0114-KDIP1-3.4012.285.2022.4.JG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.285.2022.4.JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 11 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży pająków przez rolnika ryczałtowego. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 lipca 2022 r. (data wpływu 7 lipca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i studentem II roku studiów (...). Od około 2 lat interesuje się terrarystyką i hoduje różnego rodzaju pająki (entomofagi). Hodowla znajduje się w domu Wnioskodawcy. Wnioskodawca w swojej hodowli nie posiada żadnej powierzchni pod uprawę roślin lub owadów żywicielskich. Pająki nie odżywiają się roślinami, ich wyłączny i główny pokarm stanowią owady, głównie świerszcze i karaczany, które nabywa od hodowców owadów prostoskrzydłych. Wnioskodawca sam nie prowadzi hodowli owadów, które mogłyby stanowić potencjalny pokarm dla pająków (entomofagów). Hodowla Wnioskodawcy wymaga nakładów finansowych, które ponoszone na ogrzewanie elektryczne, pojemniki plastikowe lub szklane (terraria) do przechowywania pająków jak i owadów karmowych, wystrój do pojemników z pająkami, wodę, torf. Koszt całości wydawanych przez Wnioskodawcę na utrzymanie oraz rozwój hodowli może wynosić nawet kilkanaście tysięcy w skali roku. Dzięki doświadczeniu w branży terrarystycznej, jak i posiadanej już sporej ilości zwierząt zakupionych w ciągu 2 lat, w niedługim czasie Wnioskodawca spodziewa się sporych nadwyżek hodowlanych, najprawdopodobniej zaczną pojawiać się one w okolicach października, listopada bieżącego roku. Nadwyżki hodowlane będą sprzedawane głównie innym hobbistom, którzy chcą uzupełnić swoje hodowle o nowe gatunki zwierząt i sklepom zoologicznym. Wnioskodawca hodować pająki (entomofagi) zaczął z pasji i taki jest główny cel hodowli. Wnioskodawca zamierza rozwijać hodowlę o nowe coraz rzadsze gatunki, drogą kupna lub wymiany zwierząt. Pająki z nadwyżek hodowlanych będą pochodziły wyłącznie z hodowli Wnioskodawcy, nie będzie on kupował zwierząt pod ich dalszą sprzedaż w celach zarobkowych. Hodowla tak jak Wnioskodawca wcześniej pisał będzie prowadzona w domu, a dokładniej w jednym z pomieszczeń znajdujących się w domu, które ma około 12 metrów kwadratowych. Hodowane pająki to dokładnie ptaszniki z rodziny ptasznikowatych (Theraphosidae). Wnioskodawca klientów zamierza pozyskiwać przez (...) i przez różne grupy na (...) o tematyce stricte terrarystycznej, w mniejszym stopniu przez bezpośredni kontakt z potencjalnymi osobami i firmami. Wnioskodawca nie może oszacować dokładnego rocznego przychodu ze sprzedaży swoich nadwyżek hodowlanych ze względu na różne czynniki, które się na to składają, ponieważ nie ma pewności, że rozmnoży dany gatunek, a jeśli mu się to uda nie jest w stanie oszacować liczby młodych, gdyż jest to niezależne od niego. W hodowli zwierząt egzotycznych nie ma sprawdzonych praktyk, które dotyczą rozmnażania tego typu zwierząt, zwierzęta mogą również zachorować lub być niepłodne. Może się zdarzyć, że przez czynniki wewnętrzne hodowla przyniesie duże straty, zamiast jakichkolwiek zysków. Przychów z takiej hodowli jest bardzo ciężki do oszacowania, wręcz nieprzewidywalny. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług hodowle pająków (entomofagów) klasyfikuje się pod nr PKD 01.49.19.0.

Uzupełnienie i doprecyzowanie wniosku

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), przepisy tej ustawy, m.in. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Pytanie:

Czy Wnioskodawca dokonując dostawy wyhodowanych przez siebie zwierząt egzotycznych, a dokładniej pająków w ramach prowadzonej przez siebie działalności jest rolnikiem ryczałtowym, skutkiem czego dokonywana przez niego dostawa pająków (entomofagów) jest zwolniona przedmiotowo z podatku od towarów i usług?

Pana stanowisko w sprawie

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, z której wynika, że działalność rolniczą rozumie się przez produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym między innymi hodowle entomofagów.

Natomiast pojęcie rolnika ryczałtowego rozumie się przez rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika zobowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wnioskodawca uważa, że spełnia wszystkie wymagania, które kwalifikują go do bycia rolnikiem ryczałtowym, ponieważ dokonuje dostawy żywych zwierząt, które pochodzą wyłącznie z jego hodowli i opisane w załączniku nr 1 do ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uznając dostawę ptaszników (entomofagów), które pochodzą z własnej działalności rolniczej, Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, a co za tym idzie nie będzie obowiązywał go limit 200 tysięcy przychodu rocznie.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej nr 1061-IPTPP3.4512.442.2016.2.IŻ z 19 października 2016 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 2 pkt 15 ustawy stanowi, że:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o działalności rolniczej rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rolniku ryczałtowym rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W myśl art. 2 pkt 20 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o produktach rolnych rozumie się przez to towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy:

rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.

Z przytoczonych regulacji wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te powinny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nieuprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się w domu hodowlą różnego rodzaju pająki (entomofagi). W niedługim czasie Wnioskodawca spodziewa się sporych nadwyżek hodowlanych. Nadwyżki hodowlane będą sprzedawane głównie innym hobbistom i sklepom zoologicznym. Pająki z nadwyżek hodowlanych będą pochodziły wyłącznie z hodowli Wnioskodawcy, nie będzie on kupował zwierząt w celu ich dalszej sprzedaży zarobkowo. Wnioskodawca klientów zamierza pozyskiwać przez (...) i przez różne grupy na (...). Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług hodowle pająków (entomofagów) klasyfikuje się pod nr PKD 01.49.19.0.

W tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia, czy dokonując dostawy wyhodowanych przez siebie pająków w ramach prowadzonej przez siebie działalności jest rolnikiem ryczałtowym, skutkiem czego dokonywana przez niego dostawa pająków (entomofagów) jest zwolniona przedmiotowo z podatku VAT.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że hoduje różnego rodzaju pająki (entomofagi), natomiast ze wskazanego wyżej art. 2 pkt 15 ustawy wynika, że przez działalność rolniczą rozumie się m.in. chów i hodowlę entomofagów.

Zatem Wnioskodawca, który planuje sprzedaż pająków z własnej hodowli spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy może korzystać ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca, który zamierza dokonywać dostawy produktów rolnych - pająków - pochodzących z własnej działalności rolniczej, o ile - jak wskazał - nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz o ile dobrowolnie nie dokona rejestracji w zakresie podatku VAT, jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej, będzie spełniał definicję rolnika ryczałtowego, a tym samym będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Dodatkowe informacje

Ponadto Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywiste zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanego w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Nadmieniamy, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku od towarów i usług natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl