0114-KDIP1-3.4012.327.2022.2.AMA - Rozliczanie VAT przez sieć sklepów

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.327.2022.2.AMA Rozliczanie VAT przez sieć sklepów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe w części dotyczącej:

* momentu powstania obowiązku podatkowego w dacie zakończenia wykonania Usługi Promocyjnej w sytuacji, gdy pobieracie Państwo jedynie Wynagrodzenie Ryczałtowe (scenariusz: "Nie sumuje się") oraz momentu wystawienia faktury w tym przypadku (pytanie nr 1 wniosku);

* momentu powstania obowiązku podatkowego w dacie zakończenia Okresu Rozliczeniowego, czyli 31 grudnia, oraz obowiązku wystawienia faktury w terminie do 15 stycznia roku następującego, w przypadku planowanej przez Spółkę zmiany sposobu rozliczania, w sytuacji, gdy brak będzie Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz "0"), a strony uzgodnią jedynie Wynagrodzenie Dodatkowe (pytanie nr 4 wniosku);

i nieprawidłowe w części dotyczącej:

* momentu powstania obowiązku podatkowego po zrealizowaniu wszystkich Usług Promocyjnych objętych różnymi Formularzami promocyjnymi w ramach jednej Umowy Ramowej oraz możliwości wystawienia faktury w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowana została ostatnia Usługa Promocyjna, w przypadku wypłaty jedynie Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz: "Sumuje się") (pytanie nr 2 wniosku);

* momentu powstania obowiązku podatkowego w dacie uzyskania ostatecznego potwierdzenia obrotu netto przez Klienta oraz możliwości wystawienia faktury VAT w terminie, w którym uzyskacie Państwo potwierdzenie obrotu netto ze strony Klienta, w przypadku, gdy brak jest określenia pomiędzy stronami Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz: "0"), a wynagrodzenie za Usługi Promocyjne jest oparte jedynie na Wynagrodzeniu Dodatkowym tj. na podstawie osiągniętego obrotu netto w okresie rozliczeniowym (pytanie nr 3 wniosku);

* obowiązku wystawienia faktury w zakresie Wynagrodzenia Ryczałtowego w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane Usługi Promocyjne, za które Wynagrodzenie Ryczałtowe jest należne oraz drugiej faktury VAT w terminie potwierdzenia przez Klienta obrotu netto za dany okres rozliczeniowy, w przypadku modelu mieszanego tj. gdy strony umówią się na Wynagrodzenie Ryczałtowe (scenariusz "Nie sumuje się") oraz na Wynagrodzenie Dodatkowe. (pytanie nr 5 wniosku).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy:

* momentu powstania obowiązku podatkowego w dacie zakończenia wykonania Usługi Promocyjnej w sytuacji, gdy pobieracie Państwo jedynie Wynagrodzenie Ryczałtowe oraz momentu wystawienia faktury w tym przypadku (scenariusz: "Nie sumuje się");

* momentu powstania obowiązku podatkowego po zrealizowaniu wszystkich Usług Promocyjnych objętych różnymi Formularzami promocyjnymi w ramach jednej Umowy Ramowej oraz możliwości wystawienia faktury w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowana została ostatnia Usługa Promocyjna, w przypadku wypłaty jedynie Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz: "Sumuje się");

* momentu powstania obowiązku podatkowego w dacie uzyskania ostatecznego potwierdzenia obrotu netto przez Klienta oraz możliwości wystawienia faktury VAT w terminie, w którym uzyskacie Państwo potwierdzenie obrotu netto ze strony Klienta, w przypadku, gdy brak jest określenia pomiędzy stronami Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz: "0"), a wynagrodzenie za Usługi Promocyjne jest oparte jedynie na Wynagrodzeniu Dodatkowym tj. na podstawie osiągniętego obrotu netto w okresie rozliczeniowym;

* momentu powstania obowiązku podatkowego w dacie zakończenia Okresu Rozliczeniowego, czyli 31 grudnia, oraz obowiązku wystawienia faktury w terminie do 15 stycznia roku następującego, w przypadku planowanej przez Spółkę zmiany sposobu rozliczania, w sytuacji, gdy brak będzie Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz "0"), a strony uzgodnią jedynie Wynagrodzenie Dodatkowe;

* obowiązku wystawienia faktury w zakresie Wynagrodzenia Ryczałtowego w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane Usługi Promocyjne, za które Wynagrodzenie Ryczałtowe jest należne oraz drugiej faktury VAT w terminie potwierdzenia przez Klienta obrotu netto za dany okres rozliczeniowy, w przypadku modelu mieszanego tj. gdy strony umówią się na Wynagrodzenie Ryczałtowe (scenariusz "Nie sumuje się") oraz na Wynagrodzenie Dodatkowe.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest właścicielem sieci sklepów z artykułami do majsterkowania, budowy, urządzania domu, pielęgnowania ogrodu itp. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów. Spółka posiada kilkadziesiąt sklepów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym.

Spółka może świadczyć na rzecz klientów - przedsiębiorców, będących dostawcami towarów na rzecz Spółki, usługi promocyjne dotyczące sprzedawanych przez Klientów Towarów polegające w szczególności na:

a)

wydawaniu gazetek reklamowych Towarów w formie papierowej lub w formie elektronicznej;

b)

wydawaniu katalogów Towarów w formie papierowej lub w formie elektronicznej

c)

promowaniu Towarów poprzez umieszczanie na stronie internetowej i/lub innych ustalonych przez Strony stronach internetowych reklamy, zdjęć oraz ewentualnie innych informacji o charakterze promocyjno - reklamowym dotyczących Towarów;

d)

zamieszczaniu reklam w Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych administrowanych przez (...);

e)

zamieszczanie reklam Towarów na billboardach i plakatach;

f)

emitowanie reklam Towarów w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności reklam telewizyjnych i radiowych;

g)

zamieszczanie reklam Towarów w prasie;

h)

reklamowanie Towarów poprzez ich umieszczanie na specjalnej powierzchni ekspozycyjnej wraz z oznaczeniami Klienta lub Towarów oraz ewentualnie innymi informacjami o charakterze reklamowym;

i)

innych działaniach o charakterze marketingowym i promocyjnym, w tym także promowaniu Towarów w ramach akcji lokalnych i ogólnopolskich;

(dalej: "Usługa Promocyjna").

Usługa Promocyjna, określona powyżej, będzie świadczona w określonym czasie tj. od dnia X do dnia Y. Podstawą umowną współpracy pomiędzy stronami jest Umowa Ramowa Dotycząca Usług Promocyjnych. Szczegółowy zakres świadczonych Usług Promocyjnych, zasady współpracy Stron w tym zakresie oraz kwestie ustalenia i sposobu zapłaty wynagrodzenia będą każdorazowo ustalane na mocy odrębnego porozumienia Stron (zwanego dalej "Formularzem Promocyjnym").

Z tytułu świadczenia Usług Promocyjnych, Klient zobowiązuje się do zapłaty Spółce wynagrodzenia, na które składają się Wynagrodzenie Ryczałtowe oraz jeżeli ustalono to Wynagrodzenie Dodatkowe, w wysokości i na zasadach opisanych poniżej.

Wynagrodzenie Ryczałtowe

Klient zobowiązuje się do zapłaty Spółce Wynagrodzenia Ryczałtowego w wysokości XX złotych netto, powiększonego o należny podatek od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie Ryczałtowe jest ustalane oddzielnie dla Usługi/Usług Promocyjnych objętych poszczególnymi Formularzami Promocyjnymi, podpisanymi przez Strony, co oznacza, że jeśli Strony podpisały kilka Formularzy Promocyjnych obejmujących Usługi Promocyjne, kwoty Wynagrodzenia Ryczałtowego wynikające ze wszystkich ww. Formularzy Promocyjnych mogą się sumować. Za wykonane Usługi Promocyjne Spółka wystawi Klientowi fakturę VAT w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka zakończyła faktyczne wykonywanie Usług Promocyjnych. Wynagrodzenie wynikające z wystawionej faktury VAT będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na rzecz Klienta.

Podsumowując, w zależności od podpisanego Formularza Promocyjnego, mogą wystąpić trzy sytuacje w zakresie Wynagrodzenia Ryczałtowego:

1. Wynagrodzenie Ryczałtowe nie jest pobierane - Spółka pobiera jedynie wynagrodzenie Dodatkowe (Scenariusz: "0 zł"),

2. Wynagrodzenie Ryczałtowe jest pobierane w związku z jednym Formularzem Promocyjnym, na zakup jednej Usługi Promocyjnej (Scenariusz: "Nie sumuje się"),

3. Wynagrodzenie Ryczałtowe jest pobierane w związku z kilkoma Formularzami Promocyjnymi, na zakup kilku Usług Promocyjnych (Scenariusz: "Sumuje się").

Wynagrodzenie Dodatkowe

Klient może być zobowiązany do zapłaty Wnioskodawcy tzw. Wynagrodzenia Dodatkowego stanowiącego (...)% od wartości obrotu netto zrealizowanego w Okresie Rozliczeniowym, o którym mowa poniżej. Wskazana wartość stanowi część wynagrodzenia z tytułu wykonania przez Spółkę wszystkich Usług Promocyjnych w Okresie Rozliczeniowym w oparciu o tzw. success fee. Innymi słowy Spółka umawia się z Klientami (będącymi dostawcami towarów do Spółki), że wynagrodzenie zostanie zapłacone Spółce po zrealizowaniu usług promocyjnych w zależności od obrotu netto zrealizowanego w Okresie Rozliczeniowym z dostawcą.

Za Okres Rozliczeniowy przyjęto rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Obrót netto będący podstawą do ustalenia Wynagrodzenia Dodatkowego wynika z faktur VAT dokumentujących sprzedaż Towarów, wystawionych na rzecz Wnioskodawcy przez Klienta i dotyczących faktycznie zrealizowanych dostaw wszystkich Towarów w Okresie Rozliczeniowym, z wyłączeniem towarów (...), po uwzględnieniu wszelkich rabatów i upustów oraz korekt sprzedaży, w szczególności spowodowanych zwrotem Towarów. Wynagrodzenie Dodatkowe zostanie powiększone o należy podatek od towarów i usług (VAT).

Podstawą do zapłaty przez Klienta Wynagrodzenia Dodatkowego będzie pisemne potwierdzenie przez Klienta osiągniętego obrotu netto w Okresie Rozliczeniowym. Brak takiego potwierdzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Klienta oznacza akceptację przez Klienta wielkości obrotu przyjętego przez Wnioskodawcę i upoważniają do wystawienia faktury VAT w oparciu o wyliczony przez nią obrót.

Obecnie Wynagrodzenie Dodatkowe obliczone zostanie niezwłocznie po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, nie później niż w terminie do dnia 31. stycznia roku bezpośrednio następującego po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego. Klient jest zobowiązany do zapłaty Wnioskodawcy Wynagrodzenia Dodatkowego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Spółka rozważa zmianę sposobu liczenia Wynagrodzenia Dodatkowego tak, żeby była w stanie wyliczyć Wynagrodzenie Dodatkowe, uzgodnić z Klientem i wystawić fakturę najpóźniej do 15. stycznia.

Działania Wnioskodawcy związane ze świadczeniem Usług Promocyjnych w zakresie wydawania gazetek i katalogów mogą zostać udokumentowane w szczególności poprzez ich wydruk i dystrybucję lub digitalizację.

Wnioskodawca będzie prowadzić dokumentację z wykonania Usług Promocyjnych w sposób oraz w formie odpowiadającej rodzajowi i specyfice tych Usług. Dokumentacja dotycząca innych Usług Promocyjnych zostanie przesłana do Klienta w razie zgłoszenia przez niego takiego wniosku.

Pytania

1. Czy w sytuacji, gdy Spółka pobiera jedynie Wynagrodzenie Ryczałtowe (scenariusz: "Nie sumuje się") obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dacie zakończenia wykonania Usługi Promocyjnej?

2. Czy w przypadku wypłaty jedynie Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz: "Sumuje się") obowiązek podatkowy powstaje po zrealizowaniu wszystkich Usług Promocyjnych objętych różnymi Formularzami promocyjnymi w ramach jednej Umowy Ramowej, a tym samym Spółka jest uprawniona do wystawienia faktury VAT w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowana została ostatnia Usługa Promocyjna?

3. Czy w przypadku, gdy brak jest określenia pomiędzy stronami Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz: "0"), a wynagrodzenie za Usługi Promocyjne jest oparte jedynie na Wynagrodzeniu Dodatkowym tj. na podstawie osiągniętego obrotu netto w okresie rozliczeniowym, który będzie potwierdzony przez Klienta, obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie uzyskania ostatecznego potwierdzenia obrotu netto przez Klienta, a Spółka może wystawić fakturę VAT w terminie, w którym uzyska potwierdzenie obrotu netto ze strony Klienta?

4. Czy w przypadku planowanej przez Spółkę zmiany sposobu rozliczania, w sytuacji, gdy brak będzie Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz "0"), a strony uzgodnią jedynie Wynagrodzenie Dodatkowe, obowiązek podatkowy powstanie w dacie zakończenia Okresu Rozliczeniowego, czyli 31 grudnia, a Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT w terminie do 15 stycznia roku następującego?

5. Czy w przypadku modelu mieszanego tj. gdy strony umówią się na Wynagrodzenie Ryczałtowe (scenariusz "Nie sumuje się") oraz na Wynagrodzenie Dodatkowe czy Spółka może wystawić fakturę VAT w zakresie wynagrodzenia Ryczałtowego w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane Usługi promocyjne za które wynagrodzenie Ryczałtowe jest należne oraz drugą fakturę VAT w terminie potwierdzenia przez Klienta obrotu netto za dany okres rozliczeniowy?

Państwa stanowisko w sprawie

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy Spółka pobiera jedynie Wynagrodzenie Ryczałtowe (scenariusz: "Nie sumuje się") obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dacie zakończenia wykonania Usługi Promocyjnej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2:

W ocenie spółki w przypadku wypłaty jedynie Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz: "Sumuje się") obowiązek podatkowy powstaje po zrealizowaniu wszystkich Usług Promocyjnych, a tym samym Spółka jest uprawniona do wystawienia faktury VAT w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowana została ostatnia Usługa Promocyjna.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy brak jest określenia pomiędzy stronami Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz: "0"), a wynagrodzenie za Usługi Promocyjne jest oparte jedynie, o kryterium osiągniętego obrotu netto w okresie rozliczeniowym, który będzie potwierdzony przez Klienta, obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie uzyskania ostatecznego potwierdzenia obrotu netto przez Klienta, a Spółka może wystawić fakturę VAT w terminie, w którym uzyska potwierdzenie obrotu netto ze strony Klienta.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4:

W ocenie Spółki w przypadku planowanej przez Spółkę zmiany sposobu rozliczania, w sytuacji, gdy brak będzie Wynagrodzenia Ryczałtowego (scenariusz "0"), a strony uzgodnią jedynie Wynagrodzenie Dodatkowe, obowiązek podatkowy powstanie w dacie zakończenia Okresu Rozliczeniowego, czyli 31 grudnia, a Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT w terminie do 15 stycznia roku następującego.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5:

W ocenie Spółki, w przypadku modelu mieszanego tj. gdy strony umówią się na Wynagrodzenie Ryczałtowe (scenariusz "Nie sumuje się") oraz na Wynagrodzenie Dodatkowe Spółka może wystawić fakturę VAT w zakresie wynagrodzenia Ryczałtowego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane Usługi promocyjne, za które wynagrodzenie Ryczałtowe jest należne oraz drugą fakturę VAT w terminie potwierdzenia przez Klienta obrotu netto za dany okres rozliczeniowy.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1:

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Z kolei na podstawie art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Usługa Promocyjna ma ściśle określone daty wykonania, zatem w sytuacji, gdy strony umówiły się jedynie na Wynagrodzenie Ryczałtowe za wykonaną Usługę Promocyjną, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wykonania usługi, a faktura powinna zostać wystawiona najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodaw cy w zakresie pytania nr 2:

Spółka może się zobowiązać do wykonania na rzecz jednego Klienta kilku Usług Promocyjnych, w oparciu o kilka Formularzy Promocyjnych, za które przewidziane są określone w Formularzach Promocyjnych wynagrodzenia. Zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej w takich przypadkach Spółka wystawia jedną fakturę dotyczącą kilku Usług promocyjnych wykonanych w określonym czasie. Innymi słowy Spółka uważa, że będzie uprawniona do wystawienia jednej faktury dokumentującej kilka Usług Promocyjnych wykonanych w ramach jednej Umowy Ramowej, zgodnie z postanowieniami tej umowy, wskazując jako datę obowiązku podatkowego dzień wykonania ostatniej Usługi Promocyjnej, ponieważ w ocenie Wnioskodawcy wtedy doszło do wykonania usług w rozumieniu ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3:

Pobieranie przez Spółkę jedynie Wynagrodzenia Dodatkowego bazuje na tzw. "success fee", czyli wynagrodzeniu opartym na obrocie netto w Okresie Rozliczeniowym. Zatem istotnym kryterium określającym wysokość wynagrodzenia, a tym samym podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku jest osiągnięty obrót netto, który powinien zostać potwierdzony przez Klienta (dostawcę), celem uniknięcia błędów i nieprawidłowości w fakturowaniu.

W ocenie Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wykonania usługi, rozumianej jako wykonanie wszystkich Usług Promocyjnych w okresie Rozliczeniowym oraz ustalenie wartości finalnej (potwierdzonej przez Klienta) obrotu netto, który bezpośrednio wpływa na wysokość wynagrodzenia, podstawy opodatkowania i podatku. Innymi słowy, w ocenie Spółki istotne jest uzyskanie potwierdzenia Klienta w zakresie wysokości wynagrodzenia opartego na success fee, aby wiedzieć jaka jest podstawa opodatkowania oraz należny podatek do zapłaty. Wystawienie faktury we wcześniejszym okresie tj. po wykonaniu Usługi Promocyjnej jest niemożliwe, ponieważ Wnioskodawca nie zna jeszcze finalnej wartości wynagrodzenia należnego za świadczenie Usług Promocyjnych.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4:

Wnioskodawca planuje zmianę w zakresie rozliczania Wynagrodzenia Dodatkowego poprzez jego kalkulację i fakturowanie do 15 dnia stycznia roku następującego po danym Okresie Rozliczeniowym. W ocenie Spółki, jeżeli Organ podatkowy uzna dotychczasowy stan jako nieprawidłowy, tj. wskaże że obowiązek podatkowy powstaje z datą zakończenia Okresu Rozliczeniowego, którego dotyczy Wynagrodzenie Dodatkowe, Spółka planuje wdrożyć sposób liczenia obrotu netto umożliwiający wystawienie faktury do 15 stycznia oraz wykazanie daty sprzedaży i powstania obowiązku podatkowego na 31 grudnia tj. ostatni dzień danego Okresu Rozliczeniowego.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5:

W przypadku, gdy pobierane jest zarówno Wynagrodzenie Ryczałtowe jak i Wynagrodzenie Dodatkowe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że prawidłowe jest wystawienie faktury w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kiedy Usługi Promocyjne zostały zakończone, oraz drugiej faktury VAT z tytułu Wynagrodzenia Dodatkowego, po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego i potwierdzeniu przez klienta wartości obrotu netto, czyli wtedy, gdy wartość Wynagrodzenia Dodatkowego zostanie finalnie potwierdzona i jest możliwe jej opodatkowanie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja "świadczenia usług" ma charakter dopełniający definicję "dostawy towarów". Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Z treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi więc istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia.

W tym miejscu wskazać także należy, że na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy:

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.

Stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy:

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a)

czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4,

b)

czynności, o których mowa w art. 106a pkt 3 i 4,

1a) otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a)

przypadku, gdy zapłata dotyczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 1b i ust. 5 pkt 4 oraz art. 106a pkt 3 i 4,

b)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy:

Faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów - co do zasady - podatnik VAT jest zobowiązany wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzicie Państwo działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów w kilkudziesięciu sklepach zlokalizowanych na terenie całego kraju i jesteście Państwo podatnikiem VAT czynnym. Możecie Państwo świadczyć, na rzecz Klientów - przedsiębiorców (dostawców Towarów na Państwa rzecz), usługi promocyjne dotyczące sprzedawanych przez Klientów Towarów, polegające m.in. na: wydawaniu gazetek reklamowych, katalogów Towarów, promowaniu Towarów, zamieszczaniu reklam Towarów w Internecie, w prasie, na billboardach i plakatach, czy na specjalnej powierzchni ekspozycyjnej, emitowaniu reklam Towarów w środkach masowego przekazu i innych działaniach o charakterze marketingowym i promocyjnym.

Taka Usługa Promocyjna będzie świadczona w określonym czasie tj. od dnia X do dnia Y. Podstawą umowną współpracy pomiędzy stronami jest Umowa Ramowa Dotycząca Usług Promocyjnych. Szczegółowy zakres świadczonych Usług Promocyjnych, zasady współpracy Stron w tym zakresie oraz kwestie ustalenia i sposobu zapłaty wynagrodzenia będą każdorazowo ustalane na mocy odrębnego porozumienia Stron - tzw. Formularza Promocyjnego.

Z tytułu świadczenia przez Państwa Usług Promocyjnych, Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, na które składają się:

* Wynagrodzenie Ryczałtowe, stanowiące określoną kwotę, powiększone o należny podatek od towarów i usług, ustalane oddzielnie dla Usługi/Usług Promocyjnych objętych poszczególnymi Formularzami Promocyjnymi, podpisanymi przez Strony;

* Wynagrodzenie Dodatkowe, stanowiące określony procent od wartości obrotu netto zrealizowanego z dostawcą (faktycznie zrealizowanych dostaw wszystkich Towarów) w Okresie Rozliczeniowym, przyjętym jako rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia, powiększone o należy podatek od towarów i usług (VAT).

W zależności od podpisanego Formularza Promocyjnego, mogą wystąpić trzy sytuacje:

1. Kwotowe Wynagrodzenie Ryczałtowe nie jest pobierane - pobieracie Państwo jedynie wynagrodzenie Dodatkowe procentowe - (scenariusz: "0 zł"),

2. Jedno kwotowe Wynagrodzenie Ryczałtowe jest pobierane w związku z jednym Formularzem Promocyjnym, na zakup jednej Usługi Promocyjnej (scenariusz: "Nie sumuje się"),

3. Jedno kwotowe Wynagrodzenie Ryczałtowe jest pobierane w związku z kilkoma Formularzami Promocyjnymi, na zakup kilku Usług Promocyjnych (scenariusz: "Sumuje się").

Ad 1

Państwa wątpliwości w pierwszej kolejności dotyczą kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji, gdy pobieracie Państwo jedynie kwotowe Wynagrodzenie Ryczałtowe (scenariusz: "Nie sumuje się") oraz momentu wystawienia faktury w tym przypadku.

Dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonej usługi istotne jest zdefiniowanie momentu, w którym usługa została wykonana. Z powodu braku stosownych regulacji tego zagadnienia w ustawie, przyjąć należy, że momentem wykonania usługi jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę.

"Wykonanie usługi" następuje w momencie faktycznego zakończenia wszystkich czynności, do których zobowiązany był świadczący określoną usługę. Ustalenie zakresu świadczonej usługi i w konsekwencji momentu jej wykonania powinno następować w sposób obiektywny. Ustawa nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Wskazać jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju dostaw i usług.

Stosownie do art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.):

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Z powyższej zasady wynika, że strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym także przepisy prawa podatkowego.

W związku z tym, że ustawodawca nie uregulował w sposób szczególny powstania obowiązku podatkowego dla usług promocyjnych wykonywanych w ramach umowy opisanej we wniosku, obowiązek podatkowy powstaje według zasady ogólnej (określonej w art. 19a ust. 1 ustawy), tj. z chwilą wykonania tych usług.

W analizowanej sprawie, odnosząc się do Państwa wątpliwości w przypadku scenariusza "Nie sumuje się", świadczycie Państwo Usługi Promocyjne i pobieracie Państwo jedynie Wynagrodzenie Ryczałtowe za wyświadczoną jedną Usługę Promocyjną w określonym czasie, na podstawie zawartego z danym Klientem jednego Formularza Promocyjnego.

Usługi te polegają w szczególności na:

a)

wydawaniu gazetek reklamowych Towarów w formie papierowej lub w formie elektronicznej;

b)

wydawaniu katalogów Towarów w formie papierowej lub w formie elektronicznej

c)

promowaniu Towarów poprzez umieszczanie na stronie internetowej i/lub innych ustalonych przez Strony stronach internetowych reklamy, zdjęć oraz ewentualnie innych informacji o charakterze promocyjno-reklamowym dotyczących Towarów;

d)

zamieszczaniu reklam w Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych administrowanych przez (...);

e)

zamieszczaniu reklam Towarów na billboardach i plakatach;

f)

emitowaniu reklam Towarów w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności reklam telewizyjnych i radiowych;

g)

zamieszczaniu reklam Towarów w prasie;

h)

reklamowaniu Towarów poprzez ich umieszczanie na specjalnej powierzchni ekspozycyjnej wraz z oznaczeniami Klienta lub Towarów oraz ewentualnie innymi informacjami o charakterze reklamowym;

i)

innych działaniach o charakterze marketingowym i promocyjnym, w tym także promowaniu Towarów w ramach akcji lokalnych i ogólnopolskich.

W poszczególnych Formularzach Promocyjnych, podpisanych przez Strony, ustalany jest sposób i wysokość wynagrodzenia kwotowego. Za wykonaną w ściśle określonym czasie Usługę Promocyjną wystawiacie Państwo Klientowi fakturę VAT w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyliście Państwo faktyczne wykonywanie Usługi Promocyjnej.

Biorąc zatem pod uwagę specyfikę opisanych we wniosku Usług Promocyjnych na tle wskazanych regulacji prawnych, stwierdzić należy, że w przypadku scenariusza "Nie sumuje się", za moment wykonania usługi, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, należy uznać datę faktycznego zakończenia (zrealizowania) wszystkich czynności, składających się na daną Usługę Promocyjną, za którą to Usługę określono zapłatę Wynagrodzenia Ryczałtowego. Tym samym, należy zgodzić się z Państwa twierdzeniem, że obowiązek podatkowy w podatku VAT w omawianym przypadku powstanie w dacie zakończenia wykonywania przez Państwa określonej Usługi Promocyjnej.

Natomiast fakturę za wyświadczoną Usługę Promocyjną powinniście Państwo wystawić, zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę i w którym powstał obowiązek podatkowy.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko, dotyczące pytania nr 1 wniosku, należało uznać za prawidłowe.

Ad 2

Państwa wątpliwości dotyczą także kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji, gdy świadczycie Państwo różne Usługi Promocyjne w ramach jednej Umowy Ramowej (scenariusz: "Sumuje się") oraz kwestii momentu wystawienia faktury w tym przypadku.

W przypadku scenariusza "Sumuje się", zobowiązujecie się Państwo do wykonania na rzecz swojego Klienta kilku opisanych w uzasadnieniu do pytania nr 1 Usług Promocyjnych i pobieracie Państwo zsumowane Wynagrodzenia Ryczałtowe za kilka wyświadczonych Usług Promocyjnych w określonym czasie, na podstawie zawartych z danym Klientem kilku Formularzy Promocyjnych, w ramach Umowy Ramowej Dotyczącej Usług Promocyjnych. W poszczególnych Formularzach Promocyjnych, podpisanych przez Strony, ustalany jest sposób i wysokość wynagrodzenia kwotowego. Za wykonane w ściśle określonym czasie Usługi Promocyjne wystawiacie Państwo Klientowi fakturę VAT w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyliście Państwo faktyczne wykonywanie ostatniej z Usług Promocyjnych.

Jak już wcześniej wskazano, o charakterze i o dacie wykonania usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określony przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług.

Jak już wyżej wskazano, strony zawierające umowę, również umowę dotyczącą transakcji, której przedmiotem jest świadczenie usług, mogą dowolnie kształtować jej treść w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. Podkreślić jednakże należy, że ustalenie zakresu świadczonej usługi i w konsekwencji momentu jej wykonania powinno następować w sposób obiektywny. Oznacza to, że postanowienia umowne w tej kwestii niewątpliwie są istotne, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na charakter i specyfikę danego świadczenia, aby zapobiec nieuzasadnionemu przesuwaniu momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Jeszcze raz podkreślić należy, że art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi. Oznacza to, że - w myśl tego przepisu - podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

W omawianej sprawie, w przypadku modelu "Sumuje się", świadczycie Państwo na podstawie Umowy Ramowej w określonym czasie różne Usługi. Rodzaj usługi oraz płatność za nią określone są każdorazowo w Formularzu Promocyjnym. Zatem, każda pojedyncza Usługa Promocyjna jest ustalona odrębnie i w związku z tym można dokładnie określić kiedy następuje jej zakończenie.

W konsekwencji, w analizowanym przypadku (scenariusz "Sumuje się"), za moment wykonania usługi, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, zgodnie z zasadą ogólną, czyli z art. 19a ust. 1 ustawy, należy uznać datę faktycznego zakończenia (zrealizowania) każdorazowo wszystkich czynności składających się na jedną Usługę Promocyjną, za którą określono zapłatę Wynagrodzenia Ryczałtowego. Zatem, wbrew Państwa twierdzeniu, obowiązek podatkowy w omawianej sytuacji powstaje za każdym razem, po zrealizowaniu każdej z Usług Promocyjnych.

Natomiast fakturę za wyświadczoną Usługę Promocyjną powinniście Państwo wystawić, zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę i w którym powstał obowiązek podatkowy.

Należy jednak zauważyć, że przepisy ustawy umożliwiają wystawienie przez podatnika faktur zbiorczych, przy czym terminy wystawiania faktur zostały określone w art. 106i ustawy. Przepis art. 106i ustawy obejmuje zatem także te faktury, na których uwzględniona została więcej niż jedna transakcja, dokonana w danym miesiącu na rzecz kontrahenta (w tym przypadku Klienta).

Tym samym, oceniając Państwa stanowisko, dotyczące pytania nr 2 wniosku, należało je uznać za nieprawidłowe.

Ad 3

Kolejne Państwa wątpliwości dotyczą kwestii powstania obowiązku podatkowego w dacie uzyskania ostatecznego potwierdzenia obrotu netto przez Klienta oraz możliwości wystawienia przez Państwa faktury w terminie, w którym uzyskacie Państwo to potwierdzenie, w sytuacji, gdy Państwa wynagrodzenie za Usługi Promocyjne jest oparte jedynie na Wynagrodzeniu Dodatkowym tj. na podstawie osiągniętego obrotu netto w okresie rozliczeniowym, który będzie potwierdzony przez Klienta (scenariusz "0").

W przypadku scenariusza "0", zobowiązujecie się Państwo do wykonywania na rzecz jednego Klienta Usług Promocyjnych w ustalonym Okresie Rozliczeniowym i pobieracie Państwo wyłącznie Wynagrodzenie Dodatkowe, stanowiące określony procent od ustalonej z Klientem wartości obrotu netto faktycznie zrealizowanego w danym Okresie Rozliczeniowym, którym jest rok kalendarzowy.

W ramach rozliczenia za dany Okres Rozliczeniowy wykonanych przez Państwa Usług Promocyjnych należne jest Państwu Wynagrodzenie Dodatkowe, w wysokości stanowiącej określony w Umowie Ramowej procent od wartości obrotu netto faktycznie zrealizowanego z Klientem (dostawcą) w tym okresie. Główną intencją wykonywanych przez Państwa na rzecz Klienta wszelkiego rodzaju usług reklamowych, które polegają na promowaniu towarów co do zasady w celu zwiększenia (zintensyfikowania) ich sprzedaży. W tym celu świadczycie Państwo opisane we wniosku Usługi Promocyjne w ustalonym Okresie Rozliczeniowym.

Z uwagi na powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że pomiędzy procentowym Wynagrodzeniem Dodatkowym należnym Państwu na podstawie Umowy Ramowej Dotyczącej Usług Promocyjnych, a usługą świadczoną przez Państwa (Usługami Promocyjnymi) na rzecz danego Klienta w Okresie Rozliczeniowym istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym - kwota tego Wynagrodzenia stanowi rzeczywiste dodatkowe wynagrodzenie za wyodrębnione usługi świadczone w ramach stosunku prawnego. Otrzymane na podstawie Umowy Ramowej Wynagrodzenie Dodatkowe jest zatem konsekwencją wykonania świadczenia przez Państwa - działających w ramach działalności gospodarczej w charakterze podatnika VAT - w sposób określony w Umowie. Wynagrodzenie to jest należne za wykonanie tego świadczenia.

Tym samym, w omawianym przypadku, istnieje bezpośredni związek pomiędzy wykonywanymi przez Państwa czynnościami a należnym Państwu wynagrodzeniem, ponieważ przyznanie wynagrodzenie wynika ze spełnienia przesłanek ustalonych w Umowie. Wobec powyższego, otrzymane przez Państwa Dodatkowe Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie za świadczone Państwa przez na rzecz Klientów usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, które podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Powracając do przedstawionego opisu sprawy, wskazaliście Państwo, że podstawą do zapłaty przez Klienta Wynagrodzenia Dodatkowego będzie pisemne potwierdzenie przez Klienta osiągniętego obrotu netto w Okresie Rozliczeniowym. Brak takiego potwierdzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Klienta oznacza akceptację przez Klienta wielkości obrotu przyjętego przez Państwa i upoważnia Państwa do wystawienia faktury VAT w oparciu o wyliczony obrót. Obecnie Wynagrodzenie Dodatkowe obliczone zostanie niezwłocznie po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia roku bezpośrednio następującego po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego. Klient jest zobowiązany do zapłaty Wnioskodawcy Wynagrodzenia Dodatkowego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

W okolicznościach niniejszej sprawy rozważenia wymaga więc, czy przyjęty obecnie w Umowie Ramowej przez Państwa wraz z Klientem, sposób weryfikacji faktycznie zrealizowanego obrotu netto, powinien mieć wpływ na ustalenie momentu wykonania usługi w przypadku otrzymywania przez Państwa procentowego Wynagrodzenia Dodatkowego.

Z powołanych powyżej przepisów prawa wynika, że dla celów powstania obowiązku podatkowego wykonanie usługi następuje z chwilą faktycznego jej dokonania, za wyjątkiem przypadków, w których przepisy ustawy określają wprost taki moment. Zatem, zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem faktycznego wykonania usługi, natomiast ewentualne postanowienia umowne o uznaniu usług za zrealizowane świadczenia pozostają bez znaczenia dla określenia momentu powstania obowiązku w podatku od towarów i usług. Dla określenia momentu powstania obowiązku w podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje również sposób techniczny rozliczeń dokonywanych pomiędzy stronami zawartej umowy.

W związku z powyższym, na podstawie cytowanych przepisów brak jest podstaw do utożsamiania daty wykonania usługi z dniem uzyskania przez Państwa potwierdzenia obrotu netto ze strony Klienta.

Należy wyjaśnić, że pisemne potwierdzenie przez Klienta osiągniętego w Okresie Rozliczeniowym obrotu netto nie stanowi elementu wykonania usługi, niezależnie od ustaleń w tym zakresie przyjętych w zawartej przez Strony umowie. Ewentualne ustalenia umowne stron nie mogą prowadzić do modyfikacji zasad i obowiązków wynikających w przepisów prawa podatkowego, a strony powinny unormować zasady dokonywania rozliczeń w taki sposób, aby zapewnić wystawienie przez usługodawcę faktury w terminie przewidzianym w art. 106i ustawy, który stanowi, że fakturę wystawia się nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Dla uznania, iż usługa została wykonana decydujące znaczenie ma moment jej faktycznego świadczenia. O wykonaniu usługi będzie decydować jej rzeczywiste zrealizowanie, łącznie z czynnościami, które są elementem świadczenia usługi, nie zaś sporządzenie określonych w umowie dokumentów, które nie mogą decydować o uznaniu usług za wykonane. Natomiast oczekiwanie przez Państwa na otrzymanie od Klienta dokumentu potwierdzającego osiągniętą wielkość obrotu netto, lub - w przypadku braku takiego pisemnego potwierdzenia od Klienta - oczekiwanie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyliczonym obrocie netto przez Klienta (akceptacja), nie może prowadzić do przesunięcia w czasie momentu obowiązku podatkowego.

Zatem wykonanie usługi w znaczeniu faktycznym to zrealizowanie przez wykonawcę pewnych prac, które zgodnie z umową zobowiązał się zrealizować.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego, wykonać, wykonywać to znaczy wprowadzić w czyn, zrobić coś, uczynić, urzeczywistnić, zrealizować, spełnić (Słownik Języka Polskiego PWN). Zatem w tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że momentem wykonania usługi jest moment wykonania (zrealizowania) wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę.

Nie można tym samym zgodzić się z Państwa twierdzeniem, że obowiązek podatkowy w opisanej sytuacji powstanie dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia lub akceptacji faktycznie osiągniętego obrotu netto ze strony Klienta. Wskazać należy, że to Państwo jesteście zobowiązani do ustanowienia takiego systemu dochodzenia i określenia należnych kwot z tytułu świadczonych usług, który pozwoliłby realizować obowiązek podatkowy w podatku VAT zgodnie z ustawowymi terminami. Fakt, że może to być w pewien sposób utrudnione, nie może przesądzać o tym, że automatycznie, dla uproszczenia należy odsunąć w czasie moment powstania obowiązku podatkowego, w szczególności, gdy regulacje art. 19a ust. 1 ustawy nie przewidują takiej możliwości i wskazują wprost zasady i termin rozpoznania obowiązku podatkowego dla takiego rodzaju świadczeń.

Odnosząc się więc do Państwa wątpliwości, wskazać jednoznacznie należy, że w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z powołaną wcześniej zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy dla świadczonych przez Państwa usług, w przypadku omawianego scenariusza "0", powstaje na zasadach ogólnych, określonych w art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi, czyli w dniu zakończenia Okresu Rozliczeniowego, w którym usługa została wykonana, czyli 31 grudnia danego roku. W niniejszej sprawie wykonanie usługi będzie następować z chwilą wykonania w danym Okresie Rozliczeniowym (roku kalendarzowym) wszystkich czynności, które będą składać się na istotę świadczenia przez Państwa Usług Promocyjnych tj. intensyfikację (zwiększeniu) sprzedaży Towarów dostarczonych przez Klienta.

Natomiast fakturę za wyświadczoną usługę powinniście Państwo w ww. przypadku wystawić, zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę i w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli z najpóźniej do 15 stycznia roku następnego.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 3, należało uznać za nieprawidłowe.

Ad 4

Państwa wątpliwości dotyczą również kwestii powstania obowiązku podatkowego w dacie zakończenia Okresu Rozliczeniowego, czyli 31 grudnia oraz obowiązku wystawienia faktury w terminie do 15 stycznia roku następującego, w sytuacji, gdy Państwa wynagrodzenie za Usługi Promocyjne jest oparte jedynie na Wynagrodzeniu Dodatkowym tj. na podstawie osiągniętego obrotu netto w okresie rozliczeniowym, który będzie potwierdzony przez Klienta (scenariusz "0").

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że rozważacie Państwo zmianę sposobu liczenia Wynagrodzenia Dodatkowego tak, abyście byli w stanie wyliczyć Wynagrodzenie Dodatkowe, uzgodnić je z Klientem i wystawić fakturę najpóźniej do 15 stycznia.

Nawiązując do ustaleń dokonanych w uzasadnieniu do pytania nr 3, w przypadku scenariusza "0", za moment wykonania usługi, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, należy uznać, zgodnie z Państwa twierdzeniem, ostatni dzień każdego Okresu Rozliczeniowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, którym jest ustalony w Umowie Ramowej dzień 31 grudnia.

Natomiast fakturę za wyświadczoną usługę powinniście Państwo w tym przypadku wystawić, zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę i w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli z najpóźniej do 15 stycznia roku następnego.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 4, należało uznać za prawidłowe.

Ad 5

Państwa wątpliwości sprowadzają się także do kwestii obowiązku wystawienia faktury w przypadku modelu mieszanego tj. gdy strony umówią się na Wynagrodzenie Ryczałtowe (scenariusz: "Nie sumuje się") oraz na Wynagrodzenie Dodatkowe, czy możecie Państwo wystawić fakturę VAT w zakresie Wynagrodzenia Ryczałtowego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane Usługi Promocyjne, za które Wynagrodzenie Ryczałtowe jest należne oraz drugą fakturę VAT w terminie potwierdzenia przez Klienta obrotu netto za dany Okres Rozliczeniowy.

Z opisu sprawy wynika, że zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej z tytułu świadczenia przez Państwa Usług Promocyjnych, Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, na które składają się każdorazowo ustalane w zawieranym porozumieniu kwotowe Wynagrodzenie Ryczałtowe, a także możliwe jest uzyskanie przez Państwa procentowe Wynagrodzenie Dodatkowe, uzależnione od wartości obrotu netto faktycznie zrealizowanego z dostawcą (Klientem) w Okresie Rozliczeniowym.

O prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. Faktura powinna zostać sporządzona w sposób bezbłędny i rzetelny tak, żeby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy prawidłowo oznaczonymi podmiotami gospodarczymi.

Tym samym, dokumentowanie świadczonych usług powinno być dokonane po ich wykonaniu.

Biorąc zatem pod uwagę ww. ustalenia dotyczące scenariusza "Nie sumuje się", zawartych w uzasadnieniu do pytania nr 1 (Ad 1), za moment wykonania usługi, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, należy uznać datę faktycznego zakończenia (zrealizowania) wszystkich czynności, składających się na daną Usługę Promocyjną, za którą to Usługę określono zapłatę Wynagrodzenia Ryczałtowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy. Należy więc zgodzić się z Państwa twierdzeniem, że fakturę za wyświadczoną Usługę Promocyjną w tym scenariuszu powinniście Państwo wystawić, zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę Promocyjną i w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jednak w przypadku Wynagrodzenia Dodatkowego, stosownie do ustaleń w uzasadnieniach do pytania nr 3 i nr 4 (Ad 3 i 4), za moment wykonania usługi, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, należy uznać, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, wyłącznie datę wykonania usługi, którą jest ostatni dzień każdego Okresu Rozliczeniowego kończącego tą usługę, czyli 31 grudnia danego roku. Fakturę w tym przypadku - wbrew Państwa twierdzeniu - powinniście Państwo wystawić, zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę i w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zatem, oceniając całościowo Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 5, należało je uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Państwo ponosicie ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl