0114-KDIP1-3.4012.252.2019.2.MK, Brak prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu maszyn i urządzeń w związku z realizacją... - OpenLEX

0114-KDIP1-3.4012.252.2019.2.MK - Brak prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu maszyn i urządzeń w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.252.2019.2.MK Brak prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu maszyn i urządzeń w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2019 r. (data wpływu 13 czerwca 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2019 r., (data wpływu 29 czerwca 2019 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 czerwca 2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.252.2019.1.MK (doręczone w dniu 25 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu maszyn i urządzeń w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu maszyn i urządzeń. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 czerwca 2019 r., (data wpływu 29 czerwca 2019 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 czerwca 2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.252.2019.1.MK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny uzupełniony pismem z dnia 29 czerwca 2019 r.:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność od dnia 2 września 2012 r. w zakresie produkcji wyrobów medycznych (32.50.Z) tj. w prowadzonej Pracowni Protetyki Stomatologicznej wykonywane są prace protetyczne. Od dnia 20 maja 2019 r. została poszerzona działalność o praktykę lekarską dentystyczną (86.23.Z). Oba zakresy prowadzonych działalności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z tego podatku.

Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni nie korzysta z prawa do zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT. Zakupione maszyny oraz sprzęty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług jest niezbędna Wnioskodawczyni celem przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa. Zakupiony sprzęt i maszyny do firmy są objęte programem unijnym Działanie "19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie "19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot podatku VAT w związku z zakupem maszyn i urządzeń w operacji?

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie może Ona ubiegać się o zwrot podatku VAT w związku z zakupem sprzętów i urządzeń w operacji ze względu na to, że nie jest czynnym płatnikiem VAT oraz nie jest zarejestrowana jako płatnik VAT. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przez ostatnie 8 lat Wnioskodawczyni jest zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług z zapłaty tego podatku, więc Wnioskodawczyni również nie może wnioskować o zwrot zapłaconego podatku VAT przy zakupie jakichkolwiek sprzętów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jednocześnie, jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy o VAT i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność od dnia 2 września 2012 r. w zakresie produkcji wyrobów medycznych (32.50.Z) tj. w prowadzonej Pracowni Protetyki Stomatologicznej wykonywane są prace protetyczne. Od dnia 20 maja 2019 r. została poszerzona działalność o praktykę lekarską dentystyczną (86.23.Z). Oba zakresy prowadzonych działalności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z tego podatku. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni nie korzysta z prawa do zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT. Zakupione maszyny oraz sprzęty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Zakupiony sprzęt i maszyny do firmy są objęte programem unijnym Działanie "19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie "19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii, czy ma ona prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia maszyn i urządzeń w ramach realizacji zadania.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak wynika z wniosku - Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jak wskazała Wnioskodawczyni świadczy czynności zwolnione z podatku VAT, które polegają na wykonywaniu prac protetycznych w Pracowni Protetyki Stomatologicznej oraz świadczeniu usług dentystycznych. Nie jest zatem w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na zakup maszyn i urządzeń, gdyż zakupione w ramach projektu maszyny i sprzęt będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT. Tym samym, Wnioskodawczyni z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawczyni nie ma prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z zakupem maszyn i urządzeń w ramach operacji, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - maszyny i urządzenia nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. W szczególności nie rozstrzygano czy usługi świadczone przez Wnioskodawczynię korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Kwestia ta nie była przedmiotem zapytania. Przedmiotową informację przyjęto jako element opisu sprawy.

Należy także zauważyć, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

Ponadto na mocy z art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (§ 2 tego artykułu). W ocenie tut. Organu podatkowego wniosek dotyczy jednego stanu faktycznego - braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu maszyn i urządzeń w związku z realizacją projektu. Z uwagi na fakt, że Strona dokonała dodatkowej opłaty do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w kwocie 40 zł w dniu 5 lipca 2019 r., kwota ta zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a ustawy - Ordynacja podatkowa na wskazany przez Wnioskodawczynię adres.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl