0114-KDIP1-3.4012.272.2022.1.KP - Brawa do odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.272.2022.1.KP Brawa do odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 8 czerwca 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją Projektu (...)".

Opis stanu faktycznego

Gmina (...) złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w (...) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. " (...)" realizowana przez Gminę (...) jest zadaniem mającym na celu poprawienie bazy społeczno-rekreacyjnej na terenie gminy. Operacja zakładała zagospodarowanie terenu poprzez zamontowanie urządzeń placu zabaw oraz małej architektury (huśtawka podwójna, zestaw sprawnościowo-zabawowy, huśtawka ważka, bujaki, piaskownica, ławki z oparciem, kosz na odpady, regulamin, tablica informacyjna), przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia, montaż piłkochwytów oraz nowe nasadzenia. Strefa rozrywki służyć będzie jako miejsce spotkań rożnych grup mieszkańców. Teren będzie ogólnodostępny dla wszystkich chętnych osób, które zechcą skorzystać z tej formy rekreacji na wolnym powietrzu, a inwestycja będzie mała charakter niekomercyjny. Wnioskowana kwota pomocy zawierała podatek od towarów i usług, w związku ze złożonym oświadczeniem beneficjenta, tj. Gminy (...). W treści oświadczenia Gmina oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu art. 15 ust. 1 i 6 oraz art. 86 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

Gmina nie planuje pobierania żadnych opłat z tyt. korzystania z powstałej infrastruktury, a zatem wydatki poniesione na realizację projektu nie będą mały związku z czynnościami opodatkowanym podatkiem VAT. Realizację operacji Gmina (...) zakończyła w 2022 r. i jest przed rozliczeniem jej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa (...) w (...), który prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w ww. zakresie.

Pytanie

Czy Gmina (...) realizując operację dot. zagospodarowania terenu poprzez zamontowanie urządzeń placu zabaw oraz małej architektury, która ma charakter typowo niekomercyjny, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu?

Państwa stanowisko w sprawie

Gmina (...) realizując operację dot. zagospodarowania terenu poprzez zamontowanie urządzeń placu zabaw, placu zabaw oraz małej architektury, która ma charakter typowo niekomercyjny nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu. Gmina nie będzie wykorzystywać powstałej w ramach projektu infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, ponieważ obiekt będzie ogólnodostępny, a Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat z tyt. korzystania z obiektu.

Gmina, nie występuje w tym przypadku w charakterze podatnika podatku VAT w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a poniesione wydatki nie będą mały związku z czynnościami opodatkowanym, zatem nie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczenia w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 15 ust. 6 ustawy stanowi, że:

Za podatnika nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanego przepisu wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami od towarów i usług, w związku z realizacją zadań, do których zostały powołane. Swoje zadania realizują bowiem jako podmioty prawa publicznego. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności. Działania o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane, przez nie, odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in.: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

W 2022 r. Wnioskodawca zrealizował Projekt, współfinansowany ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność." Operacja pn. " (...), Gmina (...)" realizowana przez Gminę jest zadaniem mającym na celu poprawienie bazy społeczno-rekreacyjnej na terenie gminy. Operacja zakładała zagospodarowanie terenu poprzez zamontowanie urządzeń placu zabaw oraz małej architektury (huśtawka podwójna, zestaw sprawnościowo-zabawowy, huśtawka ważka, bujaki, piaskownica, ławki z oparciem, kosz na odpady, regulamin, tablica informacyjna), przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia, montaż piłkochwytów oraz nowe nasadzenia. Strefa rozrywki służyć będzie jako miejsce spotkań rożnych grup mieszkańców. Teren będzie ogólnodostępny dla wszystkich chętnych osób, które zechcą skorzystać z tej formy rekreacji na wolnym powietrzu, a inwestycja będzie mała charakter niekomercyjny. Gmina nie planuje pobierania żadnych opłat z tyt. korzystania z powstałej infrastruktury, a zatem wydatki poniesione na realizację projektu nie będą mały związku z czynnościami opodatkowanym podatkiem VAT.

Na tle tak przestawionego opisu sprawy, Wnioskodawca ma wątpliwości czy realizując operację dot. zagospodarowania terenu poprzez zamontowanie urządzeń placu zabaw oraz małej architektury, która ma charakter typowo niekomercyjny, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego nie będą spełnione. Wnioskodawca, realizując Projekt, nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lecz działa jako organ władzy publicznej, w zakresie zadań własnych, nałożonych odrębnymi przepisami prawa (art. 15 ust. 6 ustawy), w ramach czynności publicznoprawnych, a efekty realizacji Projektu - jak wynika z wniosku - nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, związanych z realizacją Projektu.

Dodatkowe informacje

Należy zauważyć, że pojęcie "kosztu kwalifikowanego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl