0114-KDIP1-3.4012.37.2022.2.KP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.37.2022.2.KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 stycznia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 13 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości uzyskania przez Wnioskodawczynię statusu podatnika VAT czynnego w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności rolniczej męża Wnioskodawczyni. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 31 marca 2022 r. (wpływ 6 kwietnia 2022 r.).

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawczyni prowadzi od 22 maja 2013 r. jednoosobową działalność gospodarczą, od tego dnia jest również czynnym podatnikiem VAT z tytułu wykonywanej działalności. Działalność polega na handlu maszynami rolniczymi, pośrednictwu przy zawieraniu umów kredytu, pożyczki i leasingu, oraz świadczeniu usług rolniczych. Mąż Wnioskodawczyni 1 lipca 2019 r. złożył VAT-R i zarejestrował się jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Mąż Wnioskodawczyni gospodarstwo rolne otrzymał od swoich rodziców w formie darowizny. W skład otrzymanego gospodarstwa wchodzi ziemia rolna, budynki, maszyny i urządzenia, oraz stado bydła. Mimo, że istnieje miedzy Wnioskodawczynią i Jej mężem wspólność majątkowa w akcie notarialnym dokumentującym przekazanie gospodarstwa jest zapis, że przedmiot darowizny będzie stanowił majątek osobisty obdarowanego. W związku z czym przekazane gospodarstwo nie stanowi wspólności majątkowej małżeńskiej. Mąż samodzielnie prowadzi gospodarstwo bez pomocy Wnioskodawczyni. Głównym przychodem prowadzonego gospodarstwa jest produkcja mleka. W 2018 r. z kolei Wnioskodawczyni otrzymała darowiznę od ojca w postaci ziemi rolnej. Darowana ziemia w części stanowi współwłasność Wnioskodawczyni z siostrą, a częściowo współwłasność z mężem Wnioskodawczyni. Ziemia ta jest w dalszym ciągu użytkowana przez ojca Wnioskodawczyni.

W przyszłości Wnioskodawczyni z mężem planuje, że ziemia stanowiąca współwłasność Wnioskodawczyni z mężem i z jej siostrą będzie użytkowana przez męża Wnioskodawczyni w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Ziemia otrzymana w darowiźnie od ojca Wnioskodawczyni będzie użytkowana w gospodarstwie męża Wnioskodawczyni. Gospodarstwo rolne będzie reprezentowane przez męża Wnioskodawczyni, który już jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzenia już posiadanego gospodarstwa rolnego.

Pytania

Czy w świetle stanu faktycznego prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawczyni może funkcjonować jako odrębny podatnik VAT i rozliczać podatek należny i naliczony od całości działalności w tym również usług rolniczych mimo to że mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego?

Czy w świetle zdarzenia przyszłego prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawczyni może funkcjonować jako odrębny podatnik VAT i rozliczać podatek należny i naliczony od całości działalności w tym również usług rolniczych mimo to że mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i posiadana przez Wnioskodawczynię ziemia wejdzie w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego i reprezentowanego przez męża Wnioskodawczyni?

Pani stanowisko w sprawie

W świetle stanu faktycznego prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawczyni może funkcjonować jako odrębny podatnik VAT i rozliczać podatek należny i naliczony od całości działalności w tym również usług rolniczych mimo to że mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W świetle zdarzenia przyszłego prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawczyni może funkcjonować jako odrębny podatnik VAT i rozliczać podatek należny i naliczony od całości działalności w tym również usług rolniczych mimo to że mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i posiadana przez Wnioskodawczynię ziemia wejdzie w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego i reprezentowanego przez męża Wnioskodawczyni.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT i zarówno Wnioskodawczyni i mąż Wnioskodawczyni mogą funkcjonować jako odrębni podatnicy VAT. Swoje stanowisko Wnioskodawczyni uzasadnia tym, że aby zastosować art. 15 ust. 4 i 5 muszą być spełnione przesłanki dotyczące wspólnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, bądź działalności rolniczej. W przedstawionym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym każda z działalności jest prowadzona samodzielnie i niezależnie przy wykorzystaniu wyraźnie wyodrębnionych składników majątku. Przepis art. 15 ust. 4 i 5 wyraźnie wskazuje na prowadzenie wyłącznie gospodarstwa rolnego, oraz wyłącznie działalności rolniczej. W przypadku Wnioskodawczyni działalność gospodarcza tylko w pewnej części dotyczy usług rolniczych. Większość przychodów pochodzi z handlu maszynami rolniczymi, oraz z pośrednictwa w zawieraniu umów kredytu, pożyczki czy leasingu.

Ponadto zgodnie z wyrokiem TSUE z 24 marca 2022 r. sygn. C-697/20 nawet w przypadku wspólnego prowadzenia działalności rolniczej nie ma przeszkód by małżonkowie mogli działać w ramach jednego gospodarstwa jako odrębni podatnicy VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy,

przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,

w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy,

przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Artykuł 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11 grudnia 2006 r. str. 1, z późn. zm.), (zwanej dalej Dyrektywą 112) stanowi, że:

podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Tytuł XII tej Dyrektywy, dotyczący "procedur szczególnych", zawiera między innymi rozdział 2, zatytułowany "Wspólny system ryczałtowy dla rolników", który obejmuje art. 295-305 owej dyrektywy.

Artykuł 295 ust. 1 Dyrektywy VAT przewiduje:

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

1)

rolnik oznacza każdego podatnika prowadzącego działalność w ramach gospodarstwa rolnego, leśnego lub rybackiego;

2)

gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie« oznacza gospodarstwa uznane za takie przez każde państwo członkowskie w ramach działalności produkcyjnej wymienionej w załączniku VII;

3)

rolnik ryczałtowy oznacza każdego rolnika objętego systemem ryczałtowym przewidzianym w niniejszym rozdziale;

Artykuł 296 ust. 1 i 2 tej dyrektywy stanowi:

1) W przypadku gdy zastosowanie do rolników zasad ogólnych VAT lub, w stosownych przypadkach, procedury szczególnej przewidzianej w rozdziale 1 mogłoby powodować trudności, państwa członkowskie mogą zastosować w odniesieniu do rolników, zgodnie z niniejszym rozdziałem, system ryczałtowy mający na celu zrekompensowanie VAT zapłaconego od zakupów towarów i usług dokonanych przez rolników ryczałtowych.

2) Każde państwo członkowskie może wyłączyć z systemu ryczałtowego niektóre kategorie rolników, jak również rolników, w przypadku których zastosowanie zasad ogólnych VAT lub, w stosownych przypadkach, procedur uproszczonych przewidzianych w art. 281 nie powinno spowodować trudności administracyjnych.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy,

zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy,

przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych;

Stosownie do art. 2 pkt 20 ustawy,

przez produkty rolne rozumie się towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128).

W myśl art. 2 pkt 21 ustawy,

przez usługi rolnicze - rozumie się:

a)

usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b)

usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c)

usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d)

wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

Zgodnie z art. art. 2 pkt 16 ustawy,

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy,

rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy,

podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy,

w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy,

naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne. Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe - gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają bowiem zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne (działalność rolniczą). Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego tej działalności ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi od 22 maja 2013 r. jednoosobową działalność gospodarczą, od tego dnia jest również czynnym podatnikiem VAT z tytułu wykonywanej działalności. Działalność polega na handlu maszynami rolniczymi, pośrednictwu przy zawieraniu umów kredytu, pożyczki i leasingu oraz świadczeniu usług rolniczych. Mąż Wnioskodawczyni 1 lipca 2019 r. złożył VAT-R i zarejestrował się jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Mąż Wnioskodawczyni gospodarstwo rolne otrzymał od swoich rodziców w formie darowizny. W skład otrzymanego gospodarstwa wchodzi ziemia rolna, budynki, maszyny i urządzenia, oraz stado bydła. Mimo, że istnieje miedzy Wnioskodawczynią i Jej mężem wspólność majątkowa w akcie notarialnym dokumentującym przekazanie gospodarstwa jest zapis, że przedmiot darowizny będzie stanowił majątek osobisty obdarowanego. W związku z czym przekazane gospodarstwo nie stanowi wspólności majątkowej małżeńskiej. Mąż samodzielnie prowadzi gospodarstwo bez pomocy Wnioskodawczyni. Głównym przychodem prowadzonego gospodarstwa jest produkcja mleka. W 2018 r. z kolei Wnioskodawczyni otrzymała darowiznę od ojca w postaci ziemi rolnej. Darowana ziemia w części stanowi współwłasność Wnioskodawczyni z siostrą, a częściowo współwłasność z mężem Wnioskodawczyni. Ziemia ta jest w dalszym ciągu użytkowana przez ojca Wnioskodawczyni. W przyszłości Wnioskodawczyni z mężem planuje, że ziemia stanowiąca współwłasność Wnioskodawczyni z mężem i z jej siostrą będzie użytkowana przez męża Wnioskodawczyni w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne będzie reprezentowane przez męża Wnioskodawczyni, który już jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzenia już posiadanego gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy w świetle stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawczyni może funkcjonować jako odrębny podatnik VAT i rozliczać podatek należny i naliczony od całości działalności w tym również usług rolniczych mimo to że mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i posiadana przez Wnioskodawczynię ziemia wejdzie w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego i reprezentowanego przez męża Wnioskodawczyni.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że zgodnie z ww. przepisami ustawy, jeśli jeden ze współmałżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne (działalność rolniczą), prowadziłby odrębnie pozarolniczą działalność gospodarczą to wówczas każde z małżonków może być odrębnym podatkiem (małżonek, który nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej może się zarejestrować jako podatnik z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, zaś ten małżonek, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - z tytułu prowadzenia tej działalności). Nie ma przeszkód przeciw takiej odrębnej rejestracji małżonków, gdyż nie będzie wówczas spełniony określony w powyższych przepisach art. 15 ust. 4 i 5 ustawy warunek, aby dane osoby prowadziły wyłącznie gospodarstwo rolne (bądź działalność rolniczą).

Natomiast w sytuacji, gdy prowadzone gospodarstwo rolne jest własnością wspólną, którego reprezentantem jest jeden z małżonków (z uwagi na fakt zarejestrowania się przez niego - w imieniu gospodarstwa - jako "podatnika VAT czynnego"), to zasadniczo w zakresie wspólnej działalności rolniczej drugi małżonek nie powinien zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Jak już wcześniej wskazano do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne (działalność rolniczą).

W przedmiotowej sprawie należy jednak zwrócić uwagę na wyrok TSUE z 24 marca 2022 r. w sprawie C-697/20, który Wnioskodawczyni powołała we własnym stanowisku i wskazała, że nawet w przypadku wspólnego prowadzenia działalności rolniczej nie ma przeszkód by małżonkowie mogli działać w ramach jednego gospodarstwa jako odrębni podatnicy VAT.

Trybunał w ww. wyroku wskazał, że z przepisów art. 9, 295 i 296 dyrektywy nie można wywieść, że państwo członkowskie może w przypadku działalności prowadzonej w ramach gospodarstwa rolnego ograniczyć możliwość zarejestrowania się przez daną osobę w charakterze podatnika VAT z tego tylko powodu, że jej małżonek wykorzystuje to samo gospodarstwo na potrzeby swojej własnej działalności podlegającej opodatkowaniu VAT.

W związku z tym co do zasady nie jest zgodna z dyrektywą VAT praktyka państwa członkowskiego, która wyklucza możliwość uznania małżonków prowadzących działalność rolniczą w ramach jednego gospodarstwa przy wykorzystaniu majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową za odrębnych podatników VAT.

Artykuł 296 dyrektywy VAT w ust. 1 przewiduje, iż państwa członkowskie "mogą zastosować" system ryczałtowy w odniesieniu do rolników, w przypadku których opodatkowanie na zasadach ogólnych VAT mogłoby powodować trudności, a w ust. 2 uściśla, że każde państwo członkowskie "może wyłączyć" z systemu ryczałtowego w szczególności rolników, w przypadku których zastosowanie zasad ogólnych VAT nie powoduje trudności administracyjnych.

Ponadto Trybunał orzekł, że wspólny system ryczałtowy dla rolników stanowi odstępstwo od zasad ogólnych VAT i w związku z tym powinien mieć zastosowanie wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia swego celu. Wśród dwóch celów tego systemu znajduje się cel uproszczenia, który należy pogodzić z celem zrekompensowania obciążenia rolników naliczonym VAT (wyrok z dnia 12 października 2016 r., Nigl i in., C-340/15, EU:C:2016:764, pkt 37, 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

TSUE podkreślił, że prowadzenie przez małżonków działalności rolniczej w ramach jednego gospodarstwa i przy wykorzystaniu majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, w sposób samodzielny i tak, że każde z nich czyni to na podstawie zasad ogólnych VAT, nie powoduje trudności administracyjnych w porównaniu z sytuacją, w której jedno z nich podlegałoby owym zasadom ogólnym, a drugie byłoby objęte systemem ryczałtowym, dane państwo członkowskie może zasadnie postanowić, że rezygnacja przez jedno z małżonków z systemu ryczałtowego skutkuje utratą przez drugie z nich statusu rolnika ryczałtowego.

Trybunał orzekł m.in., że przepisy art. 9, 295 I 296 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego system podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że:

- stoją one na przeszkodzie praktyce państwa członkowskiego, która wyklucza możliwość uznania małżonków prowadzących działalność rolniczą w ramach jednego gospodarstwa przy wykorzystaniu majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową za odrębnych podatników podatku od wartości dodanej (VAT), w przypadku gdy każde z tych małżonków prowadzi działalność gospodarczą w sposób samodzielny;

- nie stoją one na przeszkodzie temu, by w okolicznościach, w których małżonkowie prowadzą tę działalność rolniczą w ramach systemu ryczałtowego dla rolników, wybór przez jedno z małżonków opodatkowania prowadzonej przez nie działalności na zasadach ogólnych VAT powodował utratę przez drugie z nich statusu rolnika ryczałtowego, jeżeli po zbadaniu konkretnej sytuacji skutek ten okaże się konieczny w celu przeciwdziałania ryzyku nadużyć i oszustw, którego nie można wykluczyć poprzez przedstawienie przez małżonków odpowiednich dowodów, lub jeżeli prowadzenie tej działalności przez owych małżonków w sposób samodzielny i tak, że każde z nich czyni to na podstawie zasad ogólnych VAT, nie powoduje trudności administracyjnych w porównaniu z sytuacją współistnienia po stronie wspomnianych małżonków dwóch różnych statusów.

W świetle powyższego należy uznać, że Wnioskodawczyni może funkcjonować jako odrębny podatnik VAT i rozliczać podatek należny i naliczony od prowadzonej przez siebie działalności w tym również usług rolniczych, w przypadku gdy mąż Wnioskodawczyni jest również zarejestrowany jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzenia odrębnie gospodarstwa rolnego i mąż Wnioskodawczyni będzie jako odrębny podatnik również rozliczał VAT z użytkowania ziemi będącej wspólną własnością także Wnioskodawczyni.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że Organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Panią w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl