0114-KDIP1-3.4012.285.2018.1.ISK - Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego od zakupów w związku z realizacją zadania "Promocja regionu poprzez podniesienie atrakcyjności Orkiestry Dętej OSP".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.285.2018.1.ISK Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego od zakupów w związku z realizacją zadania "Promocja regionu poprzez podniesienie atrakcyjności Orkiestry Dętej OSP".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2018 r. (data wpływu 1 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego od zakupów w związku z realizacją zadania "Promocja regionu poprzez podniesienie atrakcyjności Orkiestry Dętej OSP" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego od zakupów w związku z realizacją zadania "Promocja regionu poprzez podniesienie atrakcyjności Orkiestry Dętej OSP".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej nie osiąga dochodów z działalności i tak zgłoszona jest w Urzędzie Skarbowym. Jednostka OSP jest włączona do KRS. W ramach OSP funkcjonuje również Orkiestra Dęta wraz z 2 grupami tematycznymi (tamburmajorki i mażoretki) w 2017 r. OSP złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na zakup strojów i akcesoriów dla grupy 20 tamburmajorek i 15 mażoretek oraz 4 instrumentów dętych. Wniosek został oceniony pozytywnie, w wyniku czego w dniu 26 marca 2018 r. została podpisana umowa z Województwem o dofinansowanie. Łączna wartość projektu: 59 450 zł, dofinansowanie: 50 000 zł, środki własne pochodzące z dotacji Miasta i Gminy: 9 450 zł.

Jednostka OSP realizując projekt będzie wykonywać zadania własne ujęte w statucie, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z brakiem działalności zarobkowej, OSP nie będzie mogła więc odzyskać w całości ani w części podatku VAT poniesionego w trakcie realizacji projektu pod nazwą "Promocja regionu poprzez podniesienie atrakcyjności Orkiestry Dętej OSP".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do planowanego zadania "Promocja regionu poprzez podniesienie atrakcyjności Orkiestry Dętej OSP" mającego na celu zakup strojów i akcesoriów dla grupy tamburmajorek i mażoretek oraz 4 instrumentów dętych, jednostka OSP będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub części zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostka OSP w związku z planowanym zadaniem mającym na celu zakup strojów i akcesoriów dla grupy tamburmajorek i mażoretek oraz 4 instrumentów dętych, nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na realizację zadania, jak i po jej zakończeniu, ponieważ jednostka OSP nie będzie prowadzić sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem zakupionych w ramach zadania strojów, akcesoriów oraz instrumentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca nie osiąga dochodów z działalności i tak zgłoszona jest w urzędzie skarbowym. Jednostka OSP jest włączona do KRS. W ramach OSP funkcjonuje również Orkiestra Dęta wraz z 2 grupami tematycznymi (tamburmajorki i mażoretki) w 2017 r. OSP złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na zakup strojów i akcesoriów dla grupy 20 tamburmajorek i 15 mażoretek oraz 4 instrumentów dętych. Jednostka OSP realizując projekt będzie wykonywać zadania własne ujęte w statucie, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT od zakupów związanych z realizacją zadania "Promocja regionu poprzez podniesienie atrakcyjności Orkiestry Dętej OSP" w całości lub w części w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - efekty realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji zadania "Promocja regionu poprzez podniesienie atrakcyjności Orkiestry Dętej OSP". Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku w związku z realizacją zadania pn. "Promocja regionu poprzez podniesienie atrakcyjności Orkiestry Dętej OSP" w całości lub w części w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl