0114-KDIP1-3.4012.240.2022.2.LK - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP1-3.4012.240.2022.2.LK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.240.2022.2.LK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 maja 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 13 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania darowizny nieruchomości. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 2 lipca 2022 r. (wpływ 5 lipca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

5 stycznia 2012 r. zakupiła Pani razem z mężem od (...) S. A. prawo użytkowania wieczystego działki o numerze (...) objętą księgą wieczystą (...), stanowiącą pastwisko i grunty zadrzewione z prawem własności budowli w postaci fragmentu bocznicy kolejowej o długości torów 10 metrów. Prawo wieczystego użytkowania sprzedane zostało za kwotę 219 170 złotych. Sprzedaż nie była objęta podatkiem od towarów i usług, nie było również wystawionej faktury dotyczącej tej sprzedaży.

Pani mąż prowadził działalność gospodarczą ale ww. prawo wieczystego użytkowania nie zostało nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie było przyjęte do ewidencji środków trwałych.

W dniu (...) 2012 r. zmarł Pani mąż. Zgodnie z testamentem spadek po nim nabyła Pani w całości.

Nie prowadziła i nie prowadzi Pani działalności gospodarczej. Ww. działkę użycza Pani nieodpłatnie córce, która wykorzystuje ją w prowadzonej działalności gospodarczej.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że we wniosku błędnie podała, że działka była nieodpłatnie użyczona córce. Córka nieodpłatnie użytkowała działkę od 1 kwietnia 2012 r. do września 2013 r., a od 1 września 2013 r. wynajmuje od Pani działkę płacąc symboliczną kwotę 960 zł miesięcznie. Ponieważ opłata za użytkowanie wieczyste działki wynosi ponad 23 tys. rocznie, a czynsz pokrywa trochę więcej niż połowę kosztów użytkowania wieczystego pomyślała Pani, że skoro nie osiąga dochodu działka dalej jest użyczana nieodpłatnie. Do momentu użyczenia działki córce nie była ona przez Panią wykorzystywana w jakikolwiek sposób.

Pytanie

Czy darowizna na rzecz córki prawa wieczystego użytkowania działki będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem darowizna prawa wieczystego użytkowania działki na rzecz córki nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W Pani ocenie pierwszym powodem jest to, że darując działkę nie występuję jako podatnik podatku od towarów i usług, tak więc darowizna ta nie będzie podlegała podatkowi VAT. Gdyby jednak Pani stanowisko było błędne, to zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Przy zakupie działki nie występował podatek VAT więc nie mogło przysługiwać prawo do jego odliczenia.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części. Niespełnienie powyższego warunku, jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) - w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że 5 stycznia 2012 r. zakupiła Pani razem z mężem od spółki prawo użytkowania wieczystego działki o numerze (...), stanowiącą pastwisko i grunty zadrzewione z prawem własności budowli w postaci fragmentu bocznicy kolejowej. Prawo wieczystego użytkowania sprzedane zostało za kwotę 219 170 złotych. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nie była objęta podatkiem od towarów i usług, nie było również wystawionej faktury dotyczącej tej sprzedaży. Pani mąż prowadził działalność gospodarczą, ale ww. prawo wieczystego użytkowania nie zostało nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie było przyjęta do ewidencji środków trwałych.

W dniu (...) 2012 r. zmarł Pani mąż. Zgodnie z testamentem spadek po nim nabyła Pani w całości. Nie prowadziła i nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, ww. działkę udostępnia Pani odpłatnie córce. Z opisu sprawy wynika, że zawarła Pani z córką umowę najmu przedmiotowej nieruchomości. W zamian za udostępnianie działki córce na potrzeby związane z działalnością gospodarczą pobiera Pani od niej czynsz.

Należy wskazać, że art. 7 ust. 2 ustawy określa w jakich sytuacjach nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem możemy mówić o odpłatnej dostawie towarów m.in. gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Mając na uwadze fakt, że przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało Pani mężowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zakup nieruchomości nie był opodatkowany podatkiem VAT), jak również z tytułu spadku takie prawo nie przysługiwało, darowizna prawa własności Nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl