0114-KDIP1-2.4012.507.2021.1.RST - Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.507.2021.1.RST Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 października 2021 r. (data wpływu za pośrednictwem ePUAP 11 października 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

11 października 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina Miasto (...) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Posiada osobowość prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280), od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina Miasto (...) prowadzi wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi rozliczenie VAT.

Gmina Miasto (...) realizuje projekt pn. " (...)" dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 z Działania 8.3 - Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego (...). Okres realizacji projektu to: (...).

Realizacja projektu przewiduje zagospodarowanie podwórek położonych w (...) - centrum oraz aktywizację społeczną mieszkańców i nadanie nowych funkcji społecznych tym zaniedbanym obszarom. W ramach projektu przewidziano zagospodarowanie podwórek zlokalizowanych w dwóch miejscach (...) -centrum:

1. Teren przy ul. (...):

- budowa dojazdów i miejsc postojowych: (...) m2,

- budowa chodników: (...) m2,

- wykonanie trawników: (...) m2,

- oświetlenie: 6 punktów oświetleniowych,

- obiekty małej architektury (płotek, 5 koszy na śmieci, 5 ławek, piaskownica, 2 bujaki, wiata na śmieci).

2. Teren przy ul. (...):

- budowa dojazdów i miejsc postojowych: (...) m2,

- budowa chodników: (...) m2,

- wykonanie trawników: (...) m2,

- oświetlenie: 4 punkty oświetleniowe,

- obiekty małej architektury (2 kosze na śmieci, ogrodzenie, brama, 4 ławki, wiata na śmieci).

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją to (...) ha.

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich to (...) m2.

Osobami korzystającymi ze zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni są mieszkańcy zamieszkujący bloki zlokalizowane przy dwóch podwórkach.

Dzięki zrealizowaniu inwestycji Gmina Miasto (...) będzie mogła nieodpłatnie udostępnić podmiotom i instytucjom działającym w sferze społecznej teren, na którym będą warunki do realizacji działań aktywizujących społeczność (...) -centrum (przede wszystkim powierzchnie utwardzone oraz trawniki do organizacji gier i zabaw z animatorami lokalnymi i streetworkerami, np. do rozstawienia przenośnego boiska, co w obecnie panujących warunkach jest niemożliwe). Na powstałej infrastrukturze będą odbywały się zajęcia skierowane do mieszkańców danego obszaru-podwórka. Zajęcia te będą realizowane w ramach projektu finansowanego ze źródeł EFS. Celem projektu będzie organizacja działań wpierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadząca do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej - aktywizacja środowisk lokalnych, organizacja pikników rodzinnych, wspieranie rodziny w ich środowisku na nowopowstałej przestrzeni publicznej. Uczestnikami projektu społecznego będą rodziny wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Okres trwania zajęć na zrewitalizowanym obszarze to 24 miesiące (2022-2023 r.). W ramach okresu trwałości projektu społecznego w latach 2023-2027 również będą prowadzone zajęcia.

Beneficjentem projektu oraz właścicielem terenu i powstałej infrastruktury jest i będzie Gmina Miasto (...). Ponosi ona koszty inwestycji, nie uzyskując jednocześnie przychodów związanych z funkcjonowaniem zrewitalizowanych terenów. Po realizacji inwestycji wszelkie rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem powstałego obszaru prowadzić będzie Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta (...). Urząd Miasta (...) jest jednostką budżetową Gminy Miasta (...). W kolejnych latach środki na utrzymanie infrastruktury będą zabezpieczane w kolejnych uchwałach budżetowych. Daje to bezpieczeństwo pokrycia kosztów funkcjonowania, zdolność organizacyjną oraz finansową do utrzymania rezultatów projektu.

Zrewitalizowany obszar miejski oraz cała powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie ogólnie dostępna, nie będzie generowała przychodu i nie będzie służyła działalności opodatkowanej. Będzie ona dostępna bezpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie Miastu (...) przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją projektu pod nazwą " (...)", na mocy prawodawstwa krajowego?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści tej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku VAT, w sytuacji gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z tym, że wydatki poniesione celem realizacji projektu pn. " (...)" nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ cała powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie dostępna bezpłatnie i będzie ogólnodostępna, Gminie Miastu (...) nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, od wydatków związanych z realizacją tego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z treści wniosku wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT i realizuje projekt pn. " (...)" dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 z Działania 8.3 - Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego (...). Okres realizacji projektu to: (...). Realizacja projektu przewiduje zagospodarowanie podwórek położonych w (...) - centrum oraz aktywizację społeczną mieszkańców i nadanie nowych funkcji społecznych tym zaniedbanym obszarom. W ramach projektu przewidziano zagospodarowanie podwórek zlokalizowanych w dwóch miejscach (...) - centrum: terenu przy ul. (...) poprzez: budowę dojazdów i miejsc postojowych: (...) m2, budowę chodników: (...) m2, wykonanie trawników: (...) m2 i oświetlenia tj. 6 punktów oświetleniowych oraz obiektów małej architektury (płotek, 5 koszy na śmieci, 5 ławek, piaskownica, 2 bujaki, wiata na śmieci), a także terenu przy ul. (...) poprzez budowę dojazdów i miejsc postojowych: (...) m2, budowę chodników: (...) m2, wykonanie trawników: (...) m2 i oświetlenia tj. 4 punktów oświetleniowych oraz obiektów małej architektury (2 kosze na śmieci, ogrodzenie, brama, 4 ławki, wiata na śmieci). Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją to (...) ha. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich to (...) m2. Osobami korzystającymi ze zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni są mieszkańcy zamieszkujący bloki zlokalizowane przy dwóch podwórkach. Dzięki zrealizowaniu inwestycji Gmina Miasto (...) będzie mogła nieodpłatnie udostępnić podmiotom i instytucjom działającym w sferze społecznej teren, na którym będą warunki do realizacji działań aktywizujących społeczność (...) - centrum (przede wszystkim powierzchnie utwardzone oraz trawniki do organizacji gier i zabaw z animatorami lokalnymi i streetworkerami, np. do rozstawienia przenośnego boiska, co w obecnie panujących warunkach jest niemożliwe). Na powstałej infrastrukturze będą odbywały się zajęcia skierowane do mieszkańców danego obszaru - podwórka. Zajęcia te będą realizowane w ramach projektu finansowanego ze źródeł EFS. Celem projektu będzie organizacja działań wpierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadząca do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej - aktywizacja środowisk lokalnych, organizacja pikników rodzinnych, wspieranie rodziny w ich środowisku na nowopowstałej przestrzeni publicznej. Uczestnikami projektu społecznego będą rodziny wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Okres trwania zajęć na zrewitalizowanym obszarze to 24 miesiące (2022-2023 r.). W ramach okresu trwałości projektu społecznego w latach 2023-2027 również będą prowadzone zajęcia. Beneficjentem projektu oraz właścicielem terenu i powstałej infrastruktury jest i będzie Gmina Miasto (...). Ponosi ona koszty inwestycji, nie uzyskując jednocześnie przychodów związanych z funkcjonowaniem zrewitalizowanych terenów. Zrewitalizowany obszar miejski oraz cała powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie ogólnie dostępna, nie będzie generowała przychodu i nie będzie służyła działalności opodatkowanej. Będzie ona dostępna bezpłatnie.

Wątpliwości dotyczą ustalenia czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją projektu pod nazwą " (...)".

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. " (...)". Realizacja projektu przewiduje zagospodarowanie podwórek położonych w (...) - centrum oraz aktywizację społeczną mieszkańców i nadanie nowych funkcji społecznych tym zaniedbanym obszarom. Celem projektu będzie organizacja działań wpierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadząca do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej - aktywizacja środowisk lokalnych, organizacja pikników rodzinnych, wspieranie rodziny w ich środowisku na nowopowstałej przestrzeni publicznej. Uczestnikami projektu społecznego będą rodziny wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zrewitalizowany obszar miejski oraz cała powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie ogólnie dostępna, nie będzie generowała przychodu i nie będzie służyła działalności opodatkowanej. Będzie ona dostępna bezpłatnie. Zatem w analizowanym przypadku Gmina nie poniesie wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie podatek naliczony wynikający z wydatków objętych realizacją przedmiotowego projektu nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych świadczonych przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej. Tym samym nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające do odliczenia podatku naliczonego.

W konsekwencji Gmina realizując inwestycję pn. " (...)" nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazuje się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP lub /KIS/wnioski. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl