0114-KDIP1-3.4012.424.2022.1.PRM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.424.2022.1.PRM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży - dokonywanej w X - za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 rozporządzenia w zw. z poz. 39-40 załącznika do rozporządzenia oraz oznaczania tej sprzedaży w ewidencji VAT (JPK) symbolem "WEW".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jesteście Państwo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadają Państwo status czynnego zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług. Przeważającym PKD Państwa Spółki jest 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Zamierzają Państwo prowadzić sprzedaż z użyciem innowacyjnego, opartego o tzw. sztuczną inteligencję formatu zaawansowanego, bezobsługowego automatu sprzedażowego, nazwanego roboczo "X" (dalej: X). X instalowane jest w lokalach użytkowych lub w ramach konstrukcji wolnostojących ustawianych np. na parkingach lub w innych miejscach publicznych jako zespół automatycznych, autonomicznych urządzeń obsługujących proces sprzedaży znajdujących się w nich produktów (towarów). Lokale X lub samodzielnie posadowione w przestrzeni publicznej X będą stanowić w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe automaty sprzedające.

X po podłączeniu do źródła zasilania oraz po zatowarowaniu będzie gotowy do użytku. Ponadto X nie będzie powiązany w sposób trwały i nierozerwalny z lokalem, w którym zostanie zainstalowany, ani z gruntem - w przypadku X samodzielnie posadowionych w przestrzeni publicznej. Każdorazowo istnieje możliwość deinstalacji X oraz przeniesienia go w inne miejsce.

X składać się będzie z różnego rodzaju standów (regały, lodówki, kawomaty itp.) zawierających produkty do nabycia. Półki z produktami będą otwarte cały czas (tj. nie ma zamykanych szaf na wybrane produkty, z wyjątkiem lodówek). Aby kupujący mógł otrzymać towar, konieczne będzie wejście do X poprzez jego otwarcie przez klienta przy użyciu karty płatniczej. Po przyłożeniu karty płatniczej do terminala przed wejściem, drzwi do X zostaną otwarte i klient będzie mógł dokonać zakupów poprzez zabranie z półek kupowanych towarów. Alternatywnym sposobem korzystania z automatu X będzie otwarcie drzwi X za pośrednictwem aplikacji mobilnej (dalej: Aplikacja) z użyciem QR kodu. W tym celu konieczne będzie zarejestrowanie w Aplikacji indywidualnego konta użytkownika oraz powiązanie go z kartą płatniczą, która będzie służyła do dokonywania płatności w X.

Korzystanie z X będzie całkowicie automatyczne: rozpoznanie przez X produktów, które klient kupuje poprzez ściągnięcie ich ze standów obsługiwane jest poprzez zestaw zainstalowanych kamer. Klient nabywa produkty, które podjął z półek/lodówek i przed opuszczeniem X nie odłoży ich na miejsce, skąd zostały zabrane. W przypadku kawomatów kawa zostanie przygotowana według wskazanych przez klienta parametrów i podana w odpowiednim kubku. Przed zakupem produktu, klient będzie miał możliwość zapoznania się z danymi dotyczącymi sprzedaży, a w szczególności z ceną produktu. W momencie wyjścia z X karta płatnicza klienta zostanie obciążona kwotą zakupów (wybranych produktów), w tym ewentualnie zakupionej kawy (kawomaty nie są wyposażone w osobne mechanizmy płatnicze) - cała płatność odbywa się przy wyjściu z X.

Nie wykluczają Państwo, że w przyszłości w ramach X będzie oferował także inne usługi np. sprzedaż biletów (w ich przypadku również nie będą występować osobne płatności, tylko jedna płatność przy wyjściu). Jeśli klient przed wyjściem z X nie zakupi żadnego produktu (lub usługi), to w momencie wyjścia z X jego karta nie zostanie w żaden sposób obciążona. W ramach korzystania z X nie będzie możliwości płatności gotówką (banknotami lub bilonem). Płatności dokonywane przez klientów za pośrednictwem systemów kartowych będą wpływały na rachunek bankowy operatora X, prowadzony przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Historia transakcji będzie zapisana w Państwa systemie informatycznym oraz systemie bankowym (lista transakcji kartowych). Dane będą gromadzone w sposób umożliwiający powiązanie płatności z konkretną transakcją.

W X nie będzie personelu ani kas sklepowych (nawet kasy w formie samoobsługowej). Klient obsługuje X w następujący sposób: klient samodzielnie wybiera produkty, które chce nabyć, a rozpoznanie produktów wybranych przez klienta do nabycia następuje automatycznie, bez udziału człowieka. Następnie klient płaci bez udziału obsługi (środki pobierane są z karty płatniczej) kwotę odpowiadającą wartości wybranych z X produktów. Uruchomienie X, obsługa X i płatność odbywa się w sposób automatyczny, wszystkie czynności samodzielnie obsługuje klient. Klient za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej, służącej do obsługi X, otrzyma bezpośrednio po wyjściu z X dane o sprzedaży oraz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania elektronicznego dowodu zakupu. W przypadkach otwierania X z użyciem karty płatniczej (bez użycia aplikacji mobilnej) do klienta wysyłana jest wiadomość SMS z linkiem do pobrania elektronicznego dowodu zakupu.

X dostępne są 24 h na dobę.

W X nie przebywa personel. Czynności takie jak zatowarowanie, sprzątanie, serwis kawomatu lub inne wymagają zewnętrznego serwisu. Serwis taki będzie realizowany przez personel przez Państwa zatrudniony. W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z danego X. Personel ten nie będzie uczestniczył w jakikolwiek sposób w procesie sprzedaży produktów.

W X zainstalowane są kamery, wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji i będące integralnym elementem X. Kamery wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji muszą być zainstalowane w X, gdyż to one rozpoznają towar, jaki klient kupuje - bez kamer proces sprzedaży nie działa. W X nie ma czujników na półkach, system opiera się jedynie na kamerach.

W ramach X nie są na chwilę obecną sprzedawane towary i usługi wymienione w § 4 Rozporządzenia, jednak nie wykluczają Państwo, że w przyszłości wprowadzą Państwo możliwość kupna w niektórych z X produktów, które nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej na podstawie § 2 Rozporządzenia. W takiej sytuacji przewidują Państwo ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej przypisanej do konkretnego X, w którym byłaby dokonywana tego rodzaju sprzedaż.

Wskazują Państwo, że przed 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli Państwo ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej czynności wymienionych w poz. 39-40 załącznika do Rozporządzenia w otwartych do tego dnia określonych X. W przyszłości zamierzają Państwo otworzyć kolejne nowe X zlokalizowane na obszarze całej Polski, w których chcieliby Państwo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Historia wszystkich transakcji będzie zapisywana i przechowywana przez Państwa w ramach systemu teleinformatycznego zintegrowanego z Państwa systemem księgowym. System będzie umożliwiać generowanie okresowych raportów (np. dziennych lub miesięcznych) obejmujących zestawienie transakcji oraz wartość sprzedaży oraz kwotę podatku VAT należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku. Kamery rozpoznające produkty pobierane przez klienta, a także urządzenia świadczące usługi (np. kawomaty), stanowiące część X, będą połączone z systemem informatycznym zintegrowanym z systemem płatności (terminalem płatniczym). W związku z czym do systemu informatycznego będą przekazywane informacje dotyczące rodzaju zakupionych produktów (usług) oraz ich ceny (w tym podatku VAT).

W ramach systemu informatycznego obsługującego transakcje będzie prowadzona ewidencja zawierająca dane dotyczące poszczególnych transakcji (płatności), w szczególności datę i godzinę, listę zakupionych produktów (usług), ich cenę netto z rozbiciem na poszczególne towary i usługi oraz kwotę należnego podatku z podziałem na odpowiednie stawki. Powyższa ewidencja będzie przechowywana w formie elektronicznej przez okres wskazany w art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (z dnia 21 lipca 2021 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 1540).

Na podstawie wskazanej wyżej ewidencji będą mogli Państwo jednoznacznie stwierdzić, że dana płatność (dokonana o danej godzinie i w danej kwocie) dotyczy konkretnej transakcji obejmującej dane produkty lub usługi zakupione w konkretnym X. Ponadto, będą mogli Państwo generować z systemu okresowe raporty w formie elektronicznej lub jako wydruk zawierające wyżej wskazane informacje.

Pytania

1) Czy sprzedaż prowadzona przez Państwa za pomocą X, nie dotycząca towarów i usług wymienionych w § 4 Rozporządzenia, będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących na podstawie § 2 Rozporządzenia w związku z poz. 39-40 załącznika do Rozporządzenia?

2) Czy w przypadku, w którym sprzedaż prowadzona przez Państwa w niektórych X będzie rejestrowana przy użyciu kas rejestrujących przyporządkowanych do takich konkretnych X w związku z prowadzeniem w nich sprzedaży towarów i usług wyłączających możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 2 Rozporządzenia, będą mieli Państwo możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia w pozostałych X, w których nie będą Państwo prowadzili sprzedaży tego rodzaju towarów i usług?

3) Czy będą mieli Państwo możliwość skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w nowo otwartych X w sytuacji, w której przed 1 stycznia 2022 r. prowadzili Państwo ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w innych, wcześniej otwartych X?

4) Czy prawidłowe będzie Państwa działanie, polegające na ujmowaniu sprzedaży dokonywanej w X w ewidencji VAT (JPK) na podstawie dokumentów wewnętrznych, np. raportów miesięcznych oznaczonych w ewidencji symbolem "WEW", jeżeli skorzystają Państwo ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej?

5) Czy mogą Państwo zaprzestać ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej i korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej w tych punktach X, w których przed dniem 1 stycznia 2022 r. rozpoczeli Państwo prowadzenie takiej ewidencji?

Państwa stanowisko w sprawie

W zakresie pytania nr 1

Państwa zdaniem, sprzedaż prowadzona z wykorzystaniem X będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jako dostawa produktów dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub jako świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie, w myśl art. 111 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do tego rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do Rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W poz. 39 załącznika do Rozporządzenia wymieniona jest: dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

Z kolei w poz. 40 załącznika wymienione zostały: usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

1)

bilonie lub banknotach, lub

2)

innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Pojęcie urządzenia do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar nie jest zdefiniowane ani w Rozporządzeniu, ani w ustawie o VAT.

Pomocniczo można odwołać się jednak do nazw grupowań statystycznych PKWiU i CN, by ustalić, jak należałoby sklasyfikować automaty X. W tym celu należy posłużyć się Zasadami Metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej stanowiącymi element Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/1577 z dnia 21 września 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z art. 3 lit. a Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Na podstawie tej reguły jako grupowania właściwe dla X należy rozważyć:

* automaty sprzedające - 28.29.43.0 PKWiU oraz

* automaty do sprzedaży różnych towarów (na przykład znaczków pocztowych, papierosów, potraw lub napojów) - 8476 CN.

Zgodnie z Wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) - wersja z 25 marca 2019 r. - grupowanie 28.29.43.0 obejmuje także automaty wyposażone w przegródki, z których towar wyjmuje się ręcznie po wrzuceniu monety lub żetonu i np. naciśnięciu przycisku odblokowującego zamek odpowiedniej przegródki, nie obejmuje natomiast automatów, które wydają wyrób, ale nie są zaopatrzone w urządzenie do przyjmowania zapłaty, np. automatów do rozlewania gorących lub zimnych napojów bez urządzenia do przyjmowania zapłaty, sklasyfikowanych w 28.93.15.0.

W wyjaśnieniach do CN wskazuje się, że pozycja 8476 obejmuje różnego rodzaju urządzenia wydające towary po wrzuceniu monet, żetonów lub włożeniu karty magnetycznej do odpowiedniej szczeliny (inne niż urządzenia objęte bardziej szczegółowo w innych pozycjach nomenklatury lub wyłączone z działu na podstawie uwagi do sekcji lub działu). Określenie "sprzedaż" w kontekście niniejszej pozycji odnosi się do wymiany "pieniężnej" między kupującym i maszyną, w celu nabycia produktu. Pozycja niniejsza nie obejmuje urządzeń, które wydają produkt, ale nie są zaopatrzone w urządzenie do przyjmowania zapłaty. (...) Pozycja obejmuje nie tylko urządzenia, w których sprzedaż odbywa się automatycznie, lecz również aparaty wyposażone w przegródki, z których towar wyjmuje się ręcznie po wrzuceniu monety lub żetonu i np. naciśnięciu przycisku odblokowującego zamek odpowiedniej przegródki. (...) Pozycja obejmuje urządzenia wyposażone w urządzenia grzewcze, chłodzące lub służące do przygotowywania sprzedawanych produktów (np. sokowirówki, mieszarki do mleka i kawy, mieszarki do lodów itd.), pod warunkiem, że podstawową ich funkcją i celem jest automatyczna sprzedaż wyrobów.

Ponadto, w ramach UE funkcjonuje baza wiążących informacji taryfowych, które wyjaśniają, czy konkretny produkt mieści się w ramach danego grupowania. W wiążącej informacji taryfowej z 17 maja 2019 r. sygn. FRBTIFR-WIT-2019-09794 wydanej przez francuskie organy celne wskazano, że do grupowania 8476 należy zaliczyć następujące urządzenie: Samoobsługowa budka fotograficzna, za opłatą dostarczająca autoportret w formie zestawu konstrukcyjnego. Kabina umożliwia sfotografowanie użytkownika, rozpikselowanie portretu i wydrukowanie go na klockach zestawu konstrukcyjnego. Stoisko posiada wszystkie elementy budki fotograficznej (aparat fotograficzny, urządzenie oświetleniowe, 17-calowy ekran dotykowy, komputer, drukarkę atramentową, siedzisko, urządzenie płatnicze z kartami pre-paid) oraz zautomatyzowany system dostarczający pudełka z grą, w których znajdują się plastikowe klocki do wykonania portretu mozaikowego. Stoisko oprócz gry dostarcza rozpikselowane zdjęcie. Wymiary kabiny (szerokość x głębokość x wysokość): 210 x 75 x 192 cm, waga: 525 kg. (tłumaczenie z języka francuskiego).

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia do klasyfikacji statystycznych należy uznać, że X mieści się w ramach PKWiU: 28.29.43.0 oraz CN: 8476, a tym samym wypełnia charakterystykę tych urządzeń, na którą składa się umożliwienie konsumentowi bezobsługowego pobrania towarów i dokonania płatności.

Nie ma również wątpliwości, że automaty sprzedające 28.29.43.0 PKWiU oraz automaty do sprzedaży różnych towarów CN: 8476 stanowią urządzenia służące do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar w rozumieniu poz. 39 załącznika do Rozporządzenia.

Warto wskazać, że ani Rozporządzenie ani klasyfikacje statystyczne nie wyznaczają technologii, która umożliwia bezobsługową sprzedaż. Mogą to być więc rozwiązania mechaniczne, elektroniczne, ale również autonomiczne oparte o sztuczną inteligencję, jak X. Kluczowym elementem są funkcje realizowane przez urządzenia sprzedającego. Nie ma również znaczenia kształt urządzenia do automatycznej sprzedaży. W Państwa ocenie przepisy Rozporządzenia i ustawy o VAT są neutralne pod kątem technologicznym i nie stoją na przeszkodzie, aby urządzenie służące do automatycznej sprzedaży miało kształt i format wolnostojącej konstrukcji w przestrzeni publicznej lub było zainstalowane jako stanowiący całość system w lokalu użytkowym.

Tożsame podejście zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z 20 grudnia 2019 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.582.2019.2.MN), której przedmiotem było urządzenie umożliwiające samodzielne pobieranie produktów przez klienta i automatyczne obciążanie jego karty płatniczej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w powyższej interpretacji potwierdził m.in., że "wydanie towaru" przez urządzenie, o którym mowa w poz. 39 załącznika do Rozporządzenia, obejmuje również umożliwienie klientowi zabrania kupowanych produktów z urządzenia.

Ponadto Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 lutego 2022 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.306.2021.2.MS) potwierdził również, że wolnostojąca konstrukcja, autonomicznie i automatycznie obsługująca proces sprzedaży znajdujących się w niej produktów (towarów) oraz świadczenia usług poprzez zaawansowany system sztucznej inteligencji stanowi, urządzenie służące do sprzedaży samoobsługowej (automat sprzedający) mogące korzystać z przedmiotowego zwolnienia.

W Państwa ocenie okoliczność, że w przypadku zdarzenia przyszłego objętego niniejszym wnioskiem, X może stanowić wolnostojącą konstrukcję, ale również zostać zainstalowane w lokalu użytkowym - nie wpływa na możliwość uznania X jako całości za urządzenie służące do sprzedaży samoobsługowej.

Mechanizm dokonywania zakupów przez klienta będzie tożsamy, jak w przypadku objętym interpretacją nr 0112-KDIL3.4012.306.2021.2.MS. Klient będzie dokonywał zakupów w sposób bezobsługowy, a cały proces obsługiwany będzie całkowicie automatycznie przez system sztucznej inteligencji. Fakt, że X może zostać zainstalowany w lokalu użytkowym nie wpływa w żaden sposób na proces sprzedaży oraz na fakt, że całość tej sprzedaży obsługiwana jest w sposób automatyczny i bezobsługowy.

Konkludując, w Państwa ocenie, sprzedaż dokonywana w X spełnia wszystkie przesłanki urządzenia, o którym mowa w poz. 39 załącznika do Rozporządzenia: realizuje dostawę produktów (rzeczy), pod względem technologicznym jest jako całość urządzeniem służącym do automatycznej sprzedaży oraz w systemie bezobsługowym przyjmuje należność (w tym wypadku - kartą płatniczą) i wydaje towar.

Z powyższego wynika także, że X będzie spełniać warunki zwolnienia również na podstawie poz. 40 załącznika do Rozporządzenia. Będzie ono bowiem stanowić urządzenie obsługiwane przez klienta, przyjmującym bezobsługowo płatności w formie bezgotówkowej, a dodatkowo system sprzedaży będzie umożliwiać powiązanie płatności z konkretną transakcją.

W związku z powyższym, sprzedaż w ramach X będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących na podstawie poz. 39 (w odniesieniu do towarów) i poz. 40 (w odniesieniu do usług) załącznika do Rozporządzenia.

W zakresie pytania nr 2

W Państwa ocenie, wprowadzenie przez Państwa w wybranych X sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 Rozporządzenia, która to sprzedaż będzie ewidencjonowana przy pomocy kas rejestrujących przyporządkowanych indywidualnie do takich sklepów nie będzie wyłączała możliwości skorzystania przez Państwa ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w innych X, w których sprzedaż ww. towarów i usług (wyłączonych ze zwolnienia) nie będzie prowadzona.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia, ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej wyłączone są określone enumeratywnie kategorie towarów i usług. Wyłączenie to ma więc charakter przedmiotowy i nie oznacza całkowitej utraty przez podatnika prawa do przedmiotowego zwolnienia w stosunku do całej prowadzonej przez niego sprzedaży. W Państwa ocenie w sytuacji, w której w innych X nie będą Państwo prowadzili sprzedaży towarów i usług wyłączonych ze zwolnienia, będą mieli Państwo prawo do korzystania ze zwolnienia w takich X na zasadach ogólnych wynikających z § 2 ust. 1 Rozporządzenia.

W zakresie pytania nr 3

W Państwa ocenie rozpoczęcie prowadzenia przed 1 stycznia 2022 r. ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w określonych indywidualnie X nie będzie skutkowało utratą możliwości zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej w nowo utworzonych X.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 39 lub 40 załącznika do Rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 Rozporządzenia, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Pozycje 39 i 40 załącznika do Rozporządzenia dotyczą odpowiednio:

39.

- dostawy towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar;

40.

- świadczenia usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

1)

bilonie lub banknotach, lub

2)

innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Państwa zdaniem powyższe wyłączenie z możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 2 Rozporządzenia należy odnosić indywidualnie do każdego urządzenia.

Oznacza to, że nie mają Państwo możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia w tym X (urządzeniu w rozumieniu poz. 39 i 40 załącznika do Rozporządzenia), w którym rozpoczął przed 1 stycznia 2022 r. rejestrację sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Tego rodzaju czynności dokonywane w danym, konkretnym X będą musiały być w świetle § 6 ust. 2 Rozporządzenia konsekwentnie ewidencjonowane na kasie fiskalnej.

Nie ma jednak w Państwa ocenie podstaw w świetle brzmienia ww. przepisu do dokonywania jego wykładni rozszerzającej i przenoszenia zakazu korzystania ze zwolnienia na wszystkie X (tj. na wszystkie urządzenia wykorzystywane przez podatnika do sprzedaży), w tym na X nowo utworzone po 1 stycznia 2022 r. Tak rygorystyczne ograniczanie zwolnienia nie wynika z przepisów, a ponadto w Państwa ocenie byłoby całkowicie niecelowe i nieuzasadnione pod względem prawnym oraz podatkowym. Tym samym, zwrot "zwolnienia, o którym mowa w § 2 Rozporządzenia, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się" należy odnosić wyłącznie do czynności dokonywanych przy użyciu danego, konkretnego urządzenia, a nie do wszystkich czynności dokonywanych przez podatnika, określonych w poz. 39 i 40 Rozporządzenia, na wszystkich posiadanych przez niego urządzeniach.

Reasumując, w Państwa ocenie prowadzenie przez Państwa ewidencji przy użyciu kas rejestrujących przed 1 stycznia 2022 r. w niektórych X nie wyłącza możliwości korzystania przez Niego ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 Rozporządzenia w stosunku do innych X, w których taka ewidencja nie była przed tą datą prowadzona.

W zakresie pytania nr 4

Państwa zdaniem, będą mogli Państwo ujmować sprzedaż produktów za pomocą X w ewidencji VAT (JPK) na podstawie dokumentów wewnętrznych np. raportów miesięcznych.

Co do zasady, przepisy ustawy o VAT nie przewidują obowiązku dokumentowania sprzedaży, która podlega zwolnieniu od obowiązku rejestrowania za pomocą kasy rejestrującej, za pomocą innych dokumentów. Jednakże z uwagi na treść art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, nie zwalnia to z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą X, która Państwa zdaniem powinna być dokumentowana za pomocą dokumentów wewnętrznych.

W praktyce obecnie ewidencjonowanie sprzedaży z automatów sprzedających odbywa się na podstawie różnego typu dokumentów wewnętrznych - przykładowo raportów z okresowego poboru gotówki z automatu (w przypadku automatów przyjmujących gotówkę). Automaty sprzedające mogą być także wyposażone w tzw. telemetrię, czyli urządzenia umożliwiające pomiar i transmisję danych na odległość. Urządzenie tego typu powinno być w stanie generować okresowy raport sprzedaży (np. miesięczny). Państwa zdaniem, raport tego typu może stanowić podstawę do zaewidencjonowania oraz rozliczenia sprzedaży z wykorzystaniem automatów na potrzeby VAT pod warunkiem, że zapewnia on rzetelność, autentyczność i integralność danych sprzedażowych.

Pragną Państwo także zauważyć, że w interpretacji indywidualnej z 19 sierpnia 2018 r. (0115-KDIT1-1.4012.695.2018.1.MM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził pośrednio możliwość dokumentowania sprzedaży za pomocą gotówkowych automatów sprzedażowych dla celów VAT poprzez okresowe (co najmniej miesięczne) protokoły dokumentujące wartość środków pieniężnych znajdujących się we wyrzutniku. Tym bardziej więc, z uwagi na opisany sposób funkcjonowania X, który pozwala precyzyjnie określić liczbę dokonanych za pomocą kart płatniczych transakcji i przypisać do nich sprzedaż konkretnych towarów lub usług, Państwa zdaniem, dopuszczalny dla celów rozliczeń podatkowych powinien być dokument wewnętrzny w postaci raportu generowanego z X, który wskazywałby wartość dokonanej sprzedaży w podziale na stawki VAT poszczególnych produktów.

Ponadto, Państwa zdaniem, sprzedaż taka może być uwzględniona w pojedynczej pozycji ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (z podziałem na stosowne stawki VAT) bez konieczności uwzględniania każdej sprzedaży osobno. Pozycja ta powinna zostać oznaczona wówczas symbolem "WEW" jako udokumentowana dokumentem wewnętrznym, zgodnie z § 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.).

W zakresie pytania nr 5

Stoją Państwo na stanowisku, że rozpoczęcie przez Państwa w konkretnym X ewidencjonowania sprzedaży czynności wymienionych w poz. 39 i 40 załącznika Rozporządzenia przy użyciu kasy rejestrującej przed 1 stycznia 2022 r. pozbawia Państwa prawa do korzystania w tym X ze zwolnienia wynikającego z § 2 Rozporządzenia, a tym samym nie będą Państwo w takim przypadku uprawnieni do zaprzestania rejestrowania sprzedaży w takim X przy użyciu kasy fiskalnej.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie natomiast z § 6 Rozporządzenia w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się. W Państwa ocenie powyższe ograniczenie należy rozumieć w ten sposób, że pozbawia ono Państwa możliwości korzystania w danym, konkretnym X z przedmiotowego zwolnienia w stosunku do czynności wymienionych w poz. 39 i 40 załącznika do Rozporządzenia, jeśli rozpoczęli Państwo prowadzenie ewidencji tych czynności przy użyciu kasy fiskalnej przed 1 stycznia 2022 r. Brak możliwości zwolnienia, jak Państwo wskazali w swoim stanowisku przedstawionym do pytania nr 3, powinien jednocześnie być ograniczony w Państwa ocenie wyłącznie do tych X, w których rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży przed datą 1 stycznia 2022 r. i nie powinien wykluczać możliwości skorzystania ze zwolnienia w innych X, w których taka ewidencja nie była przed tą datą prowadzona.

Reasumując, w Państwa ocenie nie będą mieli Państwo możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia i tym samym nie będą mogli Państwo zaprzestać prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących w tych X, w których rozpoczęto prowadzenie takiej ewidencji przed 1 stycznia 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy, określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących m.in. zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia:

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

I tak, w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymieniono, w poz. 39:

Dostawa towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

Natomiast w załączniku do rozporządzenia w poz. 40 wymieniono:

Świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

1)

bilonie lub banknotach, lub

2)

innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1)

dostawy:

a)

gazu płynnego,

b)

części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),

c)

silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),

d)

nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),

e)

przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),

f)

części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),

g)

części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych,

h)

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11),

i)

sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

j)

wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

k)

zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

l)

wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN,

m)

wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

n)

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o)

perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2)

świadczenia usług:

a)

przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b)

taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,

c)

naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,

d)

w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e)

w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f)

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g)

prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h)

doradztwa podatkowego,

i)

związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j)

fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k)

kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l)

związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

m)

(wchodzi w życie od 1 lutego 2023 r.).

Tym samym, § 4 rozporządzenia zawiera katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia przedmiotowe, podmiotowe oraz podmiotowo-przedmiotowe. Oznacza to, że podatnik dokonujący czynności wymienione w ww. przepisie nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Wyłączenie dotyczy to jednak konkretnych wskazanych przez ustawodawcę czynności. Natomiast w stosunku do pozostałych czynności, innych niż wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy mogą korzystać z innych tytułów zwolnienia (podmiotowo-przedmiotowych oraz przedmiotowych), o ile spełniają warunki dla nich przewidziane.

Ponadto, co istotne w niniejszej sprawie, § 6 ust. 2 rozporządzenia wskazuje, że:

W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 39 lub 40 załącznika do niniejszego rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Z powyższego przepisu wynika, że podatnik ewidencjonujący czynności wymienione w poz. 39 lub poz. 40 załącznika do rozporządzenia za pomocą kasy rejestrującej przed 1 stycznia 2022 r. nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 rozporządzenia dla tych czynności. Tym samym, dalsze świadczenie czynności wymienionych w poz. 39 i poz. 40 przez tego samego podatnika oznacza obowiązek ewidencjonowania ich sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Aby podatnikowi przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 i poz. 40 załącznika stanowiącego jego integralną część, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

* sprzedaż towarów musi być dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które przyjmują należność i wydają towar w systemie bezobsługowym (poz. 39),

* sprzedaż usług świadczonych przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta (również w przypadku urządzeń wydających bilety), w których płatność przyjmowana jest w bilonie, banknotach lub innej formie bezgotówkowej (poz. 40),

* z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (poz. 40),

* sprzedawane towary/usługi nie są wymienione w § 4 rozporządzenia, do których nie stosuje się zwolnień,

* podatnik, przed dniem 1 stycznia 2022 r. nie rozpoczął ewidencjonowania czynności wymienionych w poz. 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 i poz. 40 załącznika do rozporządzenia.

W tym miejscu podkreślić należy, że jeżeli u podatnika powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej przez wystąpienie przesłanek negatywnych zawartych w § 4 rozporządzenia, to podatnik będzie zobowiązany ewidencjonować czynności, które nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie załącznika do ww. rozporządzenia. Pozostałe czynności zwolnione przedmiotowo, co do których nie występują przesłanki negatywne, nie muszą być ewidencjonowane.

Państwa wątpliwości dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania Państwa sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, na podstawie § 2 rozporządzenia w zw. z poz. 39 i poz. 40 załącznika do rozporządzenia, w punktach X, w których:

* przed 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli Państwo prowadzenie takiej ewidencji, oraz

* w nowo otwartych X,

w sytuacji gdy sprzedaż dokonywana w tych punktach będzie i/lub nie będzie dotyczyła czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia oraz ujmowania sprzedaży w ewidencji VAT (JPK), na podstawie dokumentów wewnętrznych, symbolem "WEW".

Na wstępie należy zauważyć, że Państwa wniosek dotyczy sprzedaży z użyciem innowacyjnego, opartego o tzw. sztuczną inteligencję formatu zaawansowanego, bezobsługowego automatu sprzedażowego X. X instalowane może być w lokalach użytkowych lub w ramach konstrukcji wolnostojących ustawianych np. na parkingach lub w innych miejscach publicznych jako zespół automatycznych, autonomicznych urządzeń obsługujących proces sprzedaży znajdujących się w nich produktów (towarów) oraz świadczenia usług. Zatem X to nowoczesne urządzenia służące do sprzedaży samoobsługowej (automat sprzedający), o których mowa w poz. 39 i 40 załącznika do rozporządzenia.

W omawianej sprawie - pomimo uznania X za urządzenia do samoobsługowej sprzedaży towarów i/lub usług - nie zostaną spełnione wszystkie warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 i poz. 40 załącznika do rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że przed 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli Państwo ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 39 i poz. 40 załącznika do rozporządzenia w otwartych do tego dnia wybranych X.

Jak już wyżej wspomniano, podatnik ewidencjonujący czynności wymienione w poz. 39 lub poz. 40 załącznika do rozporządzenia za pomocą kasy rejestrującej przed 1 stycznia 2022 r. nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 rozporządzenia dla tych czynności.

Tym samym, skoro przed 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli Państwo ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży polegającej na dostawie towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar (poz. 39 z załącznika do rozporządzenia) oraz na świadczeniu usług przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność (poz. 40 z załącznika do rozporządzenia), to w rozpatrywanej sprawie zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia nie mogą/nie będą Państwo mogli na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z pkt 39 i 40 załącznika do rozporządzenia skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ww. sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2023 r.

Podkreślenia wymaga, że świadczenie czynności wymienionych w poz. 39 i poz. 40 przez tego samego podatnika - co jest wyraźnie wskazane w § 6 ust. 2 rozporządzenia poprzez użycie słów "W przypadku podatników (...)" - oznacza obowiązek ewidencjonowania ich sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, w każdym punkcie (pod każdym adresem), w którym będą one świadczone. Nie odnosi się natomiast do poszczególnych urządzeń.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości należy przede wszystkim zwrócić szczególną uwagę na rozstrzygnięcie Organu zawarte powyżej, zgodnie z którym skoro przed 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli Państwo ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży czynności wymienionych w poz. 39 i poz. 40 z załącznika do rozporządzenia, to w rozpatrywanej sprawie zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia nie mogą/nie będą Państwo mogli na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z pkt 39 i 40 załącznika do rozporządzenia skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ww. sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2023 r. Bez znaczenia w omawianej sprawie pozostanie fakt, czy mowa o sprzedaży prowadzonej w punktach X, w których rozpoczęli Państwo działalność przed 1 stycznia 2022 r., czy też w nowo otwartych X. Nie ma też znaczenia czy w ww. punktach X będą i/lub nie będą Państwo prowadzić sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia.

Tym samym mają i będą mieli Państwo obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej w punktach X, w których przed 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli Państwo prowadzenie takiej ewidencji oraz w nowo otwartych X, bez względu na to, czy sprzedaż dokonywana w tych punktach będzie i/lub nie będzie dotyczyła czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2.

Jak stanowi art. 99 ust. 7c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.

Stosownie do treści art. 99 ust. 11b ustawy:

Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 99 ust. 11c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy:

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1)

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2)

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3)

kontrahentów;

4)

dowodów sprzedaży i zakupów.

Stosownie do art. 109 ust. 3b ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Ponadto, od 1 października 2020 r., na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.), został wprowadzony obowiązek wykazywania w ewidencji m.in. odpowiedniego symbolu oznaczającego określoną procedurę podatkową. Plik JPK VAT dla potrzeb VAT powinien zawierać m.in. informacje o dostawach niektórych wyrobów i świadczonych usługach wraz z odpowiednim ich oznaczeniem oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupów.

W myśl § 10 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.:

Ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego: wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Stosownie do przepisu § 10 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.:

Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

1) "RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

3) "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

Oznaczenie "WEW" dotyczy między innymi czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży tj. fakturą i dotyczy np.:

* nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,

* korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,

* sprzedaży zwolnionej dla której nie wystawiono faktury,

* sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej),

* rozliczenie "importu usługi", dla której nie została wystawiona faktura.

Zatem, sprzedaż nieewidencjonowaną na kasie rejestrującej należy wykazać w ewidencji JPK_VAT na podstawie zapisu zbiorczego oznaczanego "WEW".

W analizowanej sprawie, jak już powyżej stwierdzono, skoro przed 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli Państwo ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży czynności wymienionych w poz. 39 i poz. 40 z załącznika do rozporządzenia, to zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia nie mogą/nie będą Państwo mogli na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 i poz. 40 załącznika do rozporządzenia skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ww. sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2023 r.

W konsekwencji powyższego nie mogą Państwo sprzedaży dokonanej w X w ewidencji VAT (JPK) oznaczać symbolem "WEW".

Tym samym Państwa stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wniesienia wniosku.

Ponadto Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej Państwa przedmiotem wniosku (zapytań). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl