0114-KDIP1-2.4012.96.2023.1.RM - Zwolnienie z VAT przemieszczenia mienia osobistego z kraju trzeciego do Polski

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.96.2023.1.RM Zwolnienie z VAT przemieszczenia mienia osobistego z kraju trzeciego do Polski

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 marca 2023 r., za pośrednictwem ePUAP, wpłynął Pana wniosek z 1 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia od podatku VAT przemieszczenia mienia osobistego z kraju trzeciego do Polski. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Interpretacja indywidualna dotyczy trzech zdarzeń przyszłych, które wydarzą się w roku 2023. Przywiezienie trzech pojazdów mechanicznych i zwolnienie ich z podatku od towarów i usług (VAT).

Pod koniec drugiego kwartału 2023 r. zamierza Pan zakończyć zagraniczny kontrakt i wrócić na stałe do Polski. W związku z tym planuje Pan przywieźć ze sobą do Polski swoje mienie osobiste w postaci prywatnych pojazdów mechanicznych (3 sztuki). Samochody są Pana prywatną własnością, przeznaczone są do użytku osobistego.

Wg stanu przyszłego:

Samochody będą używane na terytorium kraju - Polska, w takim samym celu, czyli do użytku osobistego w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego - Katar.

Samochody będą służyły do użytkowania osobistego przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu oraz zostaną przedstawione właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku.

Samochody będą wykorzystywane do użytku osobistego i nie będą przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Potwierdza Pan, że zamieszkuje na terytorium państwa trzeciego - Katar nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających planowaną zmianę miejsca zamieszkania. Mieszka Pan w Katarze od (...) roku.

Samochody nie będą sprzedane, oddane jako zabezpieczenie, wynajęte, użyczone, wydzierżawione przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu. Poinformuje Pan właściwy organ celny w przypadku oddania samochodów jako zabezpieczenie, sprzedaży, wynajęcia, użyczenia, wydzierżawienia lub odstąpienia odpłatnie lub nieodpłatnie samochodów w okresie 12 miesięcy od zgłoszenia ich do procedury dopuszczenia do obrotu.

Samochody będą zwolnione z cła w Polsce. W oddziale celnym/urzędzie celnym w Polsce zostaną przedstawione wszystkie wymagane dokumenty do procedury zwolnienia z cła w związku z dopuszczeniem do obrotu.

Wykaz pojazdów mechanicznych

1)

(...), rok produkcji (...), kolor (...), numer rejestracyjny (...), pojemność silnika ok. (...) cm3, Numer VIN/Chassis Number - (...). Przegląd techniczny ważny do (...) roku, samochód zakupiony w (...) roku od osoby prywatnej.

2)

(...), rok produkcji (...), kolor (...), numer rejestracyjny (...), pojemność silnika ok. (...) cm3, Numer VIN/Chassis Number - (...). Przegląd techniczny ważny do (...) roku, samochód zakupiony jako nowy w salonie samochodowym w (...) roku, rejestracja w (...) roku.

3)

(...), rok produkcji (...), kolor (...), numer rejestracyjny (...), pojemność silnika (...) cm3, numer VIN/Chassis Number - (...) Przegląd techniczny ważny do (...) roku, samochód zakupiony w (...) roku od osoby prywatnej.

Pytanie

Z wniosku wynika, że Pana wątpliwości dotyczą możliwości zwolnienia z podatku od towarów i usług przemieszczenia mienia osobistego (mienia przesiedleńczego) z państwa trzeciego do Polski w związku z planowanym przeniesieniem miejsca zamieszkania.

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, zgodnie z przedstawionymi zaistniałymi faktami zostają spełnione warunki zwolnienia z podatku od towarów i usług dla przywożonego mienia osobistego w postaci trzech pojazdów mechanicznych.

UZASADNIENIE zwolnienia z podatku od towarów i usług dla mienia przesiedleńczego w postaci trzech pojazdów mechanicznych:

1) Pojazdy mechaniczne służą do użytku osobistego przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca stałego pobytu.

2) W Polsce będą używane w takim samym celu jak były używane w Katarze - osobisty użytek.

3) Przebywa Pan w Katarze nieprzerwanie dłużej niż wymagany minimalny okres 12 miesięcy - od (...) roku.

4) Pojazdy mechaniczne nie będą oddane jako zabezpieczenie, wynajęte, użyczone, wydzierżawione przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pan przedstawił we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powołanego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

Przy tym, w myśl art. 2 pkt 1 i 5 ustawy:

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (pkt 1).

Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (pkt 5).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy:

Przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Z kolei, w myśl art. 26a ust. 1 ustawy:

Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 26a ust. 2 ustawy:

W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur:

1)

uszlachetniania czynnego,

2)

odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,

3)

składowania celnego,

4)

tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną z procedur celnych,

5) wolnego obszaru celnego - miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że pod koniec drugiego kwartału 2023 r. zamierza Pan zakończyć zagraniczny kontrakt i wrócić na stałe do Polski. W związku z tym planuje Pan przemieścić z Kataru do Polski trzy samochody osobowe.

Pana wątpliwości dotyczą ustalenia, czy przemieszczenie mienia osobistego (samochodów osobowych) z Kataru do Polski będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości należy wskazać, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy:

Za rzeczy osobistego użytku uważa się towary bezpośrednio używane przez osobę fizyczną lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym, jeżeli ich ilość lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe lub do działalności gospodarczej, a także przenośny sprzęt niezbędny do wykonywania przez osobę zainteresowaną zawodu.

Natomiast zasady zwolnienia od podatku VAT importu rzeczy osobistych (mienia przesiedlenia) określa m.in. art. 47 oraz art. 81 ustawy.

I tak, art. 47 ust. 1-5 ustawy stanowi, że:

1) Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1.

rzeczy służyły do osobistego użytku tej osobie w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z tym że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego;

2.

rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;

3.

osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania;

4.

rzeczy te przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego.

2) Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1.

napojów alkoholowych;

2.

tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3.

środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej;

4.

artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

3) Import rzeczy osobistego użytku jest zwolniony od podatku, jeżeli rzeczy zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia przeniesienia przez osobę, o której mowa w ust. 1, miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z zachowaniem warunku określonego w ust. 4.

4) W przypadku sprzedaży lub przeniesienia prawa własności w inny sposób, wynajmu, użyczenia, wydzierżawienia lub innego odstąpienia rzeczy, o których mowa w ust. 1, dokonanych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, rzeczy te są opodatkowane podatkiem według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia, z uwzględnieniem wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

5) Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się także do importu rzeczy stanowiących mienie osoby fizycznej, zgłoszonych do procedury dopuszczenia do obrotu przed dniem przeniesienia przez tę osobę miejsca zamieszkania na terytorium kraju, jeżeli osoba ta zobowiąże się do przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium kraju przed upływem 6 miesięcy od dnia przedstawienia organowi celnemu takiego zobowiązania oraz zostanie złożone zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty podatku. Termin określony w ust. 1 pkt 1 liczy się od dnia dopuszczenia towaru do obrotu na terytorium kraju.

Równocześnie w art. 81 ustawy, ustawodawca zastrzegł, że:

Zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Z powołanego art. 81 ustawy wynika więc, że uzyskanie zwolnienia w zakresie cła jest jednym z warunków koniecznych dla uzyskania zwolnienia importu mienia osobistego w zakresie podatku od towarów i usług.

Zatem, w myśl powołanych przepisów, zwolnienie importu od podatku VAT przysługuje wówczas gdy:

1)

osoba fizyczna zmienia miejsce zamieszkania, tj. przenosi się na stałe i z zamiarem stałego pobytu do Polski z państwa trzeciego, na którym zamieszkiwała nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy,

2)

osoba przesiedlająca się wykorzystywała przemieszczane rzeczy w państwie trzecim do osobistego użytku (towary nieprzeznaczone do konsumpcji - wykorzystywała co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca zamieszkania) i w taki sam sposób będzie je wykorzystywać w Polsce,

3)

osoba przenosząca miejsce zamieszkania z państwa trzeciego do Polski musi zgłosić mienie osobiste organowi celnemu w Polsce do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia przeniesienia (art. 47 ust. 3 ustawy),

4)

w ciągu 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy przemieszczane z państwa trzeciego do Polski nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego.

Jednocześnie, analizowane zwolnienie od podatku VAT importu rzeczy osobistego użytku nie odnosi się do wszystkich towarów, m.in. nie znajduje ono zastosowania do przywozu środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej.

Przy tym, należy podkreślić, że prawo do skorzystania ze zwolnienia importu od podatku VAT na podstawie powołanych przepisów przysługuje jedynie wówczas gdy wszystkie ww. warunki są spełnione łącznie.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że w analizowanej sprawie będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, wynikające z art. 47 i art. 81 ustawy.

Z wniosku wynika, że mieszka Pan w Katarze od (...) roku. Pod koniec drugiego kwartału 2023 r. zamierza Pan zakończyć kontrakt i na stałe przenieść się do Polski. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania przemieści Pan z Kataru do Polski trzy samochody osobowe, które wykorzystywał Pan w Katarze do osobistego użytku i jak wynika z wniosku będzie je Pan wykorzystywał w taki sam sposób w Polsce, tj.: samochód (...) (rok produkcji (...), VIN (...) zakupiony w (...) roku), (...) (rok produkcji (...), VIN (...), zakupiony jako nowy w salonie samochodowym w (...) roku/rejestracja w (...) roku) oraz (...) (rok produkcji (...), VIN (...), zakupiony w (...) roku). Wskazał Pan również, że ww. samochody będą wykorzystywane do użytku osobistego przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu, a dowody potwierdzające spełnienie tego warunku zostaną przedstawione właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. Jednocześnie samochody te nie będą przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej jak również nie będą sprzedane, oddane jako zabezpieczenie, wynajęte, użyczone, wydzierżawione przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu. Jednocześnie wskazał Pan, że samochody przemieszczane z Kataru do Polski będą zwolnione z cła w Polsce.

Zatem, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy uznać, że dokonane przez Pana przemieszczenie samochodów osobowych z Kataru do Polski (...) będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 47 w zw. z art. 81 ustawy.

Tym samym Pana stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a."). Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl