0114-KDIP1-3.4012.192.2024.4.KP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.192.2024.4.KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 27 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży działki nr 1/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 29 kwietnia 2024 r. (wpływ 2 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

9 lutego 2000 r. aktem notarialnym nabył Pan nieruchomość rolną oznaczoną nr geodezyjny 1 położoną w miejscowości (...), gmina (...), powiat (...), województwo (...). Nieruchomość nabył Pan od spółki. W 2004 r. otrzymał Pan decyzję (...) o ustaleniu warunków zabudowy na budowę gospodarstwa rolno-pszczelarskiego. Decyzja została wydana przez (...). 25 stycznia 2007 r. Starosta (...) wydał decyzję nr (...) na budowę budynku mieszkalnego z garażem, zbiornikiem bezodpływowym na ścieki i studnię w ramach budowy nowego gospodarstwa rolno-pszczelarskiego w (...) na działce nr 1.

30 kwietnia 2007 r. Starosta (...) wydał decyzję nr (...) na budowę 5 budynków służących do prowadzenia gospodarstwa rolno-pszczelarskiego w miejscowości (...) na działce nr 1. Natychmiast po otrzymaniu pozwolenia na budowę rozpoczął Pan budowę budynków nowego gospodarstwa rolnego na działce nr 1. Ze względu na brak środków finansowych budowa przeciągała się, lecz trwała cały czas - nieprzerwanie. 23 listopada 2022 r. Starosta (...) wydał decyzję zmieniającą decyzję nr (...) z budynku jednorodzinnego na budynek dwulokalowy (dwupokoleniowy).

W grudniu 2023 r. zakończył Pan budowę budynku mieszkalnego i wydzielił Pan dwa samodzielne lokale mieszkalne. Kończy Pan także budowę pozostałych budynków służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W 2011 r. dokonał Pan podziału działki nr 1 na dwie osobne nieruchomości oznaczone numerami 1/1 i 1/2. W 2021 r. dla nieruchomości odpowiednio dla działki nr geodezyjny 1/1 nadano nr porządkowy (...) oraz dla działki 1/2 nadano nr porządkowy (...). 9 stycznia 2024 r. otrzymał Pan zaświadczenie o samodzielności lokali mieszkalnych.

W związku z długo trwającą budową oraz Pana wiekiem (60 lat) postanowił Pan, że nie będzie prowadził nowo wybudowanego gospodarstwa rolno-pszczelarskiego. Oświadcza Pan, że zgodnie z ustawą od 1989 r. jest Pan rolnikiem oraz prowadzi Pan pasiekę pszczelarską nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Reasumując podjął Pan decyzję o sprzedaży w częściach/udziałach nowo wybudowane gospodarstwo rolne. Za pozyskane pieniądze ze sprzedaży gospodarstwa chce Pan kupić dom lub mieszkanie w mieście.

Budowa gospodarstwa rolno-pszczelarskiego stała się faktycznie miejscem, w którym gromadził Pan wszelkie pozyskane środki finansowe uzyskane z Pana wieloletniej pracy. Oświadcza Pan, że budowa była prowadzona w celu budowy nowego gospodarstwa rolno-pszczelarskiego i w ramach prowadzonej budowy nie odliczał Pan podatku naliczonego.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

1) Z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego od 1989 r. nie był Pan i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2) Przedmiotowe działki rolne od zakupu nieprzerwalnie jak i obecnie są wykorzystywane wyłącznie jako grunt rolny w gospodarstwie rolnym i nigdy nie było zmieniane ich przeznaczenie.

3) Przedmiotowe działki nigdy nie były wykorzystywane do celów osobistych z uwagi na to, że budowa domu została zakończona dopiero 2023 r. Teren nieprzerwalnie był i jest wykorzystywany jako grunty rolne - rolniczo.

4) Nigdy nie występował Pan z wnioskiem o uchwalenie planu miejscowego dla przedmiotowych działek, działki były i są gruntem rolnym.

5) Wystąpił Pan do Urzędu Miasta (...) w 2004 r. o ustalenie warunków zabudowy na budowę gospodarstwa rolno-pszczelarskiego z przyłączeniami w obrębie (...). 18 listopada 2024 r. otrzymał Pan warunki zabudowy.

6) Nigdy Pan nie wynajmował, podnajmował lub wydzierżawiał działek będących przedmiotem wniosku.

7) Z uwagi na bardzo interesującą lokalizację działek, bardzo dużo osób zatrzymuje się i nagabuje Pana oferując chęć nabyć części lub całości przedmiotowej nieruchomości. W celu zweryfikowania i ustalenia wartości rynkowej skierował Pan chęć zbycia części nieruchomości na profesjonalną stronę internetową. Klienci mogą pochodzić z uwagi na to, że jadą drogą wojewódzką i widzą działkę lub z ogłoszenia w mediach.

8) Zawarł Pan umowę cywilną na sprzedaż części budynku wraz z udziałem w gruncie. Umowa zawiera postanowienia, że zobowiązuje się Pan sprzedać lokal w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w gruncie za ustalona cenę.

9) Nie nadał i nie będzie Pan nadawał nabywcy jakiegokolwiek pełnomocnictwa do działania w Pana imieniu, nie wyraził i nie wyrazi Pan zgody na dysponowanie ww. działkami do celów budowlanych lub jakichkolwiek innych celów.

10) Tylko jeden raz w całej historii prowadzenia gospodarstwa rolnego od 1989 r. w 2023 r. sprzedał Pan jeden kawałek działki rolnej jako rolę.

* Nieruchomość rolną nabył Pan w 2017 r. od spadkobierców rolnika,

* grunty nabył Pan w celu powiększenia indywidualnego gospodarstwa rolnego,

* nieruchomość rolna była wykorzystywana jako grunty orne,

* przyczyna sprzedaży - była zła sytuacja finansowa gospodarstwa i brak środków na modernizację gospodarstwa rolnego. Działkę rolną sprzedał Pan w 2023 r. jako działkę rolną niezabudowaną, grunt rolny w celu poprawienia sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego,

* sprzedaż odbyła się tylko raz, wyżej opisanej działki i był to grunt rolny,

* nigdy nie był Pan zarejestrowany jako rolnik objęty podatkiem VAT i z tytułu tej sprzedaży nienależny był podatek VAT. Skorzystał Pan ze zwolnienia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rozdział 2, art. 43 punkt 1, podpunkt 9 i 2. Jest Pan rolnikiem i od początku tj. od 1989 r. prowadzenia gospodarstwa rolnego do dnia dzisiejszego płaci Pan podatek rolny.

11) Obecnie zamierza Pan sprzedać tylko niewielką część gospodarstwa rolnego.

12) Jest Pan pszczelarzem od ponad 25 lat i maksymalna wielkość Pana pasieki nie przekraczała 20 uli, od 5 lat pasieka jest prowadzona na 7 do 8 ulach. Pasiekę prowadzi Pan głównie w celu pozyskania miodu na własne potrzeby. Sprzedaje Pan maksymalnie ok. 100 litrów miodu rocznie. Sprzedaż jest dokonywana wyłącznie na potrzeby zakupu sprzętu pszczelarskiego, paszy i lekarstw dla pszczół.

13) Nigdy nie prowadził i nie prowadzi Pan działów specjalnych produkcji rolnej.

14) Nie rozliczał się Pan na podstawie dochodu rzeczywistego. Płaci Pan podatek rolny.

15) Nieruchomość nie była wykorzystywana do prowadzenia działów specjalnej produkcji rolnej.

16) Na dzień dzisiejszy nie planuje Pan sprzedaży innych nieruchomości rolnych. Prawdopodobnie gdy przejdzie Pan na emeryturę za 5 lat sprzeda Pan całe gospodarstwo rolne.

Zapytanie dotyczy działki zabudowanej nr 1/1:

* działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym dwulokalowym oraz dwoma budynkami gospodarczymi,

* wyłącznie budynek mieszkalny został oddany do użytkowania,

* budynki jeszcze nie były wykorzystywane,

* budynek mieszkalny został oddany do użytkowana w grudniu 2023 r.,

* nie ponosił Pan wydatków na ulepszenie. Przez cały okres od 2007 r. ponosił Pan wydatki na budowę. W ostatnich dwóch latach nie poniósł Pan wydatków większych niż 30% wartości początkowej,

* nie przysługiwało Panu prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami na ulepszenie / wykończenie budynków. Nigdy od 2007 r. nie odliczał Pan podatku VAT z tytułu ponoszonych nakładów na budowę przedmiotowych budynków,

* na dzień dzisiejszy nie chce Pan sprzedać całego gospodarstwa rolnego.

Pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku

Czy w związku ze sprzedażą części lub całości opisanej we wniosku nieruchomości będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług VAT?

Pana stanowisko w sprawie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku

Stoi Pan na stanowisku, że w przypadku gdy nie odliczał Pan podatku VAT poczynając od zakupu nieruchomości (działki rolnej) w 2000 r., oraz nie odliczał Pan podatku VAT od ponoszonych nakładów (zakupu materiałów, usług budowanych itp.) na budowę siedliskowego gospodarstwa rolnego poczynając od 2007 r. do dnia dzisiejszego, to uważa Pan, że sprzedaż części lub całości wybudowanego gospodarstwa rolnego nie podlega podatkowi od towarów i usług zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rozdział 2, art. 43 punkt 1, podpunkt 10a ustęp a) i podpunkt 2.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361) zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, grunt oraz budynki i budowle spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynności odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Przy czym, w świetle przytoczonych wyżej przepisów, status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT istotne jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zatem, kiedy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż nieruchomości jest sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, była przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10).

Z ww. orzeczenia wynika m.in., że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Podobnie, podział gruntu na działki, aby w momencie sprzedaży osiągnąć wyższą cenę łączną - nie jest decydująca. Nie ma również znaczenia długość okresu, w jakim te transakcje następowały, ani wysokość osiągniętych z nich przychodów. Wszystkie ww. elementy mogą bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Trybunał wyjaśnił, że inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy. Przykładowo podane zostały działania polegające na uzbrojeniu terenu albo na działaniach marketingowych. Działania takie nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działki, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W kwestii opodatkowania sprzedaży zabudowanej działki nr 1/1, istotne jest zatem, czy w świetle zaprezentowanego opisu sprawy w celu dokonania sprzedaży nieruchomości podejmie Pan aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkowałoby koniecznością uznania Pana za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Z opisu sprawy wynika, że nabył Pan nieruchomość rolną oznaczoną nr 1. W 2004 r. otrzymał Pan decyzję o ustaleniu warunków zabudowy na budowę gospodarstwa rolno-pszczelarskiego. 25 stycznia 2007 r. Starosta wydał decyzję na budowę budynku mieszkalnego z garażem, zbiornikiem bezodpływowym na ścieki i studnię w ramach budowy nowego gospodarstwa rolno-pszczelarskiego. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę rozpoczął Pan budowę budynków nowego gospodarstwa rolnego. W grudniu 2023 r. zakończył Pan budowę budynku mieszkalnego i wydzielił Pan dwa samodzielne lokale mieszkalne. Kończy Pan także budowę pozostałych budynków służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego. W 2011 r. dokonał Pan podziału działki nr 1 na dwie osobne nieruchomości oznaczone numerami 1/1 i 1/2. Nie przysługiwało Panu prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami na ulepszenie / wykończenie budynków. Nigdy od 2007 r. nie odliczał Pan podatku VAT z tytułu ponoszonych nakładów na budowę przedmiotowych budynków.

Obecnie zamierza Pan sprzedać działkę nr 1/1, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym dwulokalowym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. W związku z długo trwającą budową oraz Pana wiekiem (60 lat) postanowił Pan, że nie będzie prowadził nowo wybudowanego gospodarstwa rolno-pszczelarskiego. Za pozyskane pieniądze ze sprzedaży gospodarstwa chce Pan kupić dom lub mieszkanie w mieście.

Przedmiotowe działki rolne od zakupu nieprzerwalnie jak i obecnie są wykorzystywane wyłącznie jako grunt rolny w gospodarstwie rolnym i nigdy nie było zmieniane ich przeznaczenie. Przedmiotowe działki nigdy nie były wykorzystywane do celów osobistych z uwagi na to, że budowa domu została zakończona dopiero 2023 r. Teren nieprzerwalnie był i jest wykorzystywany jako grunty rolne - rolniczo. Nigdy nie występował Pan z wnioskiem o uchwalenie planu miejscowego dla przedmiotowych działek, działki były i są gruntem rolnym. Nigdy Pan nie wynajmował, podnajmował lub wydzierżawiał działek będących przedmiotem wniosku. W celu zweryfikowania i ustalenia wartości rynkowej skierował Pan chęć zbycia części nieruchomości na profesjonalną stronę internetową. Zawarł Pan umowę cywilną na sprzedaż części budynku wraz z udziałem w gruncie. Umowa zawiera postanowienia, że zobowiązuje się Pan sprzedać lokal w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w gruncie za ustalona cenę. Nie udzielił i nie będzie Pan udzielał nabywcy jakiegokolwiek pełnomocnictwa do działania w Pana imieniu, nie wyraził i nie wyrazi Pan zgody na dysponowanie ww. działkami do celów budowlanych lub jakichkolwiek innych celów.

W ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego w 2023 r. sprzedał Pan jeden kawałek działki rolnej jako rolę w celu poprawienia sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego, nigdy nie był Pan zarejestrowany jako rolnik objęty podatkiem VAT i z tytułu tej sprzedaży nie należny był podatek VAT. Na dzień dzisiejszy nie chce Pan sprzedać całego gospodarstwa rolnego.

Pana wątpliwości dotyczą kwestii, czy w związku ze sprzedażą części lub całości opisanej we wniosku nieruchomości będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług.

Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest również określenie podmiotu dokonującego tej dostawy za występującego w związku ze sprzedażą, jako podatnika podatku od towarów i usług. W analizowanej sprawie, podjęte przez Pana działania nie świadczą o zamiarze wykonywania działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ww. pozwolenia otrzymał Pan w celu prowadzenia działalności rolniczej jako rolnik ryczałtowy.

W niniejszej sprawie brak jest zatem przesłanek pozwalających uznać, że dokonując dostawy nieruchomości bądź części nieruchomości, o której mowa we wniosku, wystąpi Pan w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że z zawartego we wniosku opisu sprawy nie wynika zatem taka Pana aktywność, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Nie wystąpił bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że sprzedaż wskazanych we wniosku nieruchomości wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Nie podjął Pan takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców. Wszystkie pozwolenia, o które Pan występował były związane z prowadzoną przez Pana działalnością rolniczą z tytułu której jest Pan rolnikiem ryczałtowym. Po podjęciu decyzji o sprzedaży nieruchomości, nie podejmował Pan żadnych czynności zmierzających do podniesienia wartości nieruchomości.

Zatem, brak jest przesłanek pozwalających uznać Pana za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Sprzedaż nieruchomości bądź części nieruchomości w analizowanej sprawie należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

W konsekwencji odpowiadając na Pana pytanie stwierdzić należy, że transakcja sprzedaży nieruchomości bądź części nieruchomości, o której mowa we wniosku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy i tym samym nie będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług.

W związku z tym, że z tytułu ww. czynności nie będzie Pan działał jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy dotyczące rozpatrywania kwestii ewentualnego zwolnienia od podatku nie mają zastosowania w tej sprawie.

Wobec powyższego Pana stanowisko zgodnie, z którym sprzedaż części lub całości wybudowanego gospodarstwa rolnego nie podlega podatkowi od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy uznaję za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP:/KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl