0114-KDIP1-3.4012.413.2022.2.LK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.413.2022.2.LK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 22 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości archiwizowania faktur zakupowych i dokumentów kosztowych wewnętrznych wyłącznie w formie elektronicznej oraz braku wpływu takiego sposobu archiwizowania faktur zakupowych na prawo do odliczenia podatku naliczonego. Uzupełnili go Państwo pismem z 23 sierpnia 2022 r. (wpływ 23 sierpnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jesteście Państwo spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jesteście zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: "VAT"). Jesteście Państwo członkiem grupy (...) stanowiącej międzynarodowy koncern, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie kompleksowych usług logistycznych.

W związku z prowadzoną działalnością prowadzicie Państwo księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.

2021 r. poz. 217 z późn. zm., dalej jako: "ustawa o rachunkowości"). W tym celu korzystacie Państwo z systemu finansowo-księgowego dostarczanego przez dostawcę zewnętrznego. Zaimplementowaliście Państwo w ramach własnego przedsiębiorstwa także szereg procedur obiegu dokumentów finansowo-księgowych. W celu prawidłowego ich zastosowania oraz możliwości nadzoru, Państwa pracownicy korzystają z elektronicznych systemów przystosowanych do obiegu dokumentów, które zapewniają m.in. akceptację oraz archiwizację faktur wraz z pozostałą dokumentacją (dalej jako; "System"). Ponadto, elektroniczna archiwizacja w zakresie faktur dokumentujących sprzedaż odbywa się poprzez zapisanie ich obrazu w formacie PDF na dysku firmowym. W Spółce aktualnie stosowane są następujące procedury w zakresie przechowywania dokumentów.

Faktury dokumentujące zakup

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej otrzymujecie Państwo od swoich kontrahentów zarówno faktury w formie elektronicznej (najczęściej w formacie pliku PDF przesłanego na wskazany adres e-mail, bądź udostępnione na stronie internetowej podwykonawcy) jak i w formie papierowej.

Posiadany przez Państwa System służy do przechowywania obrazów dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, jakie wpływają do Spółki. Faktura kosztowa może zostać przesłana do Systemu bezpośrednio drogą mailową w formacie pliku PDF (faktury w formie elektronicznej) lub zeskanowana z wersji papierowej przez Państwa pracownika.

Faktury papierowe są skanowane w rozdzielczości dającej możliwość odczytania danych na fakturze zapisywane w odpowiednim typie pliku PDF. Każda faktura zostaje zeskanowana osobno i zapisana w formacie elektronicznym. Dokumenty papierowe wprowadzone do Systemu pozostają w elektronicznym archiwum i po procesie akceptacji nie ma możliwości ich usunięcia, edytowania, zmiany. Każdy z dokumentów otrzymuje swój unikalny numer, który umożliwia jego identyfikację i łatwe odszukanie danych dotyczących dokumentu oraz jego obrazu w formacie PDF. Ponadto, System jest powiązany z systemem finansowo-księgowym z którego Państwo korzystacie, dzięki czemu w każdej chwili możliwe jest odtworzenie obrazu faktury oraz szczegółów dotyczących dokumentu. Synergia działania systemu finansowo-księgowego i Systemu umożliwia przyporządkowanie każdego dokumentu do odpowiedniego okresu rozliczeniowego. Dostęp do Systemu, w którym przechowywane są faktury posiadają wyłącznie osoby uprawnione (tj. wybrani pracownicy Spółki obsługujący proces w ramach zakresu obowiązków). Dodatkowo, archiwum faktur zakupowych jest zabezpieczone w ramach procedur archiwizacji zasobów IT.

Jednocześnie oprócz archiwizacji elektronicznej faktur wpływających w formie papierowej, prowadzicie Państwo obecnie również archiwizację tych faktur w formie, w której zostały otrzymane, a więc jako dokumenty fizyczne (papierowe). Jednakże, po zeskanowaniu faktury papierowej, to właśnie archiwizacja jej elektronicznego obrazu w Systemie staje się głównym archiwum tego dokumentu.

Faktury dokumentujące sprzedaż

Faktury sprzedażowe wystawiane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu księgowego przez upoważnionych do tego pracowników, wysyłane do kontrahenta w formie elektronicznej bądź papierowej, a następnie:

- przechowywane w formie elektronicznej w Systemie z możliwością ich wydrukowania w dowolnym momencie - w zakresie faktur wystawionych do marca 2022 r., lub

- zeskanowane i umieszczone na Państwa dysku sieciowym w dedykowanej bezpiecznej lokalizacji w formie obrazu faktury w formacie PDF - w zakresie faktur wystawionych od kwietnia 2022 r.

Niezależnie od sposobu archiwizacji faktur sprzedażowych (w Systemie bądź na dysku sieciowym), przechowywane są one w nieedytowalnym formacie (istnieje wyłącznie możliwość ich odczytania lub wydruku), a także możliwe jest ich szybkie wyszukanie, a w razie koniczności udostępnienie ich treści odpowiednim organom podatkowym. Każda wczytana do Systemu bądź zapisana na dysku faktura otrzymuje swój unikalny numer (nazwę). Dostęp do Systemu oraz do dedykowanej lokalizacji na dysku sieciowym, w którym przechowywane są faktury posiadają wyłącznie osoby uprawnione. Wersja elektroniczna zeskanowanej faktury jest wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem wersji papierowej, która obecnie również jest archiwizowana.

Dokumenty kosztowe wewnętrzne

W toku działalności gospodarczej wystawiacie Państwo również różnego rodzaju dokumenty kosztowe wewnętrzne takie jak: dokumenty kosztowe związane z delegacjami, tzw. dokumenty proste np. polisy, noty, paragony, potwierdzenia parkingowe. Dokumenty te wystawiane są w dziale księgowości lub innym odpowiednim dziale i przekazywane fizycznie do archiwizacji w wersji papierowej.

Faktury zakupowe otrzymane od kontrahentów, faktury dokumentujące sprzedaż oraz dokumenty kosztowe wewnętrzne wystawione przez Spółkę zwane są dalej łącznie jako "Dokumenty".

W związku ze skalą działalności, która cały czas stabilnie się zwiększa i przekłada się bezpośrednio na znaczącą ilość otrzymywanych i wystawianych przez Państwo Dokumentów, ich przechowywanie oraz ewidencjonowanie w dotychczasowej formie będzie się wiązać z prowadzeniem dodatkowej administracji oraz kosztami (m.in. ze względu na konieczność zapewnienia stosownej powierzchni dla archiwum). Zważywszy na tę skalę, planujecie Państwo zmianę zasad archiwizacji, poprzez przeprowadzenie pełnej digitalizacji Dokumentów, odstępując od ich fizycznej archiwizacji jako dokumentów papierowych.

Przedstawiona w niniejszym wniosku wyłącznie elektroniczna forma przechowywania Dokumentów będzie stosowana zarówno w stosunku do tych z nich, które były wystawione lub otrzymane przez Państwo w przeszłości (tj. znajdujące się obecnie w Systemie i na dysku sieciowym), jak i do tych, które będą wystawiane lub otrzymywane przez Państwo na bieżąco.

Państwa celem jest wdrożenie systemu archiwizowania Dokumentów w formie elektronicznej i wyeliminowanie praktyki przechowywania ich w formie papierowej tj. pełna elektroniczna archiwizacja faktur zakupowych, faktur sprzedażowych oraz wewnętrznych dokumentów kosztowych. W konsekwencji procedura przechowywania Dokumentów w ramach elektronicznego obiegu dokumentów będzie wyglądała następująco.

Faktury otrzymane w wersji papierowej, będą przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej (dalej jako: "faktury zakupowe"). Zatem wszystkie faktury łącznie z tymi otrzymanymi jako faktury papierowe będą archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej. Procedura elektronicznego przechowywania (archiwizowania) faktur zakupowych wpływających do Spółki w formie papierowej będzie przebiegała jak dotychczas. Dopuszczacie Państwo możliwość, iż w przyszłości korzystać będziecie także z innych narzędzi do elektronicznego przechowywania faktur niż obecnie, jednak sam proces archiwizacji dokumentów wyglądał będzie analogicznie.

Faktury dokumentujące sprzedaż będą z kolei przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie, bądź zostaną zeskanowane i umieszczone na dysku sieciowym Spółki w dedykowanej bezpieczniej lokalizacji w formacie PDF. Procedura elektronicznego przechowywania (archiwizowania) faktur sprzedażowych wystawianych przez Państwo będzie przebiegała jak dotychczas.

Z kolei w zakresie dokumentów kosztowych wewnętrznych planujecie Państwo, że będą one zapisywane w formacie PDF oraz wgrywane do Systemu w celu dalszego procesowania i księgowania.

Po zmianach planowane jest, aby po zeskanowaniu dokumentów papierowych i archiwizacji wersji elektronicznej w Systemie, wersje papierowe dokumentów były niszczone. Będziecie Państwo przechowywać elektroniczne obrazy zeskanowanych Dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Elektroniczny sposób archiwizacji przyjęty przez Państwa, zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, jak w przypadku dokumentów przechowywanych w formie papierowej. Możecie Państwo bez problemu zidentyfikować tożsamość sprzedawcy/kupującego (autentyczność), żadne dane na dokumencie wymagane przepisami nie zostają zmienione lub usunięte - stosowane procedury i sposób przechowywania plików mają za zadanie nie pozwalać na modyfikację danych (integralność treści), a skan posiada odpowiednią jakość, zapewniając wyraźny odczyt danych na dokumencie (czytelność). Wersja elektroniczna (zdigitalizowana) dokumentów stanowić będzie wierne odzwierciedlenie wersji papierowej. Całość archiwizowanych dokumentów przechowywana jest w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający możliwość łatwego ich odszukania do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dokumenty w formie elektronicznej będą przechowywane na terytorium kraju.

Wdrożyliście Państwo i stosujecie stałe kontrole biznesowe, które ustalają i będą ustalały w przyszłości wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów i świadczeniem usług. Faktury w wersji papierowej będą niszczone dopiero po zastosowaniu kontroli biznesowych, sprawdzeniu ich poprawności, autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności oraz ich zaewidencjonowaniu.

Ponadto, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, zostanie zapewniony bezzwłoczny dostęp do zarchiwizowanych dokumentów, a także ich bezzwłoczny pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Zeskanowane dokumenty będą mogły być udostępnione zarówno w postaci wydrukowanej, jak i elektronicznej.

Wyjaśniliście Państwo, iż nabywane towary i usługi, dokumentowane fakturami będącymi przedmiotem niniejszego wniosku, będą służyć czynnościom opodatkowanym Spółki. W sytuacji, gdy zakupiony towar lub usługa dotyczyć będzie wydatków mieszczących się w katalogu wyłączeń, zawartym w art. 88 ustawy o VAT, Spółka nie dokona obniżenia kwoty podatku lub zwrotu różnicy podatku należnego o wartość podatku naliczonego, wynikającą z faktury dokumentującej ten wydatek.

Pytania

1. Czy na gruncie przepisów podatkowych dopuszczalne będzie przechowywanie Dokumentów wystawionych przez Państwa lub otrzymanych od kontrahentów pierwotnie w formie papierowej i zdigitalizowanych do wersji elektronicznej, wyłącznie w formie elektronicznej (w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym przedstawionym powyżej) i niszczenie ich papierowej wersji?

2. Czy zachowacie Państwo prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z opisanym sposobem postępowania?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem:

1) Przysługuje Państwu prawo przechowywania Dokumentów wystawionych przez siebie lub otrzymanych od kontrahentów pierwotnie w formie papierowej i następnie zdigitalizowanych do wersji elektronicznej, wyłącznie w formie elektronicznej i przepisy prawa nie zabraniają niszczenia ich wersji papierowej przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

2) Przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej.

UZASADNIENIE

Ad. 1

Na gruncie obowiązujących przepisów oceniacie Państwo, że dopuszczalne jest przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej Dokumentów wystawionych przez Spółkę lub otrzymanych od kontrahentów pierwotnie w formie papierowej. Przepisy nie wskazują jednoznacznie jedynej prawnie dopuszczonej formy przechowywania faktur, ani innych dowodów księgowych. Ustawodawca nie uzależnia sposobu archiwizacji dokumentów od formy, w której podatnik otrzymał oryginał dokumentu (tj. dokumenty otrzymane elektronicznie w przechowywane w formie elektronicznej, a dokumenty otrzymane papierowo przechowywane w formie papierowej). Ponadto przepisy nie formułują zakazu przechowywania dokumentów w formie elektronicznej.

By poprzeć powyższą tezę powołujecie się Państwo na treść przepisów art. 112 i 112a ustawy o VAT, które omawiają zagadnienie przechowywania dokumentów. W myśl tych przepisów podatnik zobowiązany jest do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT do czasu upłynięcia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 112a ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy przechowują wystawione przez siebie i otrzymane faktury w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z treści przepisów wynika wprost, że dopuszczalne jest przechowywanie faktur w formie elektronicznej, w tym poza terytorium kraju, ale w sposób umożliwiający organowi podatkowemu dostęp do faktur on-line (art. 112a ust. 2 i 3). Dodatkowo, podatnicy zobowiązani są do zapewnienia odpowiednim organom (naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej) na żądanie, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych (art. 112a ust. 4 ustawy o VAT).

Ponadto, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, z kolei przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna ona zawierać. Zgodnie z ustawą o VAT, autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 1-4 ustawy o VAT).

Z przywołanych wyżej regulacji wynika, że ustawodawca dopuszcza możliwość archiwizacji faktur zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Jednocześnie sposób ich przechowywania nie został uzależniony od postaci, w której zostały uprzednio wystawione i otrzymane. Z przepisów ustawy o VAT nie wynika również, aby archiwizacja w postaci elektronicznej faktur wystawianych lub wpływających jako papierowe, miała następować z jednoczesnym przechowywaniem ich w wersji papierowej. Warunki określone w obowiązujących przepisach sprowadzają się do wymogu przechowywania faktur w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający ich łatwe odszukanie, autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność. Analiza procedury elektronicznego przechowywania (archiwizowania) faktur wystawianych przez Państwo lub wpływających do Państwa prowadzi do wniosku, że wymagania te są w przedmiotowej sprawie spełnione. W konsekwencji, rozwiązanie polegające na elektronicznym archiwizowaniu zarówno faktur wystawionych przez Państwa lub otrzymanych od kontrahentów w wersji elektronicznej, jak i faktur poddanych digitalizacji, wystawionych przez Państwa lub otrzymanych od kontrahentów w formie papierowej - po spełnieniu przesłanek wskazanych w ww. przepisach Ustawy o VAT, należy w Państwa ocenie uznać za prawidłowe.

Dodatkowo wskazujecie Państwo, że kwestie związane z archiwizacją faktur (również faktur elektronicznych), regulują przepisy dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE. L. z 2006 r. Nr 347, dalej jako: "Dyrektywa VAT"). Zgodnie z art. 218 Dyrektywy VAT, państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają warunki określone w Rozdziale 3 (art. 217-240). Natomiast w myśl art. 244 Dyrektywy VAT, podatnik zapewnia przechowanie kopii faktur wystawionych osobiście albo przez nabywcę lub usługobiorcę, lub też w jego imieniu i na jego rzecz przez osobę trzecią, a także wszystkich faktur, które otrzymał. Zauważyć należy, iż w myśl art. 247 ust. 2 Dyrektywy VAT, państwo członkowskie może wymagać przechowywania faktur w oryginalnej postaci, w jakiej zostały przesłane lub udostępnione, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W Państwa ocenie, z uwagi na fakt, że norma ta nie została zaimplementowana do regulacji krajowych, należy przyjąć, iż podatnik może wybrać pomiędzy papierową a elektroniczną archiwizacją faktur sprzedażowych i zakupowych.

Wobec powyższego, na gruncie przepisów ustawy o VAT i rozliczeń w podatku VAT, przechowywanie (archiwizacja) faktur dokumentujących sprzedaż i zakup wyłącznie w wersji elektronicznej, w sposób opisany w niniejszym wniosku tj. w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a także przy umożliwieniu dostępu do nich na żądanie odpowiedniego organu, będzie zgodne z przepisami ustawy o VAT.

Ponadto, w świetle podejmowanych przez Ministerstwo Finansów licznych działań, które mają zapewnić wdrożenie nowych narzędzi, elektroniczny system archiwizacji dokumentów zwiększa elastyczność i skuteczność kontroli w Spółce.

Wskazujecie Państwo słuszność prezentowanego stanowiska, które znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych (indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej), w szczególności z 25 kwietnia 2022 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.70.2020.12.S/RK, z 7 lutego 2022 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.637.2021.2.MAZ; z 10 listopada 2021 r. nr 0114-KDIP4-2.4012.528.2021.5.MC, z 6 sierpnia 2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.254.2021.1.PJ; z 4 lutego 2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.653.2020.2.MS; z 15 stycznia 2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.633.2020.1.PJ.

Reasumując, w Państwa ocenie, dopuszczalne będzie przechowywanie Dokumentów wystawionych przez siebie lub otrzymanych od kontrahentów pierwotnie w formie papierowej i następnie zdigitalizowanych do wersji elektronicznej, wyłącznie w formie elektronicznej (w sposób opisany w niniejszym wniosku), przy jednoczesnym zniszczeniu ich papierowej wersji.

Ad. 2

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku, która wynika z faktur otrzymanych przez podatnika w związku z nabyciem towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Dodatkowo, w myśl art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ww. ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. W świetle wymienionych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługiwać będzie podatnikowi po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a.

faktura została otrzymana;

b.

odliczenia podatku dokonuje podatnik od towarów i usług;

c.

towary lub usługi, w związku z których nabyciem podatek został naliczony, wykorzystywane są do czynności opodatkowanych.

Z przywołanych powyżej przepisów nie wynika, aby ustawodawca wskazał konkretną formę przechowywania faktur i uzależnił od niej prawo do odliczenia podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT nie zostało uzależnione od rodzaju faktury dokumentującej dany wydatek (papierowa lub elektroniczna), ani też od formy jej przechowywania. W konsekwencji, przy spełnieniu wyżej wskazanych warunków pozytywnych oraz niezaistnieniu przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT, Spółka będzie mogła skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, określoną na fakturze archiwizowanej w formie elektronicznej, w sposób opisany we wniosku. Forma w jakiej zostanie sporządzona i otrzymana faktura nie będzie miała znaczenia.

Z tym poglądem zgadza się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który wyraził się m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: z 7 lutego 2022 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.637.2021.2.MAZ; z 10 listopada 2021 r. nr 0114-KDIP4-2.4012.528.2021.5.MC; z 6 sierpnia 2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.254.2021.1.PJ; z 4 lutego 2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.653.2020.2.MS; z 15 stycznia 2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.633.2020.1.PJ; z 15 czerwca 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.136.2020.4.JF.

Mając na uwadze powyższe stoicie Państwo na stanowisku, że będzie Państwu przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych, które będą wystawiane w formie papierowej, a przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej (przy założeniu, że również spełnione będą inne wymogi zgodnie z art. 86 ustawy o VAT oraz nie zajdą okoliczności wyłączające to prawo, które zostały wskazane w art. 88 ustawy o VAT).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą",

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 2 pkt 31 ustawy stanowi, że

ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Na podstawie art. 2 pkt 32 ustawy,

ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o fakturze elektronicznej-rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy,

podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2)

wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a;

3)

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4)

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:

a)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

b)

czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,

c)

dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b.

Na mocy art. 106g ust. 1 ustawy,

faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Stosownie do art. 106m ust. 1-4 ustawy,

1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

2. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

3. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

4. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług, pojęcie "kontrole biznesowe" należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia/otrzymania faktury aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą towarów bądź usługą.

Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców. W stosownych przypadkach uwzględnione powinny być także inne czynniki.

Z kolei pojęcie "wiarygodna ścieżka audytu" oznacza, że związek pomiędzy dokumentami uzupełniającymi oraz realizowanymi transakcjami jest łatwy do prześledzenia (dzięki posiadaniu dostatecznych danych dla powiązania dokumentów), zgodny z ustalonymi w przedsiębiorstwie procedurami oraz odzwierciedla procesy, które faktycznie miały miejsce. Ścieżka audytu dla celów podatku VAT powinna zapewnić możliwy do skontrolowania związek pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług tak, aby umożliwić sprawdzenie, czy faktura odzwierciedla to, że dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce. Przy czym środki - przy wykorzystaniu których podatnik może wykazać powyższy związek - pozostawia się uznaniu podatnika.

Zgodnie z art. 106m ust. 5 ustawy

Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

1)

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

2)

elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych, lub

3) Krajowego Systemu e-Faktur - w odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Powyższy przepis określa technologiczne sposoby przesyłania faktur w postaci elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny i system elektronicznej wymiany danych EDI), które mocą ustawy uznane zostały przez prawodawcę za zapewniające autentyczność pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych. Wykorzystując jedną z powyższych metod podatnik może mieć pewność, że zapewnia spełnienie ww. przedmiotowych cech faktur. Wskazane metody są jednak tylko przykładowym wyliczeniem co oznacza, że podatnik może zastosować inne, dowolne środki zapewnienia autentyczności i integralności faktury.

Zgodnie z art. 112 ustawy,

podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 109b ust. 7, art. 130d ust. 3, art. 134 ust. 3, art. 138h ust. 3 i art. 138i ust. 8.

W myśl art. 112a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

podatnicy przechowują:

1) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie,

2) otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie - w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na podstawie art. 112a ust. 2 ustawy,

podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju.

W myśl art. 112a ust. 4 ustawy,

podatnicy zapewniają naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Stosownie do art. 112aa. ust. 1 i 2 ustawy,

Faktury ustrukturyzowane są przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Przepisów art. 112 i art. 112a nie stosuje się.

Po upływie okresu przechowywania faktur, o którym mowa w ust. 1, podatnik przechowuje faktury ustrukturyzowane poza Krajowym Systemem e-Faktur do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepisy art. 112 i art. 112a stosuje się odpowiednio.

Należy stwierdzić, że regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej w dowolny sposób, który - jak tego wymaga ustawodawca - ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia/otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Faktury otrzymane w formie papierowej również mogą być przechowywane w formie elektronicznej w dowolny sposób, przy czym sposób ten powinien odpowiadać wymogom wskazanym przez ustawodawcę (art. 106m oraz art. 112a ustawy).

Podkreślić należy szczególną rangę wymogu jaki ustawodawca stawia podatnikom poprzez treść art. 106m ust. 1 ustawy. Przesądza w nim, że to podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Dopuszczalne są więc wszelkie metody (procedury) przechowywania faktur w formie elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że muszą one gwarantować autentyczność pochodzenia faktur, ich integralność oraz czytelność.

Odnosząc się do podniesionej we wniosku kwestii innych dokumentów księgowych wyjaśnić należy, że ustawodawca określił w art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy podstawowe elementy składowe faktury wystawianej przez podatnika.

Na podstawie art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy,

Faktura może nie zawierać - w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Z kolei Minister Finansów, wykorzystując delegację zawartą w art. 106o ustawy, określił w § 3 pkt 1-5 rozporządzenia z 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1979) przypadki, w których faktury mogą uwzględniać mniejszy zakres informacji niż ten wynikający z art. 106e ustawy. Wyjaśnić należy, że dokumenty wymienione w tym przepisie można traktować na równi z fakturami tylko wtedy, gdy zawierają wszystkie wymagane elementy.

Jeżeli zatem otrzymywany przez Państwa dokument źródłowy, potwierdzający poniesione wydatki na zakup towarów i usług, zawiera dane określone w przytoczonych powyżej przepisach, jest on fakturą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, i stosują się do niego wszystkie regulacje odnośnie przechowywania faktur oraz odliczenia wykazanego w nim podatku naliczonego. Natomiast jeżeli dokument potwierdzający zakup nie zawiera ww. danych, to nie może zostać uznany za fakturę i nie znajdują do niego zastosowania regulacje dotyczące przechowywania faktur, zawarte w ustawie.

Z opisu sprawy wynika, że jesteście Państwo spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jesteście zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z prowadzoną działalnością prowadzicie Państwo księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. W tym celu korzystacie Państwo z systemu finansowo-księgowego dostarczanego przez dostawcę zewnętrznego. Zaimplementowaliście Państwo w ramach własnego przedsiębiorstwa także szereg procedur obiegu dokumentów finansowo-księgowych. W celu prawidłowego ich zastosowania oraz możliwości nadzoru, Państwa pracownicy korzystają z elektronicznych systemów przystosowanych do obiegu dokumentów, które zapewniają m.in. akceptację oraz archiwizację faktur wraz z pozostałą dokumentacją. Ponadto, elektroniczna archiwizacja w zakresie faktur dokumentujących sprzedaż odbywa się poprzez zapisanie ich obrazu w formacie PDF na dysku firmowym. W Spółce aktualnie stosowane są następujące procedury w zakresie przechowywania dokumentów.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej otrzymujecie Państwo od swoich kontrahentów zarówno faktury w formie elektronicznej (najczęściej w formacie pliku PDF przesłanego na wskazany adres e-mail, bądź udostępnione na stronie internetowej podwykonawcy) jak i w formie papierowej. Posiadany przez Państwa System służy do przechowywania obrazów dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, jakie wpływają do Spółki. Faktura kosztowa może zostać przesłana do Systemu bezpośrednio drogą mailową w formacie pliku PDF (faktury w formie elektronicznej) lub zeskanowana z wersji papierowej przez Państwa pracownika.

Każda faktura zostaje zeskanowana osobno i zapisana w formacie elektronicznym. Dokumenty papierowe wprowadzone do Systemu pozostają w elektronicznym archiwum i po procesie akceptacji nie ma możliwości ich usunięcia, edytowania, zmiany. Każdy z dokumentów otrzymuje swój unikalny numer, który umożliwia jego identyfikację i łatwe odszukanie danych dotyczących dokumentu oraz jego obrazu w formacie PDF. Ponadto, System jest powiązany z systemem finansowo-księgowym z którego Państwo korzystacie, dzięki czemu w każdej chwili możliwe jest odtworzenie obrazu faktury oraz szczegółów dotyczących dokumentu. Synergia działania systemu finansowo-księgowego i Systemu umożliwia przyporządkowanie każdego dokumentu do odpowiedniego okresu rozliczeniowego. Dostęp do Systemu, w którym przechowywane są faktury posiadają wyłącznie osoby uprawnione (tj. wybrani pracownicy Spółki obsługujący proces w ramach zakresu obowiązków). Dodatkowo, archiwum faktur zakupowych jest zabezpieczone w ramach procedur archiwizacji zasobów IT. Jednocześnie oprócz archiwizacji elektronicznej faktur wpływających w formie papierowej, prowadzicie Państwo obecnie również archiwizację tych faktur w formie, w której zostały otrzymane, a więc jako dokumenty fizyczne (papierowe). Jednakże, po zeskanowaniu faktury papierowej, to właśnie archiwizacja jej elektronicznego obrazu w Systemie staje się głównym archiwum tego dokumentu.

Faktury sprzedażowe wystawiane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu księgowego przez upoważnionych do tego pracowników, wysyłane do kontrahenta w formie elektronicznej bądź papierowej, a następnie: przechowywane w formie elektronicznej w Systemie z możliwością ich wydrukowania w dowolnym momencie - w zakresie faktur wystawionych do marca 2022 r., lub zeskanowane i umieszczone na Państwa dysku sieciowym w dedykowanej bezpiecznej lokalizacji w formie obrazu faktury w formacie PDF - w zakresie faktur wystawionych od kwietnia 2022 r.

Niezależnie od sposobu archiwizacji faktur sprzedażowych, przechowywane są one w nieedytowalnym formacie, a także możliwe jest ich szybkie wyszukanie, a w razie koniczności udostępnienie ich treści odpowiednim organom podatkowym. Każda wczytana do Systemu bądź zapisana na dysku faktura otrzymuje swój unikalny numer. Dostęp do Systemu oraz do dedykowanej lokalizacji na dysku sieciowym, w którym przechowywane są faktury posiadają wyłącznie osoby uprawnione. Wersja elektroniczna zeskanowanej faktury jest wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem wersji papierowej, która obecnie również jest archiwizowana.

W toku działalności gospodarczej wystawiacie Państwo również różnego rodzaju dokumenty kosztowe wewnętrzne takie jak: dokumenty kosztowe związane z delegacjami, tzw. dokumenty proste np. polisy, noty, paragony, potwierdzenia parkingowe. Dokumenty te wystawiane są w dziale księgowości lub innym odpowiednim dziale i przekazywane fizycznie do archiwizacji w wersji papierowej.

Państwa celem jest wdrożenie systemu archiwizowania Dokumentów w formie elektronicznej i wyeliminowanie praktyki przechowywania ich w formie papierowej tj. pełna elektroniczna archiwizacja faktur zakupowych, faktur sprzedażowych oraz wewnętrznych dokumentów kosztowych. W konsekwencji procedura przechowywania Dokumentów w ramach elektronicznego obiegu dokumentów będzie wyglądała następująco: Faktury otrzymane w wersji papierowej, będą przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej. Zatem wszystkie faktury łącznie z tymi otrzymanymi jako faktury papierowe będą archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej. Procedura elektronicznego przechowywania (archiwizowania) faktur zakupowych wpływających do Spółki w formie papierowej będzie przebiegała jak dotychczas. Dopuszczacie Państwo możliwość, iż w przyszłości korzystać będzie także z innych narzędzi do elektronicznego przechowywania faktur niż obecnie, jednak sam proces archiwizacji dokumentów wyglądał będzie analogicznie.

Faktury dokumentujące sprzedaż będą z kolei przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie, bądź zostaną zeskanowane i umieszczone na dysku sieciowym Spółki w dedykowanej bezpieczniej lokalizacji w formacie PDF. Procedura elektronicznego przechowywania (archiwizowania) faktur sprzedażowych wystawianych przez Państwo będzie przebiegała jak dotychczas. Z kolei w zakresie dokumentów kosztowych wewnętrznych planujecie Państwo, że będą one zapisywane w formacie PDF oraz wgrywane do Systemu w celu dalszego procesowania i księgowania. Po zmianach planowane jest, aby po zeskanowaniu dokumentów papierowych i archiwizacji wersji elektronicznej w Systemie, wersje papierowe dokumentów były niszczone. Będziecie Państwo przechowywać elektroniczne obrazy zeskanowanych Dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Elektroniczny sposób archiwizacji przyjęty przez Państwa zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, jak w przypadku dokumentów przechowywanych w formie papierowej. Możecie Państwo bez problemu zidentyfikować tożsamość sprzedawcy/kupującego (autentyczność), żadne dane na dokumencie wymagane przepisami nie zostają zmienione lub usunięte - stosowane procedury i sposób przechowywania plików mają za zadanie nie pozwalać na modyfikację danych (integralność treści), a skan posiada odpowiednią jakość, zapewniając wyraźny odczyt danych na dokumencie (czytelność). Wersja elektroniczna (zdigitalizowana) dokumentów stanowić będzie wierne odzwierciedlenie wersji papierowej. Całość archiwizowanych dokumentów przechowywana jest w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający możliwość łatwego ich odszukania do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dokumenty w formie elektronicznej będą przechowywane na terytorium kraju.

Wdrożyliście Państwo i stosujecie stałe kontrole biznesowe, które ustalają i będą ustalały w przyszłości wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów i świadczeniem usług. Faktury w wersji papierowej będą niszczone dopiero po zastosowaniu kontroli biznesowych, sprawdzeniu ich poprawności, autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności oraz ich zaewidencjonowaniu.

Ponadto, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, zostanie zapewniony bezzwłoczny dostęp do zarchiwizowanych dokumentów, a także ich bezzwłoczny pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Zeskanowane dokumenty będą mogły być udostępnione zarówno w postaci wydrukowanej, jak i elektronicznej.

Wyjaśniliście Państwo, iż nabywane towary i usługi, dokumentowane fakturami będącymi przedmiotem niniejszego wniosku, będą służyć czynnościom opodatkowanym Spółki. W sytuacji, gdy zakupiony towar lub usługa dotyczyć będzie wydatków mieszczących się w katalogu wyłączeń, zawartym w art. 88 ustawy o VAT, Spółka nie dokona obniżenia kwoty podatku lub zwrotu różnicy podatku należnego o wartość podatku naliczonego, wynikającą z faktury dokumentującej ten wydatek.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia czy dopuszczalne jest przechowywanie Dokumentów wystawionych przez Państwa lub otrzymanych od kontrahentów w formie papierowej i zdigitalizowanych do wersji elektronicznej, wyłącznie w formie elektronicznej w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym oraz czy zachowacie Państwo prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli faktury będą przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z opisaną procedurą.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że w przypadku zarówno wystawionych jak i otrzymywanych papierowych faktur, które będą następnie archiwizowane wyłącznie w formacie elektronicznym, zachowana będzie autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz ich czytelność. Przy tym Wnioskodawca, od strony technicznej, uniemożliwia ingerencję użytkownika oraz administratora systemu księgowego w treść zeskanowanych dokumentów. Spółka wdrożyła również stałe kontrole biznesowe o których mowa w art. 106m ust. 4 ustawy.

Ponadto opisane wersje elektroniczne, będą przechowywane w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację, odszukanie i odtworzenie obrazu, do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wersje elektroniczne faktur będą przechowywane na terytorium kraju, w każdym momencie możecie Państwo zapewnić dostęp do elektronicznego archiwum organowi podatkowemu, na jego żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób umożliwiający pobór i wydruk dokumentów na potrzeby postępowania podatkowego lub kontroli.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że skoro elektroniczna forma przechowywania faktur wystawionych i otrzymywanych przez Państwa, zapewni autentyczność pochodzenia, integralność treści i ich czytelność, a także umożliwi dostęp do tych faktur, na żądanie, odpowiednim organom wskazanym w art. 112a ust. 4 ustawy, to opisany sposób archiwizowania faktur będzie zgodny z powołanymi wyżej przepisami. Tym samym spełnione zostaną warunki określone w art. 106m 1-4, art. 112 oraz art. 112a ustawy.

Odnosząc się natomiast do przechowywania w formie elektronicznej innych niż faktury dokumentów księgowych, należy stwierdzić, że nie stosuje się do nich przepisów dotyczących przechowywania faktur, zawartych w ustawie. Przy czym z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług nie ma przeciwskazań do ich elektronicznego przechowywania.

Z kolei w kwestii odliczenia podatku VAT art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy,

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przy czym prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego nie jest uzależnione ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy, w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe. Prawidłowe przechowywanie dokumentów jest niezbędne do tego, aby podatnik nie utracił nabytego wcześniej prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku ewentualnej kontroli organów podatkowych, wymienionych w art. 112a ustawy, które to organy muszą mieć dostęp do otrzymanych przez podatnika faktur, w sposób wskazany w tym przepisie. Prawidłowość przechowywania faktur zostaje więc weryfikowana co do zasady przez organy podatkowe, które na podstawie przechowywanych przez podatnika dokumentów oceniają, czy podatnik miał podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z nabywanymi towarami i usługami.

Zatem jeśli Państwo, czynny podatnik podatku od towarów i usług będziecie wykorzystywać nabywane towary i usługi dokumentowane ww. fakturami do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych z art. 88 ustawy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że archiwizowanie i przechowywanie faktur wystawionych i otrzymanych w formie papierowej wyłącznie w formie elektronicznej, w ramach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego procedur, będzie zgodne z przepisami ustawy. Zachowacie również Państwo na ogólnych zasadach prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur archiwizowanych i przechowywanych zgodnie z opisanymi procedurami wyłącznie w formie elektronicznej.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwa do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl