0114-KDIP1-3.4012.191.2023.1.KP - Limit dla małego podatnika VAT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.191.2023.1.KP Limit dla małego podatnika VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 kwietnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia rocznego limitu dla małego podatnika rozliczającego się "metodą kasową".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od 1 stycznia 2021 r. jesteście Państwo spółką komandytową (dalej: Spółka), która jest podatnikiem CIT. Od 1 czerwca 2017 r. jesteście Państwo czynnym podatnikiem VAT. 3 czerwca 2022 r. złożyliście Państwo aktualizację danych zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, w której to wybraliście Państwo metodę kasową począwszy od III kwartału 2022 r. Po tym terminie nie rezygnowaliście Państwo z metody kasowej. Świadczycie Państwo usługi opodatkowane VAT, nie świadczycie usług zwolnionych. Spółka w ramach swojej działalności nie prowadzi przedsiębiorstwa maklerskiego, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze. Spółka w III i IV kwartale 2022 r. wystawiła faktury na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. dalej: ustawa VAT), zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Faktury te zostały uregulowane w 2023 r. Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) za 2022 r. nie przekroczyła w 2022 r. kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, o której mowa w art. 2 pkt 25 ustawy VAT, jeżeli do limitu wskazanego w tym przepisie, nie uwzględni się przychodów opisanych powyżej tj. za III i IV kwartał 2022 r. wynikających z wystawionych faktur w tym okresie na rzecz podatników VAT, które zostały uregulowane w 2023 r. W sytuacji uwzględnienia sprzedaży wynikających z powyższych faktur, Spółka przekracza limit z art. 2 pkt 25 ustawy VAT w 2022 r. Na moment składania niniejszego wniosku, Spółka nie przekroczyła powyższego limitu także w 2023 r.

Pytania

1) Czy wskazane przez Państwa przychody wynikające z wystawionych faktur w okresie, kiedy Spółka rozliczała się metodą kasową (tj. III i IV kwartał 2022 r.), które zostały uregulowane dopiero w 2023 r., nie powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za poprzedni rok podatkowy tj. 2022 r., o którym mowa w art. 2 pkt 25 lit. a) ustawy VAT - w celu oceny czy Spółka spełnia status małego podatnika dla celów VAT w 2023 r.?

2) W przypadku potwierdzenia stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1, Spółka prosi o odpowiedź także na pytanie nr 2: Czy Spółka spełnia definicję małego podatnika i tym samym może kontynuować stosowanie metody kasowej w 2023 r.?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Państwa zdaniem, wskazane przez Spółkę przychody wynikające z wystawionych faktur w okresie, kiedy Spółka rozliczała się metodą kasową (tj. III i IV kwartał 2022 r.), które zostały uregulowane dopiero w 2023 r., nie powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za poprzedni rok podatkowy tj. 2022 r., tj. o którym mowa w art. 2 pkt 25 lit. a) ustawy VAT - w celu oceny czy Spółka spełnia status małego podatnika dla celów VAT w 2023 r.

Ad 2

Państwa zdaniem, Spółka spełnia definicję małego podatnika i tym samym może kontynuować stosowanie metody kasowej w 2023 r.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT: opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług: ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, czyli uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą.

W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług "dostawa" oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88 wskazał w jaki sposób należy interpretować "przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel". W orzeczeniu stwierdzono, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie jest konieczne przeniesienie własności według prawa właściwego dla danego kraju, z tego względu, że wystarczy aby strona uzyskała de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, tj. bez ograniczeń.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i podatek ten powinien być rozliczony za ten okres.

Obowiązek podatkowy w VAT, co do zasady, w myśl art. 19a ust. 1 ustawy VAT, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, jednak z zastrzeżeniem m.in., art. 21 ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy u małych podatników stosujących metodą kasową powstaje:

1)

z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usługi na rzecz czynnego podatnika VAT,

2)

z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak, niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku, kiedy dostawa towarów lub świadczenie usługi odbywa się na rzecz podmiotu innego niż czynny podatnik VAT (podmiotu zwolnionego z VAT lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności).

Mały podatnik, to w myśl art. 2 pkt 25 lit. a ustawy VAT m.in., podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy VAT przepisy ust. 1 (tj. zasady powstania obowiązku podatkowego w przypadku metody kasowej) stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową. Konsekwentnie oznacza to, że kiedy (w trakcie stosowania metody kasowej lub nawet po rezygnacji z tej metody) zasady momentu powstania obowiązku podatkowego obowiązują w stosunku do każdej czynności (dostawy towarów lub świadczenia usług), które zostały wykonane wówczas, gdy podatnik stosował metodę kasową.

W rezultacie w stosunku do faktur wystawionych w III i IV kwartale 2022 r., ale zapłaconych w 2023 r. obowiązek podatkowy powstanie według zasad, jakie obowiązywały Spółkę w okresie stosowania metody kasowej, tj. powstanie dopiero w 2023 r. Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że wszelkie skutki w podatku VAT czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT powstają w momencie powstania obowiązku podatkowego, także dla celów ustalania limitu określonego w art. 2 pkt 25 ustawy VAT.

Tym samym, faktury VAT wystawione w okresie metody kasowej, do momentu powstania obowiązku podatkowego (ich uregulowania - w przypadku Spółki) nie generują sprzedaży w rozumieniu VAT i tym samym nie mogą być uwzględniane dla kalkulowania limitu, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy VAT.

Mając na uwadze powyższe u podatników rozliczających podatek VAT w limicie sprzedaży przewidzianym dla małych podatników należy uwzględniać wyłącznie sprzedaż, dla której w danym roku powstał obowiązek podatkowy. W przypadku sprzedaży na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni oznacza to konieczność uwzględniania tylko tej części transakcji, które zostały uregulowane.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 2 pkt 25 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o małym podatniku rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro - przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

Na mocy art. 21 ust. 1 i 2 ustawy:

Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 - po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową.

Jak wynika z ww. przepisów, możliwość uzyskania statusu małego podatnika (w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy) uwarunkowana jest nieprzekroczeniem wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Definicja sprzedaży została zawarta w art. 2 pkt 22 ustawy. Natomiast to, kiedy daną sprzedaż należy rozpoznać dla celów podatku VAT, zostało określone w art. 19a ustawy i art. 21 ust. 1 ustawy, przez określenie powstania momentu obowiązku podatkowego.

Z opisu sprawy wynika, że od 1 czerwca 2017 r. jesteście Państwo czynnym podatnikiem VAT. 3 czerwca 2022 r. złożyliście Państwo aktualizację danych zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, w której to wybraliście Państwo metodę kasową począwszy od III kwartału 2022 r. Świadczycie Państwo usługi opodatkowane VAT, nie świadczycie usług zwolnionych. Spółka w III i IV kwartale 2022 r. wystawiła faktury na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Faktury te zostały uregulowane w 2023 r. Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) za 2022 r. nie przekroczyła w 2022 r. kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, o której mowa w art. 2 pkt 25 ustawy VAT, jeżeli do limitu wskazanego w tym przepisie, nie uwzględni się przychodów opisanych powyżej tj. za III i IV kwartał 2022 r. wynikających z wystawionych faktur w tym okresie na rzecz podatników VAT, które zostały uregulowane w 2023 r. W sytuacji uwzględnienia sprzedaży wynikających z powyższych faktur, Spółka przekracza limit z art. 2 pkt 25 ustawy VAT w 2022 r. Na moment składania niniejszego wniosku, Spółka nie przekroczyła powyższego limitu także w 2023 r.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Państwa wątpliwości dotyczą kwestii, czy wskazane przez Państwa przychody wynikające z wystawionych faktur w okresie, kiedy Spółka rozliczała się metodą kasową (tj. III i IV kwartał 2022 r.), które zostały uregulowane dopiero w 2023 r., nie powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za poprzedni rok podatkowy tj. 2022 r., o którym mowa w art. 2 pkt 25 lit. a) ustawy oraz czy Spółka spełnia status małego podatnika dla celów VAT w 2023 r.

W świetle przytoczonych przepisów wskazać należy, że u małego podatnika za moment przekroczenia limitu sprzedaży 1 200 000 euro (art. 2 pkt 25 ustawy) należy przyjąć moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 19a i art. 21 ust. 1 ustawy o VAT.

Z uwagi na to, że jesteście Państwo podatnikiem VAT rozliczającym się metodą kasową, nabywca natomiast jest czynnym podatnikiem podatku VAT, obowiązek podatkowy dla Państwa powstaje w myśl art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. W analizowanej sprawie należność za wystawione faktury w 2022 r. została uregulowana w 2023 r., zatem obowiązek podatkowy z tego tytułu będzie powstawał z chwilą otrzymania zapłaty (należności), tj. w roku 2023. Tym samym kwoty wynikające z wystawionych faktur w okresie, kiedy Spółka rozliczała się metodą kasową (tj. III i IV kwartał 2022 r.), które zostały uregulowane dopiero w 2023 r., nie powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za poprzedni rok podatkowy tj. 2022 r. W konsekwencji powyższego, należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym, Spółka nie przekroczyła w roku 2022 r. wartości sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy. Zatem Spółka będzie w roku 2023 spełniać definicję małego podatnika i będzie mogła rozliczać się metodą kasową.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Państwo ponosicie ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.),

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl