0114-KDIP1-3.4012.473.2022.3.AMA - Obowiązek stosowania kasy on-line w przypadku usług antenowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.473.2022.3.AMA Obowiązek stosowania kasy on-line w przypadku usług antenowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 21 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku obowiązku wymiany posiadanej przez Pana kasy rejestrującej na kasę on-line w przypadku wykonywania tzw. usług antenowych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 listopada 2022 r. (data wpływu 28 listopada 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Planuje Pan wznowić działalność gospodarczą, którą zawiesił Pan 1 października 2020 r. Zajmuje się Pan instalowaniem, montażem wszelkiego typu anten mieszkaniowych, naziemnych DVBT, radiowych i satelitarnych. Działalność taka, zgodnie z klasyfikacją PKD jest oznaczona kodami 43.21.Z lub 43.21.10.2 (instalacje elektryczne). Te zaś są w sekcji F-Budownictwo. Stąd Pana konsternacja, bo w międzyczasie wszedł obowiązek używania kasy fiskalnej typu on-line dla osób świadczących usługi budowlane.

W zaistniałej sytuacji, nie wie Pan, czy powinien Pan zakupić kasę on-line wznawiając działalność, czy też nie. Czy może Pan używać Pana dotychczasowej (zwykłej, przenośnej) kasy na papierowe rolki, do rejestracji sprzedaży.

Dodał Pan także, że nie jest Pan VAT-owcem, bo nie osiąga Pan odpowiedniego obrotu pracując jednoosobowo. Osobiście uważa Pan, że montaż anten mieszkaniowych nie ma związku z usługami budowlanymi, ale z powodu klasyfikacji PKD chciałby Pan otrzymać od KIS jednoznaczną odpowiedź, czy jest Pan zobowiązany zakupić kasę typu on-line przy wznowieniu działalności gospodarczej. Bardzo prosi Pan o jasną odpowiedź typu "TAK" lub "NIE".

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Wskazał Pan opis czynności wykonywanych w tzw. usługach antenowych. A mianowicie, przyjeżdża się do klienta pod wskazany adres. Uzgadnia się miejsce montażu anteny telewizyjnej, satelitarnej lub radiowej (balkon, ściana, dach). W zależności od sposobu montażu:

- wierci się otwory w ścianie, kominie, balustradzie, belce potrzebne do przymocowania masztu/stojaka/uchwytu antenowego lub

- zakłada się bezinwazyjny maszt/stojak/uchwyt antenowy z cybantami do balustrady (bez konieczności wiercenia dziur) lub innego stałego elementu budynku lub

- zakłada się na komin bezinwazyjną opaskę kominową lub

- wykorzystuje się do montażu istniejący już maszt/stojak/uchwyt wykonany przez klienta albo po starej antenie.

Na zamontowanym maszcie/stojaku/uchwycie zakłada się antenę TV, R lub SAT (czasami wszystkie naraz). Do anteny podpina się kabel antenowy. Wprowadza się go do mieszkania przez wywiercony otwór w ścianie budynku lub futrynie okna. Czasami klient ma już przygotowany kabel. Wtedy oprawia się na nim tylko końcówki i podłącza do anteny. W mieszkaniu podłącza się kabel antenowy do dekodera, telewizora lub radia. Programuje, ustawia, konfiguruje się sprzęt.

Kolejna usługa antenowa polega na naprawie anteny poprzez wymianę konwertera, kabla lub regulacji/ustawieniu anteny w celu przywrócenia jej działania.

Czasami klient zlecał montaż telewizora na ścianie. Przykręca się wtedy do ściany uchwyt/stojak montażowy TV we wcześniej nawierconych otworach, na którym wiesza się odbiornik telewizyjny, podłącza do innych urządzeń, programuje, ustawia się. Po wykonaniu usługi robi się klientowi instruktaż obsługi/użytkowania.

Wystawiał Pan paragon z kasy fiskalnej na wykonaną usługę wraz z materiałami (montaż anteny TV, montaż anteny SAT, instalacja TV-SAT, usługa serwisowa).

Nie prowadzi Pan tzw. sklepu z antenami, ale czasami ktoś zadzwonił i prosił o sprzedaż tylko samego materiału. Podjeżdżał do Pana po odbiór. Wtedy wystawiał Pan paragon na odsprzedany materiał (np. antena SAT, antena TV, wtyczka, 10 m kabla, stojak/uchwyt/maszt, obejma kominowa itp.)

Pana klientami były i zapewne będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sporadycznie jakaś firma. Wtedy prosili o fakturę. Odnośnie rolników ryczałtowych nie potrafi się Pan ustosunkować, bo nikt mi się nie chwalił takimi rzeczami. Usługi wykonywane będą w aglomeracji (...) w promieniu ok. 30 km od miejsca zamieszkania. Rolników tu raczej nie ma.

Przed zawieszeniem działalności ewidencjonował Pan sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, ale podatku VAT Pan nie płacił, bo nie osiągał Pan sprzedaży przekraczającej 200 tys. zł.

Znalazł Pan dwa symbole w PKWiU dla branży antenowej:

1.

43.21.10.2 (Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych. Grupa ta obejmuje min. "instalowanie wszelkiego typu anten mieszkaniowych, włączając anteny satelitarne") oraz

2.

43.21.Z (Wykonywanie instalacji elektrycznych. W tej podklasie jest zawarta "instalacja anten satelitarnych").

We wpisie do ewidencji Pana przeważającym kodem PKD jest 43.21.Z, ale planuje go Pan zmienić przed wznowieniem działalności na 43.21.10.2, bo obejmuje wszystkie anteny mieszkaniowe.

Ma Pan także dodatkowe kody we wpisie do CEiDG, które pasują do czynności - naprawa anten lub okazjonalnej sprzedaży wcześniej wspomnianych elementów wykorzystywanych przy instalacjach antenowych:

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Pytanie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy musi Pan kupić kasę typu on-line, czy może Pan używać dotychczasowej wznawiając działalność gospodarczą? Czy po wznowieniu działalności od 1 stycznia 2023 r. może Pan używać posiadanej (używanej przed zawieszeniem działalności 1 października 2020 r.) kasy fiskalnej (na rolki papierowe) do ewidencjonowania sprzedaży?

Pana stanowisko w sprawie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Uważa Pan, że nie jest Pan zobowiązany do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej typu on-line, instalując wszelkiego typu anteny mieszkaniowe (TV, satelitarne, radiowe).

Działalność tego typu nie jest usługą budowlaną, w myśl definicji usług budowlanych i budowlano-montażowych.

W Pana ocenie, w dalszym ciągu może Pan rejestrować sprzedaż swoich usług antenowych na dotychczas używanej kasie fiskalnej.

Ponadto, uważa Pan, że może Pan używać posiadanej, przenośnej kasy fiskalnej, ponieważ wykonywane przez Pana czynności związane z działalnością gospodarczą nie są usługami budowlanymi, które zostały zobligowane do ewidencji sprzedaży za pomocą kasy typu on-line. Według Pana, montaż anten mieszkaniowych nie jest usługą budowlaną pomimo sklasyfikowania jej w sekcji Budownictwo w PKWiU.

Wznowienie działalności wiąże się z poniesieniem kosztów, które chciałby Pan maksymalnie zmniejszyć.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Zgodnie z tym przepisem:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi lub towaru jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Pojęcie "kasa fiskalna on-line" zdefiniowane zostało w § 2 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1625), a mianowicie:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kasie on-line - rozumie się przez to kasę, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy.

Stosownie natomiast do art. 111 ust. 6a ustawy:

Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. (...)

Ustawa o VAT wskazuje terminy i grupy podatników, których obejmuje obowiązek posiadania kasy on-line. Natomiast podatnicy, prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w ustawie, nie zostali objęci obowiązkiem posiadania kas fiskalnych on-line. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych "tradycyjnych" kas fiskalnych.

Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 1 ustawy:

Z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3.

W myśl art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy:

Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług budowlanych.

Na podstawie art. 145b ust. 2 ustawy:

Przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1.

W tym miejscu należy wskazać, że 19 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. rozporządzenia:

Przedłuża się terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do dnia 30 czerwca 2021 r. - do świadczenia usług budowlanych.

Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia:

Przedłuża się terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na dzień 1 lipca 2021 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Powyższe przepisy określają, że podatnicy ograniczeni są w możliwości prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do 30 czerwca 2021 r., jeśli realizują oni usługi budowlane. Tym samym, mając na uwadze zapisy art. 145b ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. rozporządzenia, byli obligatoryjnie zobowiązani do rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas on-line od 1 lipca 2021 r.

Z opisu sprawy wynika, że planuje Pan wznowić zawieszoną 1 października 2020 r. działalność gospodarczą. Przed zawieszeniem działalności ewidencjonował Pan sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Zajmuje się Pan instalowaniem, montażem wszelkiego typu anten mieszkaniowych, naziemnych DVBT, radiowych i satelitarnych m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Świadczone przez Pana czynności polegają na tym, że po przybyciu do klienta pod wskazany adres, uzgadniane zostaje miejsce montażu anteny telewizyjnej, satelitarnej lub radiowej (balkon, ściana, dach). W zależności od sposobu montażu wywiercone zostają otwory w ścianie, kominie, balustradzie, belce potrzebne do przymocowania masztu, stojaka, uchwytu antenowego lub założony zostaje bezinwazyjny maszt, stojak, uchwyt antenowy z cybantami do balustrady (bez konieczności wiercenia dziur) lub innego stałego elementu budynku lub założona zostaje na komin bezinwazyjna opaska kominowa albo wykorzystany zostaje do montażu istniejący już maszt, stojak, uchwyt. Na zamontowanym maszcie, stojaku, uchwycie założona zostaje odpowiednia antena lub anteny, do której/których podpina się kabel antenowy. Wprowadza się go do mieszkania przez wywiercony otwór w ścianie budynku lub futrynie okna, albo na przygotowanym wcześniej kablu oprawia się tylko końcówki i podłącza do anteny. W mieszkaniu podłączony zostaje kabel antenowy do dekodera, telewizora lub radia. Odpowiednio programuje, ustawia i konfiguruje się sprzęt.

Kolejna Pana usługa antenowa polega na naprawie anteny poprzez wymianę konwertera, kabla lub regulacji, czy też ustawieniu anteny w celu przywrócenia jej działania.

Po zleceniu przez klienta montażu telewizora na ścianie, przykręcony zostaje do ściany uchwyt lub stojak montażowy TV we wcześniej nawierconych otworach, a następnie wiesza się odbiornik telewizyjny, podłącza do innych urządzeń, programuje, ustawia się. Po wykonaniu usługi klient zostaje dodatkowo poinstruowany jak obsługiwać i użytkować dany sprzęt.

Sprzedaje Pan także klientom sam, zamówiony wcześniej, materiał (np. antena SAT, antena TV, wtyczka, 10 m kabla, stojak/uchwyt/maszt, obejma kominowa itp.)

Wskazał Pan, że taka działalność, zgodnie z klasyfikacją PKD, jest oznaczona kodami 43.21.Z (instalacje elektryczne). We wpisie do ewidencji Pana przeważającym kodem PKD jest 43.21.Z, ale planuje go Pan zmienić przed wznowieniem działalności na 43.21.10.2, bo obejmuje wszystkie anteny mieszkaniowe. Znalazł Pan także dwa symbole w PKWiU dla branży antenowej tj. 43.21.10.2 (Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych. Grupa ta obejmuje min. "instalowanie wszelkiego typu anten mieszkaniowych, włączając anteny satelitarne") oraz 43.21.Z (Wykonywanie instalacji elektrycznych. W tej podklasie jest zawarta "instalacja anten satelitarnych").

Pana wątpliwości dotyczą kwestii braku obowiązku wymiany posiadanej przez Pana kasy rejestrującej na kasę on-line po wznowieniu działalności gospodarczej.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że w zależności od sposobu montażu instalacji antenowej na danym obiekcie budowlanym lub na jego części (lokalu), możliwe jest m.in. wywiercenie otworu w ścianie, kominie, balustradzie, belce, aby przymocować maszt, stojak lub uchwyt antenowy, na który zakłada się odpowiednią antenę, natomiast kabel antenowy wprowadza się do mieszkania przez wywiercony otwór w ścianie budynku lub futrynie okna. Również uchwyt lub stojak montażowy TV przykręcony zostaje do ściany w celu zamontowania telewizora na ścianie, który następnie podłącza się do innych urządzeń.

Aby odnieść się do Pana wątpliwości, należy przeanalizować czy wykonywane przez Pana usługi stanowią usługi budowlane. Wykonywane przez Pana czynności, oprócz sprzedaży zamówionych przez klienta towarów m.in. anten, polegają na świadczeniu zleconych przez klientów (m.in. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) usług instalacji i montażu wszelkiego typu anten mieszkaniowych, naziemnych DVBT, radiowych i satelitarnych na budynkach i ich częściach (lokalach), jak również wykonuje Pan instalacje kablowe wewnątrz i na zewnątrz budynku klienta w celu prawidłowego podłączenia m.in. odbiorników telewizyjnych.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji usług budowlanych.

W celu prawidłowej interpretacji pojęcia usługi budowlanej, pomocniczo należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo budowlane".

Zgodnie art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Powyżej wskazana definicja wymienia kilka rodzajów prac, które zaliczają się do tego rodzaju usług.

Stosownie do art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W myśl art. 3 pkt 7a ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Jak stanowi art. 3 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2) przez "budowę" należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast "budować" to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie "modernizacja" - według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś. Z kolei "montaż" - według powyższego słownika - to "składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość". W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie "montaż" odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością. "Przebudowa" zaś, to zgodnie z ww. słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia "roboty budowlane" należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w "Uniwersalnym słowniku języka polskiego" Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie "robota" oznacza "zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś".

Wskazać należy, że klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 lipca 2020 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.).

W celu dodatkowego potwierdzenia charakteru usług budowlanych, zasadne jest pomocniczo odniesienie się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), do której to klasyfikacji odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Roboty budowlane na gruncie PKWiU z roku 2008 sklasyfikowane są w Sekcji F m.in. w Dziale 43, który obejmuje: specjalistyczne roboty budowlane związane z budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt, w tym m.in.: rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, budowanie fundamentów, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowań, wykonywanie pokryć dachowych, roboty związane z wykonywaniem instalacji budowlanych (np. elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych), montaż konstrukcji stalowych, wynajem sprzętu z operatorem, roboty wykończeniowe.

Zatem zakres robót budowlanych określony w ustawie - Prawo budowlane oraz na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jest co do zasady tożsamy. Tym samym, obydwa wyżej wskazane źródła należy stosować dla ustalenia, jakie czynności zaliczają się do usług budowlanych na potrzeby podatku od towarów i usług.

Jak wskazuje powołany wyżej art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy, ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line dotyczy sprzedaży m.in. usług budowlanych.

Należy w tym miejscu wskazać, że w usługach budowlanych mieszczą się wszelkiego rodzaju roboty budowlane, do których należy zaliczyć m.in. roboty związane z wykonywaniem wszelkich instalacji.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że działalność gospodarcza prowadzona przez Pana, obejmująca czynności tj. instalacja i montaż różnego rodzaju anten mieszkaniowych, są przedmiotem zawieranych przez Pana z klientami umów na roboty budowlane specjalistyczne zaklasyfikowane do grupowania PKWiU w Dziale 43, Sekcja F, dotyczącego robót związanych z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych. Tym samym, wykonywane przez Pana czynności polegają na wykonaniu określonej usługi budowlanej.

W konsekwencji, usługi świadczone przez Pana mieszczą się w kategorii określonej w art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy, co będzie obligowało Pana do wymiany kasy rejestrującej z papierowym zapisem kopii na kasę on-line po wznowieniu przez Pana działalności gospodarczej.

Zatem, stosownie do Pana prośby, w sposób jednoznaczny stwierdzić należy, że tak - będzie Pan miał obowiązek wymiany posiadanej przez Pana kasy rejestrującej na kasę on-line po wznowieniu działalności gospodarczej, ponieważ w ramach tej działalności gospodarczej będzie Pan m.in. wykonywał usługi budowlane.

Dodatkowe informacje

Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług, zaś w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznaczenia wymaga, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Ponosi Pan ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl