0114-KDIP1-3.4012.461.2022.2.MPA - Zwolnienie z VAT dostawy po pierwszym zasiedleniu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.461.2022.2.MPA Zwolnienie z VAT dostawy po pierwszym zasiedleniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy Nieruchomości zabudowanych, uprawnienia do rezygnacji z tego zwolnienia oraz zwolnienia dla sprzedaży Nieruchomości niezabudowanych.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania transakcji sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych oraz związanymi z tym, konsekwencjami podatkowymi. Uzupełnili go Państwo pismem z 5 grudnia 2022 r. (data wpływu 5 grudnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

(...) z siedzibą w (...) (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji tworzyw sztucznych oraz produkcji folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych. W związku ze zmianą sytuacji rynkowej, będącej następstwem wzrostu cen surowców oraz energii wykorzystywanej do produkcji folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych, Spółka planuje dokonać transakcji polegającej na zbyciu części swoich nieruchomości położonych na terenie miejscowości (...) na rzecz niezależnego podmiotu gospodarczego (dalej: Finansujący).

Z transakcją sprzedaży nieruchomości Spółki zlokalizowanych w (...) (dalej: Nieruchomość) związana będzie także transakcja wieloletniego wynajmu Nieruchomości przez Spółkę od Finansującego (dalej: Najem Nieruchomości), która zostanie zawarta bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży Nieruchomości. Umowa dotycząca Najmu Nieruchomości ma być zawarta przez Spółkę na czas określony (planowany okres to 20 lat). W efekcie, dzięki zawarciu omawianych transakcji sprzedaży oraz najmu (ang. sales and lease back), zmieni się tytuł prawny przysługujący Spółce do Nieruchomości (z prawa własności na prawo najmu długoterminowego). Nie zmieni się natomiast sposób używania Nieruchomości przez Spółkę. W szczególności Spółka nadal będzie kontynuowała działalność produkcyjną w tej lokalizacji, m.in. przy wykorzystaniu tych samych budynków i budowli.

Planowana do zbycia Nieruchomość składa się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: (1), (2), (3), (4), (5) oraz (6) należącymi do tego samego obrębu ewidencyjnego.

Wszystkie ww. działki tworzące Nieruchomość znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) w obrębie terenów przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (działki nr (4), (5) są oznaczone symbolem U/P6, a pozostałe działki symbolem U/P4).

Działki o numerach ewidencyjnych (1) oraz (2) (dalej: "Działki Zabudowane") zabudowane są budynkami i budowlami związanymi z działalnością produkcyjną, w tym: dwoma halami magazynowymi, halą produkcyjno-magazynową oraz budynkiem administracyjno-biurowym, które są połączone ze sobą łącznikami lub też przylegają do siebie bezpośrednio, tworząc kompleks budynków. Oprócz tego na działce nr (2) znajduje się budynek stacji transformatorowej.

Pozostałe działki o numerach ewidencyjnych (3), (4), (5) oraz (6) stanowią tereny niezabudowane jakimikolwiek budynkami lub budowlami (dalej: "Działki Niezabudowane"), niemniej są funkcjonalnie związane z działalnością zakładu produkcyjnego Spółki zlokalizowanego na Działkach Zabudowanych. W szczególności działki nr (3) oraz (6) bezpośrednio przylegają do Działek Zabudowanych tworząc pasy zieleni oddzielające Działki Zabudowane od nieruchomości niebędących własnością Spółki (w tym oddzielające Działki Zabudowane od działek przeznaczonych w MPZP na tereny dróg publicznych klasy D - dróg dojazdowych. Z kolei sąsiadujące ze sobą działki nr (4) i (5) są wykorzystywane jako teren zielony z przeznaczaniem na przyszłe zagospodarowanie w postaci miejsca składowania materiałów produkcyjnych, surowców lub wyrobów gotowych (działki (4) oraz (5) są oddzielone od pozostałych działek terenem przeznaczonym w MPZP na publiczną drogę dojazdową).

Działki Zabudowane oraz Działki Niezabudowane objęte są tą samą księgą wieczystą.

Działki Zabudowane oraz Działki Niezabudowane zostały nabyte przez Spółkę 24 listopada 2020 r., w ramach transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), która to transakcja nie była opodatkowana VAT. Prawidłowość przyjętej wówczas kwalifikacji podatkowej została potwierdzona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 października 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.346.2020.2.JŻ) wydanej na podstawie wspólnego wniosku Spółki oraz podmiotu gospodarczego, który dokonał zbycia ZCP na rzecz Spółki (dalej: Poprzedni Właściciel).

Budynki i budowle nabyte w ramach ZCP, a znajdujące się na Nieruchomości, były uprzednio wykorzystywane przez Poprzedniego Właściciela do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Były one systematycznie oddawane do używania pierwszemu użytkownikowi po ich wybudowaniu w okresie między 1992 a 2018 r., tj. w okresie gdy właścicielem nieruchomości był Poprzedni Właściciel. Od roku 2018 na Nieruchomości nie zostały zbudowane żadne nowe budynki ani budowle.

Obecnie Spółka zamierza dokonać sprzedaży Nieruchomości na rzecz Finansującego. Zakładana data sprzedaży przypadnie po 24 listopada 2022 r., tj. po upływie dwóch lat od daty nabycia Nieruchomości w ramach ZCP. W tym okresie, tj. w okresie ponad dwóch lat poprzedzających bezpośrednio planowaną transakcję sprzedaży Nieruchomości, Spółka nie poniesie wydatków na ulepszenie budynków i budowli znajdujących się na Nieruchomości, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy VAT.

Pytania

1. Czy sprzedaż Nieruchomości w części dotyczącej Działek Zabudowanych będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT w związku z art. 2 ust. 1 pkt 14 oraz w związku z art. 29a ust. 8 Ustawy VAT?

2. Czy w przypadku sprzedaży Nieruchomości w części dotyczącej Działek Zabudowanych spełnienie przez Spółkę oraz Finansującego warunków wskazanych w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy VAT uprawni Spółkę do rezygnacji ze zwolnienia podatkowego wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT?

3. Czy sprzedaż Nieruchomości w części dotyczącej Działek Niezabudowanych będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie art. 2 ust. 1 pkt 14 Ustawy VAT definiuje pierwsze zasiedlenie jako oddanie budynku lub budowli do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego poszczególne budynki i budowle zlokalizowane na Nieruchomości zostały przyjęte do używania przez Poprzedniego Właściciela w latach 1992 - 2018. Oznacza to, iż co najmniej dwa lata przed planowaną datą sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę, w odniesieniu do ww. budynków i budowli nastąpiło pierwsze zasiedlenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy VAT. W okresie poprzedzającym dzień nabycia ZCP przez Spółkę, budynki i budowle były bowiem używane przez Poprzedniego Właściciela.

Jednocześnie fakt, iż po nabyciu ZCP Spółka nie dokonywała ulepszeń w budynkach i budowlach zlokalizowanych na Nieruchomości, których wartość przekraczałaby 30% ich wartości początkowej, a także okoliczność, iż takie nakłady nie będą ponoszone do planowanego dnia zbycia Nieruchomości - oznaczają, iż w okresie od nabycia Nieruchomości przez Spółkę w ramach ZCP do dnia przyszłej sprzedaży Nieruchomości nie dojdzie do (ponownego) pierwszego zasiedlenia budynków i budowli w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 lit. b) Ustawy VAT. Na dzień dokonania planowanej transakcji sprzedaży budynki i budowle będą miały status zasiedlonych po raz pierwszy przez Poprzedniego Właściciela.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż do sprzedaży Nieruchomości w części dotyczącej Działek Zabudowanych znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT. Zbycie Działek Zabudowanych wchodzących w skład Nieruchomości (tj. dostawa budynków i budowli w rozumieniu omawianego przepisu) nie zostanie bowiem dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim ani też nie zostanie dokonane przed upływem dwóch lat od daty pierwszego zasiedlenia.

Jednocześnie, skoro zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, oznacza to, iż planowana sprzedaż Działek Zabudowanych będzie traktowana dla celów VAT jako dostawa budynków i budowli, która na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT będzie zwolniona z tego podatku.

Powyższe stanowisko Spółki wynika z wykładni literalnej ww. przepisów ustawy VAT, a zwłaszcza art. 2 ust. 1 pkt 14 Ustawy VAT, którego obecne brzmienie nie wymaga, aby do pierwszego zasiedlenia musiało dojść wyłącznie wskutek czynności opodatkowanej VAT. Wymóg ten był przewidziany w Ustawie VAT w jej brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2019 r., niemniej na skutek wyroku TSUE z 16 listopada 2017 r. sygn. C-308/16 wymóg ten został usunięty z Ustawy VAT, co spowodowało, iż o pierwszym zasiedleniu decyduje obecnie każde rozpoczęcie używania budynków i budowli także takie, które nie wiąże się z czynnością opodatkowaną podatkiem VAT. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - odstąpienie od powiązania pojęcia "pierwszego zasiedlenia" z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu będzie skutkować w niektórych wypadkach wcześniejszym pierwszym zasiedleniem budynku, budowli lub ich części (np. w przypadku, gdy ich oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi nie następowało w wykonaniu czynności opodatkowanych, albo gdy właściciel po ich wybudowaniu lub ulepszeniu wykorzystywał je na własne potrzeby, a w konsekwencji wpłynie na stosowanie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a.

W analizowanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym oznacza to, iż sam fakt rozpoczęcia używania przez Poprzedniego Właściciela budynków i budowli spowodował, iż doszło do ich pierwszego zasiedlenia. Jednocześnie nie doszło do ich ponownego zasiedlenia przez Spółkę z powodu braku ponoszenia nakładów na ulepszenie o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej budynków i budowli. W konsekwencji, przyjmując, iż do sprzedaży Nieruchomości dojdzie po ponad dwóch latach od daty jej nabycia przez Spółkę, sprzedaż Nieruchomości w części dotyczącej Działek Zabudowanych będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 14 oraz w związku z art. 29a ust. 8 Ustawy VAT.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy VAT Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz złożą zgodne oświadczenie, iż wybierają opodatkowanie budynku budowli lub ich części. Oświadczenie powinno być złożone przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów.

Jednocześnie art. 43 ust. 11 Ustawy VAT precyzuje dodatkowo elementy jakie powinno mieć oświadczenie składane na postawie art. 43. ust. 10 Ustawy VAT.

W związku z tym, Spółka uważa, iż skoro sprzedaż Nieruchomości w części dotyczącej Działek Zabudowanych podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT (co wynika ze stanowiska Spółki przedstawionego w odpowiedzi na pytanie nr 1) to tym samym Spółka będzie mogła zrezygnować z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy VAT, o ile wraz z Finansującym Spółka złoży zgodne oświadczenie o rezygnacji z tego zwolnienia, zapewniając jednocześnie spełnienie wszystkie warunków wskazanych w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy VAT.

Stanowisko w zakresie pytania nr 3

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei jak wynika z art. 2 pkt 33 Ustawy VAT, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W chwili sprzedaży na Działkach Niezabudowanych nie będą zlokalizowane żadne budynki ani budowle. Co więcej, Działki Niezabudowane znajdują się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami MPZP Działki Niezabudowane położone są na obszarach oznaczonych symbolem U/P4 oraz U/P6, przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Oznacza to, że Działki Niezabudowane, stanowią tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy VAT, tj. grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co oznacza że ich dostawa nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT. Stąd należy przyjąć, że planowana sprzedaż Nieruchomości w części dotyczącej Działek Niezabudowanych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej (obecnie 23%), tj. nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe w zakresie wszystkich trzech postawionych pytań.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy,

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy,

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: towarach rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle powołanych powyżej przepisów, budynki oraz grunt spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że jesteście Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Zamierzacie Państwo zbyć część swoich nieruchomości, położonych na terenie miejscowości Czosnów, na rzecz niezależnego podmiotu gospodarczego (Finansującego). W skład Nieruchomości, będącej przedmiotem wniosku wchodzą:

- tereny zabudowane budynkami i budowlami związanymi z działalnością produkcyjną o nr: (1) oraz (2) (Działki Zabudowane),

- tereny niezabudowane jakimikolwiek budynkami lub budowlami o nr: (3), (4), (5) oraz (6) (Działki Niezabudowane).

Po dokonanej sprzedaży zamierzacie Państwo wynająć od Finansującego nieruchomość na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony 20 lat. Nie zmieni się sposób użytkowania Nieruchomości przez Spółkę. W szczególności Spółka nadal będzie kontynuowała działalność produkcyjną w tej lokalizacji, m.in. przy wykorzystaniu tych samych budynków i budowli. Wszystkie działki objęte wnioskiem (tj. nr (1), (2), (3), (4), (5) oraz (6) tworzące Nieruchomość, znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie terenów przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (działki nr (4), (5) są oznaczone symbolem U/P6, a pozostałe działki symbolem U/P4.

Państwa wątpliwości dotyczą wskazania czy sprzedaż Nieruchomości w części dotyczącej Działek Zabudowanych będzie korzystała ze zwolnienia z VAT i jednocześnie czy w przypadku ww. sprzedaży spełnienie przez Spółkę oraz Finansującego warunków wskazanych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy uprawni Spółkę do rezygnacji w tego zwolnienia.

W kontekście postawionych przez Państwa pytań, należy prześledzić sytuację prawną Działek Zabudowanych, w świetle przepisów dotyczących zwolnień z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,

zwalnia się od podatku: dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Artykuł 2 pkt 14 ustawy stanowi, że

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do użytkowania. Pierwsze zasiedlenie budynku lub jego części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika, bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku.

Natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanowi,

zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT,

zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu), którym nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu.

Dodatkowo wskazać należy, że art. 29a ust. 8 ustawy stanowi, że:

w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Jak wynika z opisu sprawy Działki Zabudowane zostały nabyte przez Państwa 24 listopada 2020 r., w ramach transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Budynki i budowle znajdujące się na Nieruchomości były uprzednio wykorzystywane przez innego właściciela (Poprzedni Właściciel). Budynki i budowle były systematycznie oddawane do używania pierwszemu użytkownikowi po ich wybudowaniu, w okresie między 1992 r., a 2018 r. Od 2018 r. na Nieruchomości nie zostały zbudowane żadne nowe budynki ani budowle. Zakładana data sprzedaży przypadnie po upływie dwóch lat od daty nabycia (we wniosku wskazaliście Państwo, że zdarzenie nastąpi po 24 listopada 2022 r.). Zaznaczyliście Państwo, że w okresie ponad dwóch lat poprzedzających bezpośrednio planowaną transakcję sprzedaży Nieruchomości, nie poniesiecie Państwo wydatków na ulepszenie budynków i budowli znajdujących się na danej Nieruchomości, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy.

Reasumując, poszczególne budynki i budowle zlokalizowane na Nieruchomości zostały przyjęte do używania przez Poprzedniego Właściciela w latach 1992-2018. Zatem, co najmniej dwa lata przed planowaną przez Państwa datą sprzedaży Działek Zabudowanych, miało miejsce pierwsze zasiedlenie. Ponadto w odniesieniu do budynków i budowli znajdujących się na tym terenie nie były i nie będą dokonywane ulepszenia, których wartość przekraczałaby 30% ich wartości początkowej.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, uznać należy, że sprzedaż budynków i budowli znajdujące się na terenie Działek Zabudowanych korzysta/będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wartość gruntu na którym, posadowione są budynki i budowle nie będzie wyodrębniona, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

W konsekwencji sprzedaż Nieruchomości w części dotyczącej Działek Zabudowanych będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 14 i art. 29a ust. 8 ustawy.

Z uwagi na to, że sprzedaż Działek Zabudowanych będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stało się bezzasadne.

Ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, stanowi:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy,

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)

adres budynku, budowli lub ich części.

Mocą art. 43 ust. 10 ustawy, jest możliwa rezygnacja ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybór opodatkowania dostawy Działek Zabudowanych.

Zatem, w przypadku sprzedaży Nieruchomości w części dotyczącej Działek Zabudowanych spełnienie przez Spółkę oraz Finansującego warunków wskazanych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy istnieje/ będzie istniała możliwość rezygnacji ze zwolnienia podatkowego wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowanie tej transakcji.

Jak wcześniej rozstrzygnięto sprzedaż Działek Zabudowanych podlega/będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem jeżeli złożycie Państwo wraz Finansującym zgodne oświadczenie o rezygnacji z tego zwolnienia zapewniając jednocześnie spełnienie wszystkich warunków wskazanych w art. 43 ust. 10 i 11, wówczas Spółka jest/będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia podatkowego wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wymienione powyżej zwolnienie uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ma charakter zwolnienia fakultatywnego - od decyzji podatnika (przy spełnieniu określonych warunków) zależy opodatkowanie danej transakcji.

Państwa wątpliwości dotyczą również wskazania, czy sprzedaż Nieruchomości w części dotyczącej Działek Niezabudowanych będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W przypadku Działek Niezabudowanych należy prześledzić sytuację prawną w oparciu o niżej wymienione przepisy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy,

zwalnia się od podatku: dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Artykuł 2 pkt 33 ustawy stanowi, że

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z opisu sprawy wynika, że Działki Niezabudowane znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie terenów przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w świetle art. 2 pkt 33 ustawy, działki o nr (3), (4), (5) oraz (6), tj. Działki Niezabudowane stanowią tereny budowlane, co oznacza, że ich dostawa nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że jeżeli przy zbyciu omawianej części Nieruchomości dotyczącej Działek Niezabudowanych wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, to należy przeanalizować możliwość zwolnienia dostawy w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów (w tym nieruchomości), spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

- towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

- brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jak wynika z wniosku, Nieruchomości, które planujecie Państwo sprzedać były/są wykorzystywane w prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji tworzyw sztucznych oraz produkcji folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych, w zakresie której jesteście Państwo zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Zatem stwierdzić należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy Działki Niezabudowane przez cały okres ich posiadania nie służyły wyłącznie działalności zwolnionej. Tym samym, nie jest spełniony jeden z warunków do zastosowania zwolnienia zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji należy stwierdzić, że sprzedaż Działek Niezabudowanych nie korzysta/nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 jak również pkt 2 ustawy.

Zatem sprzedaż Działek Niezabudowanych będzie podlegała opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), ul. (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.),

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl