0114-KDIP1-3.4012.211.2022.2.KP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.211.2022.2.KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 9 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości rezygnacji z dotychczasowego ewidencjonowania sprzedaży usług przy użyciu kasy rejestrującej oraz obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Uzupełnił go Pan w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 11 lipca 2022 r. (wpływ 11 lipca 2022 r.) oraz pismem z 13 lipca 2022 r. (wpływ 13 lipca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi działalność pod kodem PKD 85.59.B oraz 73.11.Z. W przypadku 73.11.Z Wnioskodawca wystawia faktury innym firmom, nie wystawia paragonów. Przy PKD 85.59.B Wnioskodawca wystawia paragony prawie wszystkim klientom (niektórzy proszą o fakturę na firmę). Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem VAT i zajmuje się sprzedażą kursów online i ebooków, a więc są to tylko i wyłącznie produkty cyfrowe. Wszystkie transakcje odbywają się bezgotówkowo, przelewem na konto bankowe, za pośrednictwem operatora płatności. Wszystkie kursy znajdują się na stronie (...) jak i (...). Wnioskodawca posiada kasę fiskalną online i chce z niej zrezygnować. Kasę fiskalną Wnioskodawca posiada od 1 lipca 2020 r., powstałą z powodu przekroczenia 20 000 zł przychodu. Wnioskodawca skorzystał też z ulgi na kasę fiskalną w wysokości 700 zł. Wnioskodawca docelowo chciałby zrezygnować z kasy fiskalnej, a dokumentowanie sprzedaży odbywałoby się przez wyciąg ze sklepu internetowego. W wyciągu zawarte są dane takie jak: imię i nazwisko kupującego, adres e-mail, data zakupu, nazwa produktu, stawka netto i brutto oraz indywidualny numer zamówienia. W wyciągu są uwzględnione ewentualne zwroty produktów.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Działalność Wnioskodawcy polega na sprzedaży kursów online przygotowujących do matury z matematyki, czyli produktów tylko i wyłącznie cyfrowych przez sklep internetowy. Użytkownik wchodzi na stronę internetową, dodaje kurs do koszyka, opłaca zamówienie i otrzymuje do niego dostęp na ograniczony czas. Wszystko jest udostępniane wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioskodawca nie dokonuje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych sprzedaży zapisanych nośników danych cyfrowych lub analogowych. Wnioskodawca nie dostarcza towarów fizycznych. Natomiast płatność za kursy odbywa się w całości za pomocą przelewu bankowego na konto bankowe Wnioskodawcy lub na konto operatora płatności Tpay. Cała zapłata trafia na konto bankowe Wnioskodawcy lub na konto operatora płatności TPay, skąd Wnioskodawca wypłaca środki na konto bankowe. Wnioskodawca jest/będzie w posiadaniu ewidencji i dowodów dokumentujących sprzedaż usług z których jednocześnie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, tj. w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres e-mail, data zakupu, nazwa produktu, stawka netto i brutto, indywidualny numer zamówienia. W ewidencji nie znajduje się jedynie adres kupującego.

Pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku

1) Czy w zakresie usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie On uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442)?

2) W przypadku gdy organ uzna stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w odniesieniu do pytania nr 1 za prawidłowe, czy i w jaki sposób należy dokonać zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas rejestrujących zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)?

Pana stanowisko w sprawie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku

Ad 1

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku gdy zapłatę z tytułu usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zakupionych za pośrednictwem strony internetowej, będzie otrzymywał w całości na rachunek bankowy, a każdy wyciąg stanowiący dowód dokumentujący zapłatę będzie zawierał odpowiednio dane osoby fizycznej dokonującej zakupu takie jak: imię i nazwisko kupującego, adres e-mail, data zakupu, nazwa produktu, stawka netto i brutto, indywidualny numer zamówienia, wówczas Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 2 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442). Ponadto, w wyciągu ze strony internetowej uwzględnione są ewentualne zwroty produktów.

Ad 2

W ocenie Wnioskodawcy, zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot na zakup kas rejestrujących Wnioskodawca dokona na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu zgodnie z § 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. poz. 820).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.); dalej zwana ustawą. Zgodnie z tym przepisem,

podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, która wskazuje, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy,

podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia,

zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia,

w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W poz. 37 tego załącznika wymieniono:

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Powyższy zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Niektóre usługi oraz dostawa niektórych towarów zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia o którym mowa w przepisach § 2 i § 3 ww. rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Szczegółowo zostały one wymienione w § 4 powołanego rozporządzenia.

I tak, Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 lit. k rozporządzenia:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kursów online przygotowujących do matury z matematyki, czyli produktów tylko i wyłącznie cyfrowych przez sklep internetowy. Wnioskodawca wystawia paragony klientom. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem VAT. Sprzedażą kursów online i ebooków polega na tym, że użytkownik wchodzi na stronę internetową, dodaje kurs do koszyka, opłaca zamówienie i otrzymuje do niego dostęp na ograniczony czas. Wszystko jest udostępniane wyłącznie w formie elektronicznej. Wszystkie transakcje odbywają się bezgotówkowo, przelewem na konto bankowe, za pośrednictwem operatora płatności. Wnioskodawca posiada kasę fiskalną online i chce z niej zrezygnować.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w zakresie usług świadczonych przez Niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W odpowiedzi na zadane pytanie w pierwszej kolejności należy wskazać, że § 4 rozporządzenia zawiera katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia przedmiotowe, podmiotowe oraz podmiotowo-przedmiotowe. Oznacza to, że podatnik dokonujący czynności wymienione w ww. przepisie nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Wyłączenie to dotyczy jednak konkretnych wskazanych przez ustawodawcę czynności. Natomiast w stosunku do pozostałych czynności, innych niż wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy mogą korzystać z innych tytułów zwolnienia (podmiotowo-przedmiotowych, określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz przedmiotowych, określonych w § 2 rozporządzenia), o ile spełniają warunki dla nich przewidziane.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie dokonuje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych sprzedaży zapisanych nośników danych cyfrowych lub analogowych. Wnioskodawca nie dostarcza towarów fizycznych. Ponadto płatność za kursy odbywa się w całości za pomocą przelewu bankowego na konto bankowe Wnioskodawcy lub na konto operatora płatności Tpay. Wnioskodawca jest/będzie w posiadaniu ewidencji i dowodów dokumentujących sprzedaż usług z których jednocześnie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, tj. w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres e-mail, data zakupu, nazwa produktu, stawka netto i brutto, indywidualny numer zamówienia.

Zatem należy się zgodzić z Wnioskodawcą, że sprzedaż usług elektronicznych (kursów online i ebooków) może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie § 2 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, gdyż zostaną spełnione warunki wynikające z tych przepisów.

Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy i w jaki sposób należy dokonać zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas rejestrujących zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy:

Podatnicy, u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży - mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Stosownie do zapisu art. 111 ust. 6 ustawy:

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, a także w innych przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 2.

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820):

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

1)

trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;

2)

naruszą obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy.

Z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia wynika, że:

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup w przypadkach:

1) niepoddania w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis,

2) wymienionych w ust. 1 - odnosi się tylko do tych kas, których te przypadki dotyczyły.

Stosownie do przepisu § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia:

Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

1)

do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;

2)

do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu - w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

Wskazać należy, że w określonych przepisami przypadkach podatnicy, którzy skorzystali z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących będą zobowiązani do jej zwrotu. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada kasę fiskalną online i chce z niej zrezygnować. Kasę fiskalną Wnioskodawca posiada od 1 lipca 2020 r. Wnioskodawca skorzystał też z ulgi na kasę fiskalną w wysokości 700 zł. Zatem od momentu zakupu kasy rejestrującej do momentu zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu tej kasy nie upłynęły 3 lata.

W świetle powyższego należy przyjąć, że nastąpiły okoliczności wskazane w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT w związku z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. Bowiem Wnioskodawca otrzymał ulgę z tytułu zakupionej w lipcu 2020 r. kasy rejestrującej a zaprzestanie jej używania nastąpi przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na niej.

Z uwagi na fakt, że zakup kasy rejestrującej przez Wnioskodawcę nastąpił w lipcu 2020 r., w niniejszym przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 111 ust. 6 ustawy o VAT w związku z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, a nie jak wskazał Wnioskodawca § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu ulgi zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zwrotu należy dokonać zgodnie z art. § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika tj. do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że Organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl