0114-KDIP1-3.4012.335.2024.1.JG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.335.2024.1.JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 czerwca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 7 maja 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług wynajmu samochodów.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka), jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako VAT). Spółka świadczy przede wszystkim usługi krótkoterminowego, jak również średnio i długoterminowego wynajmu samochodów osobowych dla przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej Usługi najmu).

W toku swojej działalności Spółka zawiera umowy z najemcami pojazdów (dalej: Klienci) w następujący sposób: umowy zawierane za pośrednictwem internetu, umowy zawierane telefonicznie oraz umowy zawierane w lokalu Spółki lub innych miejscach użytkowanych przez Spółkę. Oprócz usługi najmu, faktura obejmuje często inne opłaty związane z najmem, tj. opłatę za zapewnienie w samochodzie GPS oraz zapewnienie fotelika dziecięcego (dalej Usługa dodatkowa). Usługi dodatkowe są powiększane o kwotę podatku VAT. Spółka nalicza również kary umowne, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia samochodu przez Klienta. Odbiór i zwrot samochodu następuje w punktach wydań zlokalizowanych w całej Polsce.

Wnioskodawca, do chwili obecnej, akceptował zapłatę za świadczone Usługi najmu oraz za Usługi dodatkowe zarówno w formie bezgotówkowej jak i w formie gotówkowej. Niezależnie od formy zawarcia umowy z Klientem, domyślną formą dokumentowania transakcji przez Spółkę jest przesyłanie faktur. Faktury są udostępniane w formie elektronicznej na podany przez Najemcę adres e-mail lub bezpośrednio są wydawane w oddziale Spółki. W przypadku dokonania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wraz z wystawieniem faktury Spółka dokonuje fiskalizacji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Obecnie Spółka fiskalizuje sprzedaż za pomocą 17 kas rejestrujących. Każda faktura identyfikuje określoną usługę świadczoną przez Spółkę. Niezależnie od powyższych usług Spółka świadczy usługi w zakresie zapewnienia aut zastępczych dla uszkodzonych pojazdów objętym ubezpieczeniem komunikacyjnym (dalej Usługa (...). Nabywcami usług (...) są podmioty, na rzecz których dostarczany jest pojazd zastępczy. Jednakże zapłata za tą usługę jest dokonywana wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Spółka zamierza zmienić zasady związane z systemem dokonywania płatności za Usługi najmu oraz Usługi dodatkowe. Spółka zamierza przyjmować płatności (w tym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) wyłącznie w formie bezgotówkowej. W szczególności będą przyjmowane płatności w następujących formach:

1)

tradycyjnego przelewu bankowego,

2)

przelewu on-line (internetowego) lub płatności kartą płatniczą w internecie w formie usługi oferowanej przez internetowy system płatności (...). Operator systemu płatności, udostępnia Spółce raporty płatności,

3)

płatności kartą płatniczą, przy użyciu terminala płatniczego. Spółka otrzymuje zbiorczą wpłatę wszystkich płatności kartą zrealizowanych w danym dniu na rachunek bankowy. Operator systemu płatności udostępnia Spółce raport wszystkich płatności.

Spółka dodatkowo będzie prowadzić ewidencję związaną ze świadczonymi usługami. Z opisu tych przelewów, ich ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie usługi dotyczą. Dzieje się tak, ponieważ z wyciągu bankowego, który otrzymuje Spółka oraz wewnętrznej ewidencji Spółki, wynikać będzie jakiej usługi będzie dotyczyć dana zapłata.

Spółka nie dokonuje sprzedaży towarów lub usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - w odniesieniu zarówno do usługi podstawowej - wynajem samochodów, jak i usług dodatkowych jak i usługi (...).

Spółka zamierza skorzystać ze zwolnienia określonego w punkcie 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej jako Rozporządzenie), na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Spółka określi, do którego dnia będzie przyjmować wpłaty gotówkowe od klientów. Taki dzień będzie ostatnim dniem, do którego będzie ewidencjonowana sprzedaż za pośrednictwem kas rejestracyjnych. Po tej dacie wpłaty od klientów będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej, zaś Spółka będzie prowadzić wewnętrzną ewidencję umożliwiającą identyfikację jakiej konkretnie czynności (rezerwacji) dotyczą dane wpłaty. Spółka w dniu zaprzestania ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kas rejestrujących:

1)

wystawi raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny) w odniesieniu do każdej z kas fiskalnych,

2)

niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokona odczytu zawartości pamięci fiskalnej (każdej z kas rejestrujących) poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół,

3)

złoży protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej (każdej z kas rejestrujących) wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego,

4)

sporządzi i złoży, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie każdej z kas rejestrujących z ewidencji kas.

Pytania

1. Czy Wnioskodawca może na podstawie zwolnienia określonego w pozycji 37 załącznika do rozporządzenia w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia, skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego w zakresie świadczonych usług wynajmu samochodów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

2. Czy w sytuacji zmiany przez Wnioskodawcę zasad dokonywania rozliczeń za świadczone usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (polegających na przyjmowaniu płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej), Wnioskodawca może zrezygnować z kasy rejestrującej?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2024 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Regulacje zawarte w ww. rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu (zwolnienie podmiotowe) oraz ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe). Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Natomiast pod poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymieniono:

- świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Świadczenie niektórych usług zostało wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Szczegółowo zostały one określone w § 4 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia.

Aby podatnik miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

* świadczący usługę (podatnik) otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

* z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej

W przedmiotowym stanie faktycznym, płatności za świadczone usługi następują w następujących formach:

1)

tradycyjnego przelewu bankowego,

2)

przelewu on-line (internetowego) lub płatności kartą płatniczą w internecie w formie usługi oferowanej przez internetowy system płatności (...). Operator systemu płatności, udostępnia Spółce raporty płatności,

3)

płatności kartą płatniczą, przy użyciu terminala płatniczego.

Spółka dodatkowo będzie prowadzić ewidencję związaną ze świadczonymi usługami. Z opisu tych przelewów, ich ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie usługi będą one dotyczyć.

Powyższe rozporządzenie wskazuje co prawda warunek dokonania płatności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Jednakże interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2024 r. 0111-KDIB3-2.4012.298.2018.12.ASZ oraz wyrok WSA w Krakowie z 13 lipca 2023 r. sygn. akt I SA/Kr 530/23 dopuściły możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem kart płatniczych systemem płatności typu prepaid np. (...) lub za pośrednictwem systemów płatności internetowych udostępnianych klientom przez platformy takie jak (...).

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie jest możliwe w odniesieniu do dostaw i świadczenia usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Wnioskodawca pragnie jednak zwrócić uwagę, że nie realizuje dostaw towarów, ani też nie świadczy usług, które byłyby wymienione w przytoczonym przepisie, jako że § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia nie obejmują usług świadczonych przez Wnioskodawcę, a opisanych w powyższym stanie faktycznym.

Istotą usług świadczonych przez Wnioskodawcę, jest dostarczane Klientom samochodów osobowych w takim stanie technicznym, aby były gotowe do natychmiastowej eksploatacji, a więc w pełni zatankowane oraz wyposażone zgodnie z ofertą dla danego segmentu samochodów. Klient korzystający z samochodu jest natomiast zobowiązany do zwrócenia pojazdu w takim samym stanie - tj. zdatnego do natychmiastowej dalszej jazdy, oraz z kompletnym wyposażeniem.

W tej sytuacji należy uznać, że całokształt świadczenia Wnioskodawcy sprowadza się do świadczenia usługi udostępnienia Klientom samochodów, która to usługa nie jest objęta zakresem wyłączenia wskazanego w § 4 rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego w zakresie świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie zwolnienia pozycji 37 załącznika do rozporządzenia w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Ad 2

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Po spełnieniu wskazanych tam warunków, podatnik jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego w zakresie świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przedmiotowym stanie faktycznym, Wnioskodawca w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług, zamierza zmienić zasady związane z systemem dokonywania płatności za świadczone przez siebie usługi. Spółka zamierza przyjmować płatności (w tym od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) wyłącznie w formie bezgotówkowej. W szczególności będą przyjmowane płatności w następujących formach:

1)

tradycyjnego przelewu bankowego,

2)

przelewu on-line (internetowego) lub płatności kartą płatniczą w internecie w formie usługi oferowanej przez internetowy system płatności (...),

3)

płatności kartą płatniczą, przy użyciu terminala płatniczego.

Spółka dodatkowo będzie prowadzić ewidencję związaną ze świadczonymi usługami. Z opisu tych przelewów, ich ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie usługi będą dotyczyć.

Spółka zamierza zakończyć używanie kas rejestrujących. Kwestie dotyczące postępowania w przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Stosownie do zapisu § 34 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, w przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1.

wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2.

niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3.

składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4.

sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

W myśl § 36 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

W przedmiotowym stanie faktycznym, Spółka określi, do którego dnia będzie przyjmować wpłaty gotówkowe od klientów. Taki dzień będzie ostatnim dniem, do którego będzie ewidencjonowana sprzedaż za pośrednictwem kas rejestracyjnych. Po tej dacie wpłaty od Klientów będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej, zaś Spółka będzie prowadzić wewnętrzną ewidencję umożliwiającą identyfikację jakiej konkretnie czynności (rezerwacji) dotyczą dane wpłaty. Spółka w dniu zaprzestania ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kas rejestrujących:

1)

wystawi raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny) w odniesieniu do każdej z kas rejestrujących,

2)

niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokona odczytu zawartości pamięci fiskalnej (każdej z kas rejestrujących) poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół,

3)

złoży protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej (każdej z kas rejestrujących) wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego,

4)

sporządzi i złoży, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie każdej z kas rejestrujących z ewidencji kas.

Reasumując, w przedmiotowym stanie faktycznym, po spełnieniu powyższych warunków, Wnioskodawca będzie uprawniony do zrezygnowania z ewidencjonowania obrotu (w tytułu świadczonych usług), na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z kas rejestrujących.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy, określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem, podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Należy wskazać, że kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2023 r. poz. 2605), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia:

Zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Jak stanowi § 2 ust. 2 rozporządzenia:

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W załączniku do rozporządzenia pod poz. 37 wymieniono:

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niektóre usługi oraz dostawa niektórych towarów zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia, o którym mowa w przepisach § 2 i § 3 ww. rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Szczegółowo zostały one wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanego rozporządzenia.

I tak, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1.

dostawy:

a.

gazu płynnego,

b.

części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),

c.

silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),

d.

nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),

e.

przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),

f.

części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),

g.

części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych,

h.

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11),

i.

sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

j.

wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

k.

zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

l.

wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN,

m.

wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

n.

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o.

perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

2.

świadczenia usług:

a.

przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b.

taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,

c.

naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,

d.

w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e.

w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f.

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g.

prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h.

doradztwa podatkowego,

i.

związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

.

świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz

.

usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j.

fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k.

kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l.

związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

m.

mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Aby zatem przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

* świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

* z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,

* przedmiotem dostawy nie są towary, jak również usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego.

Z wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi najmu samochodów osobowych oraz usług dodatkowych. Spółka zamierza zmienić zasady związane z systemem dokonywania płatności za Usługi najmu oraz Usługi dodatkowe. Spółka zamierza przyjmować płatności od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyłącznie w formie bezgotówkowej. W szczególności będą przyjmowane płatności w formie tradycyjnego przelewu bankowego, przelewu on-line (internetowego) lub płatności kartą płatniczą w Internecie w formie usługi oferowanej przez internetowy system płatności (...), płatności kartą płatniczą, przy użyciu terminala płatniczego. Spółka będzie prowadzić ewidencję związaną ze świadczonymi usługami. Z opisu tych przelewów, ich ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie usługi dotyczą. Spółka nie dokonuje sprzedaży towarów lub usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Wątpliwości Spółki w pierwszej kolejności sprowadzają się do ustalenia, czy Spółka może na podstawie zwolnienia określonego w pozycji 37 załącznika do rozporządzenia w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia, skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego w zakresie świadczonych usług wynajmu samochodów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarcze.

Wskazać w tym miejscu należy, że użyte w poz. 37 załącznika do rozporządzenia sformułowanie: "za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)" oznacza, że ściśle wskazano za pośrednictwem jakich instytucji ma zostać dokonana zapłata oraz że zapłata ma zostać dokonana odpowiednio na rachunek bankowy lub rachunek podatnika w SKOK. Ponadto musi być łącznie spełniony drugi warunek: musi być prowadzona ewidencja tych płatności, a dowody dokumentujące zapłatę muszą zawierać jednoznaczny opis (oznaczenie) czynności których dotyczyła zapłata.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości, należy wskazać, że warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z pozycją 37 załącznika do niego zostaną spełnione, bowiem jak wskazano we wniosku, płatności będą przyjmowane przez Państwa w formie bezgotówkowej. Dodatkowo, otrzymają Państwo od operatora systemu płatności raport wszystkich płatności. Wskazali Państwo również, że z opisu tych przelewów, ich ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie usługi dotyczą. Ponadto, co istotne nie będą Państwo dokonywać świadczenia usług, które zostały wymienione w § 4 rozporządzenia.

W związku z tym, będą mieli Państwo prawo do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży usług wynajmu samochodów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarcze i rolników ryczałtowych na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika.

Prawo to będzie Państwu przysługiwało do 31 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 wniosku uznaję za prawidłowe.

Kolejne Państwa wątpliwości sprowadzają się do ustalenia, czy przyjmując płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za usługi wynajmu samochodów osobowych, Spółka może zrezygnować z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące m.in. sposobu postępowania w przypadku zakończenia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1625 z późn. zm.).

Zgodnie z § 34 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1)

wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2)

niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3)

składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4)

sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Stosownie do § 36 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

Wskazali Państwo we wniosku, że Spółka określi, do którego dnia będzie przyjmować wpłaty gotówkowe od klientów. Po tej dacie wpłaty od klientów będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej, zaś Spółka będzie prowadzić wewnętrzną ewidencję umożliwiającą identyfikację jakiej konkretnie czynności dotyczą dane wpłaty. Ponadto, Spółka w dniu zaprzestania ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kas rejestrujących:

1)

wystawi raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny) w odniesieniu do każdej z kas fiskalnych,

2)

niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokona odczytu zawartości pamięci fiskalnej (każdej z kas rejestrujących) poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół,

3)

złoży protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej (każdej z kas rejestrujących) wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego,

4)

sporządzi i złoży, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie każdej z kas rejestrujących z ewidencji kas.

Jak już zostało wyżej przeanalizowane świadczenie usług wynajmu samochodów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może być objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

W efekcie uznać należy, że w przypadku realizacji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyłącznie sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z powołanymi wyżej przepisami i brakiem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży realizowanej na rzecz przedsiębiorców (podatników) przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy, Spółka będzie mogła zrezygnować z ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i je wyrejestrować.

W takim przypadku Spółka powinna sporządzić i wraz z wymaganymi dokumentami złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy stosownie do zapisu powołanego wyżej § 34 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, tj. zgodnie z zasadami z niego wynikającymi.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 wniosku uznaję za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywiste zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Państwo w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl