0114-KDIP1-3.4012.361.2020.2.KK - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP1-3.4012.361.2020.2.KK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.361.2020.2.KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2020 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 18 czerwca 2020 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 lipca 2020 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 6 lipca 2020 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 26 czerwca 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.361.2020.1.k.k. (doręczone Stronie w dniu 29 czerwca 2020 r.), ponownie uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2020 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 14 lipca 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z dnia 5 lipca 2020 r. (data wpływu drogą elektroniczną e- PUAP 6 lipca 2020 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 26 czerwca 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.361.2020.1.k.k. (doręczone Stronie w dniu 29 czerwca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2020 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 14 lipca 2020 r.) dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie złożyło wniosek na operację w ramach działań 19.2 "Wsparcie ma wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Przedmiotem zrealizowanego projektu jest wybudowanie pomostu na Jeziorze w miejscowości (...) i zakup piasku na przyczółek pomostu wraz z jego przywozem i rozplantowaniem w wyznaczonym miejscu. Wnioskodawca po wykonaniu projektu dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego musi okazać się indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego. Jako organizacja Wnioskodawca nie starał się o zwrot podatku VAT, był tylko płatnikiem faktury 1 na kwotę 4500,00 zł z VAT zapłaconej 10 lutego 2020 r., faktura 2 na kwotę 77991,35 zł z VAT zapłaconej 23 sierpnia 2019 r. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Wybudowanie pomostu (faktura 2) oraz zakup piasku wraz z transportem i wyrównaniem (faktura 1) nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu VAT - kąpielisko w (...) jest miejscem ogólnodostępnym. Wnioskodawca nie pobiera i nie będzie pobierał opłat w związku z realizowanym projektem budowy pomostu na jeziorze w miejscowości (...). Stowarzyszenie podczas swojej rejestracji w KRS nie wnioskowało o rejestrację działalności gospodarczej, ponieważ nie było takiego obowiązku, poza tym nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją non profit, która nie pobiera opłat od osób dla których realizowane są projekty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie może odliczyć kwotę podatku VAT z wykonanego projektu budowy pomostu (...) i wyrównaniu przy nim przyczółku?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie może odliczyć kwoty podatku VAT z wykonanego projektu budowy pomostu (...) i wyrównaniu przy nim przyczółku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT i nie przysługuje mu prawo do odliczenia tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z przywołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach).

Na podstawie art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie złożyło wniosek na operację w ramach działań 19.2 "Wsparcie ma wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Przedmiotem zrealizowanego projektu jest wybudowanie pomostu na Jeziorze i zakup piasku na przyczółek pomostu, wraz z jego przywozem i rozplantowaniem w wyznaczonym miejscu. Wybudowanie pomostu oraz zakup piasku wraz z transportem i wyrównaniem terenu, nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu VAT - kąpielisko w (...) jest miejscem ogólnodostępnym. Wnioskodawca nie pobiera i nie będziemy pobierał opłat w związku z realizowanym projektem budowy pomostu na Jeziorze. Stowarzyszenie podczas swojej rejestracji w KRS nie wnioskowało o rejestrację działalności gospodarczej, ponieważ nie było takiego obowiązku, poza tym nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest organizacją non profit, która nie pobiera opłat od osób, dla których realizowane są projekty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy ma możliwość odliczenia podatku VAT od zrealizowanego projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie, warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ wybudowanie pomostu oraz zakup piasku wraz z transportem i wyrównaniem nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu VAT - kąpielisko jest miejscem ogólnodostępnym. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie pobiera i nie będzie pobierał opłat w związku z realizowanym projektem budowy pomostu na Jeziorze. Wnioskodawca jest organizacją non profit, która nie pobiera opłat od osób, dla których realizowane są projekty.

Skoro zatem efekty przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją ww. inwestycji.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że nie będzie miało prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wybudowania pomostu oraz zakupu piasku wraz z transportem i wyrównaniem terenu, w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie zostały spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do obniżenia podatku naliczonego, tj. Stowarzyszenie nie będzie działało jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl