0114-KDIP1-3.4012.28.2024.1.AMA - Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.28.2024.1.AMA Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 stycznia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 12 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej (...).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W sprawie o sygnaturze (...), 21 stycznia 2022 r. dokonano zajęcia prawa własności nieruchomości Dłużnika (...) Sp. z o.o.

Zajęcie nieruchomości dotyczy: * nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 1 o pow. (...) ha położona w (...), dla której Sąd Rejonowy w (...) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), stanowiąca własność Dłużnika.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr (...) Rady Gminy (...) z 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi (...).

Działka 1 w całości położona jest na terenie zabudowy przemysłowej, składów i magazynów o pow. (...) ha, dostęp do drogi - droga gminna gruntowa. Działka zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym.

Charakterystyka budynków na działce 1

Budynek produkcyjno-magazynowy, konstrukcja to słupy stalowe. Ściany wykonane z płyt warstwowych. Dach kryty płytami falistymi. Drzwi wejściowe drewniane. Okna metalowe. Budynek składa się od strony południowej z dużej ilości małych pomieszczeń magazynowo-produkcyjnych i socjalnych, łazienek. Od strony północnej jedno duże pomieszczenie magazynowe. Wykończenie - posadzki betonowe, lastryko, glazury i terakota. Wykończenie bardzo stare, pochodzące z okresu wybudowania budynku. Niski standard. Budynek w słabym stanie technicznym, do remontu, pow. zabudowy (...) m2, rok budowy (...). Instalacje: elektryka, wod-kan, c.o. Stan techniczny słaby.

Z informacji uzyskanych ze strony Ministerstwa Finansów wynika, że Dłużnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Komornik podjął wszelkie działania mające na celu uzyskanie ww. informacji od Dłużnika i działania te są udokumentowane.

Komornik wezwał dłużnika w trybie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług:

* w jaki sposób i kiedy (należy podać konkretną datę) Dłużnik wszedł w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr 1 o pow. (...) ha położony w (...), dla której Sąd Rejonowy w (...) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) stanowiąca własność Dłużnika?

* czy nabycie przez Dłużnika ww. prawa wieczystego użytkowania działki gruntu wraz z prawem własności budynku stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem VAT i było udokumentowane fakturą VAT, czy też stanowiło transakcję zwolnioną od podatku VAT bądź niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem?

* w jaki sposób ww. nieruchomość była wykorzystywana przez Dłużnika od momentu jej nabycia. W szczególności czy ww. nieruchomość była wykorzystywana przez Dłużnika w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej?

* czy ww. nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług?

* czy Dłużnikowi, w związku z nabyciem ww. nieruchomości wraz z prawem własności budynku, przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

* czy Dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu/wytworzeniu budynków, budowli lub ich części znajdujących się na ww. nieruchomości?

* kiedy (w jakim dniu, miesiącu, roku) i w jaki sposób (w ramach jakich czynności) wystąpiło pierwsze zajęcie (używanie) obiektów (tj. pierwsze zajęcie budynku, używanie) znajdujących się na ww. nieruchomości?

* czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą obiektów (dostawa obiektów to termin przyszłej ewentualnej egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości) znajdujących się na ww. nieruchomości upłynął okres dłuższy niż dwa lata? (jako termin dostawy obiektów prosił Pan o przyjęcie dnia udzielenia odpowiedzi).

* czy budynki, budowle lub ich części znajdujące się na ww. nieruchomości były udostępniane osobom trzecim np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, jeśli tak, to w jakim okresie i czy była to czynność odpłatna, czy nieodpłatna?

* czy Dłużnik poniósł wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym obiektów znajdujących się na ww. nieruchomościach, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

* jeżeli Dłużnik poniósł ww. wydatki, to czy były one niższe czy wyższe niż 30% wartości poszczególnych obiektów?

* kiedy zakończono ich ulepszenie, proszę podać dokładne daty dla każdego obiektu odrębnie?

* jeżeli Dłużnik poniósł wydatki na ulepszenie wyższe niż 30% wartości poszczególnych obiektów należy wskazać, czy miało miejsce pierwsze zajęcie (używanie) obiektów po ich ulepszeniu? Jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób ono wystąpiło? Należy podać dzień, miesiąc i rok oraz czynności w ramach jakich nastąpiło pierwsze zajęcie.

* czy ww. obiekty wykorzystywane były przez Dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT?

* czy ww. nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy nieruchomość na dzień udzielenia odpowiedzi stanowi grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli nie, to prosił Pan o wskazanie jakie przeznaczenie wynika z ww. planu.

* czy w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu? Czy nieruchomość ta na dzień udzielenia odpowiedzi stanowiła grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu? Jeżeli nie, prosił Pan o wskazanie jakie przeznaczenie wynika z decyzji.

Dłużnik w zakreślonym terminie odpowiedzi nie udzielił.

Komornik zaś nie posiada wiedzy z innych źródeł do ustalenia czy sprzedaż nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pytanie

Czy sprzedaż w drodze licytacji ww. nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, nieruchomość podlega opodatkowaniu VAT 23%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, a z którego wynika, że przedmiotowa sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą":

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Z treści powyższego przepisu wynika, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji, w przypadku, gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy wprowadza szczególną na gruncie przepisów tej ustawy regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik; w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Według przepisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W kontekście powyższego, uwzględniając definicję działalności gospodarczej, należy stwierdzić, że dostawa towarów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko w sytuacji, gdy dokonana zostanie przez podmiot o statusie podatnika, który będzie działał w takim charakterze w odniesieniu do tej konkretnie czynności. Natomiast dla stwierdzenia, że dla danej transakcji podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, konieczne jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy.

Odnosząc regulacje zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy do art. 18 ustawy, wskazać należy, że w przypadku, gdy dłużnik - właściciel danej nieruchomości - jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży tej nieruchomości, wówczas komornik jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości.

Z wniosku wynika, że Spółka z o.o. (Dłużnik) będąca czynnym podatnikiem podatku VAT jest właścicielem działki nr 1 zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym. Dokonał Pan zajęcia prawa własności ww. nieruchomości.

Pana wątpliwości dotyczą ustalenia, czy sprzedaż w drodze licytacji ww. nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W rozpatrywanej sprawie w pierwszej kolejności należy wskazać, że sprzedaż w drodze licytacji komorniczej przedmiotowej nieruchomości, będącej własnością Dłużnika - czynnego podatnika podatku VAT w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, wypełni przesłanki określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy. W konsekwencji, transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Przedmiotowa transakcja dotyczy bowiem towaru w rozumieniu ustawy, stanowiącego składnik majątkowy przedsiębiorstwa Dłużnika.

Odnosząc się więc do Pana wątpliwości należy zauważyć, że przepisy ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów mogące mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie zostały określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, zawierających zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających określone w tych przepisach warunki.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W tym miejscu należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle lub ich części rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogicznie opodatkowanie podatkiem VAT, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, opodatkowana jest również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W okolicznościach opisanej we wniosku sprawy wskazać także należy art. 43 ust. 21 ustawy:

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów dokonana w trybie egzekucji jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, jeżeli udokumentowane działania w celu potwierdzenia zwolnienia podjęte przez komornika lub organ egzekucyjny były z powodu dłużnika bezskuteczne.

W analizowanej sprawie przedstawiony opis stanu faktycznego nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy sprzedaż przez Pana w drodze licytacji komorniczej budynku produkcyjno-magazynowego, znajdującego się na działce nr 1 będzie korzystać ze zwolnień od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 albo pkt 10a bądź pkt 2 ustawy, gdyż brak jest informacji niezbędnych do dokonania takiej oceny na podstawie ww. przepisów. Wskazał Pan bowiem w opisie sprawy, że z powodu braku odpowiedzi Dłużnika, ani też z innych źródeł, nie posiada Pan wiedzy niezbędnej do ustalenia czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona od podatku VAT. W szczególności, z powodu braku odpowiedzi na pytania wskazane w wezwaniu wystosowanym przez Pana do Dłużnika, nie jest możliwe ustalenie kiedy konkretnie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku, ani czy w stosunku do budynku były ponoszone nakłady na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej. Nie posiada Pan również wiedzy czy Dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości ani czy budynek ten był nabyty/wykorzystywany przez Dłużnika przez cały okres posiadania do działalności zwolnionej czy opodatkowanej podatkiem VAT.

Zaznaczyć jednak należy, co wskazał Pan jednoznacznie, że opisany powyżej brak informacji, niezbędnych do oceny możliwości zastosowania wskazanych powyżej zwolnień od podatku VAT, jest wynikiem podjętych przez Pana udokumentowanych działań, potwierdzających brak możliwości uzyskania tych informacji od Dłużnika.

W związku z powyższym w sprawie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 21 ustawy, tj. przyjęcie, że warunki zastosowania zwolnień nie są spełnione, o ile podjęte przez Pana udokumentowane działania nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od Dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów zwolnienia od podatku.

Zaznaczyć jednocześnie należy, że kwestia oceny działań podjętych przez Pana nie była przedmiotem mojej analizy.

Tym samym, w analizowanym przypadku, sprzedaż w drodze licytacji komorniczej działki nr 1 i znajdującego się na niej budynku produkcyjno-magazynowego będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT, stosownie do art. 43 ust. 21 ustawy. Sprzedaż ta nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 bądź pkt 10 lub pkt 10a ustawy.

W związku z powyższym, oceniając całościowo Pana stanowisko, uznaję je za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Wskazuję jednocześnie, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pana wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem tj. zastosowanie stawki w wysokości 23% VAT do dostawy nieruchomości, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto informuję, że odnośnie wysokości stawki podatku nie mogę zająć stanowiska, ze względu na to, że kwestia ustalenia wysokości stawki podatku od towarów i usług dla czynności dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych od 1 lipca 2020 r. może być określona wyłącznie w ramach wydania wiążącej informacji stawkowej, zgodnie z art. 42a ustawy. Na podstawie art. 42b ust. 1 ustawy w powiązaniu z art. 42a ustawy, podatnik może wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), która jest wydawana w formie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego oraz zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl