy stwierdzić, że regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur (wystawianych bądź otrzymywanych w formie papierowej) w formie elektronicznej, w dowolny sposób, jednakże sposób ten - jak wymaga ustawodawca - ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W przypadku przechowywania faktur poza terytorium kraju, podatnik jest obowiązany za pomocą środków elektronicznych, zapewnić dostęp on-line do tych faktur." Z powyższego wynika również, że forma, w jakiej przechowywane są faktury (papierowa lub elektroniczna) pozostaje bez wpływu na możliwość, czy zakres, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takich faktur.

W ocenie Wnioskodawcy nie ulega zatem wątpliwości, iż faktury (oraz inne dokumenty z nimi zrównane) przechowywane przez Spółkę w formie elektronicznej, w sposób opisany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, będą ją uprawniały do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na tych dokumentach (przy założeniu, iż pozostałe przewidziane przepisami prawa warunki takiego obniżenia zostaną spełnione).

Takie podejście potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej 9 września 2020 r. znak 0114-KDIP1-3.4012.392.2020.2.PRM, w której wskazał, że: "Co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego pod warunkiem, że podatnik posiada fakturę dokumentującą nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepisy nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe. (...) Należy zatem stwierdzić, że w stosunku do faktur, które zostaną przez Spółkę otrzymane w formie papierowej a następnie po ich zapisaniu w nieedytowalnym formacie i archiwizowaniu w sposób elektroniczny Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostałych warunków do odliczenia podatku VAT."

Stanowisko prezentowane przez Spółkę znajduje potwierdzenie również w wielu innych interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 6 sierpnia 2021 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.254.2021.1.PJ;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 30 lipca 2021 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.277.2021.1.JSU;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 3 września 2020 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.391.2020.2.JF;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 9 września 2020 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.392.2020.2.PRM;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 6 marca 2019 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.742.2018.2.k.p.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 19 czerwca 2020 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.198.2020.1.MAZ;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 22 czerwca 2017 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.83.2017.2.KT;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 20 września 2019 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.334.2019.2.MK;

* w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 26 stycznia 2016 r. (znak: IPPP2/4512-1101/15-2/MAO), 9 czerwca 2016 r. (znak: IPPP2/4512-280/16-4/MMA), 22 grudnia 2015 r. (znak: IPPP3/4512-971/15-2/JF), 16 lipca 2015 r. (znak: IPPP3/4512-477/15-2/k.p.), 22 października 2014 r. (znak: IPPP3/443-1006/14-2/IG) oraz 30 maja 2014 r. (znak: IPPP3/443-225/14-2/IG);

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 13 stycznia 2016 r., znak: ILPP4/4512-1-361/15-4/PR;

* w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 2 grudnia 2015 r. (znak: IBPP3/4512-679/14/KG) oraz 27 lutego 2015 r. (znak: IBPP3/443-1389/14/EJ);

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 20 listopada 2014 r. (znak IPTPP4/443-632/14-2/UNr).

Przede wszystkim jednak, Wnioskodawca podkreślił, że analogiczne stanowisko, dotyczące analogicznego stanu faktycznego zostało potwierdzone we wspomnianej w opisie zdarzenia przyszłego interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 19 lutego 2021 r. (znak: 0114-KDIP1-3.4012.758.2020.2.k.k.) z wniosku złożonego przez Spółkę Dzieloną. Z ostrożności procesowej, w związku z planowaną transakcją podziału przez wydzielenie oraz w celu zachowania spójności procedur archiwizowania dokumentów w ramach Grupy (...), Wnioskodawca zdecydował się na wystąpienie z analogicznym wnioskiem o interpretację indywidualną.

Jak zostało to potwierdzone w interpretacji wydanej wobec Spółki Dzielonej: "należy zgodzić się ze Spółką, że faktury i dokumenty z nimi zrównane mogą być przechowywane i archiwizowane wyłącznie w sposób elektroniczny, bez konieczności przechowywania ich w wersji papierowej. Ponadto, taka forma przechowywania faktur, pozwala zachować Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wskazanego w tych dokumentach, gdyż nabyte towary lub usługi, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych."

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie przytoczone powyżej przepisy ustawy o VAT oraz ich wykładnię prezentowaną przez organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych, należy uznać, że przedstawiony przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego sposób archiwizowania dokumentów jest zgodny z przepisami ustawy o VAT, a Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z tak przechowywanych dokumentów, na podstawie art. 86 ustawy o VAT (przy założeniu, że pozostałe warunki takiego obniżenia zostaną spełnione i jednocześnie nie wystąpią przesłanki negatywne wynikające z art. 88 ustawy o VAT).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą":

przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 32 ustawy:

fakturą elektroniczną jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Stosownie do art. 106n ust. 1 ustawy:

stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tego dokumentu. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy:

podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2)

wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a;

3)

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4)

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:

a)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

b)

czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,

dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b.

Jak stanowi art. 106g ust. 1 ustawy:

faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Stosownie do art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy:

w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej, podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy - zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

Przepis art. 106e wymienia katalog elementów, które powinna zawierać faktura.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy:

faktura może nie zawierać w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485 z późn. zm.) w § 3 pkt 1-5 określił przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy.

Wyjaśnić należy, że dokumenty wymienione w tym przepisie można traktować na równi z fakturami tylko wtedy, gdy zawierają wszystkie wymagane elementy.

Jeżeli zatem otrzymywany przez Wnioskodawcę dokument zawiera dane określone w przytoczonych powyżej przepisach jest on fakturą w rozumieniu ustawy i stosują się do niego wszystkie regulacje odnośnie przechowywania faktur oraz odliczenia wykazanego w nim podatku naliczonego. Jeśli natomiast dokument nie zawiera ww. danych, to nie może zostać uznany za fakturę i nie znajdują do niego zastosowania regulacje dotyczące przechowywania faktur zawarte w ustawie.

W myśl art. 106m ust. 1 ustawy:

podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Stosownie do art. 106m ust. 2 ustawy:

przez autentyczność pochodzenia rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy lub wystawcy faktury.

Zgodnie natomiast z art. 106m ust. 3 ustawy:

przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

Jak stanowi art. 106m ust. 4 ustawy:

autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Pojęcie "kontrole biznesowe" użyte w ww. art. 106m ust. 4 ustawy należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury, aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą bądź usługą. Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości, działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców. W stosownych przypadkach uwzględnione powinny być także inne czynniki. Przykładem kontroli biznesowej jest posiadanie dokumentów uzupełniających, takich jak zamówienie, umowa, dokument transportowy czy wezwanie do zapłaty, które będą towarzyszyły zaistniałym transakcjom handlowym.

Z kolei, pojęcie "wiarygodna ścieżka audytu", również użyte w ww. przepisie oznacza, że związek pomiędzy dokumentami uzupełniającymi oraz realizowanymi transakcjami jest łatwy do prześledzenia (dzięki posiadaniu dostatecznych danych dla powiązania dokumentów), zgodny z ustalonymi w przedsiębiorstwie procedurami oraz odzwierciedla procesy, które faktycznie miały miejsce. Ścieżka audytu dla celów podatku VAT powinna zapewnić możliwy do skontrolowania związek pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług tak, aby umożliwić sprawdzenie, czy faktura odzwierciedla fakt, że dostawa towarów lub świadczenie usług miały miejsce. Przy czym środki, przy wykorzystaniu których podatnik może wykazać powyższy związek, pozostawia się uznaniu podatnika.

Dopuszczalne są więc wszelkie metody (procedury) przechowywania faktur w formie elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że muszą one gwarantować autentyczność pochodzenia faktur, ich integralność oraz czytelność.

Zgodnie z art. 106m ust. 5 ustawy:

poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

1)

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

2)

elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych, lub

3) Krajowego Systemu e-Faktur - w odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Powyższy przepis określa technologiczne sposoby przesyłu faktur w postaci elektronicznej, które mocą ustawy uznane zostały przez prawodawcę za zapewniające autentyczność pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych. Wykorzystując jedną z powyższych metod podatnik może mieć pewność, że zapewnia on spełnienie ww. przedmiotowych cech faktur. Wskazane metody są jednak tylko przykładowym wyliczeniem, co oznacza że podatnik może zastosować inne, dowolne środki zapewnienia autentyczności i integralności faktury.

Stosownie do art. 112 ustawy:

podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 109b ust. 7, art. 130d ust. 3, art. 134 ust. 3, art. 138h ust. 3 i art. 138i ust. 8.

Zgodnie z art. 112a ust. 1 ustawy:

podatnicy przechowują:

1) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie,

2) otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie - w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W myśl art. 112a ust. 2 ustawy:

podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 112a ust. 3 ustawy:

przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur.

Zgodnie z art. 112a ust. 4 ustawy:

podatnicy zapewniają naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Stosowanie do art. 112aa ust. 1 ustawy:

faktury ustrukturyzowane są przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Przepisów art. 112 i art. 112a nie stosuje się.

W myśl art. 112aa ust. 2 ustawy:

po upływie okresu przechowywania faktur, o którym mowa w ust. 1, podatnik przechowuje faktury ustrukturyzowane poza Krajowym Systemem e-Faktur do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepisy art. 112 i art. 112a stosuje się odpowiednio.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur otrzymanych w formie elektronicznej lub papierowej, w dowolny sposób. Jednakże sposób ten, jak wymaga ustawodawca, ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest polską Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, do której w 2022 r. dokonane zostanie wydzielenie określonej działalności międzynarodowej grupy farmaceutycznej, do której należy. Spółka ta jest czynnym, zarejestrowanym w Polsce, podatnikiem podatku od towarów i usług, działającym w branży farmaceutycznej i w związku z planowanym przeniesieniem będzie zatrudniać pracowników (obecnie zatrudnionych w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...), pełniąca rolę tzw. spółki matki Wnioskodawcy).

Przyszli pracownicy Wnioskodawcy, będą odbywać podróże służbowe, w ramach których będą ponosić wydatki obejmujące m.in.: koszty dojazdów, w tym dojazdów samochodami służbowymi lub prywatnymi czy też koszty noclegów. Ponadto pracownicy Spółki, w ramach wykonywania obowiązków służbowych, będą mogli również dokonywać różnego rodzaju zakupów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością operacyjną i promocyjną, przykładowo: nabywać usługi gastronomiczne, cateringowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie o niskiej wartości oraz inne. Pracownicy, w ramach codziennych obowiązków, będą dokumentowali poniesione koszty służbowe, gromadząc dowody zakupu towarów i usług na cele operacyjne lub promocyjne. Wnioskodawca zwróci pracownikom poniesione wydatki po ich właściwym udokumentowaniu i rozliczeniu w Systemie informatycznym. Rozliczanie powyższych kosztów z pracownikami będzie odbywać się elektronicznie, na podstawie zebranych i przedstawionych przez pracowników dokumentów będących dowodami księgowymi (tj. faktur, faktur korygujących, not księgowych, paragonów za autostradę lub parking, dowodów opłaty pocztowej, skarbowej i innej, biletów lotniczych, kolejowych i innych - sporządzonych w formie papierowej lub elektronicznej), potwierdzających poniesienie wydatku (dalej: "dokumenty" lub "dowody księgowe"). Wniosek dotyczy faktur oraz innych dokumentów zrównanych z fakturami zawierających wszystkie wymagane elementy do uznania tych dokumentów za zrównane z fakturami

Wnioskodawca planuje wdrożenie w pełni elektronicznego systemu rozliczania wydatków ponoszonych przez pracowników, usprawniającego sposób archiwizacji omawianych dokumentów. W ramach tego systemu, cyfrowe kopie dowodów zakupu (stworzone przez pracownika Spółki przy użyciu skanera, telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego) lub kopie oryginałów dokumentów wystawionych w formie elektronicznej, byłyby zapisywane w nieedytowalnym formacie elektronicznym, w jakości pozwalającej na pełną czytelność ewentualnego późniejszego wydruku, a następnie wprowadzane do Systemu oraz dołączane do raportu wydatków, celem przesłania ich do dalszej akceptacji. Spółka nie będzie posiadała papierowych oryginałów dowodów księgowych poniesienia wydatków, a jedynie System będzie przechowywał cyfrowy obraz dowodu zakupu. Po rozliczeniu wydatków i uzyskaniu informacji z systemu o zaksięgowaniu wydatków, pracownicy będą mogli dokonać zniszczenia papierowych oryginałów rozliczanych dokumentów księgowych, które w procesie rozliczenia poniesionych kosztów zostały załączone w wersji elektronicznej do wydatku, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od daty złożenia raportu wydatków, o ile koszty te zostały zaksięgowane. Potwierdzeniem zaksięgowania kosztów jest zmiana statusu raportu wydatków w Systemie na "Approved", o czym pracownik będzie powiadomiony mailowo przez auto-notyfikację. Wnioskodawca wskazał, że faktury w formie papierowej (i inne papierowe dokumenty zrównane z fakturami) będą niszczone dopiero po zastosowaniu kontroli biznesowych, sprawdzeniu ich poprawności, autentyczności pochodzenia integralności i czytelności oraz ich zaewidencjonowaniu.

W ramach funkcjonowania wyżej opisanego systemu, Wnioskodawca zamierza zapewnić funkcjonowanie określonych kontroli biznesowych, które ustalą wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą, a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Cyfrowy obraz dokumentów księgowych, w tym faktur będzie zapisywany w nieedytowalnym formacie elektronicznym, w jakości pozwalającej na pełną czytelność ewentualnego późniejszego wydruku, a zatem jakakolwiek ingerencja w treść obrazu dokumentu będzie całkowicie wykluczona. Weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i ich zatwierdzanie przez autoryzowane osoby, dokonywana będzie w całości elektronicznie. Dowody księgowe poniesienia wydatków będą archiwizowane w podziale na okresy rozliczeniowe. Archiwizacja będzie się odbywać w sposób zapewniający ich łatwe odszukanie (co do zasady w sposób łatwiejszy i szybszy niż w ramach obecnego systemu archiwizacji, opartego na dokumentach w formie papierowej), przez okres co najmniej równy okresowi przedawnienia zobowiązań podatkowych Spółki.

Sposób przechowywania ww. faktur przez Wnioskodawcę, będzie zapewniał autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych dokumentów od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania poprzez sprawowaną kontrolę merytoryczną przełożonego, który na podstawie załączonego cyfrowego obrazu faktury oraz posiadanej wiedzy o celowości wydatku, zobowiązany jest do dokonania analizy przedstawionego dokumentu.

Opisane faktury będą przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej, zgodnie z art. 112a ust. 3 oraz 4 ustawy o VAT. W przypadku przechowywania faktur w formie elektronicznej poza terytorium kraju Spółka zapewni możliwość dostępu on-line do systemu, w którym archiwizowane są obrazy faktur organom wymienionym w art. 112a ust. 3 ustawy o VAT lub dostarczy na każde życzenie organów podatkowych obrazy dokumentów zarchiwizowane w systemie w wersji elektronicznej.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe wydatki ponoszone w przyszłości przez Spółkę będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT przez Spółkę. Wydatki ponoszone przez Spółkę mogą dotyczyć wydatków wymienionych w art. 88 ustawy o VAT, jednakże Spółka nie będzie odliczać podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi będą dotyczyć wydatków wymienionych w tym przepisie.

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca ma wątpliwości czy opisany we wniosku sposób archiwizowania otrzymywanych faktur i innych dokumentów zrównanych z fakturami jest zgodny z przepisami ustawy.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności należy podkreślić, że autentyczność pochodzenia, zgodnie z przepisami ustawy oraz intencją ustawodawcy, należy rozumieć jako dostateczną pewność co do tożsamości dostawcy, usługodawcy lub wystawcy faktury. Dokonanie interpretacji i zastosowanie przepisu regulującego autentyczność pochodzenia sprowadza się przede wszystkim do stwierdzenia czy podatnik stosuje wystarczające środki (kontrole biznesowe), aby obiektywnie można było uznać, że podjął odpowiednie działania zmierzające do tego, aby osiągnąć wystarczający poziom pewności (prawdopodobieństwa) w celu zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktury. Jednocześnie badaniu podlega zastosowanie przez podatnika wystarczających środków zapewniających autentyczność pochodzenia faktury bez jednoczesnego wskazywania nadmiernych czy zbyt uciążliwych lub niemożliwych do spełnienia wymagań w tym zakresie. Środki te mogą przybrać zarówno postać techniczną (np. odpowiednie narzędzia informatyczne), jak i organizacyjną (np. regulaminy fakturowania, umowy dotyczące zasad wystawiania faktur itp., czynności techniczne wynikające z ustalonych kompetencji). Innymi słowy podatnik zamierzający skorzystać z prawa przyznanego przez przepis prawa powinien dochować należytej staranności w celu dostatecznego zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur.

Archiwizowanie i przechowywanie faktur oraz dokumentów zrównanych z nimi w formie elektronicznej, w sposób opisany przez Spółkę, czyli przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych dokumentów, a także umożliwieniu dostępu do nich na żądanie odpowiedniego organu - jest zgodne z przytoczonymi przepisami. Jak wynika z wniosku, faktury i inne dokumenty zrównane z fakturami, dotyczące wydatków pracowniczych, będą skanowane lub fotografowane przez pracowników Wnioskodawcy, a następnie umieszczane w systemie informatycznym w nieedytowalnej wersji elektronicznej w jakości pozwalającej na pełną czytelność ewentualnego późniejszego wydruku, a zatem jakakolwiek ingerencja w treść obrazu dokumentu będzie całkowicie wykluczona. Po wprowadzeniu ww. faktur do Systemu ich prawidłowość i związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością weryfikował będzie przełożony pracownika, który dokona akceptacji zweryfikowanych wydatków w Systemie. Archiwizacja będzie się odbywać w sposób zapewniający ich łatwe odszukanie, przez okres co najmniej równy okresowi przedawnienia zobowiązań podatkowych Spółki. W ramach opisanego systemu Wnioskodawca zapewni funkcjonowanie określonych kontroli biznesowych, które ustalą wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą, a dostawą towarów lub świadczeniem usług. W przypadku przechowywania faktur w formie elektronicznej poza terytorium kraju, Spółka zapewni możliwość dostępu on-line do systemu, w którym archiwizowane są obrazy faktur organom wymienionym w art. 112a ust. 3 ustawy o VAT lub dostarczy na każde życzenie organów podatkowych obrazy dokumentów zarchiwizowane w systemie w wersji elektronicznej.

Wnioskodawca wskazał, że papierowe faktury jak i dokumenty z nimi równoważne będą niszczone dopiero po zastosowaniu kontroli biznesowych, sprawdzeniu ich poprawności, autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności oraz ich zaewidencjonowaniu. Przed zniszczeniem, faktury w formie papierowej będą poprawnie rozliczone i zaksięgowane, co odbędzie się po przeprowadzeniu kontroli biznesowej, sprawdzeniu ich poprawności, autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności oraz ich zaewidencjonowaniu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro elektroniczna forma przechowywania faktur oraz dokumentów zrównanych z fakturami otrzymywanych przez Spółkę, zapewni autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur, a także umożliwi dostęp do tych faktur, na żądanie, odpowiednim organom wskazanym w art. 112a ust. 4 ustawy, to opisany sposób archiwizowania faktur będzie zgodny z powołanymi przepisami. Tym samym spełnione zostaną warunki określone w art. 106m ust. 1-4, art. 112 oraz art. 112a ustawy.

W konsekwencji stwierdzić należy, że w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Wnisokodawca będzie uprawniony do przechowywania faktur i dokumentów zrównwnych z fakturami, dokumentujących zakupy towarów i usług, dotyczących wydatków pracowniczych, wyłącznie w postaci elektronicznej i jednocześnie do niszczenia oryginalnych papierowych wersji tych dokumentów.

Wnioskodawca ma również wątpliwości, dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur i dokumentów zrównanych z fakturami, dotyczących wydatków pracowniczych, przechowywanych w sposób opisany powyżej.

Odnosząc się do prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz dokumentów zrównanych z nimi, wskazać należy, że stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy:

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powyższych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy i stanowi, że:

obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a)

(uchylona)

b)

nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób,

c)

usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a.

Co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego pod warunkiem, że podatnik posiada fakturę dokumentującą nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepisy nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy, w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe. Zatem spełnienie wyłącznie tych warunków (ewentualnie innych wskazanych w ustawie) wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur w terminach wskazanych w ustawie.

Sposób przechowywania faktur nie jest warunkiem, od którego uzależnione jest prawo do odliczenia podatku VAT.

Prawidłowe przechowywanie ww. dokumentów jest niezbędne do tego, aby podatnik nie utracił nabytego wcześniej prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku ewentualnej kontroli organów podatkowych wymienionych w art. 112a ustawy, które to organy muszą mieć dostęp do otrzymanych przez podatnika faktur, w sposób wskazany w tym przepisie. Prawidłowość przechowywania faktur zostaje więc weryfikowana co do zasady przez organy podatkowe, które na podstawie przechowywanych przez podatnika dokumentów oceniają, czy podatnik miał podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z nabywanymi towarami i usługami.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywa towary i usługi dotyczące wydatków ponoszonych przez swoich pracowników w ramach czynności służbowych, które dokumentowane są fakturami i innymi dokumentami zrównanymi z fakturami. Nabyte przez Wnioskodawcę towary i usługi, udokumentowane ww. fakturami archiwizowanymi w formie dokumentów elektronicznych, będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, wykonywanym przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca wskazał ponadto, że niektóre wydatki będą mogły dotyczyć wydatków nie dających prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wymienionych w art. 88 ustawy, jednakże w przypadku takich wydatków Spółka nie będzie odliczać podatku naliczonego.

Jak już wyżej wskazano, opisany sposób archiwizowania przez Wnioskodawcę ww. faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w podziale na okresy rozliczeniowe, zapewniając autentyczność ich pochodzenia, integralność ich treści oraz zachowania ich czytelności, od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a także umożliwiając łatwe ich odszukanie oraz pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych oraz bezzwłoczny dostęp do nich on-line na żądanie organu podatkowego, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Ponadto, otrzymane w formie papierowej ww. faktury będą niszczone dopiero po zastosowaniu kontroli biznesowych, sprawdzeniu ich poprawności, autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności oraz ich zaewidencjonowaniu.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca zachowa (przy spełnieniu warunków wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy i niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy) prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w formie papierowej, archiwizowanych i przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej, w ramach przedstawionych w niniejszej sprawie procedur. Bez wpływu na powyższe pozostaje okoliczność zniszczenia przez pracowników Wnioskodawcy faktur otrzymanych w formie papierowej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przechowywanie i archiwizowanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w ramach przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, dotyczącego faktur i innych dokumentów zrównanych z fakturami, dokumentujących wydatki pracownicze, będzie zgodne z przepisami ustawy, a Wnioskodawca zachowa na ogólnych zasadach nabyte wcześniej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z otrzymanych faktur i dokumentów z nimi zrównanych, które po ich zeskanowaniu lub sfotografowaniu wgrywane będą przez pracowników Spółki do Systemu informatycznego Wnioskodawcy i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej, nawet po zniszczeniu ich papierowych wersji.

Wskazać należy, że prawidłowe przechowywanie dokumentów jest niezbędne do tego, aby podatnik nie utracił nabytego wcześniej prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku ewentualnej kontroli organów podatkowych wymienionych w art. 112a ustawy, które to organy muszą mieć dostęp do otrzymanych przez podatnika faktur, w sposób wskazany w tym przepisie. Prawidłowość przechowywania faktur zostaje więc weryfikowana co do zasady przez organy podatkowe, które na podstawie przechowywanych przez podatnika dokumentów oceniają, czy podatnik miał podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z nabywanymi towarami i usługami.

Dodatkowe informacje

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy wyłącznie sposobu przechowywania w formie elektronicznej otrzymanych przez Państwa w wersji papierowej faktur i dokumentów zrównanych z fakturami, uprawniających do odliczenia podatku VAT naliczonego. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii przechowywania w sposób elektroniczny innych dokumentów. Zatem niniejsza interpretacja nie dotyczy elektronicznego przechowywania pozostałych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Jednocześnie podkreślić należy, że Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego przez Państwa przedstawionego. Tym samym Organ informuje, że nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl