0114-KDIP1-2.4012.54.2022.2.RM, Sprzedaż na odległość towarów importowanych - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0114-KDIP1-2.4012.54.2022.2.RM - Sprzedaż na odległość towarów importowanych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.54.2022.2.RM Sprzedaż na odległość towarów importowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek, nadany za pośrednictwem platformy ePUAP, o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania, że sprzedaż realizowana przez Pana na rzecz klientów nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 marca 2022 r. (wpływ za pośrednictwem platformy ePUAP 27 marca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Zamierza Pan w I kwartale 2022 r. odwiesić działalność gospodarczą, funkcjonować jako czynny podatnik VAT i podjąć działalność polegającą na zajmowaniu się pośrednictwem w sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych, aukcji internetowych i ofert handlowych w Internecie. Działalność skupi się na świadczeniu usług pośrednictwa (na gruncie prawa cywilnego) w zamawianiu towarów oferowanych przez sprzedawców z krajów trzecich (przeważnie krajów azjatyckich; dalej: sprzedawcy) w zagranicznych serwisach sprzedażowych (dalej określanych także jako platformy sprzedażowe) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (dalej: klienci).

Schemat działania będzie wyglądał następująco:

Wyszukuje Pan towary oferowane przez sprzedawców w serwisach sprzedażowych, kierując się m.in. jakością oferowanych towarów oraz oceną ogólną sprzedawcy (bazującą na opiniach kupujących);

Informacje dotyczące towarów oferowanych w serwisie sprzedażowym (inaczej: treść ofert sprzedawców) są pobierane, modyfikowane i prezentowane na prowadzonych przez Pana stronach internetowych (dalej: strona internetowa bądź: strony internetowe). Strony internetowe nie funkcjonują jako sklepy internetowe, lecz jako portale pośrednictwa zakupowego. Modyfikacja ofert sprzedawców polega m.in. na ich tłumaczeniu na język polski, dodawaniu spersonalizowanych opisów, edycji graficznej zdjęć produktowych - celem dostosowania do potrzeb odbiorcy. Pan nie zawiera żadnych umów ze sprzedawcami - jest to autonomiczne działanie. Ponadto towary są reklamowane w mediach społecznościowych: (...), (...) itp.;

Klienci (konsumenci), przeważnie są to podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski składają zamówienia na towary za pośrednictwem strony internetowej. Przed złożeniem zamówienia klient jest zobligowany do zaakceptowania regulaminu strony internetowej, wypełnienia danych dostawy, które zostaną przekazane sprzedawcy oraz do wpłacenia pieniędzy w wysokości zamówienia na Pana rachunek bankowy.

Z treści regulaminu strony internetowej oraz informacji tam zamieszczonych wynika m.in., że:

a) w ramach świadczonej przez Pana usługi pośrednictwa, dokonuje Pan w imieniu i na rzecz klienta, na podstawie udzielonego Panu pełnomocnictwa, zamówienia towaru (za pośrednictwem platformy sprzedażowej) od sprzedawcy oraz uiszcza zapłatę za zamówiony przez klienta towar wraz z transportem towaru do klienta.

a. Zapłata obejmuje cenę uwzględniającą podatek VAT od towaru i koszty transportu, o ile jest on wyszczególniony przez sprzedawcę, z wyłączeniem cła.

b. Podkreślić i zastrzec tu jednak należy, że nie ma Pan w zakresie naliczania podatku VAT przez sprzedawców pełnej i pewnej wiedzy. Opiera się Pan wyłącznie na informacjach umieszczonych na platformach sprzedażowych. To czy podatek VAT jest rzeczywiście naliczany i odprowadzany przez sprzedawcę, czy też inny podmiot i od jakich wartości jest poza Pana gestią;

b)

w ramach realizowanych świadczeń nie występuje Pan jako importer towaru;

c)

usługa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń klienta i Pana;

d)

klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Panu pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres klienta. Pan uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa;

e)

płatność tytułem usługi pośrednictwa (obejmującej cenę towaru) oraz płatność tytułem kosztów transportu (za wyjątkiem cła) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pana do świadczenia. Wartość świadczenia nie przekracza równowartości 150 euro;

W związku z zawieraniem przez Pana umów o pośrednictwo w zakupie, dobrowolnie świadczy Pan na rzecz klientów dodatkowe usługi bez dodatkowej opłaty m.in.:

a)

informuje klienta, że to na nim ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu;

b)

udziela klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży;

c)

przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru;

d)

ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru;

e)

ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

f)

przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przeprowadza procedurę zwrotu towarów, w sytuacji, gdy klient chce odstąpić od umowy sprzedaży;

g)

dostarcza klientowi instrukcję użytkowania towaru oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim;

h)

prowadzi obsługę (w tym pytań) klienta poprzez czat, pocztę elektroniczną, informuje o statusie dostawy (automatycznie pobierając te dane z serwisu aukcyjnego);

Na podstawie złożonego przez klientów zamówienia, Pan, działający w imieniu klientów, nabywa towary za pośrednictwem platformy sprzedażowej.

W stosownym formularzu wpisuje Pan dane klientów, które są danymi dla sprzedawcy do wysyłki nabytych towarów, informuje sprzedawców o tym, że działa jako pośrednik;

Zgodnie z regulaminem, za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez pośrednika u sprzedawcy;

Dokonuje Pan płatności za towar zamówiony przez klienta środkami pieniężnymi wpłaconymi przez klienta za pośrednictwem swojego rachunku bankowego. Różnica między ceną zakupu towaru, a płatnością dokonywaną przez klientów stanowi - jako prowizja - Pana przychód z tytułu świadczenia usług pośrednictwa. Ze względów technicznych leżących po stronie serwisów sprzedażowych, opłaca Pan po kilka zamówień w serwisie na raz;

Sprzedawcy wysyłają nabyty przez klientów towar bezpośrednio na ich adres. Klient jest informowany o wysyłce towaru z kraju spoza UE. Pan nie dokonuje zgłoszenia celnego, ani nie występuje jako przedstawiciel klienta (bezpośredni lub pośredni). Wypełnienie formalności celnych związanych z importem towaru spoczywa na kliencie (ostatecznym odbiorcy), albo na sprzedawcy (organizatorze transportu) lub platformie sprzedażowej.

W ramach informacji uzyskanych z platformy sprzedażowej (...) jest ona zarejestrowana w systemie IOSS. Pan opiera się wyłącznie na informacjach umieszczonych na platformach sprzedażowych. To czy podatek VAT jest rzeczywiście naliczany i odprowadzany przez sprzedawcę, czy też inny podmiot i od jakich wartości jest poza Pana gestią. Nie wyklucza Pan, że klient (ewentualnie sprzedawca/platforma sprzedażowa) może korzystać z usług przedstawiciela, własnej agencji celnej lub współpracuje z agencją celną. Nie wyklucza Pan również, że import towarów może podlegać zwolnieniu od podatku VAT;

Zgodnie z zasadami aukcji na serwisie sprzedażowym brak zrealizowania dostawy w wyznaczonym terminie bądź niezgodność zamówienia z dostawą pozwala na uzyskanie od sprzedawcy zwrotu ceny nabycia towaru. W takich przypadkach albo zwraca Pan klientowi całość kwoty za zamówiony towar lub zamawia ponownie towar od sprzedawcy;

Nie wystawia Pan klientom indywidualnym faktur, chyba że wniosą o ich wystawienie;

Zakupiony towar nie trafia do Pana, ale bezpośrednio do klienta zgodnie z przekazanymi do sprzedawcy informacjami.

Nie uzyskuje Pan od sprzedawców faktur oraz rachunków potwierdzających zakup przez klientów.

Pakowaniem towarów i ich dostarczeniem do przewoźnika zajmuje się sprzedawca.

W regulaminie pośrednictwa w sprzedaży wskaże się, że za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez pośrednika u sprzedawcy. Realizacja pozostałych usług ma charakter pomocniczy wobec świadczonej usługi pośrednictwa. Nie stanowi warunku niezbędnego do zawarcia umowy sprzedaży klienta ze sprzedawcą, ale służy uatrakcyjnieniu oferowanej usługi pośrednictwa.

Nie zawiera Pan pisemnych umów ze sprzedawcami. Sposób ustalania Pana wynagrodzenia i zakres świadczeń jest wynikiem zawiązania stosunku prawnego z klientem (elementy stosunku prawnego określone są przez regulamin strony internetowej). Zawarcie umowy zakupu towaru w serwisie aukcyjnym następuje w imieniu klienta za pośrednictwem Pana konta w tym serwisie.

W omawianej sytuacji:

- Pana obowiązkiem będzie pośredniczenie w płatnościach i zamówieniach;

- nie uzyska Pan od zagranicznego dostawcy towaru rachunku ani faktury;

- nie nabędzie Pan towaru na swoją rzecz;

- płatności będą odbywać się w formie elektronicznej;

- warunki transakcji będą dostępne dla klientów w regulaminie oraz odpowiednich miejscach na Pana stronach.

W zakresie informacji dotyczących charakteru prowadzenia działalności podaje Pan, że:

a)

dokumentacja podatkowa dla celów działalności będzie składać się z:

- ewidencji sprzedaży usług;

- ewidencji zwrotów oraz reklamacji;

b) Pana wynagrodzeniem będzie prowizja, która będzie uzyskiwana po potrąceniu płatności od nabywców przed przesłaniem ich dalej do sprzedawców. Płatności w postaci przelewów bankowych dokonywane będą na rachunek firmowy. Otrzymane środki pieniężne po pomniejszeniu o należną prowizję przekazywane będą do dostawcy. Przychodem jest w tym modelu prowizja, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

c)

usługi pośrednictwa będą świadczone przy zakupie towarów takich jak: odzież damska i męska, obuwie damskie i męskie, zegarki damskie i męskie, galanteria damska oraz męska, torebki, portfele, akcesoria zwierzęce (smycze, zabawki, maty itp.), biżuteria damska oraz męska, akcesoria sportowe, sprzęt wędkarski itp.;

d)

transakcje będą dokonywane z kontrahentami z krajów azjatyckich (w znaczącej większości z Chin).

Dążąc do ustalenia przysługującego wynagrodzenia z przedmiotowego rodzaju działalności, będzie Pan prowadzić zestawienie zrealizowanych transakcji w oparciu o wyciąg bankowy. Stosownie do poczynionych ustaleń, w ewidencji będą do siebie dopasowane odpowiednio transakcje uznaniowe (kwoty odpowiadające wpłatom dokonywanym przez klientów) oraz transakcje obciążeniowe (kwoty odpowiadające wartości towaru i jego dostawy), odpowiadające im numery zamówień za pomocą, których można zidentyfikować daną transakcję, oraz odpowiadające daty powstania przychodu. Zatem, kwotą stanowiącą wynagrodzenie będzie prowizja (marża) pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe od klienta, a kwotą przekazaną do sprzedawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji.

Warunki na jakich dokonywana będzie transakcja, będą szczegółowo opisane w Regulaminie strony internetowej poprzez, którą składane będą zamówienia.

W Pana ocenie ich treść jest zrozumiała i nie może budzić żadnych wątpliwości. Jednakże zauważył Pan, że często nabywcy na różnych stronach dokonują akceptacji regulaminu bez zapoznania się z jego zapisami. W związku z tym mogą wystąpić sytuacje, w których kupujący w wyniku swojego zaniedbania:

- nie będą mieli świadomości, że zamawiając towar na platformie zakupowej udzielają Panu pełnomocnictwa do zakupu w ich imieniu i na ich rzecz towarów od podmiotu trzeciego,

- nie będą mieli świadomości skąd wysyłany jest towar i kto jest faktycznym jego dostawcą tzn. z kim zawierają umowę kupna.

Pan nie zamierza się zarejestrować w procedurze importu One-Stop Shop (IOSS).

Wartość towarów nabywanych przez klientów nie przekroczy wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, nawet jeśli do tej wartości towarów dodamy wartość uzyskanej przez Pana marży.

W uzupełnieniu wniosku w odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, w którym państwie Unii Europejskiej nastąpi dopuszczenie do obrotu towarów zakupionych od kontrahentów z państw trzecich, tj. czy państwo importu będzie państwem zakończenia/wysyłki tych towarów (Polska), wskazał Pan, że tak państwem importu będzie państwo zakończenia wysyłki tych towarów i będzie to Polska. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, w związku z tym, że przesyłka będzie nadawana przez sprzedawcę bezpośrednio na adres ostatecznego klienta to on będzie importerem.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, czy na którymkolwiek etapie transakcji przedstawionych w opisie spawy będzie Pan nabywał prawo do rozporządzania towarem jak właściciel w celu dokonania jego późniejszej dostawy na rzecz ostatecznego nabywcy, wskazał Pan, że na podstawie ogólnodostępnych interpretacji indywidualnych dla analogicznych stanów faktycznych wydanych przez KIS, stwierdza Pan, że wykonywane przez Pana świadczenia będą nosiły znamiona handlu towarami, w związku z czym dojdzie do transakcji łańcuchowej. Zawarcie umowy zakupu towaru w serwisie aukcyjnym następuje za pośrednictwem Pana konta na serwisie aukcyjnym (...). Prawo do rozporządzania towarem przejdzie na klienta już w chwili złożenia zamówienia u sprzedawcy. Wynika to z faktu, że złożenie zamówienia przez klienta na Pana stronie skutkuje (na podstawie Pana oprogramowania) złożeniem zamówienia u sprzedawcy.

Odnosząc się do pytania dotyczącego wskazania, w przypadku faktur wystawianych na żądanie klienta indywidualnego, jakie dokładnie dane te faktury będą zawierały, tj. jakie dane "sprzedawcy" będą znajdowały się na fakturze, co będzie przedmiotem sprzedaży, jakie konkretnie transakcje będą wymienione w pozycji faktury "nazwa (rodzaj) towaru lub usługi", wskazał Pan, że wystawiane faktury będą określały Pana jako sprzedawcę, będą zawierały całą kwotę należności przyjętą za produkty od klientów, z adnotacjami "NP" oraz "Dostawa towarów poza terytorium kraju, zgodnie z art. 22 pkt 1 ust. 1 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług".

Pytania

1) Czy opisane w stanie przyszłym transakcje (świadczenia na rzecz Pana klientów) należy uznać za odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy o VAT?

2) Czy w przypadku uznania Pana stanowiska w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe, miejscem opodatkowania dostawy towarów do klientów będzie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Pana stanowisko w sprawie

Ad 1

W Pana ocenie, opisane w stanie przyszłym transakcje (świadczenia na rzecz Pana klientów) należy na gruncie ustawy o VAT uznać za odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy o VAT.

Za powyższym stanowiskiem przemawia następująca argumentacja:

W celu odpowiedzi na powyższe pytanie należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w analizowanej sytuacji mamy do czynienia z dostawą towarów czy też ze świadczeniem usług.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pod pojęciem sprzedaży - na mocy art. 2 pkt 22 ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem, przez świadczenie usług należy rozumieć każde zachowanie niebędące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu. Z powołanych powyżej przepisów wynika, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Należy jednak zaznaczyć, że nie każde powstrzymanie się od działania czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie występują skonkretyzowane świadczenia, które są wykonane między dwoma stronami umowy, tj. między Panem (który zobowiązuje się do wykonania określonych czynności na rzecz klientów, tj. zakupu towaru) a klientami (dokonującymi zamówienia towarów na Pana stronach). W ramach prowadzonej działalności przyjmuje Pan od klientów płatności (bezpośrednio na swój rachunek bankowy), na które składa się cena zakupu towaru, koszt transportu oraz Pana wynagrodzenie. Następnie, po otrzymaniu zamówienia od klientów, dokonuje Pan zakupu wybranych (zamówionych przez klientów) towarów w serwisach sprzedażowych z krajów trzecich, używając danych klientów, jako adresatów wysyłki tak zakupionego towaru oraz dokonuje płatności za zamówiony przez klienta towar za pośrednictwem swojego rachunku bankowego. W Pana ocenie, w tym momencie przenoszone jest prawo do dysponowania towarem jak właściciel na klienta. Wobec powyższego wystąpi bezpośredni związek (ekwiwalentność) pomiędzy Pana świadczeniem, a płatnościami wnoszonymi przez klientów. Z uwagi na zaistnienie bezpośredniego związku pomiędzy otrzymanymi wpłatami, a świadczeniami na rzecz klientów należy stwierdzić, że świadczenia, które Pan wykonuje w zamian za otrzymane wpłaty (płatności) od klientów stanowią odpłatną dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 20 maja 2021 r., znak: 0112-KDIL1-1.4012.169.2021.1.AR.

Stosownie do art. 2 pkt 22b ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży na odległość towarów importowanych - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest:

a)

podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b)

podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

c)

podmiotem niebędącym podatnikiem - pod warunkiem, że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

Zatem uczestniczy Pan w transakcji, która spełnia warunki pozwalające na uznanie jej za sprzedaż na odległość towarów importowanych, ponieważ:

- towary są transportowane/wysyłane przez dostawcę (sprzedawcę z Chin),

- dostawa następuje z terytorium Państwa trzeciego (Chiny) na terytorium Polski (państwa członkowskiego UE),

- nabywcą jest konsument (podmiot niebędący podatnikiem VAT).

Jednocześnie art. 7a ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku, gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, zwanego dalej "interfejsem elektronicznym", sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Przepis ten przyjmuje pewnego rodzaju fikcję prawną, zgodnie z którą po spełnieniu wymienionych w nim warunków świadczenie podatnika ułatwiającego sprzedaż na odległość towarów importowanych, należy uznać za dostawę towarów.

Warunki te są spełnione, jeśli:

- podatnik przy pomocy interfejsu elektronicznego, ułatwia sprzedaż na odległość towarów importowanych,

- wartość przesyłki w złotych polskich nie przekracza równowartości 150 euro.

Interfejs elektroniczny powinien być rozumiany jako szeroki koncept, który pozwala dwóm niezależnym systemom lub systemowi oraz użytkownikowi końcowemu komunikować się za pomocą urządzenia lub programu. Interfejs elektroniczny może obejmować stronę internetową, portal, bramę sieciową, sklep internetowy, interfejs programowania aplikacji (API) itp. Zatem strona internetowa prowadzona przez Pana powinna być uznana za interfejs elektroniczny.

Przez ułatwianie, o którym mowa w przepisie powyżej, rozumie się ułatwianie w rozumieniu art. 5b rozporządzenia 282/2011.

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w art. 5b stanowi, że: Do celów stosowania art. 14a dyrektywy 2006/112/WE (odpowiednika art. 7a ust. 1 ustawy o VAT) termin "ułatwia" oznacza korzystanie z interfejsu elektronicznego w celu umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy nabywcą a dostawcą, który oferuje towary na sprzedaż poprzez interfejs elektroniczny, co skutkuje dostawą towarów poprzez ten interfejs elektroniczny.

Jednakże podatnik nie ułatwia dostawy towarów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

podatnik ten nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów;

b)

podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością;

c)

podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

Artykuł 14a dyrektywy 2006/112/WE nie ma zastosowania do podatnika, który wykonuje tylko jedną z następujących czynności:

a)

przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów;

b)

oferowanie lub reklamowanie towarów;

c)

przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.

W kontekście przywoływanych przepisów należy ustalić, czy może Pan być uznany za podmiot ułatwiający sprzedaż na odległość towarów importowanych za pomocą interfejsu elektronicznego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że jest Pan podmiotem, który pośredniczy w nawiązaniu kontaktu pomiędzy nabywcą a sprzedawcą. W tym celu Pan:

- wystawia ofertę zakupu towaru od sprzedawcy z kraju trzeciego na własnej stronie internetowej,

- zajmuje się promocją i reklamą oferowanych towarów,

- przyjmuje zamówienie od klienta,

- przetwarza i przekazuje płatność,

- przekazuje sprzedawcy (za pośrednictwem zagranicznej (najczęściej chińskiej) platformy sprzedażowej) zamówienie oraz wszystkie dane klienta niezbędne do wysyłki towaru,

- wartość przesyłki nie przekracza równowartości w złotych polskich kwoty 150 euro.

W związku z powyższym uznać należy, że jest Pan podmiotem ułatwiającym poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro.

W Pana przypadku nie są spełnione negatywne (łącznie określone w lit. od a do c zdania drugiego) i pozytywne (określone w lit. od a do c zdania trzeciego) przesłanki wykluczające uznanie go za podmiot ułatwiający dostawę, określone w art. 5b rozporządzenia 282/2011. Zatem, zgodnie z dyspozycją art. 7a ust. 1 ustawy o VAT, Pana świadczenie objęte niniejszym wnioskiem na gruncie ustawy o VAT należy uznać za dostawę towarów na rzecz klientów.

Ad 2

W Pana ocenie, w przypadku uznania stanowiska w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe, miejscem opodatkowania dostawy towarów do klientów nie będzie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Będzie to dostawa towarów dokonywana poza terytorium kraju.

Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Jednakże dla sprzedaży na odległość towarów importowanych ustawa o VAT przewiduje szczególny sposób ustalania miejsca opodatkowania. Nie będzie nim państwo rozpoczęcia transportu lub wysyłki, ale kraj zakończenia transportu lub wysyłki. Będzie to miało miejsce w dwóch przypadkach określonych w ustawie o VAT w art. 22 ust. 1 pkt 1b i 1c.

Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1b, miejscem dostawy towarów jest w przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1 pkt 1c miejscem dostawy towarów jest w przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy - terytorium tego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że podatek lub podatek od wartości dodanej z tytułu dostawy tych towarów ma zostać zadeklarowany w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom.

Zatem miejscem dostawy towarów w przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych będzie terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, jeżeli:

1)

kraj importu jest inny niż kraj zakończenia transportu lub wysyłki towaru, przykładowo krajem importu są Niemcy, ale towar transportowany jest docelowo do nabywcy w Polsce, lub

2)

kraj importu jest taki sam jak kraj zakończenia transportu lub wysyłki towaru (krajem importu jest Polska i towar transportowany jest do nabywcy w Polsce) i jednocześnie podatek VAT jest rozliczany w procedurze IOSS, zdefiniowanej w art. 138a pkt ustawy o VAT.

W Pana ocenie, w stanie faktycznym niniejszej sprawy, nie zostały spełnione ww. warunki pozwalające zastosować szczególne reguły ustalania miejsca dostawy dla sprzedaży na odległość towarów importowanych, zgodnie z którymi miejscem dostawy towarów byłoby terytorium Polski.

Odnosząc się do pkt 1; przebieg transakcji wskazuje, że kraj importu jest taki sam jak kraj zakończenia transportu lub wysyłki towaru do nabywcy tzn. Polska jest krajem importu i towary są przeznaczone dla polskich nabywców (wysyłka/transport kończy się w Polsce). Oznacza to, że wyjątek od zasady ogólnej ustalania miejsca dostawy towarów (art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy o VAT) nie będzie mógł zostać zastosowany.

Nie mogą być również stosowane szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia z punktu nr 2 (art. 22 ust. 1 pkt 1c). Wprawdzie kraj importu jest taki sam jak kraj zakończenia transportu lub wysyłki, ale podatek VAT nie będzie rozliczony przez Pana w szczególnej procedurze dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych tzn. IOSS. Nie zamierza Pan się rejestrować do powyższej procedury. Procedura ta jest fakultatywna dla podatników dokonujących sprzedaży na odległość towarów importowych oraz podmiotów ułatwiających sprzedaż na odległość towarów importowych. Ponieważ warunki wymienione w pkt nr 2 należy spełnić łącznie, art. 22 ust. 1 pkt 1c ustawy VAT nie może być stosowany.

Według Pana, ze stanu faktycznego wniosku wynika, że sprzedaż na odległość towarów importowanych będzie spełniała warunki do uznania jej za dostawę łańcuchową. Dostawa łańcuchowa to transakcja, w której kilka podmiotów odsprzedaje sobie ten sam towar (każdy z podmiotów uczestniczących w transakcji dokonuje kolejnej w sensie prawnym dostawy), ale występuje wyłącznie jeden transport bezpośrednio od pierwszego sprzedawcy do końcowego nabywcy. W takich transakcjach tylko jedna dostawa w łańcuchu może być uznana za transakcję ruchomą. Pozostałe transakcje są dostawami lokalnymi/krajowymi w miejscu rozpoczęcia i/lub zakończenia dostawy towarów (w zależności czy występują przed czy po dostawie ruchomej), są to tzw. dostawy nieruchome. W analizowanej sprawie istotne znaczenie ma to, który w kolejności z podmiotów jest podatnikiem z tytułu importu towarów. Pan nie występuje jako importer towaru i nie dokonuje zgłoszenia celnego oraz nie występuje jako przedstawiciel klienta (bezpośredni lub pośredni), zaś wypełnienie formalności celnych związanych z importem towaru spoczywa według Pana oceny na kliencie (ostateczny odbiorca) oraz sprzedawcy (organizator transportu). To klient powinien dokonać ewentualnych opłat z tytułu należnego cła i jest podatnikiem z tytułu importu towarów. Klient jako trzeci w kolejności podmiot w łańcuchu dostaw i jednocześnie importer towarów, nabywa przedmiotowe towary od Pana z tym, że towary trafiają bezpośrednio z kraju trzeciego. Zatem, skoro w ramach dokonywanych transakcji podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia podatku z tytułu importu towarów dokonanego na terytorium Polski jest ostateczny nabywca (Pana polski klient), to regulacja art. 22 ust. 4 ustawy nie ma dla Pana zastosowania, nie jest Pan bowiem w tym przypadku podatnikiem dokonującym dostawy, który jednocześnie jest podatnikiem z tytułu importu tych towarów. W takim przypadku transakcję dostawy towaru przez Pana na rzecz polskiego klienta, będącego jednocześnie importerem towaru, należy uznać - stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - za dokonaną i opodatkowaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki, tj. na terytorium państwa trzeciego. Oznacza to, że dokonywane przez Pana dostawy towarów wysyłanych z terytorium państwa trzeciego do odbiorców w Polsce nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Pana na terytorium kraju a miejscem opodatkowania przedmiotowych dostaw towarów jest terytorium kraju trzeciego.

Zwrócić należy uwagę, że przepis cytowanego wyżej art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT (zasada ogólna) nie ustala szczególnych zasad rozliczania importu w ramach transakcji seryjnych. Z uwagi na to należy zastosować ogólne reguły rozliczania VAT w imporcie. Oznacza to w praktyce, że kluczowe dla rozliczenia unijnego VAT z tytułu importu będzie miejsce zakończenia procedur celnych oraz to kto w procedurze dopuszczenia towaru do obrotu występuje jako importer. Import kończy się w Polsce, w związku z tym podatek VAT z tytułu importu należy rozliczyć w Polsce. Jednocześnie, skoro, według Pana oceny, do rozliczenia podatku z tego tytułu zobowiązany będzie końcowy nabywca (klient jako importer) to dostawa realizowana przez Pana na jego rzecz (przyjęcie fikcji prawnej wynikającej z art. 7a) będzie w ogóle poza Polskim (unijnym) VATem, ponieważ jest to dostawa dokonana przed importem towarów - dostawa towarów poza terytorium kraju. Zarazem będzie to dostawa ruchoma w transakcji łańcuchowej, a zatem opodatkowana w miejscu rozpoczęcia transportu lub wysyłki towarów tzn. na terytorium państwa trzeciego.

Podsumowując, miejscem opodatkowania dokonywanych przez Pana odpłatnych dostaw towarów na rzecz klientów jest terytorium kraju trzeciego. Końcowo, w kontekście rejestracji i rozliczania VAT w procedurze IOSS przez chiński portal sprzedażowy (co może, ale nie musi mieć miejsca), zwraca Pan uwagę, że tylko jeden z podatników w łańcuchu transakcji może być uznany za podmiot ułatwiający sprzedaż na odległość towarów importowanych. Zatem skoro to Pan jest podmiotem ułatwiającym sprzedaż na odległość towarów importowanych to podmiotem takim nie może być chiński portal sprzedażowy. Zatem rozliczenie przez ten podmiot podatku VAT w procedurze IOSS, o czym Pan nie ma pewności, bowiem bazuje tylko na informacjach z jego strony internetowej, nie będzie miało wpływu na sposób rozliczenia dostawy towarów przez Pana.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm. dalej jako: "ustawa"):

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 2 pkt 1 ustawy:

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy:

Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...).

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy:

Przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy:

Przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że zamierza Pan podjąć - jako czynny podatnik VAT zawieszoną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa (na gruncie prawa cywilnego) w zamawianiu towarów oferowanych przez sprzedawców z krajów trzecich, w szczególności z Chin (sprzedawcy) w zagranicznych serwisach sprzedażowych (platformy sprzedażowe) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski (klienci).

Wyszukuje Pan towary oferowane przez Sprzedawców w serwisach sprzedażowych. Informacje dotyczące towarów oferowanych w serwisie sprzedażowym (treść ofert sprzedawców) są pobierane, modyfikowane celem dostosowania do potrzeb odbiorcy (m.in. tłumaczone na język polski, uzupełniane spersonalizowanymi opisami) i prezentowane na prowadzonych przez Pana stronach internetowych (strona/strony internetowa/e). Strony internetowe funkcjonują jako portale pośrednictwa zakupowego (nie funkcjonują jako sklepy internetowe). Nie zawiera Pan umów ze sprzedawcami (działanie autonomiczne). Ponadto towary są reklamowane w mediach społecznościowych.

Usługi pośrednictwa będą dotyczyły zakupu towarów takich jak: odzież damska i męska, obuwie damskie i męskie, zegarki damskie i męskie, galanteria damska oraz męska, torebki, portfele, akcesoria zwierzęce (smycze, zabawki, maty itp.), biżuteria damska oraz męska, akcesoria sportowe, sprzęt wędkarski itp.

Klienci składają zamówienia na towary za pośrednictwem strony internetowej. Przed złożeniem zamówienia, klient zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu strony internetowej, wypełnienia danych dostawy, które zostaną przekazane sprzedawcy oraz do wpłacenia pieniędzy na Pana rachunek bankowy (w wysokości zamówienia).

Z regulaminu strony internetowej oraz ze znajdujących się tam informacji wynika, że w ramach usługi pośrednictwa, na podstawie udzielonego Panu pełnomocnictwa, za pośrednictwem platformy sprzedażowej, zamawia Pan towar w imieniu i na rzecz klienta od sprzedawcy i uiszcza zapłatę za zamówiony przez klienta towar wraz z transportem towaru do klienta. Zapłata obejmuje cenę uwzględniającą podatek VAT od towaru i koszty transportu (o ile jest wyszczególniony przez sprzedawcę), z wyłączeniem cła. W ramach realizowanych świadczeń nie występuje Pan jako importer towaru.

Usługa świadczona jest na podstawie ustaleń pomiędzy Panem i klientem. Składając zamówienie klient oświadcza, że udziela Panu pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu/na jego rzecz zamówienia towaru oraz do opłacenia ceny i kosztów przesyłki towaru. Płatność z tytułu usługi pośrednictwa (obejmującej cenę towaru) oraz kosztów transportu (z wyjątkiem cła) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty, przed przystąpieniem przez Pana do świadczenia.

W związku z zawieraniem przez Pana umów o pośrednictwo w zakupie, dobrowolnie i bez dodatkowej opłaty świadczy Pan na rzecz klientów szereg dodatkowych usług, które służą uatrakcyjnieniu oferowanej usługi pośrednictwa i mają charakter pomocniczy wobec świadczonej usługi pośrednictwa. Działając w imieniu klientów, na podstawie złożonego przez nich zamówienia, nabywa Pan towary za pośrednictwem platformy sprzedażowej. W odpowiednim formularzu wpisuje Pan dane klientów, które stanowią dane dla sprzedawcy do wysyłki nabytych towarów oraz informuje sprzedawców o tym, że działa jako pośrednik. Dokonuje Pan płatności za towar zamówiony przez klienta środkami pieniężnymi wpłaconymi przez klienta za pośrednictwem swojego rachunku bankowego. Różnica między ceną zakupu towaru, a płatnością dokonywaną przez klientów stanowi Pana przychód z tytułu świadczenia usług pośrednictwa (prowizja).

Sprzedawcy wysyłają towar zakupiony przez klientów bezpośrednio na ich adres (zakupiony towar nie trafia do Pana). Sprzedawca zajmuje się pakowaniem towarów i ich dostarczeniem do przewoźnika. Klient jest informowany o wysyłce towaru z kraju spoza UE. Pan nie dokonuje zgłoszenia celnego, ani nie występuje jako przedstawiciel klienta (bezpośredni lub pośredni). Państwem importu będzie Polska, tj. państwo zakończenia wysyłki tych towarów. Importerem będzie ostateczny klient.

Zgodnie z zasadami aukcji na serwisie sprzedażowym, brak zrealizowania dostawy w wyznaczonym terminie lub niezgodność zamówienia z dostawą pozwala na uzyskanie od sprzedawcy zwrotu ceny nabycia towaru. W takich przypadkach zwraca Pan klientowi całość kwoty za zamówiony towar lub ponownie zamawia towar od sprzedawcy.

Nie uzyskuje Pan od sprzedawców faktur oraz rachunków potwierdzających zakup przez klientów. Nie wystawia Pan faktur klientom indywidualnym, chyba że wniosą o ich wystawienie. Wówczas wystawione faktury będą określały Pana jako sprzedawcę, będą zawierały całą kwotę należności przyjętą za produkty od klientów, z adnotacjami "NP" oraz "Dostawa towarów poza terytorium kraju, zgodnie z art. 22 pkt 1 ust. 1 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług".

Zgodnie z regulaminem, za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez pośrednika u sprzedawcy. Sposób ustalania Pana wynagrodzenia i zakres świadczeń jest wynikiem zawiązania stosunku prawnego z klientem. Zawarcie umowy zakupu towaru w serwisie aukcyjnym następuje w imieniu klienta, za pośrednictwem Pana konta w tym serwisie. Pana obowiązkiem będzie pośredniczenie w płatnościach i zamówieniach, nie nabędzie Pan towaru na swoją rzecz i nie uzyska Pan od zagranicznego dostawcy towaru rachunku ani faktury. Zawarcie umowy zakupu towaru w serwisie aukcyjnym następuje za pośrednictwem Pana konta na serwisie aukcyjnym (...). Prawo do rozporządzania towarem przejdzie na klienta już w chwili złożenia zamówienia u sprzedawcy - złożenie zamówienia przez klienta na Pana stronie skutkuje (na podstawie Pana oprogramowania) złożeniem zamówienia u sprzedawcy.

Z informacji uzyskanych z platformy sprzedażowej (...) wynika, że jest ona zarejestrowana w systemie IOSS. Pan nie zamierza rejestrować się w procedurze importu One-Stop Shop (IOSS).

Wartość towarów nabywanych przez klientów nie przekroczy wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro.

Pana wątpliwości dotyczą ustalenia czy opisane transakcje (świadczenia na rzecz klientów) stanowią odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy (pytanie 1) oraz uznania, że sprzedaż realizowana przez Pana na rzecz klientów nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce (pytanie 2).

Aby prawidłowo określić miejsce opodatkowania danej dostawy należy wskazać, gdzie znajduje się towar w momencie dostawy. Określenie miejsca dostawy w przypadku dostawy towarów między podatnikami z różnych państw jest szczególnie istotne, gdyż wskazuje państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana. Ważne również jest to, że podatek od towarów i usług, jako podatek o charakterze terytorialnym, determinuje opodatkowanie w danym państwie tylko tych czynności, które zostały wykonane w danym państwie, a ściślej te czynności, które zostały uznane za wykonane w danym miejscu.

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1b i 1c ustawy:

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku:

1b) sprzedaży na odległość towarów importowanych na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy;

1c) sprzedaży na odległość towarów importowanych na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy - terytorium tego państwa członkowskiego, pod warunkiem że podatek lub podatek od wartości dodanej z tytułu dostawy tych towarów ma zostać zadeklarowany w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom.

Stosownie do art. 22 ust. 2-2e ustawy:

2. W przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.

2a. W przypadku towarów, o których mowa w ust. 2, które są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego przez nabywcę, który dokonuje również ich dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej do tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego dostawie.

2b. W przypadku towarów, o których mowa w ust. 2, które są wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów są przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

2c. W przypadku gdy podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport przypisuje się wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot.

2d. Przez podmiot pośredniczący, o którym mowa w ust. 2b i 2c, rozumie się innego niż pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.

2e. W przypadku towarów, o których mowa w ust. 2, które są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez:

1)

pierwszego dostawcę - wysyłkę lub transport przyporządkowuje się jego dostawie;

2)

ostatniego nabywcę - wysyłkę lub transport przyporządkowuje się dostawie dokonanej do tego nabywcy.

Jak stanowi art. 22 ust. 3 ustawy:

W przypadkach, o których mowa w ust. 2-2c i 2e, dostawę towarów, która:

1)

poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

2)

następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Przy czym, zgodnie z art. 22 ust. 3a ustawy:

W przypadku dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, wysyłka lub transport tych towarów są przyporządkowane dostawie towarów dokonanej przez podatnika, który ułatwia dostawę towarów.

Jak wskazuje powyższy przepis, w przypadku dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, wysyłka lub transport tych towarów są przyporządkowane dostawie towarów dokonanej przez podatnika, który ułatwia poprzez użycie interfejsu

elektronicznego dostawę towarów. Oznacza to, że tzw. dostawa ruchoma jest przypisana do "fikcyjnej" dostawy dokonywanej przez operatora interfejsu elektronicznego na rzecz finalnego odbiorcy towarów (transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi a klientami indywidualnymi, zwane dalej B2C). W konsekwencji "fikcyjna" dostawa dokonywana przez dostawcę bazowego na rzecz operatora interfejsu elektronicznego (transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zwane dalej B2B) będzie dostawą "nieruchomą", podlegającą opodatkowaniu w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Azatem w przypadku gdy platforma ułatwia sprzedaż na odległość towarów importowanych (zwanej dalej SOTI) w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro, "fikcyjna" dostawa B2B nie będzie podlegała VAT w UE, gdyż w momencie dostawy towary będące przedmiotem tej dostawy znajdują się w państwie trzecim lub na terytorium trzecim, z którego są wysyłane/transportowane do nabywcy w UE.

Jednocześnie, w myśl art. 22 ust. 3b ustawy:

Przepisy ust. 2-2d nie mają zastosowania do dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika.

Jak wynika z art. 7a ustawy:

1) W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, zwanego dalej "interfejsem elektronicznym", sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

2) W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej:

1)

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub

2)

dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

- uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

3) Przez ułatwianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się ułatwianie w rozumieniu art. 5b rozporządzenia 282/2011.

W art. 7a ust. 1 i 2 ustawy zaimplementowano swego rodzaju fikcję prawną, która

w istocie prowadzi do przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązanie VAT z tytułu określonych dostaw towarów na podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z posiadaniem, prowadzeniem czy zarządzaniem interfejsami elektronicznymi. Regulacje obejmują swoim zakresem operatorów interfejsów elektronicznych, którzy ułatwiają dokonywanie określonych dostaw towarów, niezależnie od tego czy posiadają oni siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, czy na terytorium państwa trzeciego.

Powyższy przepis wprowadza fikcję prawną (wyłącznie na potrzeby podatku VAT), polegającą na przyjęciu, że podatnik ułatwiający za pomocą interfejsu elektronicznego wyżej wskazane dostawy towarów na rzecz konsumentów, dokonywane przez tzw. dostawców bazowych:

* samodzielnie otrzymał (nabył) te towary (fikcja prawna w postaci przyjęcia, że ma miejsce dostawa towarów B2B pomiędzy dostawcą bazowym a operatorem interfejsu elektronicznego) oraz

* dokonał dostawy tych towarów (fikcja prawna polegająca na przyjęciu, że dochodzi do dostawy towarów B2C pomiędzy operatorem interfejsu elektronicznego a ostatecznym nabywcą tych towarów, tj. konsumentem, który faktycznie nabywa te towary).

Zgodnie z art. 2 pkt 22b ustawy:

Przez sprzedaż na odległość towarów importowanych - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest:

a)

podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b)

podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

c) podmiotem niebędącym podatnikiem - pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 5a Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 15 marca 2011 r. (Dz. Urz.UE L nr 77 str. 1):

Do celów stosowania art. 14 ust. 4 dyrektywy 2006/112/WE uznaje się, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, w szczególności w następujących przypadkach:

a)

w przypadku gdy dostawca zleca podwykonanie wysyłki lub transportu towarów osobie trzeciej, która dostarcza towary nabywcy;

b)

w przypadku gdy wysyłka lub transport towarów dokonywane są przez osobę trzecią, ale dostawca ponosi całkowitą lub częściową odpowiedzialność za dostarczenie towarów nabywcy;

c)

w przypadku gdy dostawca wystawia fakturę i pobiera od nabywcy opłaty za transport lub wysyłkę, a następnie przekazuje je osobie trzeciej, która organizuje wysyłkę lub transport towarów;

d)

w przypadku gdy dostawca zachęca nabywcę w dowolny sposób do skorzystania z usług w zakresie dostarczania towarów świadczonych przez osobę trzecią, umożliwia kontakt nabywcy i osoby trzeciej lub przekazuje w inny sposób tej osobie informacje niezbędne do dostarczenia towarów nabywcy.

Towarów nie uważa się jednak za wysłane lub przetransportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w przypadku gdy nabywca transportuje te towary samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej organizuje dostarczanie tych towarów, a dostawca nie bierze udziału bezpośrednio ani pośrednio w organizacji lub pomocy w organizacji wysyłki lub transportu tych towarów.

Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości należy wskazać, że zgodnie z powołanym art. 7a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, zwanego dalej "interfejsem elektronicznym", sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Zgodnie z art. 5b rozporządzenia 282/2011, termin "ułatwia" oznacza korzystanie z interfejsu elektronicznego w celu umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy nabywcą a dostawcą, który oferuje towary na sprzedaż poprzez interfejs elektroniczny, co skutkuje dostawą towarów poprzez ten interfejs elektroniczny.

Jednakże podatnik nie ułatwia dostawy towarów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

podatnik ten nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów;

b)

podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością;

c)

podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

Nie można uznać, że podatnik ułatwia sprzedaż, gdy wykonuje tylko jedną z następujących czynności:

a)

przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów;

b)

oferowanie lub reklamowanie towarów;

c)

przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy należy uznać, że stosownie do art. 7a ust. 1 ustawy, dokonywane przez Pana poprzez strony internetowe, aukcje internetowe i oferty handlowe w Internecie, dostawy towarów wysyłanych przez sprzedawców z krajów trzecich, którzy wyślą nabyty przez klientów towar bezpośrednio na ich adres będą stanowić sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

Przy czym, jak wynika z art. 7a ustawy, przez interfejs elektroniczny należy rozumieć platformę, platformę handlową, portal lub podobne środki. Interfejs elektroniczny stanowi dowolne urządzenie lub oprogramowanie pozwalające na nawiązanie kontaktu pomiędzy użytkownikiem będącym sprzedawcą a użytkownikiem dokonującym zakupu. Pojęcie to ma szeroki zakres i obejmuje m.in. strony internetowe, portale, portale elektroniczne, platformy, platformy handlowe, interfejsy oprogramowania aplikacji (API).

W analizowanej sprawie, na prowadzonej stronie internetowej będzie Pan oferował towary zagranicznych sprzedawców, modyfikując ich oferty, tj. tłumacząc je na język polski, dodając spersonalizowane opisy czy dokonując edycji graficznej zdjęć produktowych (celem dostosowania do potrzeb odbiorcy). Będzie Pan wyszukiwał i decydował, jakie towary oferowane przez zagranicznych sprzedawców będą prezentowane na Pana stronach internetowych i za jaką cenę towary te będą sprzedawane konsumentom. Z powyższego wynika, że Pana klienci nie będą decydować o wyborze oferty i podmiotu, od którego zamierzają nabyć towar oraz nie będą mieć wpływu na wartość (cenę) kupowanego towaru. Za pośrednictwem swojej strony internetowej będzie Pan zbierał zamówienia od klientów. Na potrzeby sprzedaży towarów (wysyłki) będzie Pan dysponował danymi klienta i będzie je przekazywał Sprzedawcom z krajów trzecich. Będzie Pan także udzielał klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, przeprowadzał i rozpoznawał postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru prezentowanego na swoich stronach internetowych oraz ponosił odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady tego towaru. Ponadto, będzie Pan ponosił odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, a także przyjmował odstąpienia od umowy i przeprowadzał procedurę zwrotu towarów w razie odstąpienia od sprzedaży. Zatem, będzie miał Pan wpływ na określanie warunków, na których dokonywana będzie bazowa dostawa towarów. Natomiast informując klientów o pełnej cenie towaru, zawierającej wszelkie koszty i opłaty (w tym podatki, opłaty celne, koszty przesyłki itp.), przyjmując płatności od klientów za zamówiony towar na swój rachunek bankowy i przekazując te środki sprzedawcom z krajów trzecich będzie Pan uczestniczył również w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością.

Powyższe okoliczności pozwalają uznać, że będzie Pan operatorem interfejsu elektronicznego ułatwiającym dostawy towarów, w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy.

W związku z tym, w wyniku przyjętej fikcji prawnej, będzie Pan traktowany jako podatnik VAT, który dokonuje dostawy towarów na rzecz ostatecznego (faktycznego) nabywcy. Na potrzeby podatku VAT należy bowiem przyjąć, że to Pan nabędzie towary od właściwego (bazowego) dostawcy, a następnie sprzeda je nabywcy (konsumentowi). Ponadto ze względu na to, że ostateczny nabywca (konsument) składa zamówienie za pomocą Pana strony internetowej (a nie zagranicznych serwisów aukcyjnych, na których prezentowane są towary oferowane przez sprzedawców z krajów trzecich), należy przyjąć, że właśnie Pana platforma internetowa będzie objęta tzw. reżimem uznanego dostawcy.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że będzie Pan podatnikiem ułatwiającym dokonanie dostawy towarów (sprzedaży na odległość towarów importowanych) poprzez użycie interfejsu elektronicznego, stosownie do art. 7a ust. 1 ustawy.

Tym samym Pana stanowisko w zakresie pytania nr 1 wniosku należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących ustalenia miejsca opodatkowania dokonanej transakcji należy wskazać, że w przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI), miejsce dostawy towarów uzależnione jest od miejsca dopuszczenia towarów do obrotu w Unii Europejskiej (państwa importu) oraz od miejsca przeznaczenia tych towarów.

Miejscem dostawy sprzedaży na odległość towarów importowanych jest miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów (kraj przeznaczenia).

Zasada ta ma zastosowanie w następujących przypadkach:

a)

jeżeli towary są importowane na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż to, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów (art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy), czyli gdy państwo importu nie jest państwem przeznaczenia towarów;

b)

jeżeli towary są importowane na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów, pod warunkiem że podatek VAT należny z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych ma zostać zadeklarowany w procedurze IOSS (art. 22 ust. 1 pkt 1c ustawy). Państwo importu jest równocześnie państwem przeznaczenia towarów.

Z opisu sprawy wynika, że nie będzie Pan zarejestrowany w procedurze importu One-Stop Shop (IOSS). Wartość towarów nabywanych przez klientów nie przekroczy wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro. Przy tym, państwem importu będzie państwo zakończenia wysyłki towarów, tj. Polska.

Zatem przepisy, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1b i 1c ustawy nie będą miały zastosowania w analizowanej sprawie, gdyż w tym przypadku kraj importu jest państwem przeznaczenia towarów, a podatek VAT nie będzie rozliczany przez Pana w szczególnej procedurze dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych IOSS.

Jednocześnie należy wskazać, że w analizowanym przypadku nie znajdą zastosowania przepisy art. 22 ust. 2-2d ustawy. Wskazane przepisy dotyczące alokacji transportu w dostawach łańcuchowych nie mają bowiem zastosowania do dostaw towarów objętych reżimem tzw. uznanego dostawcy określonym w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że do takich transakcji zastosowanie ma szczególna zasada przypisania transportu, zgodnie z którą wysyłka lub transport towarów są przyporządkowane dostawie dokonanej przez podatnika, który ułatwia dostawę towarów poprzez użycie interfejsu elektronicznego.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, że transakcja objęta zapytaniem nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Zatem, pomimo odmiennej od przyjętej przez Organ argumentacji, z uwagi na wskazanie prawidłowych konsekwencji prawnopodatkowych, tj. wskazanie, że miejscem opodatkowania transakcji dostawy towarów dokonanej na rzecz klientów nie będzie terytorium Polski, stanowisko w zakresie pytania nr 2 również należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Informujemy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanych pytań). Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie wnioskodawca, w treści składanego wniosku, kształtuje jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku, nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl