0114-KDIP1-3.4012.237.2021.2.AMA - Możliwość wyrejestrowania kasy rejestrującej oraz brak obowiązku zakupu kasy fiskalnej on-line w przypadku usług prawniczych, które nie będą świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.237.2021.2.AMA Możliwość wyrejestrowania kasy rejestrującej oraz brak obowiązku zakupu kasy fiskalnej on-line w przypadku usług prawniczych, które nie będą świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 kwietnia 2021 r. (data wpływu 15 kwietnia 2021 r.) uzupełnionym pismem z 4 maja 2021 r. (data wpływu 10 maja 2021 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z 28 kwietnia 2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.237.2021.1.AMA (doręczone Stronie 4 maja 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wyrejestrowania kasy rejestrującej oraz braku obowiązku zakupu kasy fiskalnej on-line w przypadku usług prawniczych, które nie będą świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z 4 maja 2021 r. (data wpływu 10 maja 2021 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.237.2021.1.AMA (skutecznie doręczonym 4 maja 2021 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wyrejestrowania kasy rejestrującej oraz braku obowiązku zakupu kasy fiskalnej on-line w przypadku usług prawniczych, które nie będą świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku):

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka (...) od 7 lipca 2016 r. z przedmiotem PKD 69.10.Z. Wnioskodawczyni posiada kasę fiskalną, jednakże liczba usług świadczonych przez Nią na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosiła na przestrzeni czasu, od momentu założenia działalności gospodarczej, zaledwie kilka, stąd na kasie Wnioskodawczyni drukuje jedynie raporty zerowe.

Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni jest skupiona na świadczeniu usług prawnych jedynie na rzecz przedsiębiorców, względnie jednostek samorządu terytorialnego, dla których jest Ona zobowiązana do wystawiania faktur VAT. Ostatni paragon Wnioskodawczyni wystawiła w 2019 r. i od tego czasu nie świadczyła Ona usług na rzecz ani jednej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jak również na rzecz rolników ryczałtowych.

Od lipca 2021 r. dla usług prawniczych wejdzie obowiązek posiadania kasy fiskalnej on-line, a wobec zamiaru nieświadczenia usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również na rzecz rolników ryczałtowych Wnioskodawczyni zamierza wyrejestrować obecną kasę fiskalną i nie dokonywać zakupu kasy fiskalnej on-line.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku):

Czy w przypadku braku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych Wnioskodawczyni może wyrejestrować obecną kasę fiskalną i nie będzie miała obowiązku zakupu kasy fiskalnej on-line w przypadku jeżeli wie, że nie będzie świadczyła Ona usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a tylko na rzecz podmiotów, dla których jest Ona zobowiązania wystawiać faktury VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu do wniosku):

Co do zasady, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej rejestrować sprzedaż muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej przez podmiot w sytuacji, jeżeli sprzedaje Ona towary lub usługi wyłącznie firmom i ewidencjonuje swoje przychody na podstawie wystawianych faktur VAT.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT przedsiębiorcy z niektórych branż, dokonujący lub rozpoczynający sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej od 2020 r. mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej on-line. W 2021 r. obowiązkiem tym zostały objęte kolejne branże, w tym od 1 lipca 2021 r. obowiązek posiadania kasy on-line będzie dotyczył także podmiotów świadczących usługi prawne.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyróżnia się pewne grupy przedsiębiorców, którzy są wyłączeni ze zwolnienia z kas fiskalnych, w związku z czym od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej mają oni obowiązek posiadania kasy fiskalnej i muszą ewidencjonować obrót na kasie, gdy dokonują m.in.: świadczenia usług prawniczych.

Wnioskodawczyni nadmienia, iż od początku prowadzenia działalności gospodarczej usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej świadczone były przez Nią bardzo sporadyczne - przez kilka lat działalności Wnioskodawczyni wystawiła zaledwie kilka paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którym Wnioskodawczyni świadczyła usługi prawnicze. Jednakże od przynajmniej 1,5 roku Wnioskodawczyni nie świadczyła już żadnych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, natomiast dla rolników ryczałtowych Wnioskodawczyni w ogóle nie świadczyła usług. Dlatego też kasa fiskalna w przypadku Wnioskodawczyni służy jedynie do drukowania zerowych raportów, co jest według Wnioskodawczyni bezcelowe, tak samo jak jej utrzymywanie, okresowe przeglądy serwisowe. Związane jest to z kosztami w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni nie zamierza świadczyć usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zdaniem Wnioskodawczyni bezcelowy jest także zakup nowej kasy fiskalnej on-line po okresie niecałych pięciu lat prowadzenia działalności i praktycznie zerowej eksploatacji, której stan jest jak nowy, co jest również związane z kosztami.

Wnioskodawczyni posiada umowy na świadczenie usług zawarte z podmiotami, dla których jest Ona zobowiązania do wystawiania faktur VAT - przedsiębiorcami (spółkami, osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą), jak również jednostkami samorządu terytorialnego - dla których świadczy Ona stałą obsługę prawną, stąd Wnioskodawczyni nawet nie ma czasu na przyjmowanie jednorazowych spraw, czy udzielenie porad na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji, mimo brzmienia ww. rozporządzenia, wedle którego ze zwolnień z ewidencji przychodów za pomocą kas fiskalnych nie mogą korzystać osoby świadczące usługi prawnicze, podnieść należy, iż rozporządzenie nie dotyczy zwolnienia z tego obowiązku wynikającego z sytuacji nieświadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych, co wyłącza obowiązek posiadania kasy fiskalnej w ogóle, jak również konieczność zakupu kasy fiskalnej on-line (co należy wywieść z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)

Zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług, mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z cytowanego wyżej art. 111 ust. 1 ustawy jednoznacznie wynika, iż obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. (...)

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519), zwane dalej "rozporządzeniem".

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Stosownie natomiast do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Powołane wyżej przepisy rozporządzenia przewidują zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia zawierającym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania (zwolnienie przedmiotowe) oraz związane z osiąganym przez podatników obrotem (zwolnienie podmiotowe).

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w przepisie § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia ww. zwolnień nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia, czyli czynności notarialnych.

Zatem usługi prawnicze, z wyjątkiem usług notarialnych, zostały objęte obligatoryjnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Stosownie natomiast do § 4 ust. 3 pkt 2 przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f-h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Aby prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej przysługiwało na podstawie § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

* świadczenie usługi odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

* świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

* z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niespełnienie jednego z warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zatem z powołanych wyżej regulacji prawa podatkowego wynika, że wyjątek od zasady obligatoryjnego obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w przypadku usług prawniczych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych dotyczy świadczenia tych usług wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, pod warunkiem, że świadczący usługę prawniczą otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.

Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675). Ustawa ta wprowadziła do ustawy o VAT zmiany w zakresie kas rejestrujących, w tym możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach - obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas fiskalnych on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Kasy fiskalne on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

Pojęcie "kasa fiskalna on-line" zdefiniowane zostało w § 2 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących", który odwołuje się do treści znowelizowanej ustawy, wskazując, że przez kasę on-line rozumie się kasę o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy.

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje terminy i grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy on-line. Natomiast podatnicy, prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w ustawie, nie zostali zobowiązani do wymiany kas rejestrujących na kasy on-line. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych "tradycyjnych" kas fiskalnych. Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 145b ustawy, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3 ustawy.

Stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług prawniczych.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059) przedłuża się terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do dnia 30 czerwca 2021 r. - do świadczenia usług prawniczych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka (...) od 7 lipca 2016 r. Wnioskodawczyni posiada kasę fiskalną, jednak od momentu założenia działalności gospodarczej zaledwie kilka razy świadczyła Ona usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a ostatni paragon fiskalny Wnioskodawczyni wystawiła w 2019 r. Obecnie Wnioskodawczyni drukuje jedynie zerowe raporty na kasie fiskalnej. Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni jest skupiona na świadczeniu usług prawniczych jedynie na rzecz przedsiębiorców, względnie jednostek samorządu terytorialnego, dla których Wnioskodawczyni jest zobowiązana do wystawiania faktur VAT. Wnioskodawczyni zamierza wyrejestrować obecną kasę fiskalną i nie dokonywać zakupu kasy fiskalnej on-line.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości wyrejestrowania obecnie posiadanej kasy fiskalnej oraz braku obowiązku zakupu kasy fiskalnej on-line w sytuacji, gdy nie będzie świadczyła Ona usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z powołanych wyżej regulacji prawnych wynika, iż podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1 ustawy, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Tym samym obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej wystąpi wyłącznie w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Analiza możliwości zastosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej, o których mowa w ww. rozporządzeniu, jest w opisanej sprawie bezzasadna, ponieważ sprzedaż, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, w tym przypadku nie wystąpi. Wnioskodawczyni nie będzie świadczyła usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani na rzecz rolników ryczałtowych.

Zatem jeżeli w przypadku Wnioskodawczyni nie wystąpi odpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, to nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. W konsekwencji, skoro nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Zatem Wnioskodawczyni nie będzie miała również obowiązku posiadania kasy fiskalnej on-line.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z regulacjami § 4 ust. 1 pkt 2 lit. g ww. rozporządzenia Wnioskodawczyni ma obligatoryjny obowiązek zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej każdego odpłatnego świadczenia przez Nią usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile taka sprzedaż wystąpi, i nie będzie ona objęta zwolnieniem z tego obowiązku zawartym usługi prawniczekasaw § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, ponieważ Wnioskodawczyni nie będzie dokonywała odpłatnego świadczenia usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to nie powstanie wobec Wnioskodawczyni obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, tym samym Wnioskodawczyni może wyrejestrować posiadaną kasę rejestrującą, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego, oraz nie będzie Ona zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej on-line od 1 lipca 2021 r.

Kwestie dotyczące postępowania w przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej regulują przepisy rozporządzenia ww. rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących. W przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zastosowanie mają zastosowanie przepisy § 34-36 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

Stosownie do zapisu § 34 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, w przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1.

wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2.

niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3.

składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4.

sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

W myśl § 36 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzaj

ącymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl