0114-KDIP1-3.4012.480.2022.1.KP - Wystawianie i dostarczanie konsumentom paragonów drogą elektroniczną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.480.2022.1.KP Wystawianie i dostarczanie konsumentom paragonów drogą elektroniczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 3 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawidłowości wystawiania i dostarczania konsumentom paragonów drogą elektroniczną.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jesteście Państwo jednym z największych krajowych dystrybutorów paliw ciekłych, operatorem stacji własnych, prowadzonych przez Państwa oraz stacji franczyzowych, prowadzonych przez inne podmioty jako stacje franczyzowe. Zarówno Państwa stacje własne jak również stacje franczyzowe działają w ramach jednej sieci i dla potrzeb niniejszego wniosku będą łącznie określane jako "Stacje". Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Klientami Stacji są między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, określani dla potrzeb wniosku jako "Konsumenci". Sprzedaż dokonywana na rzecz Konsumentów podlega obowiązkowi fiskalizacji, zatem posiadacie Państwo i stosujecie kasy rejestrujące celem ewidencji sprzedaży towarów i usług realizowanych w detalicznych punktach sprzedaży.

Obecnie rozważacie Państwo wprowadzenie nowej funkcjonalności dla Konsumentów jaką jest wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT), bez dokonywania wydruku paragonu w wersji papierowej dla Konsumenta. Taka możliwość byłaby dostępna dla zakupu paliw oraz płynu do spryskiwaczy (jeżeli na danej Stacji będzie dostępny jego pobór z dystrybutora). Korzyściami dla Konsumentów oraz Państwa wynikającymi ze stosowania paragonów w postaci elektronicznej będą m.in. zwiększona czytelność paragonu, możliwość łatwego przechowywania i zarządzania paragonami, brak możliwości wyblaknięcia. Konsument będzie miał również możliwość samodzielnego wydrukowania paragonu.

W celu wprowadzenia wskazanej funkcjonalności, odpowiednio dostosujecie Państwo i udostępnicie Konsumentom aplikację mobilną (zapewniającą korzystanie z programu lojalnościowego i dokonywanie płatności za zakupy na Stacjach), którą będą oni mogli nieodpłatnie pobrać na swój sprzęt elektroniczny (telefon, tablet) posiadający dostęp do Internetu oraz aparat fotograficzny i utworzyć w niej swoje konto, podając w tym celu dane takie jak m.in. telefon i adres email.

Warunkiem utworzenia ww. konta w aplikacji mobilnej będzie akceptacja regulaminu korzystania z aplikacji, określanego w dalszej części wniosku jako "Regulamin". W Regulaminie będzie wskazana między innymi informacja, że dokonując zakupów z wykorzystaniem aplikacji i dokonując płatności z wykorzystaniem aplikacji Konsument zgadza się na otrzymywanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT. W Regulaminie zostanie również wskazane, że paragon w formie elektronicznej zostanie wydany Konsumentowi poprzez przesłanie paragonu w formie nieedytowalnej na podany w trakcie rejestracji konta w aplikacji adres e-mail oraz, że paragon zostanie również zapisany na koncie Konsumenta w aplikacji. Zaakceptowanie Regulaminu, będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego postanowienia, w tym wymienione powyżej i będzie etapem obligatoryjnym do założenia konta w aplikacji i późniejszego korzystania z niej.

Konsumenci będą mogli wykorzystać aplikację mobilną do dokonania nabyć na dwóch rodzajach Stacji - Stacji obsługowej (tj. takiej, na której obsługa sprzedaży jest wspierana przez pracowników Stacji) i Stacji samoobsługowej (tj. takiej, na której dokonanie sprzedaży nie wymaga obsługi pracowników Stacji).

Poniżej przedstawiacie Państwo planowany proces realizacji transakcji z wykorzystaniem aplikacji, na Stacjach bezobsługowych i obsługowych.

Stacja bezobsługowa:

- W celu skorzystania z możliwości wykorzystywania aplikacji mobilnej, Konsument pobiera aplikację i zakłada konto w aplikacji, akceptując podczas procesu rejestracji konta jej Regulamin oraz podając odpowiednie dane personalne (w tym nr telefonu, e-mail).

- Na Stacji, w celu rozpoczęcia transakcji i zatankowania pojazdu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, Konsument będzie zobowiązany do zeskanowania za pomocą pobranej aplikacji mobilnej kodu QR dostępnego przy dystrybutorze paliwa. Zeskanowanie kodu przypisuje konto Konsumenta do danego dystrybutora i transakcji.

- Po zeskanowaniu kodu QR, aplikacja rozpoczyna poprzez systemy autoryzacyjne Spółki tzw. "preautoryzację" transakcji stanowiącą pierwszy etap procesu płatności, polegającą na wskazaniu przez Konsumenta deklarowanej wartości tankowania i zablokowaniu na koncie klienta środków o odpowiedniej wartości. Etap ten nie wiąże się z pobraniem należności przez Państwa.

- Następnie, Konsument przystępuje do tankowania pojazdu i realizuje to tankowanie.

- Po zatankowaniu pojazdu, dochodzi do zakończenia procesu autoryzacji poprzez Państwa systemy i pobrania przez Państwa należności. W przypadku gdy cena odpowiadająca faktycznie zatankowanej ilości jest niższa niż zadeklarowana, konto Konsumenta obciążane jest wyłącznie kwotą za zatankowane paliwo, a pozostała kwota wraca na konto Konsumenta.

- Wraz z pobraniem należności przez Państwa, sprzedaż zostanie zarejestrowana przez Państwa na znajdującej się na Stacji kasie rejestrującej zapewniającej połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, (o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT). Za pomocą kasy rejestrującej znajdującej się na Stacji będzie również wystawiany paragon w formie elektronicznej dokumentujący sprzedaż na rzecz Konsumenta (paragon będzie zawierał wszystkie elementy wskazane we właściwych regulacjach). Paragon fiskalny przeznaczony dla Konsumenta nie będzie drukowany za pomocą kasy rejestrującej, natomiast obraz tego paragonu (mający nieedytowalną formę, na przykład pod postacią obrazu, pliku w formacie PDF) będzie dostarczany do Konsumenta zgodnie z Regulaminem na wskazany adres poczty elektronicznej oraz na konto klienta w aplikacji (wraz z ww. zarejestrowaniem płatności w systemie kasowym będzie dochodziło do wysyłki paragonu poprzez systemy wewnętrzne do Konsumenta). Dane dotyczące dokonanej sprzedaży i paragonu będą zapisywane w programie kasy oraz dostarczane on-line do Centralnego Repozytorium Kas.

- Podkreślacie Państwo, iż kasy rejestrujące znajdujące się na Stacjach będą spełniały wymagania techniczne pozwalające na przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej do konsumentów, która to funkcjonalność będzie stwierdzona odpowiednim potwierdzeniem Głównego Urzędu Miar.

- Niezależnie od opisanego wyżej procesu nabycia poprzez aplikację mobilną, wskazujecie Państwo, że Stacje bezobsługowe będą pozwalały również na przeprowadzenie transakcji bez skorzystania z aplikacji mobilnej i otrzymanie standardowego, drukowanego paragonu.

Stacja obsługowa:

- W celu skorzystania z możliwości wykorzystywania aplikacji mobilnej, Konsument pobiera aplikację i zakłada konto w aplikacji, akceptując podczas procesu rejestracji konta jej Regulamin oraz podając odpowiednie dane personalne (w tym nr telefonu, e-mail).

- Na Stacji, Konsument rozpoczyna od zatankowania pojazdu.

- Następnie, po zatankowaniu, Konsument który chce wykorzystać aplikację mobilną, skanuje za pomocą aplikacji mobilnej dostępny przy dystrybutorze kod QR i realizuje płatność poprzez Państwa systemy autoryzacyjne. Spółka zaznacza przy tym, że w przypadku tankowania na stacji obsługowej nie występuje element blokowania środków Konsumenta - po zatankowaniu pojazdu Konsument podejmuje decyzję w jaki sposób chce dokonać płatności. W przypadku stacji obsługowej możliwe jest również dokonanie płatności bez wykorzystania aplikacji - wówczas Konsument powinien udać się do stanowiska obsługowego i dokonać płatności w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy oraz odebrać paragon w standardowej wersji drukowanej.

- Jeśli Klient zdecyduje się na zapłatę za pośrednictwem aplikacji, wraz z pobraniem należności przez Państwa, sprzedaż zostanie zarejestrowana przez Państwa na znajdującej się na Stacji kasie rejestrującej zapewniającej połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas (o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT). Za pomocą kasy rejestrującej znajdującej się na Stacji będzie również wystawiany paragon w formie elektronicznej dokumentujący sprzedaż na rzecz Konsumenta (paragon będzie zawierał wszystkie elementy wskazane we właściwych regulacjach). Paragon fiskalny przeznaczony dla Konsumenta nie będzie drukowany za pomocą kasy rejestrującej, natomiast obraz tego paragonu (mający nieedytowalną formę, na przykład pod postacią obrazu, pliku w formacie PDF) będzie dostarczany do Konsumenta zgodnie z Regulaminem na wskazany adres poczty elektronicznej oraz na konto klienta w aplikacji (wraz z ww. zarejestrowaniem płatności w systemie kasowym będzie dochodziło do wysyłki paragonu poprzez systemy wewnętrzne do Konsumenta). Dane dotyczące dokonanej sprzedaży i paragonu będą zapisywane w programie kasy oraz dostarczane on-line do Centralnego Repozytorium Kas.

- Spółka podkreśla, iż kasy rejestrujące znajdujące się na Stacjach będą spełniały wymagania techniczne pozwalające na przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej do konsumentów, która to funkcjonalność będzie stwierdzona odpowiednim potwierdzeniem Głównego Urzędu Miar.

Pytanie

Czy poprzez realizację opisanego przez Państwa procesu udzielenia zgody przez Konsumentów oraz wystawiania i wydawania Konsumentom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej będziecie Państwo dokonywali skutecznego spełnienia obowiązku określonego w art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie, poprzez realizację opisanego przez Państwa procesu udzielenia zgody przez Konsumentów oraz wystawiania i wydawania Konsumentom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej będziecie Państwo dokonywali skutecznego spełnienia obowiązku określonego w art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przywołany przepis uzależnia obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie rejestrującej w zależności od osoby kontrahenta. W przedstawionym przez Państwa zdarzeniu przyszłym kontrahentami (Konsumentami) będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej co oznacza, iż powyższy przepis będzie miał zastosowanie do Państwa planowanych działań.

Obowiązki podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostały wymienione w ust. 3a przywołanego artykułu. Zgodnie z pkt 1 wskazanego ustępu, podatnicy są obowiązani między innymi wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a)

w postaci papierowej lub

b)

za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Jednocześnie, zgodnie z pkt 8 wskazanego ustępu podatnicy są obowiązani do dokonania wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit.b.

Tym samym, z powyższych przepisów wynika, iż podatnik ewidencjujący sprzedaż na kasie fiskalnej może wystawić konsumentowi paragon w formie elektronicznej i dostarczyć go w sposób z nim ustalony. Jednocześnie jest wówczas zwolniony z obowiązku wydruku paragonu.

Istotne kwestie dotyczące kas rejestrujących zostały również uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2021 r. poz. 1625 tj. z 6 września 2021 r.; dalej: "Rozporządzenie w sprawie kas").

Zgodnie z § 2 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie kas, przez kasę online rozumie się kasę, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT. Tym samym, Rozporządzenie bezpośrednio odwołuje się do treści ustawy o VAT i stanowi doprecyzowanie przepisów, które zostały w niej zawarte.

Jak wskazano § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kas, podatnicy prowadząc ewidencję:

1)

wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12;

2)

w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty):

a)

w gotówce - wystawiają i wydają nabywcy bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,

b)

za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem - wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie kas, podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy on-line, wystawiają paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 12 i § 19a.

W § 12 Rozporządzenia w sprawie kas wskazano, iż w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas. Z uwagi m.in. na opisany w zdarzeniu przyszłym zdalny sposób płatności, przepis ten nie będzie dotyczył zdarzenia przyszłego opisanego przez Spółkę.

W § 19a Rozporządzenia w sprawie kas wskazano natomiast, iż podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kas on-line, mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.

Analiza przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, iż podatnik, co do zasady może wystawić i wydać nabywcy - osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - paragon fiskalny w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że:

- uzyska on zgodę nabywcy na wystawianie i wydawanie mu paragonów w formie elektronicznej,

- uzgodni on sposób wydawania nabywcy paragonów w formie elektronicznej.

W kontekście pierwszego punktu powyżej, wskazaliście Państwo w opisie zdarzenia przyszłego, iż w celu umożliwienia zainteresowanym Konsumentom otrzymywania paragonów w formie elektronicznej, Państwa nieodpłatnie udostępnicie Konsumentom odpowiednią aplikację mobilną, którą będą mogli oni pobrać i utworzyć w niej swoje konto. Warunkiem wykorzystywania aplikacji mobilnej poprzez założone konto do dokonywania zakupów na Stacjach będzie zaakceptowanie podczas rejestracji konta Regulaminu zawierającego m.in. postanowienie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie w związku z nabyciami na Stacjach paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT. Bez zaakceptowania Regulaminu dokonywanie transakcji z wykorzystaniem aplikacji mobilnej będzie niemożliwe. Tym samym w Państwa ocenie nie ulega wątpliwości, iż w każdym przypadku Państwa uzyskacie od Konsumenta przed dokonaniem przez niego zakupów poprzez aplikację mobilną zgodę na wystawianie i wydawanie mu paragonów w formie elektronicznej. Konsument świadomie bowiem podejmuje i komunikuje decyzję o otrzymywaniu paragonów drogą elektroniczną.

Ponadto, Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej będzie uwzględniał również informację o sposobie doręczenia paragonu w postaci elektronicznej Konsumentowi. Jak Państwa wskazali, Regulamin będzie zawierał postanowienie o przekazywaniu Konsumentom takich paragonów w formie nieedytowalnej na wskazany przez nich przy zakładaniu konta adres mailowy oraz na konto w aplikacji mobilnej, gdzie będzie możliwy ich podgląd. Paragony w postaci elektronicznej będą miały w każdym przypadku formę nieedytowalną oraz będą zawierały wszystkie elementy obligatoryjne dla paragonu fiskalnego. Konsekwentnie, w Państwa ocenie nie ulega wątpliwości, iż w każdym przypadku uzgodnicie Państwo z Konsumentem przed dokonaniem przez niego zakupów poprzez aplikację mobilną sposób wydawania nabywcy paragonów w formie elektronicznej. Konsument świadomie bowiem podejmuje i komunikuje decyzję o sposobie otrzymywania paragonów drogą elektroniczną. Z perspektywy Państwa należy uznać, że udostępnienie obrazu paragonu fiskalnego na adres e-mail i na konto stanowi uzgodnione z Konsumentem wydanie paragonu w formie elektronicznej - Konsument otrzymuje bowiem dokument zawierający wszystkie elementy paragonu fiskalnego (mogąc się zapoznać z jego treścią) w sposób, który został przez niego zaakceptowany.

Należy również podkreślić, że niezależnie od tego, czy Konsument będzie korzystał ze Stacji bezobsługowej czy obsługowej, jeśli zdecyduje się na dokonania płatności przez aplikację będzie zobligowany do zeskanowania kodu QR znajdującego się przy dystrybutorze. Takie rozwiązanie uniemożliwia dokonanie transakcji z wykorzystaniem aplikacji mobilnej bez wydania paragonu Konsumentowi oraz pozwala na przypisanie danej transakcji do Konsumenta i przesłanie paragonu w formie elektronicznej właściwej osobie.

Mając powyższe na uwadze, w Państwa ocenie, wydanie Konsumentom paragonu w ramach opisanego procesu oznacza spełnienie w sposób zgodny z prawem wymogu określonego w art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT.

Końcowo, Spółka wskazuje, iż przedstawione przez nią stanowisko jest spójne z podejściem organów podatkowych dotyczącym wystawiania i wydawania paragonów w postaci elektronicznej, zaprezentowanym między innymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2022 r. o sygn. 0111-KDIB3-2.4012.381.2022.1.MN, w której organ stwierdził, iż: "Zatem przy tak przedstawionych okolicznościach sprawy uznać należy, że wystawienie paragonu elektronicznego w sytuacji gdy będziecie Państwo w posiadaniu kas on-line spełniających wymagania techniczne pozwalające na przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej do konsumenta i których funkcjonalność będzie potwierdzona przez Główny Urząd Miar, a Państwa klienci będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, poprzez akceptację regulaminu wyrażą zgodę na przesyłanie paragonu w postaci elektronicznej w sposób z nimi uzgodniony tj. na wskazany e-mail lub na konto klienta w sklepie internetowym, będzie zgodne z wymogami określonymi w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy. W takim przypadku nie będziecie mieli Państwo również obowiązku wydruku paragonu w wersji papierowej.". Takie samo stanowisko organ podatkowy przyjął również w interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2021 r. o sygn. 0114-KDIP1-3.4012.81.2021.2.ISK.

Należy też zaznaczyć, że stanowisko, iż przyjęta przez Państwa forma udostępnienia dokumentu stanowi jego wydanie jest spójne z podejściem organów podatkowych w odniesieniu do dokumentów elektronicznych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 czerwca 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.319.2018.2.AR, wskazano, że: "(...) W konsekwencji należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że planowane przez Wnioskodawcę techniczne wysyłanie przez P. w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawca jest faktycznym wystawcą faktury) za pośrednictwem infrastruktury P. związanej z aplikacją mobilną faktur elektronicznych w formacie pliku PDF na adres e-mailowy wskazany przez nabywców, którzy wyrazili żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej przy akceptacji regulaminu płatności mobilnych, zapisany na koncie nabywcy w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych, będzie spełniał przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury nabywcy w myśl art. 111 ust. 3apkt 1 ustawy (...)".

Jednocześnie, stanowisko, że zbliżona do opisanej przez Państwa forma wyrażenia zgody na wydanie dokumentu elektronicznego i sposób dostarczenia są wystarczające w świetle art. 111 ust. 3a pkt 1 Ustawy o VAT zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 stycznia 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.57.2019.2.JK (odnoszącej się do faktur elektronicznych), w której wskazano, iż: "(...) W omawianej sytuacji nabywca, akceptując regulamin aplikacji mobilnej wyraża zgodę na zawarte w tym regulaminie żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcje sprzedaży na stacji paliw Wnioskodawcy, w formie pliku PDF przesyłanego na podany przy rejestracji adres e-mail nabywcy. Tym samym w momencie dokonania przez nabywcę zakupu na stacji Wnioskodawcy, A w imieniu Wnioskodawcy wyda (przydzieli) fakturę nabywcy na wskazany adres e-mail, za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną pobraną przez nabywcę (...)" oraz " (...) Zatem wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę adres e-mail, zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy (...)".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Według art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy, określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy:

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a)

w postaci papierowej lub

b)

za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy:

Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym

Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W myśl art. 111a ust. 3 ustawy:

Kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

1.

przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;

2.

przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:

a)

związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,

b)

obejmujących określenie:

- sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

- sposobu pracy kasy rejestrującej,

c)

zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dopuścił możliwość wystawienia w postaci elektronicznej paragonu i przesłania go nabywcy w sposób z nim uzgodniony, po uprzednim uzyskaniu zgody nabywcy oraz uzgodnieniu sposobu przesłania tego paragonu.

Natomiast zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy:

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit.b.

Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625 z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie kas").

Stosownie do § 2 pkt 1 rozporządzenia:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumencie fiskalnym - rozumie się przez to wystawiany przy użyciu kasy, zawierający w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy:

a)

w przypadku kas on-line - paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną i raport fiskalny,

b)

w przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii - paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną, raport fiskalny dobowy, raport fiskalny okresowy, w tym miesięczny, i raport fiskalny rozliczeniowy.

W myśl § 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kasie on-line - rozumie się przez to kasę, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy.

W myśl § 2 pkt 16 rozporządzenia:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o paragonie fiskalnym albo fakturze - rozumie się przez to dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy dla nabywcy, potwierdzający dokonanie sprzedaży.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas:

Podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, po dokonaniu jej fiskalizacji.

Natomiast w myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas:

Podatnicy, prowadząc ewidencję wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas:

Podatnicy, prowadząc ewidencję w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):

a)

w gotówce - wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,

b)

za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem - wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Stosownie do § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas:

Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy on-line, wystawiają paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 12 i § 19a.

Zgodnie z § 19a rozporządzenia w sprawie kas:

Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kas on-line, mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.

Wskazać należy, że stosownie do § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1753) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kryteriów i warunków technicznych kas:

Kasa umożliwia wydruk paragonu fiskalnego zawierającego imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że jesteście Państwo jednym z największych krajowych dystrybutorów paliw ciekłych, operatorem stacji własnych, prowadzonych przez Państwa oraz stacji franczyzowych, prowadzonych przez inne podmioty jako stacje franczyzowe. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Państwa Klientami są między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej "Konsumenci". Sprzedaż dokonywana na rzecz Konsumentów podlega obowiązkowi fiskalizacji, zatem posiadacie Państwo i stosujecie kasy rejestrujące celem ewidencji sprzedaży towarów i usług realizowanych w detalicznych punktach sprzedaży.

Obecnie rozważacie Państwo wprowadzenie nowej funkcjonalności dla Konsumentów jaką jest wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT), bez dokonywania wydruku paragonu w wersji papierowej dla Konsumenta.

Korzyściami dla Konsumentów oraz Państwa wynikającymi ze stosowania paragonów w postaci elektronicznej będą m.in. zwiększona czytelność paragonu, możliwość łatwego przechowywania i zarządzania paragonami, brak możliwości wyblaknięcia. Konsument będzie miał również możliwość samodzielnego wydrukowania paragonu.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii, czy poprzez realizację opisanego przez Państwa procesu udzielenia zgody przez Konsumentów oraz wystawiania i wydawania Konsumentom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej będziecie Państwo dokonywali skutecznego spełnienia obowiązku określonego w art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa wskazać należy, że podatnik dokonując sprzedaży na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT i prowadząc ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ma obowiązek, stosownie do zapisu art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy oraz § 6 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, wydania paragonu fiskalnego nabywcy towaru.

Wydanie paragonu może nastąpić - stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy - w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że nabywca wyrazi na to zgodę i dwie strony uzgodnią sposób przesłania tego paragonu.

Wskazaliście Państwo, że w celu umożliwienia zainteresowanym Konsumentom otrzymywania paragonów w formie elektronicznej, nieodpłatnie udostępnicie Państwo Konsumentom odpowiednią aplikację mobilną, którą będą mogli pobrać i utworzyć w niej swoje konto. Warunkiem wykorzystywania aplikacji mobilnej poprzez założone konto do dokonywania zakupów na Stacjach będzie zaakceptowanie podczas rejestracji konta Regulaminu zawierającego m.in. postanowienie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie w związku z nabyciami na Stacjach paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT. Bez zaakceptowania Regulaminu dokonywanie transakcji z wykorzystaniem aplikacji mobilnej będzie niemożliwe. Konsumenci będą mogli wykorzystać aplikację mobilną do dokonania nabyć na dwóch rodzajach Stacji - Stacji obsługowej i Stacji samoobsługowej. W celu rozpoczęcia transakcji i zatankowania na Stacji pojazdu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, Konsument będzie zobowiązany do zeskanowania za pomocą pobranej aplikacji mobilnej kodu QR dostępnego przy dystrybutorze paliwa. Zeskanowanie kodu przypisuje konto Konsumenta do danego dystrybutora i transakcji. Po zeskanowaniu kodu QR, aplikacja rozpoczyna poprzez systemy autoryzacyjne Spółki transakcję stanowiącą pierwszy etap procesu płatności. Następnie, Konsument przystępuje do tankowania pojazdu i realizuje to tankowanie. Po zatankowaniu pojazdu, dochodzi do zakończenia procesu autoryzacji i pobrania przez Państwa należności. Wraz z pobraniem należności, sprzedaż zostanie zarejestrowana przez Państwa na znajdującej się na Stacji kasie rejestrującej zapewniającej połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT. Za pomocą kasy rejestrującej będzie również wystawiany paragon w formie elektronicznej dokumentujący sprzedaż na rzecz Konsumenta. Paragon fiskalny przeznaczony dla Konsumenta nie będzie drukowany za pomocą kasy rejestrującej, natomiast obraz tego paragonu (mający nieedytowalną formę, na przykład pod postacią obrazu, pliku w formacie PDF) będzie dostarczany do Konsumenta zgodnie z Regulaminem na wskazany adres poczty elektronicznej oraz na konto klienta w aplikacji. Paragon będzie zawierał wszystkie elementy wskazane we właściwych regulacjach.

Zatem przy tak przedstawionych okolicznościach sprawy uznać należy, że wystawienie przez Państwa paragonu elektronicznego będzie zgodne z wymogami określonym w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy. Będziecie Państwo w posiadaniu kas on-line spełniających wymagania techniczne pozwalające na przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej do konsumenta i których funkcjonalność będzie potwierdzona przez Główny Urząd Miar. Ponadto Państwa klienci będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy poprzez akceptację regulaminu wyrażą zgodę na przesyłanie paragonu w postaci elektronicznej w sposób z nimi uzgodniony tj. na wskazany e-mail lub na konto klienta w aplikacji. Co istotne, każdorazowe korzystanie z aplikacji mobilnej, w opisany przez Państwa sposób, będzie powiązane z zarejestrowaniem transakcji na kasie fiskalnej i przesłaniem paragonu na adres email podany przez klienta w momencie akceptacji regulaminu. Przy czym w takim przypadku nie będziecie mieli Państwo również obowiązku wydruku paragonu w wersji papierowej.

Tym samym opisany w sprawie sposób wystawiania i wydania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej będzie spełniał wymogi określone w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Dodatkowe informacje

Należy wskazać, że niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy wyłącznie Państwa. Inne podmioty określone we wniosku jako "Stacje franczyzowe" mają prawo do wystąpienia z odrębnym wnioskiem o interpretację indywidualną.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Ponosicie Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl