0114-KDIP1-2.4012.79.2019.4.IG - Cash pooling - opodatkowanie podatkiem VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 czerwca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.79.2019.4.IG Cash pooling - opodatkowanie podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2019 r. (data wpływu 12 lutego 2019 r.), uzupełnionym w dniu 30 kwietnia 2019 r. (data wpływu 7 maja 2019 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu do uzupełnienia wniosku z dnia 15 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Spółki w systemie zarządzania płynnością zwanym "płatności na rzecz" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2019 r. wpłynął ww. wniosek w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Spółki w systemie zarządzania płynnością zwanym "płatności na rzecz". Wniosek został uzupełniony w dniu 30 kwietnia 2019 r. (data wpływu 7 maja 2019 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 23 kwietnia 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Uprzednio otrzymane interpretacje indywidualne

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, prowadzącą działalność w sektorze automatyki przemysłowej, głównie dla hutnictwa stali.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług na rzecz podmiotów z grupy i podmiotów trzecich, głównie z siedzibą poza Polską, w zakresie:

* zarządzania realizacją projektów instalacyjnych,

* realizacji projektów instalacyjnych,

* doradztwa w zakresie automatyki przemysłowej,

* serwisu oraz utrzymania sprzętu związanego z automatyką przemysłową, a także

* usług wynajmu wykwalifikowanego personelu oraz innych usług związanych z automatyką przemysłową (dalej zbiorczo zwane "Usługami").

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, która działa w kilkudziesięciu krajach, na różnych kontynentach, dostarczającej rozwiązania przemysłowe dla producentów stali (dalej: "Grupa Kapitałowa").

W ramach grupy istnieje scentralizowany system zarządzania płynnością. Jednym z elementów tego systemu zarządzania płynnością w chwili obecnej jest stosowanie mechanizmu cash poolingu. W odniesieniu do obecnie stosowanego systemu cash poolingu zostały wydane dla Spółki następujące indywidualne interpretacje podatkowe:

W zakresie p.c.c. - IBPB-2-1/4514-113/15/MK, z dnia 12 października 2015 r.

W zakresie CIT:

* IBPB-1-3/4510-223/15/MO; z dnia 7 października 2015 r., dotycząca obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych,

* IBPB-1-3/4510-337/15/MO; z dnia 7 października 2015 r. dotycząca stosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) zawartej przez Polskę z Japonią i USA do odsetek,

* IBPB-1-3/4510-333/15/MO; z dnia 7 października 2015 r., dotycząca cienkiej kapitalizacji,

* IBPB-1-3/4510-335/15/MO; z dnia 7 października 2015 r., dotycząca kosztowości odsetek,

* IBPB-1-3/4510-334/15/MO; z dnia 7 października 2015 r., dotycząca neutralności cash poolingu w zakresie przychodów i kosztów,

* IBPB-1-3/4510-336/15/MO; z dnia 7 października 2015 r. dotycząca zwolnienia z podatku u źródła od odsetek na podstawie przepisów UE,

W zakresie VAT: * IBPP2/4512-685/15/ICz, z dnia 4 listopada 2015 r.

Zmiana stanu faktycznego

Od nowego roku finansowego Spółki, tzn. od 1 kwietnia 2019 r. mają zostać wprowadzone istotne zmiany do mechanizmu zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej. Spowoduje to, iż stan faktyczny, na podstawie którego zostały wydane wyżej wymienione interpretacje ulegnie daleko idącej zmianie.

Zgodnie z art. 14 § 3 Ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W oparciu m.in. o powyższy przepis należy wyprowadzić konkluzję, że interpretacja wiąże tylko i wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Podatnik nie jest chroniony, jeśli stan faktyczny przedstawiony we wniosku o interpretację indywidualną uległ zmianie po wydaniu interpretacji.

Ponadto, w niektórych przepisach stanowiących podstawę wydania wyżej wymienionych interpretacji zostały wprowadzone zmiany, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które do Spółki będą miały zastosowanie od 1 kwietnia 2019 r., ze względu na to, że jej nowy rok podatkowy rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Z powyższych względów Spółka składa nowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie wyznaczonym przez pytania sformułowane przez Spółkę.

Opis stanu faktycznego

Ze względu na brexit nastąpią zmiany w zakresie zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej. W szczególności zmiany te będą następujące:

* konta bankowe związane z cash poolingiem (konta grupowe) będą przenoszone z Londynu do Amsterdamu (na dzień 30 marca 2019),

* konta Spółki prowadzone w EUR i USD, otwarte w banku w Warszawie mają być zamknięte,

* w to miejsce będą otwarte następujące konta bankowe: jedno w EUR i drugie w USD w banku z siedzibą w Amsterdamie, gdzie posiadaczem tych kont bankowych będzie spółka kapitałowa należąca do Grupy Kapitałowej, z siedzibą w jednym z krajów UE, wyspecjalizowana w zarządzaniu płynnością w Grupie Kapitałowej (dalej: "Spółka Płynnościowa"),

* konta prowadzone w EUR i USD, otwarte w banku w Amsterdamie mają być kontami grupowymi (dalej zwane: "Rachunkami Zbiorczymi"), otwartymi na imię wyżej wskazanej Spółki Płynnościowej, ale mają na nich być przechowywane środki finansowe należące do wszystkich lub większości spółek operacyjnych z Grupy Kapitałowej,

* w szczególności, na ww. konta w EUR i USD w Amsterdamie mają być dokonywane spłaty należności handlowych i innych denominowane w EUR i USD, należne spółkom operacyjnym działającym w ramach Grupy Kapitałowej, nazywane wpływami na rzecz (z angielskiego: "Receipts on behalf); z ww. kont bankowych mają być także dokonywane płatności zobowiązań, zwane dalej "płatnościami na rzecz" ("Payments on behalf),

* w dalszej części niniejszego wniosku będzie używany termin "płatności na rzecz", który będzie obejmował zarówno wpływy na rzecz (czyli spłatę/spieniężenie należności Spółki) jak również płatności na rzecz, czyli zapłatę zobowiązań Spółki,

* jednocześnie, warto dodać kilka uwag nt. wyżej wskazanych nazw wpływów i płatności na/z Rachunków Zbiorczych, gdzie stosowane jest sformułowanie "na rzecz" ("on behalf); sformułowanie "na rzecz" oznacza, że przedmiotowe płatności wywołują skutki w sferze prawnej spółki będącej właścicielem danej należności lub obciążonej zobowiązaniem, a nie w sferze prawnej Spółki Płynnościowej, która jest odpowiedzialna za zarządzanie przedmiotowym procesem; w szczególności, "wpływ na rzecz" oznacza, że spieniężona zostaje należność Spółki, przez co wygasa ona, przekształcając się w środki pieniężne Spółki przechowywane na Rachunku Zbiorczym; podobnie w przypadku płatności na rzecz, dokonanie jej na zlecenie Spółki w ciężar Rachunku Zbiorczego powoduje wygaśnięcie zobowiązania Spółki i jednocześnie zmniejszenie stanu należących do niej środków pieniężnych.

Mechanizm płatności na rzecz jest następujący:

* w przypadku "płatności na rzecz", Spółka Płynnościowa ma tylko jeden rachunek bankowy na daną walutę, na który są otrzymywane spłaty należności (wpływy) na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej,

* każda faktura wystawiana w walucie obcej przez Spółkę (jak również każdą inną spółkę z Grupy Kapitałowej, która uczestniczy w procesie płatności na rzecz) ma mieć identyfikator Spółki, który wyłącznie jest jej dedykowany i jednoznacznie ją określa; identyfikator ma stanowić początkową część numeru danej faktury, obejmując określoną liczbę cyfr oraz symbol danej waluty; w oparciu o przedmiotowy identyfikator ma następować jednoznaczna identyfikacja płatności należnej Spółce,

* co do zasady, jeżeli numer na fakturze jest w opisie przelewu wpisany prawidłowo, system obsługujący "płatności na rzecz" będzie przypisywał wpływy właściwej spółce; w razie błędu w opisie przelewu, przypisanie wpływu będzie robione ręcznie przez pracowników Spółki Płynnościowej w ciągu 1 lub 2 dni od jego otrzymania,

* dla płatności niefakturowanych przypisanie wpływu będzie robione ręcznie, tak aby przypisać je właściwej spółce z grupy,

* wszystkie wpływy należne Spółki (jak i wypływy środków) będą ujmowane na specjalnym, księgowym koncie rozrachunkowym; informacja o stanie tego konta rozrachunkowego będzie taka sama jak obecnie, gdyż jest to samo konto księgowe, na którym obecnie wykazywany jest stan rozliczeń z tytułu cash poolingu,

* co do zasady wpływy i wypływy na rzecz Spółki mają być odzwierciedlane na ww. specjalnym, księgowym koncie rozrachunkowym następnego dnia, po jego uznaniu (lub obciążeniu).

Podsumowując powyższy stan faktyczny, można wskazać na następujące konkluzje:

* należności Spółki denominowane w EUR i USD mają być transferowane na bankowy rachunek zbiorczy prowadzony na imię spółki zarządzającej płynnością w grupie PT, tzn. Spółki Płynnościowej,

* w ten sposób nastąpi skrócenie obiegu środków pieniężnych, co wynika z następującego porównania:

* w chwili obecnej ten obieg wygląda następująco: klient - płatności-bankowy rachunek Spółki w Polsce - rachunek zbiorczy Spółki Płynnościowej (cash pooling) w innym kraju UE - przypisanie transferów z rachunku bankowego na indywidualne, księgowe konto rozrachunkowe Spółki,

* po wdrożeniu "płatności na rzecz" obieg środków pieniężnych będzie następujący: klient - płatność - bankowy rachunek zbiorczy w Amsterdamie - odzwierciedlenie wpływóww.ypływów na indywidualnym, księgowym koncie rozrachunkowym Spółki.

W przyszłości jest planowane, iż podobny mechanizm konsolidacji środków pieniężnych będzie także stosowany do środków pieniężnych Spółki w złotych polskich. Może to nastąpić w roku 2020 lub później. Ze względu na, to że w stosunku do wyżej opisanego mechanizmu płatności na rzecz dla walut EURO oraz USD, mechanizm dotyczący polskiego złotego nie powinien wykazywać istotnych różnic, intencją Spółki jest także objęcie niniejszym wnioskiem płatności na rzecz w złotym polskim, w przypadku wdrożenia tego procesu dla polskiej waluty.

Wnioskodawca doprecyzowując opis stanu faktycznego w uzupełnieniu wniosku na zadane pytania wskazał, że:

a. Do jakiej umowy Wnioskodawca przestąpił lub zmierza przystąpić, czy jest to umowa cash poolingu, jeżeli tak, to Organ wzywa o wskazanie czy jest to cash pooling rzeczywisty czy nierzeczywisty

Podstawy umowne

Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: "Grupa Kapitałowa"). W Grupie Kapitałowej istnieje zcentralizowany system zarządzania płynnością, gdzie w chwili obecnej czynności związane z zarządzeniem płynnością są wykonywane przez spółkę prawa austriackiego T. GmbH (dalej: "Spółka Płynnościowa").

Spółka jest stroną umowy ramowej pt.: "Agreement on Participation Cash Management System" wraz z załącznikiem w postaci: "Supplementary Terms and Conditions for Participation Cash Management System" (tłumaczenie własne: "Umowa uczestnictwa w Systemie Zarządzania Płynnością oraz "Uzupełniające warunki uczestnictwa w zarządzaniu płynnością), (dalej: "Umowa Ramowa") zawartej ze Spółką Płynnościową. Umowa ta ma charakter ramowy, jej celem jest uregulowanie podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych praw i obowiązków stron w związku z zarządzeniem płynnością, jednak nie zawiera ona zapisów lub postanowień, które wprost odnosiłyby się do poszczególnych kategorii usług związanych z zarządzaniem płynnością. Z tego powodu Umowa Ramowa nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących funkcjonowania mechanizmu "płatności na rzecz".

W związku z rozpoczęciem stosowania mechanizmu "płatności na rzecz" Spółka otrzymała od Spółki Płynnościowej pismo z potwierdzeniem możliwości korzystania z mechanizmu płatności na rzecz, wraz z opisem mechanizmu płatności na rzecz.

Czy mechanizm płatności na rzecz to cash pooling?

Pytanie czy mechanizm płatności na rzecz stanowi cash pooling jest skomplikowane, gdyż w polskim prawie umowa cash poolingu nie jest uregulowana. Dlatego, taką umowę zalicza się do tzw. umów nienazwanych (takie stanowisko zajmuje piśmiennictwo podatkowe, przykładowo, w artykule pt.: "Uregulowania umowy cash poolingu", w podrozdziale "Klasyfikacja umowy cash poolingu rzeczywistego na tle prawa cywilnego" przyjęte jest takie zapatrywanie).

Z tego punktu widzenia można mówić o tzw. typach empirycznych umowy cash poolingu, które wynikają z praktyki obrotu gospodarczego, a nie wprost z uregulowań prawa cywilnego lub gospodarczego.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż konstrukcja umowy cash poolingu może przyjąć kilka form, w szczególności:

* notional cash pooling (cash pooling nierzeczywisty);

* zero-balancing cash pooling (cash pooling rzeczywisty);

* near-zero-balancing cash pooling.

Notional cash pooling charakteryzuje się brakiem fizycznego transferu środków. Fundusze są przekazywane wyłącznie "na papierze". Salda, które podlegają potrącaniu (debetowe i kredytowe) fizycznie są pozostawiane na własnych rachunkach uczestników systemu (ewentualnie przeksięgowywane na pomocnicze subkonta do rachunków uczestników w kwotach zapewniających wyzerowanie sald ujemnych), zaś odsetki naliczane są od kwoty netto zgromadzonych sald.

W przeciwieństwie do notional cash poolingu, zero-balancing cash pooling dokonywany jest jako rezultat fizycznego transferu środków pomiędzy rachunkami uczestników (lub ewentualnie-specjalnie wyodrębnionymi subkontami uczestników) i rachunkiem głównym grupy.

Nadwyżki (tj. salda dodatnie) są przekazywane z rachunków uczestników na rachunek główny, zaś deficyty (tj. salda ujemne) na rachunkach uczestników są pokrywane z rachunku głównego. Transfer dokonywany jest standardowo na koniec każdego dnia obrachunkowego, zaś na początku następnego dnia - środki są zwracane na rachunki uczestników. Odsetki naliczane są od salda zgromadzonego na głównym rachunku i przelewane na ten rachunek.

Trzecia forma cash poolingu - near-zero - balancing cash pooling różni się od zero-balancing cash pooling wyłącznie tym, iż na rachunkach uczestników na koniec każdego dnia występuje założone z góry saldo (nie zerowe). W konsekwencji transfery-dokonywane również fizycznie - na konto główne, nie doprowadzają do wyzerowania rachunków Uczestników, ale do ustalenia na nich określonego salda dodatniego.

W oparciu o powyższą charakterystykę można wskazać następujące cechy cash poolingu rzeczywistego i wirtualnego:

* cash poolingu rzeczywisty, w tym przypadku są następujące cechy charakterystyczne:

* występują 2 kategorie rachunków bankowych: indywidualne rachunki bankowe każdej ze spółek biorących udział w cash poolingu (zazwyczaj ich rachunki bieżące) oraz rachunek zbiorczy,

* pomiędzy tymi rachunkami dochodzi do przelewów sald, tzn. faktycznych transferów środków pieniężnych,

* cash poolingu wirtualny ma następujące cechy szczególne:

* nie dochodzi do transferów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami indywidualnymi i rachunkiem zbiorczym,

* środki pieniężne cały czas pozostają na indywidualnych rachunkach bankowych,

* dochodzi jedynie do sumowanie sald na poszczególnych rachunkach indywidualnych.

Porównanie z mechanizmem płatności na rzecz

Porównując powyższe formy umowy cash poolingu z mechanizmem płatności na rzecz można wskazać następujące różnice:

* w przypadku "płatności na rzecz", Spółka Płynnościowa ma tylko jeden rachunek bankowy na daną walutę, na który są otrzymywane spłaty należności (wpływy) na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej; jest to więc tylko rachunek zbiorczy, brak jest rachunków indywidualnych; oznacza to, że nie występują rachunki indywidualne oraz nie występują przelewy bankowe między rachunkami indywidualnymi a rachunkiem zbiorczym; ta różnica powoduje, że mechanizm płatności na rzecz nie jest tożsamy z cash poolingiem rzeczywistym w formie przedstawionej wyżej,

* ze względu na to, że brak jest indywidualnych rachunków bankowych, nie dochodzi do sumowania sald na rachunkach indywidualnych; powoduje to, że mechanizm płatności na rzecz nie stanowi cash poolingu wirtualnego.

Podsumowując, mechanizm płatności na rzecz nie stanowi ani cash poolingu rzeczywistego ani cash poolingu wirtualnego. Jest to inna forma zarządzania płynnością.

Istota mechanizmu płatności na rzecz jest następująca:

* w przypadku "płatności na rzecz", Spółka Płynnościowa ma tylko jeden rachunek bankowy na daną walutę, na który są otrzymywane spłaty należności (wpływy) na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej; jest to więc rachunek zbiorczy,

* każda faktura wystawiana w walucie obcej przez Spółkę (jak również każdą inną spółkę z Grupy Kapitałowej, która uczestniczy w procesie płatności na rzecz) ma identyfikator Spółki, który wyłącznie jest jej dedykowany i jednoznacznie ją określa; w oparciu o przedmiotowy identyfikator następuje jednoznaczna identyfikacja płatności należnej Spółce; zastosowanie identyfikatora "indywidualizuje" należności Spółki, tzn. umożliwia ich identyfikację i przypisanie Spółce; mechanizm ten pełni więc funkcję analogiczną jak wpłata należności na rachunek indywidulany i następnie transfer salda rachunku indywidualnego na rachunek zbiorczy, co ma miejsce w przypadku cash poolingu rzeczywistego,

* wszystkie wpływy należne Spółki (jak i wypływy środków) są ujmowane na specjalnym, księgowym koncie rozrachunkowym; informacja o stanie tego konta rozrachunkowego będzie taka sama jak obecnie, gdyż jest to samo księgowe konto rozrachunkowe, na którym obecnie wykazywany jest stan rozliczeń z tytułu cash poolingu,

* co do zasady wpływy i wypływy na rzecz Spółki mają być odzwierciedlane na ww. specjalnym, księgowym koncie rozrachunkowym następnego dnia, po jego uznaniu (lub obciążeniu).

b. Jednoznaczne wskazanie między jakimi stronami zawarto umowę lub będzie zawarta Umowa

Umowa ramowa pt.: "Agreement on Participation Cash Management System" wraz z załącznikiem w postaci: "Supplementary Terms and Conditions for Participation in the Cash Management System" (tłumaczenie własne: "Umowa uczestnictwa w Systemie Zarządzania Płynnością" oraz "Uzupełniające warunki uczestnictwa w zarządzaniu płynnością), została zawarta między spółką prawa austriackiego T. GmbH a spółką P. sp. z o.o.

c. Czy w ramach tej umowy będzie funkcjonował bank, jeżeli tak to Organ wzywa o wskazanie w jakiej roli będzie działał bank

Spółka Płynnościowa zawarła umowy o prowadzenie rachunków bankowych z bankiem, z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii. Rola banku jest ograniczona do otwarcia określonych rachunków bankowych, na których są rejestrowane wpływy środków pieniężnych i ich wypływy. Bank pełni rolę agenta rozliczeniowego, który umożliwia wykonywanie zleceń płatniczych oraz rejestrację wpływów na rachunki bankowe. Bank także udostępnia elektroniczną platformę SWIFT, która pozwala na dokonywanie zleceń płatniczych przez Internet, oraz współpracuje z aplikacją o nazwie..., która pozwala na automatyczne i zdalne realizowanie zleceń płatniczych poprzez przekazywanie informacji kto jest beneficjentem płatności. Bank jednak nie jest bezpośrednio zaangażowany w dokonywanie "płatności na rzecz", gdyż bank nie wie, która ze spółek z grupy dokonuje danej płatności. Informacja która ze spółek z Grupy dokonuje płatności jest zawarta w systemie tm5, do którego dostęp ma Spółka Płynnościowa (pełen dostęp), Spółka (dostęp do własnych danych) oraz inne spółki z Grupy Kapitałowej (dostęp do własnych danych), uczestniczące w systemie płatności na rzecz.

d. Szczegółowe wskazanie roli Wnioskodawcy w umowie

Spółka posiada należności i zobowiązania handlowe walutowe wobec podmiotów niepowiązanych. Zobowiązania te są księgowane w systemie księgowym Spółki, następnie są eksportowane z systemu księgowego, wykorzystując funkcję eksportującą przelewy do pliku xml. Format xml eksportu przelewów jest ściśle zdefiniowany przez Bank. W okresie przejściowym w miejsce funkcji eksportującej przelewy z systemu księgowego, Spółka wykorzystuje manualne wprowadzanie zobowiązań do płatności bezpośrednio w systemie tm5.

Po wprowadzeniu przelewu do płatności w tm5, płatność jest akceptowana przez 2 uprawnione osoby ze Spółki bezpośrednio w tm5. Następnie uprawnieni pracownicy Spółki Płynnościowej wykonują dodatkowe sprawdzenia, uzupełniają dodatkowe parametry, akceptują przelew i wysyłają go do banku. Po przejściu pełnej ścieżki akceptacji i wysłaniu przelewu do banku płatność pojawia się na wyciągu księgowego konta rozrachunkowego nr 2539.

W zakresie otrzymywania spłat za należności handlowe w walutach obcych od spółek niepowiązanych, Spółka wystawia faktury sprzedaży, na których podaje dane bankowe oraz numer rachunku bankowego Spółki Płynnościowej. Klienci dokonują płatności na konto Spółki Płynnościowej. Numer faktur sprzedaży zawiera prefiks "323", który jest jednoznacznym identyfikatorem przypisanym do Spółki. Klienci dokonując płatności, w tytule operacji wskazują numer faktury, która jest regulowana. Dzięki zastosowaniu jednoznacznego identyfikatora na początku numeru faktury, wpływ jest przypisywany do księgowego konta rozrachunkowego nr 2539 dla Spółki.

Przepływy na księgowym koncie rozrachunkowym 2539 są widoczne w systemie tm5, spis transakcji może być eksportowany do pliku. Dodatkowo przepływy na koncie 2539 są udostępniane w formie dziennego wyciągu bankowego o formacie MT940, który jest importowany do systemu księgowego Spółki i księgowany na kontach księgowych.

e. Organ wzywa o wskazanie jakie rachunki posiada/będzie posiadał Wnioskodawca w związku z uczestnictwem w umowie szczegółowe wskazanie jakie czynności są/będą na nich wykonywane

Spółka wskazała, iż w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz nie będzie posiadała żadnego rachunku bankowego w tym sensie, że nie zawrze z jakimkolwiek bankiem umowy otwarcia rachunku bankowego.

Spółka w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz będzie korzystała z rachunku zbiorczego w EUR i z rachunku zbiorczego w USD, otwartego dla Spółki Płynnościowej.

f. Organ wzywa o wskazanie na jakiej zasadzie Wnioskodawca korzysta/będzie korzystał, z rachunków otwartych dla Spółki Płynnościowej, czy będzie zawarta pomiędzy tymi podmiotami jakakolwiek umowa o korzystanie z tych rachunków

Korzystanie to będzie polegało na tym, iż na fakturach wystawionych na swoich klientów Spółka będzie podawała numer rachunku bankowego zbiorczego otwartego dla Spółki Płynnościowej, w zależności od tego czy przelew ma być dokonany w EUR lub w USD.

Zlecając płatności na rzecz swoich dostawców (tzn. wierzycieli) Spółka będzie dokonywała płatności w ciężar rachunku zbiorczego otwartego dla Spółki Płynnościowej.

Szczegółowe korzystanie z rachunków otwartych dla Spółki Płynnościowej będzie obejmowało następujące czynności:

* Spółka posiada należności i zobowiązania handlowe w walutach obcych wobec podmiotów niepowiązanych.

* Zobowiązania są księgowane w systemie księgowym Spółki, następnie są eksportowane z systemu księgowego, wykorzystując funkcję eksportującą przelewy do pliku xml. Format xml eksportu przelewów jest ściśle zdefiniowany przez Bank. W okresie przejściowym w miejsce funkcji eksportującej przelewy z systemu księgowego, Spółka wykorzystuje manualne wprowadzanie zobowiązań do płatności bezpośrednio w systemie tm5.

* Po wprowadzeniu przelewu do płatności w tm5, płatność jest akceptowana przez 2 uprawnione osoby ze Spółki bezpośrednio w tm5. Następnie uprawnieni pracownicy Spółki Płynnościowej wykonują dodatkowe sprawdzenia, uzupełniają dodatkowe parametry, akceptują przelew i wysyłają go do banku. Po przejściu pełnej ścieżki akceptacji i wysłaniu przelewu do banku płatność pojawia się na wyciągu księgowego konta rozrachunkowego 2539.

* W zakresie otrzymywania spłat za należności handlowe walutowe od spółek niepowiązanych, Spółka wystawia faktury sprzedaży, na których podaje dane bankowe oraz numer rachunku bankowego Spółki Płynnościowej. Klienci dokonują płatności na konto Spółki Płynnościowej. Numer faktur sprzedaży zawiera prefiks "323", który jest jednoznacznym identyfikatorem przypisanym do Spółki. Klienci dokonując płatności, w tytule operacji wskazują numer faktury, która jest regulowana. Dzięki zastosowaniu jednoznacznego identyfikatora na początku numeru faktury, wpływ jest przypisywany do księgowego konta rozrachunkowego 2539 dla Spółki.

* Przepływy na księgowym koncie rozrachunkowym 2539 są widoczne w systemie tm5, spis transakcji może być eksportowany do pliku. Dodatkowo przepływy na koncie 2539 są udostępniane w formie dziennego wyciągu bankowego o formacie MT940, który jest importowany do systemu księgowego Spółki i księgowany na kontach księgowych.

g. Wskazanie roli i czynności wykonywanych na księgowym koncie rozrachunkowym Wnioskodawcy

Na danym Zbiorczym Rachunku bankowym, otwartym na imię Spółki Płynnościowej zachodzą takie operacje jak: wpływy środków pieniężnych w EUR lub USD, wypływy środków pieniężnych w tych walutach, rozliczenia walutowe pomiędzy kontami w różnych walutach. Każda z takich operacji jest oznaczona prefiksem przypisanym do danej spółki uczestniczącej w systemie płatności na rzecz. W przypadku Spółki (Wnioskodawcy) takim prefiksem jest 323.

W dalszej kolejności wykorzystywany jest system tm5, który jest użytkowym programem komputerowym, używanym do zarządzania płynnością. Program ten w oparciu o użyte prefiksy dokonuje identyfikacji poszczególnych operacji wskazanych wyżej i przypisuje je do poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej. Po przypisaniu tych operacji do Spółki są one ujmowane na księgowym koncie rozrachunkowym o numerze 2539. W przypadku Spółki pełny nr tego konta dla operacji w EUR to..., gdzie ciąg liczb 323 to identyfikacji Spółki. Wyciągi z tego konta rozrachunkowego są traktowane jako "wyciągi bankowe" i są używane do księgowania operacji w systemie księgowym Spółki.

h. Wskazanie roli Spółki Płynnościowej w umowie

Podstawową rolą Spółki Płynnościowej w związku z systemem płatności na rzecz jest zapewnienie, że czynności zachodzące na Rachunkach Zbiorczych w EUR i USD zostaną w sposób prawidłowy i bezzwłocznie ujęte na księgowym koncie rozrachunkowym nr 2539. Druga funkcja Spółki Płynnościowej polega na zapewnieniu, że zlecenia płatności zobowiązań poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej zostaną wykonane przez bank, w którym otwarte są Rachunki Zbiorcze. W tym celu, Spółka Płynnościowa zapewnia, aby informacje o zleceniach płatniczych były przekazywane do systemu tego banku.

Ponadto, Spółka Płynnościowa ma obowiązek zapewnić, aby płatności dokonywane w ciężar Rachunków Zbiorczych były dokonywane z poszanowaniem obowiązków nakładanych przez przepisy prawa bankowego oraz przepisy dotyczące czynności płatniczych, np. przepisy dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Rolą ekonomiczną Spółki Płynnościowej jest zapewnienie wystarczających środków pieniężnych na kontach zbiorczych w każdym momencie.

i. Wskazanie kraju rezydencji podatkowej Spółki Płynnościowej

Krajem rezydencji podatkowej spółki T GmbH, tzn. Spółki Płynnościowej, jest Austria.

j. Wskazanie jakie rachunki posiada/będzie posiadała Spółka Płynnościowa, wraz ze szczegółowym wskazaniem jakie czynności będą na nich wykonywane

Mówiąc ogólnie, poza czynnościami związanymi z płatnościami na rzecz, rolą Spółki Płynnościowej jest zapewnienie płynności finansowej dla Grupy Kapitałowej. Jednym z aspektów tej funkcji jest minimalizacja kosztów zewnętrznego finansowania oraz maksymalizacja korzyści wynikających z posiadania środków pieniężnych przez całą Grupę Kapitałową.

W takiej sytuacji, jeżeli zapotrzebowanie na środki pieniężne jest większe niż środki pieniężne aktualnie posiadane przez Grupę Kapitałową, Spółka Płynnościowa zaciąga pożyczki lub bierze kredyty w instytucjach finansowych. W sytuacji odwrotnej, kiedy wielkość posiadanych środków pieniężnych jest większa niż bieżące potrzeby Spółka ta lokuje nadwyżki. W obu przypadkach, pojawia się efekt skali ze względu na większy wolumen środków lub w wyniku scentralizowania negocjacji ze względu na eliminację kosztów administracyjnych, które pojawiłyby się, gdyby każda spółka powiązana negocjowała indywidualnie.

Co więcej, Spółka Płynnościowa przeprowadza czynności wymiany walut, w przypadku kiedy pojawia się zapotrzebowanie na lokalne waluty, które są pozyskiwane w wyniku zamiany walut międzynarodowych takich jak m.in. EUR lub USD.

Ponadto, Spółka Płynnościowa wykonuje transakcje służące minimalizacji ryzyka kursowego wynikającego z posiadania różnych walut, co naraża Grupę Kapitałową na ryzyko zmiany kursów walut.

Podsumowując, rachunki bankowe posiadane przez Spółkę Płynnościową są wykorzystywane przede wszystkim do czynności związanych z:

* zaciąganiem finansowania zewnętrznego lub lokowaniem nadwyżek płynności,

* wymianą walut,

* realizacją zabezpieczenia ryzyka kursowego, a także,

* z realizacją płatności na rzecz.

k. Wskazanie czy uczestnikami umowy będą inne spółki z grupy, w przypadku ich uczestnictwa organ wzywa o wskazanie krajów ich rezydencji, wskazanie rachunków jakie posiadają/lub będą posiadały ww. podmioty oraz czynności jakie będą na nich wykonywały

Uczestnikami systemu płatności na rzecz są następujące podmioty:

1. Spółka Płynnościowa: generalnie, spółka ta występuje jako podmiot zarządzający tym systemem, wykonujący czynności wskazane w odpowiedzi na pytanie "h"; jednak, spółka ta może także posiadać nadwyżki środków pieniężnych, głównie w EUR lub USD, które są trzymane na Rachunkach Zbiorczych,

2. Spółka (tzn. Wnioskodawca),

3. Inne spółki z Grupy Kapitałowej.

Poza dwoma pierwszymi spółkami, w systemie płatności na rzecz mogą uczestniczyć jeszcze podmioty z innych krajów.

W związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz, wszystkie podmioty - wg wiedzy Spółki - nie będą dysponowały indywidualnymi walutowymi rachunkami bankowymi. Ich należności będą spłacane na rachunki Zbiorcze oraz płatności będą dokonywane w ciężar Rachunków Zbiorczych.

I. Szczegółowe opisanie jak będzie funkcjonowała umowa każdego dnia, czy będzie dochodziło do zerowania sald uczestników umowy, Organ wzywa o dokładne opisanie transakcji dokonywanych w ramach umowy

Dzienne funkcjonowanie systemu płatności na rzecz

Na danym Zbiorczym Rachunku bankowym, otwartym na imię Spółki Płynnościowej danego dnia mogą co do zasady zachodzić następujące operacje:

* wpływy środków pieniężnych w danej walucie, wynikające ze spłaty należności handlowych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej,

* wypływy środków pieniężnych w tych walutach, wynikające z realizacji zleceń płatniczych składanych przez spółki z Grupy Kapitałowej, celem spłaty ich zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą,

* rozliczenia transakcji walutowych, dokonywane pomiędzy kontami prowadzonymi dla różnych walut; np.: w wyniku zamiany określonej kwoty PLN na EUR, następuje wpływ środków pieniężnych na Rachunek Zbiorczy prowadzony dla EUR.

W dalszej kolejności wykorzystywany jest system tm5, który jest użytkowym programem komputerowym, używanym do zarządzania płynnością. Program ten w oparciu o użyte prefiksy dokonuje identyfikacji poszczególnych operacji wskazanych wyżej i przypisuje je do poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej. Po przypisaniu tych operacji do Spółki są one ujmowane na koncie księgowym o numerze 2539. W przypadku Spółki pełny nr tego konta dla operacji w EUR to:.., gdzie ciąg cyfr 323 identyfikuje Spółkę.

Wyciągi z tego księgowego konta rozrachunkowego są traktowane jako "wyciągi bankowe" i są używane do księgowania operacji w systemie księgowym Spółki (tzn. w księgach handlowych Spółki).

Kwestia zerowania sald

Jak zostało to opisane w odpowiedzi na pytanie "a", system płatności na rzecz opiera się tylko na rachunkach zbiorczych, po jednym rachunku bankowym na każdą walutę. W systemie tym nie występują rachunki indywidualne. W związku z powyższym nie występuje zjawisko zerowania sald, tak jak w przypadku cash poolingu rzeczywistego, gdzie niezbędne jest występowanie indywidualnych rachunków bankowych oraz rachunku zbiorczego.

m. Czy na początku następnego dnia będą dokonywane transfery zwrotne,

Ze względu na niewystępowanie rachunków indywidualnych oraz brak zerowania sald na koniec danego dnia, na początku dnia następnego nie są dokonywane transfery zwrotne środków pieniężnych.

n. Organ wzywa o jednoznaczne wskazanie czy transfery środków będą dokonywane pod tytułem zwrotnym, czy będzie dochodziło do trwałego przeniesienia środków finansowych na inny podmiot, czy będą to definitywne przysporzenia Uczestników umowy, w tym Spółki Płynnościowej

Odpowiadając na powyższe pytanie Spółka wyjaśniła:

* w odpowiedzi na pytanie "g" wyżej, Spółka wskazała, iż spłata jej należności handlowych na Rachunek Zbiorczy jest identyfikowana przez system tm5, który jest użytkowym programem komputerowym, używanym do zarządzania płynnością,

* program ten w oparciu o użyte na fakturach poszczególnych spółek prefiksy dokonuje identyfikacji poszczególnych spłat należności i przypisuje je do poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej,

* po przypisaniu spłat należności do Spółki są one ujmowane na księgowym koncie rozrachunkowym o numerze 2539; w przypadku Spółki pełny numer tego konta dla operacji w EUR to:..,

* wyciągi z tego konta rozrachunkowego mają treść i znaczenie analogiczne do wyciągów bankowych i są podstawą do księgowania operacji gospodarczych w księgach handlowych Spółki, tak samo jak wyciągi bankowe,

* w przypadku, kiedy saldo wynikające z wyciągu z konta nr 2539 jest dodatnie, Spółka jest uprawniona do otrzymywania odsetek; w przypadku kiedy to saldo jest ujemne, Spółka jest obowiązana do zapłaty odsetek,

* w przypadku kiedy saldo wynikające z wyciągu z konta nr 2539 jest dodatnie, Spółka ma pełne prawo do korzystania z tych środków pieniężnych tak jakby to były środki pieniężne wykazane na jej indywidulanym rachunku bankowym; w przypadku kiedy to saldo jest ujemne, Spółka ma prawo do korzystania z finansowania udostępnionego przez inne spółki z Grupy Kapitałowej uczestniczące w systemie płatności na rzecz, które wynika z tego, że inne spółki z Grupy Kapitałowej mają dodatnie salda środków pieniężnych,

* powyższe wyjaśnienia wskazują, iż system płatności na rzecz działa analogicznie do cash poolingu rzeczywistego, gdyż pozwala na zgromadzenie środków pieniężnych należących do spółek z Grupy Kapitałowej na jednym rachunku bankowym,

* system płatności na rzecz jako rodzaj usługi finansowej wykonywanej przez Spółkę Płynnościową na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej nie służy do tego, aby dokonywać jakichkolwiek trwałych przysporzeń majątkowych w odniesieniu do należności i zobowiązań podmiotów uczestniczących; jak wyżej wskazano, spłaty należności handlowych Spółki są jej przypisywane i może ona korzystać ze środków spłaconych przez jej klientów jak ze swoich własnych środków pieniężnych.

W związku z rozpoczęciem stosowania mechanizmu "płatności na rzecz" Spółka otrzymała od Spółki Płynnościowej pismo z potwierdzeniem możliwości korzystania z mechanizmu płatności na rzecz, wraz z opisem mechanizmu płatności na rzecz. W jednym z punktów zawartych w tym piśmie jest informacja, iż środki pieniężne wykazane na księgowym koncie rozrachunkowym nr 2539, a zgromadzone na Zbiorczym Rachunku bankowym stanowią własność Spółki (Wnioskodawcy) i Spółka zachowuje pełne prawo dysponowania tymi środkami, tak jak byłyby przechowywane na jej indywidualnym rachunku bankowym.

Ponadto, sam fakt transferu środków pieniężnych na rachunek bankowy otwarty na imię innego podmiotu nie oznacza, iż następuje transfer własności tych środków pieniężnych. Podobne stanowisko można znaleźć w praktyce organów podatkowych, czego przykładem jest interpretacja o nr IBPBII/1/436-152/13/MCZ). Interpretacja ta co prawda została wydana na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, niemniej jednak jej istota ma także odniesienie do przypadku rozpatrywanego w niniejszym piśmie.

W interpretacji tej organ podatkowy zgodził się, że posiadanie wspólnego rachunku bankowego nie przesądza o własności znajdujących się na nim środków pieniężnych. Jedynie zawarcie umowy darowizny i/lub faktyczne przekazanie środków finansowych przez żonę na rzecz męża wiązałoby się z koniecznością dokonania - dla celów zachowania zwolnienia z podatku - zgłoszenia do urzędu skarbowego. Tak długo jak taka umowa nie zostanie zawarta lub nie dojdzie do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, brak jest podstaw do zastosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, tylko z tego powodu, że jedna ze stron dokonała przelewu bankowego na wspólny rachunek bankowy otwarty dla dwóch osób fizycznych.

o. W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 3, Organ wzywa o jednoznaczne wskazanie czy dokonywanie spłat należności w formie płatności na rzecz, oraz dokonywanie zapłaty zobowiązań oraz innych transferów, będzie dokonywane pod tytułem zwrotnym, czy też będą to definitywne przysporzenia uczestników lub Wnioskodawcy lub Spółki Płynnościowej, Organ wzywa o precyzyjne opisanie powstawania spłat należności i dokonywania zapłaty

Spółka wyjaśniła, iż dokonywanie spłat jej należności w ramach systemu płatności na rzecz będzie skutkować przypisaniem jej tych należności na księgowym koncie rozrachunkowym nr 2539. Jak wyżej wskazano konto to dokumentuje stan środków pieniężnych, analogicznie do wyciągu z rachunku bankowego. W efekcie, Spółka będzie miała pełne prawo dysponowania środkami pieniężnymi wynikającymi ze spłaty jej należności handlowych.

Powyższe prowadzi do wniosku, że chociaż należności handlowe będą spłacane na rachunek bankowy otwarty na imię Spółki Płynnościowej, to Spółka (tzn. Wnioskodawca) będzie cały czas pozostawała ich właścicielem.

W przypadku dokonywania zapłaty zobowiązań handlowych Spółki, spłata tych zobowiązań będzie dokonywana albo z wykorzystaniem jej środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Zbiorczych (pochodzących co do zasady ze spieniężenia jej należności handlowych, co będzie udokumentowanych w formie sald na rachunku nr 2539). Bądź, w przypadku kiedy Spółka nie będzie miała własnych środków pieniężnych, spłata jej zobowiązań będzie dokonywana ze środków pieniężnych innych spółek z Grupy Kapitałowej, które biorą udział w systemie płatności na rzecz, i które w danym dniu posiadają nadwyżki środków pieniężnych. W tym drugim przypadku po stronie Spółki powstanie saldo ujemne na rachunku nr 2539, co będzie skutkowało naliczaniem odsetek, płatnych na rzecz spółek posiadających dodatnie stany środków pieniężnych.

Podsumowując, w żadnym z dwóch wyżej przedstawionych przypadków nie będzie dochodziło do powstania żadnych trwałych przysporzeń majątkowych, czy to na rzecz Spółki Płynnościowej, czy też na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej, gdyż:

* środki pieniężne pochodzące ze spłaty należności będą przypisywane Spółce i ona będzie miała prawo dysponowania tymi środkami na cele własnej działalności gospodarczej,

* w przypadku zapłaty zobowiązań handlowych Spółki, Spółka będzie korzystała z własnych środków pieniężnych lub ze środków pieniężnych innych spółek, ale w tym ostatnim przypadku po stronie spółki powstanie zobowiązanie do zwrotu środków pieniężnych udostępnionych przez inne spółki z Grupy Kapitałowej.

p. Wyjaśnienie czy w ramach Umowy Wnioskodawca otrzymuje/będzie otrzymywała odsetki, płaci/będzie płacił odsetki

Co do zasady, Wnioskodawca będzie otrzymywać odsetki w przypadku kiedy saldo środków pieniężnych należnych Spółce będzie dodatnie.

W przypadku, kiedy saldo środków pieniężnych będzie ujemne, Spółka będzie obowiązana do zapłaty odsetek.

q. Organ wzywa o szczegółowe wyjaśnienie mechanizm powstawania odsetek debetowych/kredytowych

Odsetki są ustalane wg następujących zasad:

* dla sald ujemnych; jako stopy bazowe są stosowane 1 miesięczne stopy referencyjne EURIBOR lub LIBOR, które są aktualizowane co 3 miesiące,

* do tych stóp referencyjnych jest dodawana marża (spread) w wysokości analogicznej do marży pobieranej od instrumentów dłużnych, emitowanych przez podmioty o ratingu kredytowym wynoszącym Ba2 (Ba2 to rating kredytowy przyznany grupie T),

* dla sald dodatnich, odsetki są ustalana jako suma stopy referencyjnej dla depozytów międzybankowych dla danej waluty wraz z marżą.

r. Komu przysługują odsetki od sald ujemnych

Odsetki od sald ujemnych przysługują tym spółkom, które na koniec danego dnia mają dodatnie stany środków pieniężnych.

Spółka po zakończeniu każdego miesiąca otrzymuje dokument pt. "Percentage of Deposit Contribution to Cash Pool (March 2019)". Na postawie tego dokumentu Spółka otrzymuje następujące dane:

* które spółki z Grupy Kapitałowej miały dodatnie salda na koniec danego dnia,

* jaki był procent udziału salda dodatniego każdej ze spółek na koniec dnia,

* jednocześnie Spółka wie jakie było jej zadłużenie na koniec każdego dnia, oraz jaki był koszt odsetkowy dzienny z tytułu tego zadłużenia.

Na podstawie wyżej wskazanych danych Spółka jest w stanie wyliczyć kwoty odsetek przypadające każdej ze Spółek, posiadającej dodatnie salda, w każdym miesiącu. Powyższe dane Spółka otrzymywała w przeszłości, kiedy w odniesieniu do walut EUR i USD miał zastosowanie cash pooling rzeczywisty. Także w odniesieniu do systemu płatności na rzecz Spółka będzie otrzymywała analogiczny dokument.

s. Jeśli odsetki będą wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz innych spółek z grupy, Organ wzywa w opisie stanu faktycznego wskazanie/zdarzenia przyszłego czy spółki te będą: podatnikami w stosunku do otrzymanych kwot, tj. w stosunku do otrzymanych odsetek nie są nie będą jedynie podmiotami pośredniczącymi/lecz uzyskującymi trwałe przysporzenie majątkowe, jako rezydencji innych krajów i odbiorcy wypłacanych odsetek spełniają będą spełniać warunki do uznania ich za rzeczywistych właścicieli przedmiotowych należności, w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie "r", odsetki od sald ujemnych przysługują tym spółkom, które na koniec danego dnia mają dodatnie stany środków pieniężnych. Te spółki są uważane za właścicieli kapitału, który Spółce jest udostępniany do czasowego korzystania. Przed wdrożeniem systemu zarządzania płynnością finansową (cash pooling), w roku 2015 Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowych m.in. w zakresie rozliczania odsetek płaconych w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu. W szczególności, wątpliwości Spółki wzbudzała kwestia który podmiot powinien być traktowany jako rzeczywisty właściciel wypłacanych odsetek: czy ma to być cash pool leader, tzn. spółka zarządzająca systemem cash poolingu, czy też spółki z grupy kapitałowej, które transferują dodatnie salda na rachunek konsolidacyjny. W tym zakresie Spółka otrzymała dwie interpretacje:

* Interpretacja nr IBPB-1-3/4510-337/15/MO, z dnia 7 października 2015 r. dotycząca płatności odsetek, w sytuacji kiedy salda dodatnie na rachunek konsolidacyjnych, przekazują spółki z siedzibą w Japonii i w USA,

* Interpretacja nr IBPB-1-3/4510-336/15/MO, z dnia 7 października 2015 r. dotycząca płatności odsetek, w sytuacji kiedy salda dodatnie na rachunek konsolidacyjnych, przekazują spółki z siedzibą w krajach Unii Europejskiej.

W obu przypadkach organ podatkowy stanął na stanowisku, iż rzeczywistym właścicielem powinien być podmiot będący właścicielem sald dodatnich przekazywanych na rachunek konsolidujący, innymi słowy podmiot przekazujący własny kapitał w formie środków pieniężnych na rachunek konsolidacyjny. W wyniku otrzymania wyżej wymienionych interpretacji, Spółka uznała, że cash pool leader, tzn. spółka zarządzająca płynnością co do zasady nie jest beneficjentem odsetek płaconych w związku z udostępnieniem Spółce środków pieniężnych zerujących saldo ujemne na jej rachunku bankowym. Beneficjentem odsetek powinny być spółki które kontrybuują na rachunek konsolidacyjny salda dodatnie, tzn. spółki będące właścicielami kapitału, przekazanego na rachunek konsolidacyjny.

Podsumowując, ze względu na daleko idące podobieństwa między cash poolingiem rzeczywistym, dla EUR i USD stosowanym do marca 2019 r. oraz systemem płatności na rzecz, w szczególności w zakresie konsolidacji środków pieniężnych na jednym rachunku bankowym, Spółka stoi na stanowisku, iż zapatrywanie wyrażone w wyżej wskazanych interpretacjach, iż to właściciele dodatnich stanów środków pieniężnych powinni być traktowani jako rzeczywiści właściciele odsetek jest zadane także w odniesieniu do odsetek wypłacanych w ramach systemu płatności na rzecz. Ponadto, w oświadczeniach składanych przez spółki z Grupy Kapitałowej, z siedzibą w krajach UE, na podstawie art. 26 ust. 1f ustawy o p.d.o.p., jest zapis, iż z tytułu odsetek płaconych przez spółkę PT PL Spółki te podlegają podatkowi dochodowemu w krajach ich siedziby.

t. Czy Wnioskodawca posiada/będzie posiadał certyfikat rezydencji podatkowej innych spółek z grupy, którym są/będą wypłacane odsetki

Tak, co do zasady Wnioskodawca posiada certyfikaty rezydencji podatkowej spółek z Grupy Kapitałowej biorących udział w systemie płatności na rzecz. W rzadkich sytuacjach zdarza się, że posiadany certyfikat rezydencji podatkowej stracił ważność ze względu na upływ czasu i jednocześnie Spółce nie udaje się pozyskać nowego certyfikatu rezydencji podatkowej.

W tym ostatnim przypadku Spółka pobiera podatek u źródła wg stawki podstawowej wynoszącej 20% płatności brutto odsetek.

u. Wskazanie czy wypłaty należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na rzecz tego samego podatnika w roku podatkowym obowiązującym u Wnioskodawcy przekroczą czy nie przekroczą łącznie kwoty 2 000 000 zł.

W roku podatkowym zakończonym 31 marca 2019 r. nie było przypadku, aby płatności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. na rzecz tego samego podatnika przekroczyły kwotę 2 min PLN. Nie było także takiego przypadku we wcześniejszych latach podatkowych. W bieżącym roku podatkowym może zaistnieć sytuacja kiedy płatności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. na rzecz tego samego podatnika przekroczą kwotę 2 min PLN, w przypadku gdyby jedyny udziałowiec Spółki podjął decyzję o wypłacie dywidendy. Wówczas płatności w bieżącym roku podatkowym na rzecz tego udziałowca mogą przekroczyć 2 min PLN. Co do płatności na rzecz innych podmiotów, jest bardzo mało prawdopodobne, aby płatności na ich rzecz z tytułów wyżej wskazanych przekroczyły kwotę 2 mln PLN.

v. Czy wnioskodawca dochowa należytej staranności o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.,

Tak, Spółka dochowuje należytej staranności przy ocenie czy podmioty zagraniczne otrzymujące płatności podlegające WHT w Polsce są ich rzeczywistymi właścicielami.

W szczególności, Spółka dokonała analizy dwóch poniższych definicji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:

29.

rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

a.

otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

b.

nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

c.

prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio:

24a ust. 18.

Przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

1.

zarejestrowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

2.

zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

3.

istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;

4.

zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;

5.

zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

W oparciu o powyższe przepisy Spółka ustaliła kryteria oceny czy dany podmiot zagranicznych może zostać uznany za rzeczywistego właściciela. W odniesieniu do odsetek te kryteria obejmują następujące okoliczności:

* Czy dany podmiot jest właścicielem kapitału, z którego korzysta Spółka,

* Czy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

Kryteria należytej staranności przy ocenie czy podmiot zagraniczny jest rzeczywistym właścicielem wynikają z dwóch powołanych niżej przepisów ustawy o CIT.

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie "r", dla oceny czy dany podmiot jest właścicielem kapitału, Spółka po zakończeniu każdego miesiąca otrzymuje dokument pt. "Percentage of Deposit Contribution to Cash Pool (March 2019)". Na postawie tego dokumentu Spółka otrzymuje następujące dane:

* które spółki z Grupy Kapitałowej miały dodatnie salda na koniec danego dnia,

* jaki był procent udziału salda dodatniego każdej ze spółek na koniec dnia,

* jednocześnie Spółka wie jakie było jej zadłużenie na koniec każdego dnia oraz jaki był koszt odsetkowy dzienny z tytułu tego zadłużenia.

Na podstawie wyżej wskazanych danych Spółka jest w stanie wyliczyć kwoty odsetek przypadające każdej ze Spółek za dany miesiąc.

Dla oceny czy dany podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, Spółka jest w trakcie zbierania danych finansowych4, które pozwolą na potwierdzenie, czy podmiot otrzymujący odsetki:

* Ma lokal,

* Ma zarząd

* Ma audytora,

* Ma pracowników

* Ma aktywa.

Potwierdzenie powyższych okoliczności powinno dać wystarczającą podstawę do twierdzenia, że dany podmiot samodzielnie wykonuje swoje funkcje gospodarcze, przy wykorzystaniu zasobów własnych.

Podsumowując, przez zebranie danych i dokumentów potwierdzających, że dany podmiot jest właścicielem kapitału oraz wykonuje samodzielnie funkcje gospodarczej, Spółka stoi na stanowisku, że dochowa należytej staranności przy ocenie czy dany podmiot otrzymujący odsetki jest ich rzeczywistym właścicielem.

w. w odniesieniu do pytania oznaczonego we Wniosku nr 5, organ wzywa o szczegółowe wyjaśnienie w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, czy zostały spełnione wszystkie warunki do skorzystania ze zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 ustawy o p.d.o.p., w sytuacji wypłaty odsetek na rzecz uczestników; Organ wzywa o jednoznaczne wskazanie w opisie stanu faktycznego, czy warunki o których mowa w art. 21 ust. 3 do ust. 9, zostaną spełnione w odniesieniu do wszystkich spółek, którym wypłacane są odsetki,

Są to następujące warunki:

* Warunek wynikający z art. 21 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o p.d.o.p., jest spełniony, gdyż Spółka, jako wypłacający, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* Warunek wynikający z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o p.d.o.p. jest spełniony, gdyż w odniesieniu do spółek z Grupy Kapitałowej, mających siedzibę w innych niż Polska krajach UE, są one spółkami podlegającymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

* Jest spełniony warunek wynikający z art. 21 ust. 4 pkt 4 ustawy o p.d.o.p., gdyż rzeczywistym właścicielem odsetek jest spółka mająca siedzibę w innym kraju UE, która jest właścicielem kapitału, z którego korzystała Spółka. Ponadto, Spółka podejmuje działa mające na celu dochowanie należytej staranności przy ocenie czy spółka otrzymująca odsetki jest ich rzeczywistym właścicielem, wskazane w odpowiedzi na pytanie "v",

* Jest spełniony warunek wynikający z art. 21 ust. 3a ustawy o p.d.o.p." gdyż spółki z Grupy Kapitałowej mające siedzibę w innych krajach UE są w stosunku do Spółki spółkami siostrami, gdyż ten sam udziałowiec, będący spółką z siedzibą na terenie jednego z krajów UE (tzn. W. Brytanii), podlegający opodatkowaniu od całości swoich dochodów w jednym z krajów UE, ma udział w kapitale każdej ze spółek siostrzanych (w tym także Spółki) przekraczający 25% praw głosu. W większości przypadku udział, jaki posiada spółka matka w kapitale spółek siostrzanych wynosi 100% lub prawie 100%,

* Jest spełniony warunek wynikający z art. 21 ust. 3b ustawy o p.d.o.p., gdyż udziały/akcje są posiadane przez spółkę matkę na podstawie tytułu własności,

* Jest spełniony warunek wynikający z art. 21 ust. 3c ustawy o p.d.o.p., gdyż żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,

* Jest spełniony warunek wynikający z art. 21 ust. 4 ustawy o p.d.o.p., gdyż spółka matka posiada udziały w spółkach córkach przez okres przekraczający 2 lata.

Jednocześnie nie występują okoliczności wykluczające zastosowanie zwolnienia od podatku u źródła w zakresie odsetek, w szczególności:

* nie występują okoliczności wskazane w art. 21 ust. 6 ustawy o p.d.o.p., gdyż:

* wypłacane odsetki nie stanowią przychodu z podziału zysku lub spłaty kapitału spółki wypłacającej odsetki, tzn. Wnioskodawcy,

* wypłacane odsetek nie są przychodem z wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach Spółki,

* wypłacane odsetki nie są przychodem z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika,

* wypłacane odsetki nie są przychodem z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności, ani z wierzytelności której spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania należności.

* Nie zachodzą także okoliczności wynikające z art. 21 ust. 7 ustawy o p.d.o.p., gdyż wielkość odsetek jest ustalona wg zasad rynkowych, w sposób wskazany w odpowiedzi na pytanie "q",

* Nie zachodzi także okoliczność wynikająca z art. 21 ust. 9 ustawy o p.d.o.p., gdyż Spółka jako podmiot wypłacający odsetki ma formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie formę spółki komandytowo-akcyjnej.

x. Czy wnioskodawca jest w posiadaniu oświadczeń/dokumentów o których mowa w art. 26 ust. 1c i 1f ustawy o p.d.o.p.,

Spółka posiada oświadczenia o których mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o p.d.o.p. Co do art. 26 ust. 1c ustawy o p.d.o.p., to posiada certyfikaty rezydencji podatkowej spółek z siedzibą w innych niż Polska krajach UE, które otrzymują od Spółki płatności odsetkowe. Co do oświadczeń, to spółka posiada:

* oświadczenie spółki matki dotyczące tego w jakich spółkach z siedzibą w innych krajach UE posiada ona udziały, jaka jest wielkość udziałów w kapitale poszczególnych spółek, oraz od kiedy te udziały posiada,

* oświadczenia spółek otrzymujących płatności odsetkowe, m.in. dotyczące: podleganiu podatkowi dochodowemu w kraju siedziby od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, niekorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, podleganiu z tytułu odsetek płaconych przez Spółkę podatkowi dochodowemu w kraju siedziby.

y. Wyjaśnienie o jakich wydatkach na zakup towarów i usług mowa w treści pytania oznaczonego nr 1, co oznacza, że Spółka Płynnościowa będzie dokonywała płatności na rzecz, Organ wzywa o precyzyjne opisanie tego mechanizmu płatności,

W treści pytania oznaczonego numerem 1 mowa jest o wydatkach na zakup towarów i usług związanych z działalnością operacyjną Spółki. W szczególności, chodzi o zakupy urządzeń na projekty, realizowane przez Spółkę (przedmiotem działalności Spółki jest realizacja projektów zakresie automatyki przemysłowej), przykładowo, sterowniki PLC, szafy sterownicze, pulpity, kable i inne urządzenia i materiały. Chodzi także o zakup usług od podwykonawców, np.: usługi montażowe, usługi elektryczne. W niektórych przypadkach płatności za te usługi będą dokonywane z Rachunku Zbiorczego prowadzonego przez Spółkę Płynnościową, tzn. w takiej sytuacji kiedy faktury przez dostawców będą w EUR lub w USD. Zapłata za ww. zakupy nie będzie więc dokonywana z rachunku bankowego otwartego na imię Spółki, ale z rachunku Bankowego Zbiorczego otwartego na imię Spółki Płynnościowej.

Mechanizm płatności na rzecz polega na tym, że płatność za dostawy urządzeń wykonywane na rzecz Spółki są dokonywane z Rachunku Zbiorczego.

Sformułowanie "na rzecz" oznacza, że przedmiotowe płatności wywołują skutki w sferze prawnej spółki będącej właścicielem danej należności lub obciążonej zobowiązaniem, a nie w sferze prawnej Spółki Płynnościowej, która jest odpowiedzialna za zarządzanie przedmiotowym procesem.

W przypadku płatności na rzecz, dokonanie jej na zlecenie Spółki w ciężar Rachunku Zbiorczego powoduje wygaśnięcie zobowiązania Spółki i jednocześnie zmniejszenie stanu należących do niej środków pieniężnych, przechowywanych na Rachunku Zbiorczym. W tym przypadku dla dokonania płatności zobowiązań handlowych są wykorzystywane własne środki pieniężne Spółki lub Spółka korzysta z finansowania udzielonego przez spółki mające dodatnie stany środków pieniężnych.

W przypadku "wpływu na rzecz" oznacza, że spieniężona zostaje należność Spółki, przez co wygasa ona, przekształcając się w środki pieniężne Spółki przechowywane na Rachunku Zbiorczym.

Z. Czy pomiędzy podmiotami występują/będą występowały powiązania, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p.,

Zgodnie z art. 11a. 1. Ustawy o p.d.o.p., Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

4.

podmiotach powiązanych - oznacza to:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

* ten sam inny podmiot lub

* małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej-spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

System płatności na rzecz jest wdrożony w Grupie Kapitałowej, gdzie spółką matką jest spółka z siedzibą w W. Brytanii T. Pozostałe spółki w Grupie Kapitałowej w większości przypadków są spółkami córkami, gdzie spółka matka posiada 100% udziałów lub prawie 100%.

Z punktu widzenia przedmiotowego przepisu, w analizowanej sytuacji zachodzi przypadek opisany w punkcie art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. b, tzn. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku od towarów i usług:

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym odsetki otrzymane przez Spółkę w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych podlegają regulacji Ustawy o podatku od towarów i usług tj. czy pojawia się obowiązek ujęcia tych odsetek w podstawie opodatkowania podatkiem VAT po stronie Spółki?

2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym odsetki płacone przez Spółkę w ramach systemu płatności na rzecz i Rachunków Zbiorczych podlegają regulacji Ustawy o podatku od towarów i usług tj. czy pojawia się obowiązek ujęcia tych odsetek w podstawie opodatkowania podatkiem VAT po stronie Spółki?

3. Czy otrzymywane i płacone przez Spółkę w ramach systemu płatności na rzecz powinny być wyłączone z kalkulacji proporcji sprzedaży VAT, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stanowisko co do VAT w zakresie pytania nr 1

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym odsetki otrzymane przez Spółkę w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych nie podlegają regulacji Ustawy o podatku od towarów i usług tj. nie pojawia się obowiązek ujęcia tych odsetek w podstawie opodatkowania podatkiem VAT po stronie Spółki.

Stanowisko co do VAT w zakresie pytania nr 2

Wg Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym odsetki płacone przez Spółkę w ramach systemu płatności na rzecz i Rachunków Zbiorczych podlegają regulacji Ustawy o podatku od towarów i usług jako import usługi finansowej, zwolnionej z VAT.

Stanowisko co do VAT w zakresie pytania nr 3

W opinii Spółki, otrzymywane i płacone przez Spółkę w ramach systemu płatności na rzecz powinny być wyłączone z kalkulacji proporcji struktury sprzedaży VAT, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska do pytania nr 1 w zakresie VAT

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym odsetki otrzymane przez Spółkę w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych nie podlegają regulacji Ustawy o podatku od towarów i usług tj. nie pojawia się obowiązek ujęcia tych odsetek w podstawie opodatkowania podatkiem VAT po stronie Spółki.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka może mieć do czynienia ze zdarzeniem gospodarczym polegającym na otrzymaniu odsetek (naliczonych i należnych Spółce ustalonych według zasad rynkowych) od salda dodatniego na specjalnym, księgowym koncie rozrachunkowym, w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych. Istnienie takiego salda dodatniego będzie oznaczało, iż na danym Rachunku Zbiorczym Spółka posiada własne środki pieniężne.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, usługa oznacza świadczenie podatnika na rzecz określonego kontrahenta (odbiorcy usługi), które jednocześnie nie stanowi dostawy towarów. Pomimo tak szerokiej definicji pojęcia usługa, nie każda czynność wykonywana w sferze stosunków cywilnych i gospodarczych może zostać uznana za świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT.

Zgodnie z przyjętą doktryną, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT spełnione muszą być przy tym łącznie następujące warunki:

1. Wierzyciel/Nabywca jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, w wykonaniu którego usługa jest świadczona,

2.

świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie),

3.

musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Tym samym, dla oceny konsekwencji podatkowych opisanego wyżej zdarzenia gospodarczego na gruncie podatku VAT, kluczowe jest ustalenie, czy odsetki - jakie otrzymywała będzie Spółka - stanowić będą wynagrodzenie za jakiekolwiek usługi świadczone przez nią na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej.

W związku z powyższym należy wskazać, iż:

1. Spółka nie będzie się zobowiązywała wobec którejkolwiek ze spółek, że zapewni lub udostępni jej określone kwoty pieniężne;

2. dla Spółki nie będzie w żaden sposób możliwe zidentyfikowanie tej spółki z Grupy Kapitałowej, która w danym momencie wykorzystuje środki finansowe pochodzące od Spółki, jako że to Spółka Płynnościowa w sposób automatyczny dokonywała będzie księgowań i rozliczeń środków pieniężnych na specjalne, księgowe konta rozliczeniowe, pokazujące jaki jest stan środków pieniężnych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej dopiero na koniec dnia lub na początku roboczego dnia następnego,

3. Spółka nie otrzymuje z tytułu operacji opisanych w przedstawionym stanie faktycznym wynagrodzenia, otrzymuje jedynie odsetki od środków zgromadzonych na poszczególnych Rachunkach Zbiorczych, których saldo jest pokazane na specjalnym, księgowym rachunku rozliczeniowym; istota otrzymywanych odsetek jest zbliżona do odsetek otrzymywanych przez podmiotu posiadające nadwyżki gotówki zgromadzone na rachunkach bieżących lub depozytowych.

Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne przedmiotowego systemu płatności na rzecz i Rachunków Zbiorczych, czynności wykonywane przez Spółkę, nie stanowią odrębnego świadczenia przez Spółkę usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji odsetki otrzymane przez Spółkę w związku z jej uczestnictwem w Systemie, nie powinny zdaniem Spółki stanowić wynagrodzenia z tytułu jakichkolwiek świadczeń i z tego powodu nie powinny być ujmowane w podstawie opodatkowania Spółki na gruncie ustawy VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Potwierdzeniem tego może być interpretacja o nr IPPP1-443-2166/08-2/AK, gdzie stwierdzono:

"Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Powiat uzyskuje odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż podstawowe znaczenie w przedmiotowej sprawie ma fakt, iż w roli usługodawcy występuje bank, a nie Wnioskodawca. Podatnik poprzez samą czynność wniesienia środków pieniężnych na rachunek bankowy, nie świadczy usługi lecz sam korzysta z usługi instytucji finansowej. W rezultacie to bank w ramach świadczonych usług wypłaca odsetki".

Pytanie nr 2

Wg Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym odsetki płacone przez Spółkę w ramach systemu płatności na rzecz i Rachunków Zbiorczych podlegają regulacji Ustawy o podatku od towarów i usług jako import usługi finansowej, zwolnionej z VAT.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka może mieć do czynienia ze zdarzeniem gospodarczym polegającym na zapłacie na rzecz pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej odsetek (naliczonych i należnych od Spółki ustalonych według zasad rynkowych) od salda ujemnego na jej specjalnym, księgowym koncie rozliczeniowym, które to saldo oznacza, iż korzysta ona z finansowania udostępnionego przez inne spółki z grupy Kapitałowej, udostępnionego za pośrednictwem Rachunku Zbiorczego przez Spółkę Płynnościową.

Zdaniem Spółki odsetki płacone w ramach systemu płatności na rzecz będą podlegać regulacji Ustawy o podatku od towarów i usług tj. pojawi się obowiązek ujęcia tych odsetek w rejestrze VAT jako importu usług po stronie Spółki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwalnia się od podatku VAT m.in. usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Należy podkreślić, iż Spółka Płynnościowa jest podmiotem wyspecjalizowanym w świadczeniu usługi finansowych związanych z zarządzeniem płynnością. Innymi słowy, te usługi finansowe stanowią podstawowy przedmiot działalności tej Spółki (Spółki Płynnościowej). Z punktu widzenia ustawy o VAT usługi te powinny mieścić się w zakresie definicji działalności gospodarczej stosowanej na potrzeby tej ustawy.

Podsumowując, zdaniem Spółki zapłata odsetek w związku z wystąpieniem na Rachunkach Zbiorczych salda ujemnego kreuje obowiązek wykazania tych odsetek jako importu usług finansowych zwolnionych z podatku VAT w rejestrze VAT.

Pytanie nr 3

W opinii Spółki, otrzymywane i płacone przez Spółkę w ramach systemu płatności na rzecz powinny być wyłączone z kalkulacji proporcji struktury sprzedaży VAT, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy - w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy VAT).

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy - proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Jak wyżej wskazano, istnieją argumenty, aby odsetki otrzymane w ramach systemu płatności na rzecz nie stanowiły obrotu w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż nie są one otrzymywane przez Spółkę w charakterze wynagrodzenia za wykonaną przez nią jakąkolwiek usługę finansową.

W przypadku odsetek płaconych przez Spółkę jest podstawa do uznania, że stanowią one wynagrodzenie za usługę finansową wykonywaną przez Spółkę Płynnościową. Jednak, ze względu na to, że spółka Płynnościowa jest podmiotem nie mającym w Polsce miejsca siedziby działalności gospodarczej, nabycie usługi finansowej stanowi import usług. Generalnie, import usług nie stanowi czynności wykonywanej przez Spółkę. Z tego powodu, odsetki płacone przez Spółkę nie powinny być ujmowane w strukturze sprzedaży dla celów wyliczenia współczynnika sprzedaży.

W konsekwencji brak jest obowiązku ujęcia otrzymanych oraz płaconych odsetek w kalkulacji struktury sprzedaży wskazanej w art. 90 ust. 2 oraz art. 90 ust. 3 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 29a ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy - podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nie ustala się, w przypadku gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wartość usługi, na podstawie odrębnych przepisów, zwiększa wartość celną importowanego towaru (art. 30c ust. 1 ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, która działa w kilkudziesięciu krajach, na różnych kontynentach, dostarczającej rozwiązania przemysłowe dla producentów stali.

W ramach grupy istnieje scentralizowany system zarządzania płynnością. Jednym z elementów tego systemu zarządzania płynnością w chwili obecnej jest stosowanie mechanizmu cash poolingu.

Od nowego roku finansowego Spółki, mają zostać wprowadzone istotne zmiany do mechanizmu zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej ze względu na brexit.

W szczególności zmiany te będą następujące: konta bankowe związane z cash poolingiem - konta grupowe będą przenoszone z Londynu do Amsterdamu, konta Spółki prowadzone w EUR i USD, otwarte w banku w Warszawie mają być zamknięte, w to miejsce będą otwarte konta bankowe: jedno w EUR i drugie w USD w banku z siedzibą w Amsterdamie, gdzie posiadaczem tych kont bankowych będzie spółka kapitałowa należąca do Grupy Kapitałowej, z siedzibą w jednym z krajów UE, wyspecjalizowana w zarządzaniu płynnością w Grupie Kapitałowej, konta prowadzone w EUR i USD, otwarte w banku w Amsterdamie mają być kontami grupowymi otwartymi na imię wskazanej Spółki Płynnościowej, ale mają na nich być przechowywane środki finansowe należące do wszystkich lub większości spółek operacyjnych z Grupy Kapitałowej, w szczególności, na ww. konta w EUR i USD w Amsterdamie mają być dokonywane spłaty należności handlowych i innych denominowane w EUR i USD, należne spółkom operacyjnym działającym w ramach Grupy Kapitałowej, nazywane wpływami na rzecz, z kont bankowych mają być także dokonywane płatności zobowiązań, zwane "płatnościami na rzecz. Przedmiotowe płatności wywołują skutki w sferze prawnej spółki będącej właścicielem danej należności lub obciążonej zobowiązaniem, a nie w sferze prawnej Spółki Płynnościowej, która jest odpowiedzialna za zarządzanie przedmiotowym procesem; w szczególności, "wpływ na rzecz" oznacza, że spieniężona zostaje należność Spółki, przez co wygasa ona, przekształcając się w środki pieniężne Spółki przechowywane na Rachunku Zbiorczym; podobnie w przypadku płatności na rzecz, dokonanie jej na zlecenie Spółki w ciężar Rachunku Zbiorczego powoduje wygaśnięcie zobowiązania Spółki i jednocześnie zmniejszenie stanu należących do niej środków pieniężnych.

W przypadku "płatności na rzecz", Spółka Płynnościowa ma tylko jeden rachunek bankowy na daną walutę, na który są otrzymywane spłaty należności - wpływy na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej, każda faktura wystawiana w walucie obcej przez Spółkę - jak również każdą inną spółkę z Grupy Kapitałowej, która uczestniczy w procesie płatności na rzecz, ma mieć identyfikator Spółki, który wyłącznie jest jej dedykowany i jednoznacznie ją określa; identyfikator ma stanowić początkową część numeru danej faktury, obejmując określoną liczbę cyfr oraz symbol danej waluty; w oparciu o przedmiotowy identyfikator ma następować jednoznaczna identyfikacja płatności należnej Spółce, co do zasady, jeżeli numer na fakturze jest w opisie przelewu wpisany prawidłowo, system obsługujący "płatności na rzecz" będzie przypisywał wpływy właściwej spółce; w razie błędu w opisie przelewu, przypisanie wpływu będzie robione ręcznie przez pracowników Spółki Płynnościowej w ciągu 1 lub 2 dni od jego otrzymania, dla płatności niefakturowanych przypisanie wpływu będzie robione ręcznie, tak aby przypisać je właściwej spółce z grupy, wszystkie wpływy należne Spółki, jak i wypływy środków, będą ujmowane na specjalnym, księgowym koncie rozrachunkowym; informacja o stanie tego konta rozrachunkowego będzie taka sama jak obecnie, gdyż jest to samo konto księgowe, na którym obecnie wykazywany jest stan rozliczeń z tytułu cash poolingu, co do zasady wpływy i wypływy na rzecz Spółki mają być odzwierciedlane na ww. specjalnym, księgowym koncie rozrachunkowym następnego dnia, po jego uznaniu lub obciążeniu.

Należności Spółki denominowane w EUR i USD mają być transferowane na bankowy rachunek zbiorczy prowadzony na imię spółki zarządzającej płynnością w grupie, tzn. Spółki Płynnościowej, w ten sposób nastąpi skrócenie obiegu środków pieniężnych.

Mechanizm płatności na rzecz nie stanowi ani cash poolingu rzeczywistego ani cash poolingu wirtualnego. Jest to inna forma zarządzania płynnością.

Bank nie jest bezpośrednio zaangażowany w dokonywanie "płatności na rzecz".

Spółka w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz będzie korzystała z rachunku zbiorczego w EUR i z rachunku zbiorczego w USD, otwartego dla Spółki Płynnościowej.

Na fakturach wystawionych na swoich klientów Spółka będzie podawała numer rachunku bankowego zbiorczego otwartego dla Spółki Płynnościowej.

Podstawową rolą Spółki Płynnościowej w związku z systemem płatności na rzecz jest zapewnienie, że czynności zachodzące na Rachunkach Zbiorczych zostaną w sposób prawidłowy i bezzwłocznie ujęte na księgowym koncie rozrachunkowym. Druga funkcja Spółki Płynnościowej polega na zapewnieniu, że zlecenia płatności zobowiązań poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej zostaną wykonane przez bank, w którym otwarte są Rachunki Zbiorcze. W tym celu, Spółka Płynnościowa zapewnia, aby informacje o zleceniach płatniczych były przekazywane do systemu tego banku.

Ponadto, Spółka Płynnościowa ma obowiązek zapewnić, aby płatności dokonywane w ciężar Rachunków Zbiorczych były dokonywane z poszanowaniem obowiązków nakładanych przez przepisy prawa bankowego oraz przepisy dotyczące czynności płatniczych, np. przepisy dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Rolą ekonomiczną Spółki Płynnościowej jest zapewnienie wystarczających środków pieniężnych na kontach zbiorczych w każdym momencie.

Rachunki bankowe posiadane przez Spółkę Płynnościową są wykorzystywane przede wszystkim do czynności związanych z:

* zaciąganiem finansowania zewnętrznego lub lokowaniem nadwyżek płynności,

* wymianą walut,

* realizacją zabezpieczenia ryzyka kursowego, a także,

* z realizacją płatności na rzecz.

Co do zasady, Wnioskodawca będzie otrzymywać odsetki w przypadku kiedy saldo środków pieniężnych należnych Spółce będzie dodatnie.

W przypadku, kiedy saldo środków pieniężnych będzie ujemne, Spółka będzie obowiązana do zapłaty odsetek.

Wątpliwości dotyczą tego czy odsetki otrzymane przez Spółkę oraz odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych podlegają regulacji ustawy o podatku od towarów i usług tj. czy pojawia się obowiązek ujęcia tych odsetek w podstawie opodatkowania podatkiem VAT po stronie Spółki.

Odnosząc się do opisu sprawy należy zauważyć, że polskie przepisy podatkowe nie regulują zasad opodatkowania umów w rodzaju "płatność na rzecz". Natomiast dla uznania, że dostawa towaru lub świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest "odpłatność" za daną czynność. Pod pojęciem odpłatności rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, czy odbiorcy usługi zapłaty.

W konsekwencji, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegała tylko ta dostawa lub świadczenie usług, w przypadku których istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Usługą będzie jednak tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia.

Tak więc, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Zatem, aby ustalić zasady opodatkowania danej czynności dokonywanej w zamian za opłatę, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy czynności te skutkują uzyskaniem bezpośrednich korzyści przez wypłacającego.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że w ramach umowy płatności na rzecz Wnioskodawca występuje jako "uczestnik". Na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy Spółką Płynnościową a Bankiem, Bank będzie odpowiedzialny za techniczną stronę struktury, tj. związaną z prowadzeniem rachunków bankowych, na których są rejestrowane wpływy środków pieniężnych i ich wypływy a także udostępnianiem elektrycznej platformy. Spółka Płynnościowa jako podmiot działający na podstawie indywidualnej umowy zawieranej z danym uczestnikiem (w tej sprawie z Wnioskodawcą), występuje jako podmiot zarządzający systemem płatności na rzecz. Spółka Płynnościowa zapewnienia, że czynności zachodzące na Rachunkach Zbiorczych w EUR i USD zostaną w sposób prawidłowy i bezzwłocznie ujęte na księgowym koncie rozrachunkowym. Spółka Płynnościowa zapewnienia, że zlecenia płatności zobowiązań poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej zostaną wykonane przez bank, w którym otwarte są Rachunki Zbiorcze. Rolą ekonomiczną Spółki Płynnościowej jest zapewnienie wystarczających środków pieniężnych na kontach zbiorczych w każdym momencie. Rolą Spółki Płynnościowej jest zapewnienie płynności finansowej dla Grupy Kapitałowej. Wnioskodawca będzie otrzymywać odsetki w przypadku kiedy saldo środków pieniężnych należnych Spółce będzie dodatnie. Spółka nie będzie otrzymywać wynagrodzenia lecz jedynie odsetki od środków zgromadzonych na poszczególnych Rachunkach Zbiorczych, których saldo jest pokazane na specjalnym, księgowym rachunku rozliczeniowym. Istota otrzymywanych odsetek jest zbliżona do odsetek otrzymywanych przez podmioty posiadające nadwyżki gotówki zgromadzone na rachunkach bieżących lub depozytowych. W przypadku, kiedy saldo środków pieniężnych będzie ujemne, Spółka będzie obowiązana do zapłaty odsetek. Odsetki od sald ujemnych przysługują tym spółkom, które na koniec danego dnia mają dodatnie stany środków pieniężnych. Te spółki są uważane za właścicieli kapitału, który Spółce jest udostępniany do czasowego korzystania.

Zatem mając na uwadze wskazane informacje należy stwierdzić, że otrzymanie przez Spółkę odsetek w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych nie rodzi po stronie Spółki obowiązku rozpoznania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast uczestnicząc w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych Spółka w związku z wypłaceniem odsetek winna rozpoznać import usług. Stwierdzić należy, że w przedmiotowym przypadku Spółka otrzymując odsetki nie realizuje w zamian na rzecz określonego kontrahenta świadczenia wzajemnego. Jednocześnie należy uznać, że wypłacane przez Wnioskodawcę odsetki stanowią wynagrodzenie za usługi realizowane przez Spółkę Płynnościową, która nie posiada miejsca prowadzenia działalności na terenie kraju. Spółka Płynnościowa jest wyspecjalizowana w zarzadzaniu płynnością finansową.

W przypadku świadczenia usług miejscem opodatkowania usług jest określone na podstawie przepisów miejsca świadczenia usługi.

W myśl art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W oparciu o zasadę ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, wskazuje, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b.

usługobiorcą jest:

* w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

* w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

- w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4;

W analizowanym przypadku należy uznać, że dla nabywanej przez Wnioskodawcę usługi miejscem świadczenia a tym samym opodatkowania jest terytorium Polski. Jednocześnie w przypadku gdy Spółka Płynnościowa nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spełnione są przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zatem Wnioskodawca z tytułu nabycia usługi w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług na zasadzie importu usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak ustawodawca zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwalnia się usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Zatem mając na uwadze opis sprawy stwierdzić należy, usługi nabywane przez Spółkę od Spółki Płynnościowej, będą podlegały zwolnieniu od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

Tym samym otrzymanie przez Spółkę odsetek w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych nie rodzi po stronie Spółki obowiązku rozpoznania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast uczestnicząc w systemie płatności na rzecz oraz Rachunków Zbiorczych Spółka w związku z wypłaceniem odsetek winna rozpoznać import usług, które są zwolnione od podatku.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 i 2 jest prawidłowe.

Przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 3 jest kwestia czy otrzymywane i płacone przez Spółkę w ramach systemu płatności na rzecz powinny być wyłączone z kalkulacji proporcji sprzedaży VAT, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Stosownie natomiast do art. 90 ust. 2 ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl ust. 3 ww. przepisu, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Przez pojęcie sprzedaży - według art. 2 pkt 22 ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W wyniku importu usług, nabywca nie wykonuje żadnej usługi - jest wyłącznie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu jej nabycia.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż do obrotu będącego podstawą do obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, nie wlicza się takich zdarzeń jak import usług. Tym samym wartość importu usług nie powiększa kwoty obrotu, o którym mowa w art. 90 ustawy. Wnioskodawca nabywając od Spółki Płynnościowej usługi nie wykonuje żadnej czynności, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, natomiast jest wyłącznie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu ich nabycia.

Zatem wartość usług nabywanych od Spółki Płynnościowej w ramach przedstawionej struktury płatności na rzecz, nie powinna być uwzględniana przez Spółkę przy kalkulacji tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Jednocześnie przy kalkulacji tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy nie powinna być uwzględniana wartość otrzymanych przez Spółkę odsetek.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 3 jest prawidłowe.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

W myśl art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl