0114-KDIP1-2.4012.752.2019.2.RM - VAT w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem autobusów oraz anten.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.752.2019.2.RM VAT w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem autobusów oraz anten.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2019 r. (data wpływu 31 grudnia 2019 r.), uzupełnionym w dniu 30 marca 2020 r. (data wpływu 30 marca 2020 r.) na wezwanie Organu z dnia 19 marca 2020 r. (skutecznie doręczone w dniu 23 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem autobusów oraz anten - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem autobusów oraz anten.

Wniosek uzupełniony został w dniu 30 marca 2020 r. (data wpływu 30 marca 2020 r.) na wezwanie Organu z dnia 19 marca 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe, uzupełnione w dniu 30 marca 2020 r.:

Wnioskodawca jest usługodawcą w sektorze transportowym z siedzibą w Niemczech, zarejestrowanym w kraju siedziby dla potrzeb podatku VAT oraz dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Spółka zamawia autobusy od polskiego producenta (dalej: "polski producent/producent autobusów") oraz anteny radiowe od podmiotu trzeciego (dalej: "podmiot trzeci"), który dostarcza je bezpośrednio do producenta autobusów w Polsce. Powyższy producent autobusów instaluje anteny w ramach procesu produkcyjnego autobusów. Po zakończeniu montażu anten, autobusy są transportowane do zakładów Spółki w Niemczech. Anteny radiowe są instalowane przed uzyskaniem prawa do dysponowania autobusami jak właściciel przez Spółkę. Instalacja powyższych anten nie stanowi skomplikowanej czynności wymagającej konkretnej wiedzy technicznej i specjalistycznej znajomości produktu.

Zarówno w przypadku nabycia autobusów jak też anten prawo do rozporządzania nimi jak właściciel zostało przeniesione na Spółkę.

Zakupione autobusy wraz z zainstalowanymi na nich antenami są przewożone do Niemiec, przy czym Spółka jest odpowiedzialna za ich transport z Polski do Niemiec. W tym celu Spółka nie używa innego środka transportu.

Autobusy nie są przeznaczone do użytku i rejestracji w Polsce, lecz dostarczane i rejestrowane na terytorium Niemiec.

Spółka nie jest zarejestrowana, nie posiada polskiego numeru NIP ani nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów podatku VAT w Polsce.

Spółka dla potrzeb powyższych transakcji przekazała polskiemu producentowi oraz podmiotowi trzeciemu swój niemiecki numer dla celów podatku VAT/transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dostawca anten radiowych jest podatnikiem zarejestrowanym dla celów VAT w Polsce.

W uzupełnieniu wniosku, w odpowiedzi na pytanie Organu dotyczące wskazania czy podmiot trzeci, od którego Wnioskodawca nabył anteny radiowe jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, Wnioskodawca wskazał, że dostawca anten radiowych jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku o towarów i usług w Polsce. Zgodnie z wykazem podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów na dzień 17 marca 2020 r. dostawca anten jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.

W odpowiedzi na pytanie Organu dotyczące wskazania jakie konkretnie anteny Wnioskodawca nabywa, Wnioskodawca wskazał, że anteny radiowe są instalowane na dachach autobusów. Są one stosowane w systemie X (...), który wspomaga kontrolę wydajności w transporcie publicznym.

Najważniejszymi funkcjami powyższego systemu są:

* kontrola łączności i przekazywanie informacji pomiędzy pojazdem a centrum kontroli,

* skomputeryzowana eksploatacja pojazdów,

* dostarczanie aktualnych informacji dla pasażerów w pociągach, autobusach, na stacjach, w urządzeniach przenośnych i w Internecie,

* komunikacja między centrum kontroli a pojazdami.

W odpowiedzi na pytanie Organu dotyczące wskazania na czym polega montaż anten, w tym czy montaż anten odbywa się po tym jak Wnioskodawca nabędzie prawo do rozporządzania autobusami jak właściciel, Wnioskodawca wskazał, że anteny instalowane są na dachach autobusów. Spółka zamawia anteny od podmiotu trzeciego, który dostarcza je bezpośrednio do producenta autobusów w Polsce. Powyższy producent autobusów instaluje anteny w ramach procesu produkcyjnego autobusów. Po zakończeniu montażu anten, autobusy są transportowane do zakładów Spółki w Niemczech. Anteny radiowe są instalowane przed uzyskaniem prawa do dysponowania autobusami jak właściciel przez Spółkę. Anteny stanowią część konstrukcyjną autobusów.

Spółka dla potrzeb powyższych transakcji przekazała dostawcy anten radiowych swój niemiecki numer dla celów podatku VAT/transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dostawca anten został poinformowany, iż anteny zostaną wywiezione z Polski do Niemiec.

W odpowiedzi na pytanie Organu dotyczące wskazania, czy autobusy zakupione przez Wnioskodawcę od polskiego producenta stanowią nowy środek transportu, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca wskazał, że autobusy stanowią nowy środek transportu w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o VAT.

W odpowiedzi na pytanie Organu dotyczące wskazania - w sytuacji gdy zakupione autobusy stanowią nowy środek transportu, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy, czy Wnioskodawca dokona ich wywozu z Polski w terminie 14 dni od dnia dostawy, Wnioskodawca wskazał, że autobusy są wywożone z Polski do Niemiec w terminie 14 dni.

Odnosząc się do pytania Organu dotyczącego wskazania, czy poza transakcjami nabycia autobusów oraz anten, Wnioskodawca dokonuje odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów, importu towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, Wnioskodawca wskazał, że poza transakcjami nabycia autobusów oraz anten, nie dokonuje innych czynności na terytorium Polski, tj. nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów z Polski, importu towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

1. Czy w świetle opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego ww. transakcje:

a.

zakupu autobusów oraz

b.

instalowanych na nich anten

stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce dla Spółki?

2. Czy w związku z tym, że Spółka jedynie uczestniczy w transakcji zakupu autobusów oraz instalowanych na nich anten, oraz nie dokonuje innych transakcji w Polsce, jest ona obowiązana do rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce?

3. Czy na Spółce ciążą w Polsce z perspektywy podatku VAT obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne oraz w zakresie rozliczenia podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności opisanych powyżej, tj.:

a.

nabycia autobusów;

b.

nabycia anten.

Stanowisko Wnioskodawcy, sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku:

Stanowisko do pytania nr 1:

Transakcja nabycia autobusów nie stanowi dla Spółki czynności opodatkowanej VAT w Polsce.

Transakcja nabycia anten nie stanowi dla Spółki czynności opodatkowanej VAT w Polsce.

Stanowisko do pytania nr 2:

Spółka nie jest zobowiązana do rejestracji dla celów VAT w Polsce z tytułu dokonywanych transakcji.

Stanowisko do pytania nr 3:

Na gruncie polskiego podatku VAT na Spółce nie ciążą żadne obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne jak również związane z rozliczeniem podatku VAT w Polsce z tytułu:

a.

nabycia autobusów.

b.

nabycia anten.

Ad. 1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z pewnymi zastrzeżeniami.

Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1.

podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2.

osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3.

podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

4.

podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku wywozu przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu (przewozowego) podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, powinien posiadać dokument zawierający dane umożliwiające prawidłowy identyfikację podatnika dokonującego dostaw i nabywcy oraz nowego środka transportu, w szczególności:

1.

dane dotyczące podatnika i nabywcy,

2.

dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu,

3.

datę dostaw,

4.

podpisy podatnika i nabywcy,

5.

oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy,

6.

pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt 5 - zwany dalej "dokumentem wywozu".

Biorąc pod uwagę fakt, iż:

* polskie przepisy dotyczące podatku VAT wprost przewidują możliwość przewiezienia przez nabywcę nowego środka transportu do innego kraju Unii Europejskiej;

* obowiązek w zakresie posiadania oświadczenia o wywiezieniu nowych środków transportu (w sytuacji, gdy są przeważone przez nabywcę bez użycia innego środka transportu) w terminie 14 dni dotyczy możliwości zastosowania stawki 0% z tytułu transakcji przez dostawcę, nie zaś jej kwalifikacji jako wewnątrzwspólnotowej,

* Spółka przekazała polskiemu producentowi niemiecki numer VAT/VATUE z zamiarem dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowej,

* autobusy nie są przeznaczone do użytku i rejestracji w Polsce, lecz dostarczane i rejestrowane na terytorium Niemiec,

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ta transakcja powinna być traktowana przez polskiego producenta jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (tu: autobusów będących nowymi środkami transportu) z Polski do Niemiec.

W przypadku dostawy anten (razem z ich instalacją), biorąc pod uwagę fakt, że:

* czynności montażowe mają jedynie charakter pomocniczy (tzn. montaż jest tylko częścią działalności, główną operacją jest dostawa towarów, a nie świadczenie usług);

* montaż nie stanowi skomplikowanej czynności wymagającej konkretnej wiedzy technicznej i specjalistycznej znajomości produktu, transakcja ta nie stanowi dostawy z montażem, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (wyżej zaprezentowane stanowisko zostało poparte w interpretacjach podatkowych przykładowo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. sygn. akt IBPP4/4512-19/15/LG i z dnia 24 czerwca 2016 r. sygn. akt IBPP4/4512-44/16/PK);

* oraz mając na uwadze, że:

* Spółka podała dla potrzeb transakcji podmiotowi trzeciemu niemiecki numer VAT/VAT UE z intencją dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowej;

* towary są przedmiotem transportu (anteny są transportowane razem z autobusami) z Polski do Niemiec;

* polskie regulacje o VAT:

* nie określają, jak długo towary mogą przebywać w Polsce (zanim zostaną wysłane do innego państwa członkowskiego UE), aby traktować je jako dostawę wewnątrzwspólnotową,

* nie stoją na przeszkodzie, aby nabywca był odpowiedzialny za transport towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy,

* istnieją wyroki sądów stwierdzające, że transport towarów może mieć charakter ciągły, nawet jeśli towary pozostają przez krótki okres w jednym miejscu, w przypadku gdy od samego początku celem transakcji jest przeniesienie towarów z jednego państwa członkowskiego Unii do innego (Stanowisko takie zostało zaprezentowane m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2018 r. sygn. akt I FSK 1500/16, w którym stwierdzono, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru następuje wtedy, gdy prawo do rozporządzenia towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę i gdy dostawca ustali, że towar ten zostanie wysłany lub przetransportowany do innego państwa członkowskiego, a w wyniku wysyłki lub transportu fizycznie opuści terytorium państwa członkowskiego dostawy. W wyżej powołanym wyroku NSA stwierdził, że dostawa towarów z przerwą stanowi wewnątrzwspólnotowa dostawę i korzysta z zerowej stawki VAT (pod warunkiem posiadania dowodów wywozu towarów do innego kraju Unii). Sąd podkreślił, że towar wyjeżdżając z kraju ma już ustalonego nabywcę i jest zaplanowana cała dostawa na rzecz tego konkretnego nabywcy. W konsekwencji dzielenie tego na oddzielne czynności byłoby podziałem sztucznym i tym samym niewłaściwym)

Spółka stoi na stanowisku ze transakcja ta powinna być traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (tu: anten) dla podmiotu trzeciego z Polski do Niemiec. W efekcie transakcja ta dla Spółki jako nabywcy będzie pozostawać poza zakresem polskich rozliczeń VAT.

Dodatkowe uzasadnienie do pytania Spółki nr 1.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku, gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów:

1.

składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE;

2.

przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym;

3.

wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;

4.

otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;

5.

posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powyższe, polskie regulacje o VAT wprost przewidują możliwość wysyłki towarów w celu wykonania usług na terytorium kraju, zanim towary te będą wysłane z Polski do innego kraju unijnego. Zatem, sam fakt czasowego postoju anten w Polsce (w celu dokonania ich montażu) nie wpływa na brak możliwości uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową. Transakcja z perspektywy dostawcy powinna zatem zostać rozpoznana jako wewnątrzwspólnotową dostawa towarów (tu: anten).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

Biorąc pod uwagę, że:

* autobusy wraz z zainstalowanymi na nich antenami (anteny stanowią część konstrukcyjną autobusów) nie są przeznaczone do użytku w Polsce;

* są przewożone z Polski do Niemiec i w Niemczech następuje zakończenie ich transportu oraz ich rejestracja.

miejscem dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia są Niemcy. Zatem, nabycie autobusów i anten nie stanowi dla Spółki czynności opodatkowanej VAT w Polsce.

Ad. 2

Zgodnie z art. 96 ust. 1 oraz 97 ust. 1 ustawy o VAT, przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT jak również przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiednio zgłoszenie rejestracyjne/zawiadomienie.

W świetle art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Biorąc pod uwagę, że Spółka nie dokonuje żadnej z wymienionych transakcji, w ocenie Spółki nie jest ona zobowiązana do rejestracji dla celów VAT w Polsce.

Ad. 3

Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku wywozu przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu, dostawca (podatnik) jest obowiązany do zgromadzenia niezbędnej dokumentacji w celu zastosowania stawki 0% VAT, m.in.: powinien on posiadać dokument zawierający dane umożliwiające prawidłową identyfikację podatnika realizującego dostawy i nabywcy, a w szczególności nowego środka transportu:

* dane dotyczące dostawcy i nabywcy;

* dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację przedmiotu dostawy jako nowego środka transportu;

* data dostawy;

* podpisy dostawcy i nabywcy;

* deklarację nabywcy o wysłaniu nowego środka transportu poza terytorium kraju w ciągu 14 dni od daty dostawy;

* instrukcje dla nabywcy dotyczące skutków niedostarczenia nowych środków transportu z Polski w terminie 14 dni od daty dostawy.

W świetle art. 42 ust. 8 oraz ust. 9 ustawy o VAT:

* w przypadku przekroczenia 14-dniowego terminu wywozu, nabywca nowego środka transportu jest obowiązany pierwszego dnia po upływie tego terminu do zapłaty podatku od dokonanej na jego rzecz dostawy tego środka transportu.

* kwotę podatku zapłaconego (o którymi mowa w punkcie powyżej), zwraca się na wniosek nabywcy nowego środka transportu, w przypadku gdy nowy środek transportu zostanie wywieziony na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i tam zostanie zarejestrowany, jeżeli podlega obowiązkowi rejestracji, przy czym nabywca ma obowiązek udowodnić na podstawie posiadanych dokumentów wywóz tego środka transportu i jego zarejestrowanie. Podatek zwraca urząd skarbowy, który pobrał ten podatek.

Biorąc pod uwagę powyższe:

* polskie przepisy o podatku VAT nie nakładają na nabywcę nowych środków transportu żadnych obowiązków, w przypadku gdy ich wywóz nastąpi w terminie 14 dni. To po stronie dostawcy należy zebranie stosownej dokumentacji uzasadniającej zastosowanie stawki 0% VAT. W efekcie po stronie Spółki nie będą ciążyły żadne obowiązki:

o ewidencyjne/dokumentacyjne oraz

o w zakresie rozliczenia polskiego podatku VAT z tytułu nabycia autobusów.

* w przypadku przekroczenia 14-dniowego terminu wywozu nowych środków transportu (tu: autobusów) Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT w pierwszym dniu po upływie tego terminu (tj. w piętnastym dniu licząc od dnia dostawy).

Ponadto, jeśli Spółka będzie ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT, po jej stronie powstanie obowiązek:

* złożenia wniosku o zwrot podatku VAT;

* udowodnienia na podstawie posiadanych dokumentów wywóz środka transportu i jego zarejestrowanie (jeśli podlega rejestracji).

W przypadku transakcji nabycia anten:

* Spółka nie jest obowiązana do rejestracji dla celów VAT w Polsce;

* polskie regulacje o VAT nie nakładają na nabywcę towarów (będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zrealizowanej przez sprzedawcę) żadnych obowiązków.

Dodatkowe uzasadnienie do pytania Spółki nr 3:

* Biorąc pod uwagę, że autobusy stanowią nowe środki transportu w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o VAT oraz są wywożone z Polski do Niemiec w terminie 14 dni:

* na Spółce (będącej ich nabywcą) nie ciążą żadne obowiązki związane z rozliczeniem podatku VAT w Polsce. Zgodnie z art. 42 ust. 8 oraz ust. 9 ustawy o VAT taki obowiązek występuje jedynie w sytuacji przekroczenia 14-dniowego terminu. Zatem, nie ma on zastosowania do Spółki.

* na Spółce nie ciążą również w Polsce żadne obowiązki dokumentacyjne z perspektywy podatku VAT. Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy o VAT to dostawca jest obowiązany do gromadzenia stosownej dokumentacji, w celu zastosowania 0% stawki VAT z tytułu realizowanej przez niego wewnątrzwspólnotowej dostawy, nie zaś nabywca.

* z uwagi, że Spółka nie jest obowiązana do rejestracji VAT w Polsce oraz nie dokonuje w Polsce innych czynności niż opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w konsekwencji nie jest ona również zobowiązana do prowadzenia polskiej ewidencji w rozumieniu art. 109 ustawy o VAT.

Z uwagi, że:

* nabycie anten nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT w Polsce - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o VAT, transakcja ta stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie dokonane w Niemczech, pozostaje ona poza polskimi regulacjami o podatku VAT,

* Spółka nie jest obowiązana do rejestracji VAT w Polsce oraz nie dokonuje w Polsce innych czynności niż opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej,

zatem Spółka nie podlega z tego tytułu obowiązkowi rozliczenia VAT w Polsce, prowadzenia polskiej ewidencji dla celów VAT jak również nie ciążą na niej wymogi w zakresie gromadzenia dokumentacji dla celów VAT w Polsce. Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia to na dostawcy anten ciążą obowiązki dokumentacyjne w celu zastosowania preferencyjnej 0% stawki VAT na realizowanej dostawie. Wymogi te nie dotyczą jednak nabywcy, czyli Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez sprzedaż - w myśl art. 2 pkt 22 ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przy tym w myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jak stanowi art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy;

Przy czym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu (art. 25 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Zatem, co do zasady, obowiązek zarejestrowania się na terytorium Polski jako podatnik podatku od towarów i usług występuje gdy podmiot wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług określone w art. 5 ustawy, tj. odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju bądź wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nabywa od polskiego producenta autobusy stanowiące nowy środek transportu, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy. Wnioskodawca nabywa również anteny radiowe od podmiotu trzeciego (podmiot trzeci). Zakupione autobusy wraz z zainstalowanymi na nich antenami są wywożone z Polski do Niemiec w terminie 14 dni i rejestrowane na terytorium Niemiec. Za transport z Polski do Niemiec odpowiada Wnioskodawca (w tym celu nie używa innego środka transportu).

Podmiot trzeci dostarcza anteny bezpośrednio do polskiego producenta, który instaluje je na dachach autobusów, w ramach procesu produkcyjnego autobusów (przed uzyskaniem prawa do dysponowania autobusami jak właściciel przez Spółkę). Anteny stanowią część konstrukcyjną autobusów, są stosowane w systemie X (...), który wspomaga kontrolę wydajności w transporcie publicznym, tj. umożliwia kontrolę łączności i przekazywanie informacji pomiędzy pojazdem a centrum kontroli, skomputeryzowaną eksploatację pojazdów, dostarczanie aktualnych informacji dla pasażerów w pociągach, autobusach, na stacjach, w urządzeniach przenośnych i w Internecie oraz komunikację między centrum kontroli a pojazdami. Instalacja anten nie stanowi skomplikowanej czynności wymagającej konkretnej wiedzy technicznej i specjalistycznej.

Dostawca anten radiowych jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku o towarów i usług w Polsce. Wnioskodawca przekazał dostawcy anten radiowych swój niemiecki numer nadany dla celów podatku VAT/transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz poinformował, że anteny będą wywiezione z Polski do Niemiec.

Wnioskodawca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej W Polsce, nie jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w Polsce, nie posiada polskiego numeru NIP.

Poza transakcjami nabycia autobusów oraz anten, Wnioskodawca nie dokonuje innych czynności na terytorium Polski, tj. nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów z Polski, importu towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z Polski.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług transakcji nabycia autobusów i anten oraz obowiązku rejestracji jako podatnika VAT na terytorium Polski na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy. Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również obowiązków ewidencyjnych, dokumentacyjnych oraz rozliczenia podatku VAT w związku z wykonywaniem opisanych czynności.

Mając na uwadze treść cytowanych przepisów oraz wskazane przez Wnioskodawcę informacje należy uznać, że nie zachodzi obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych przez Wnioskodawcę na terytorium Polski, na podstawie art. 5 ustawy oraz nie zachodzi obowiązek rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Polski, na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że nabywa na terytorium Polski nowe środki transportu (autobusy) i anteny radiowe. Anteny są dostarczane przez dostawcę bezpośrednio do producenta autobusów, gdzie są montowane, stając się elementem konstrukcyjnym autobusu. Zakupione autobusy wraz z zainstalowanymi na nich antenami są wywożone z Polski do Niemiec.

Przy tym wskazano, że nie są dokonywane opodatkowane na terytorium Polski dostawy towarów, nie jest dokonywany opodatkowany na terytorium Polski eksport towarów, nie jest dokonywany opodatkowany na terytorium Polski import towarów, nie są dokonywane opodatkowane na terytorium Polski wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów oraz nie są dokonywane opodatkowane na terytorium Polski wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Zatem nie zachodzi obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych przez Wnioskodawcę na terytorium Polski, na podstawie art. 5 ustawy a w konsekwencji nie zachodzi obowiązek rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Polski na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 5 ustawy oraz obowiązku rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Polski na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) dodany przez art. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl