0114-KDIP1-2.4012.443.2019.10.RD - Zwolnienie z VAT importu samolotów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.10.RD Zwolnienie z VAT importu samolotów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2020 r. sygn. III SA/Wa 772/20 (data zwrotu akt przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 4 lutego 2021 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2019 r. (data wpływu 2 sierpnia 2019 r.) uzupełnionym w dniu 14 października 2019 r. (data wpływu 21 października 2019 r.) na wezwanie Organu z dnia 4 października 2019 r. (skutecznie doręczone w dniu 7 października 2019 r.), oraz uzupełnionym w dniu 15 października 2019 r. (data wpływu 22 października 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy importu samolotów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2019 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy importu samolotów.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 14 października 2019 r., złożonym w dniu 14 października 2019 r. (data wpływu 21 października 2019 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 4 października 2019 r. oraz uzupełniony pismem z dnia 14 października 2019 r. złożonym w dniu 15 października 2019 r. (data wpływu 22 października 2019 r.).

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 18 listopada 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dla Wnioskodawcy postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia znak 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.2.RD ze względu na fakt, że pomimo wezwania Wnioskodawca nie wskazał jednoznacznie informacji o które wzywał Organ co spowodowało, że złożony wniosek nie spełniał wymogów stawianych przez art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. W dniu 28 listopada 2019 r. (data wpływu 4 grudnia 2019 r.) złożono zażalenie na postanowienie. W dniu 3 lutego 2020 r. sygn. 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.3.RD/JG wydane zostało postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie, które zostało doręczone w dniu 5 lutego 2020 r.

W dniu 6 marca 2020 r. (data wpływu 10 marca 2020 r.) Wnioskodawca za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji skarbowej wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie z dnia 3 lutego 2020 r. sygn. 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.RD/JG utrzymujące w mocy postanowienie wydane w dniu 18 listopada 2019 r. sygn. 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.2.RD.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt III SA/WA 772/20 uchylił postanowienie z dnia 3 lutego 2020 r. sygn. 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.3.RD/JG utrzymujące w mocy postanowienie wydane w dniu 18 listopada 2019 r. nr 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.2.RD oraz poprzedzające je postanowienie z dnia 18 listopada 2019 r. nr 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.2.RD. Sąd po przytoczeniu przepisów prawa odnoszących się do zwolnienia od podatku importu towarów wskazał, że z opisu zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku z dnia 30 lipca 2019 r. uzupełnionego pismem z dnia 14 października 2019 r. stanowiącym odpowiedź Spółki na wezwanie organu z dnia 4 października 2019 r., wynika jednoznacznie, że Strona przedstawiała wszelkie istotne okoliczności, które umożliwiały organowi dokonanie kwalifikacji podatkowoprawnej. DKIS mógł więc po uzupełnieniu przez Stronę elementów zdarzenia przyszłego wydać interpretację indywidualną opierając się na okolicznościach sprawy przedstawionych przez Stronę. Sąd po przytoczeniu przepisów Ordynacji podatkowej i wyjaśnieniu jak należy rozumieć wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie w kontekście art. 14b § 3 O.p wskazał, że stwierdzenie organu, jakoby nie przedstawiono jednoznacznych informacji niezbędnych do dokonania oceny okoliczności faktycznych sprawy, nie znajduje potwierdzenia w aktach sprawy. Zdaniem Sądu, brak wydania interpretacji indywidualnej w tym stanie faktycznym i zakończenie sprawy zaskarżonym postanowieniem narusza art. 14b § 1 O.p. oraz art. 14c § 1 O.p. Sąd dodał również, że organ dopuścił się naruszenia art. 121 § 1 O.p. określającego zasadę zaufania do organów podatkowych, który to przepis zgodnie z art. 14h O.p. ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu interpretacyjnym. W związku z powyższym organ winien ponownie rozpatrzyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uwzględniając wskazane wyżej uwagi.

Od powyższego wyroku Organ nie wnosił skargi kasacyjnej.

W 4 lutego 2021 r. wpłynął do Organu prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz zwrot akt.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy importu samolotów odrzutowych wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także jako "X.") jest jednostką organizacyjną udzielającą świadczeń zdrowotnych oraz realizującą zadania z zakresu (...) (wykonuje zadania statutowe w zakresie ratownictwa). Zgodnie z § 1 Statutu X. jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy (...). Zgodnie z § 2 ust. 2 Statutu obszarem działania X. jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności transportu chorych, pomocy humanitarnej, obsługi technicznej (...), również obszar poza granicami kraju. Zgodnie z § 3 Statutu celem działania X. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, oraz wykonywanie (...). Zgodnie z § 4. Statutu do zadań X. należy m.in.:

1.

wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, z wyłączeniem terenu szpitala;

2.

wykonywanie (...) chorych pomiędzy podmiotami leczniczymi;

3.

transport osób wykonujących zawód medyczny, krwi i jej składników oraz wyrobów medycznych i produktów leczniczych w przypadku, gdy ich dostarczenie może mieć istotny wpływ dla ratowania życia pacjenta;

4.

transport zespołów lekarzy specjalistów w dziedzinach określonych przepisami dotyczącymi warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz transport narządów, tkanek i komórek w celu ich przeszczepienia lub zastosowania u ludzi;

5.

zabezpieczanie, pod względem medycznym, transportu statkami powietrznymi będącymi w dyspozycji (...) znacznej liczby chorych.

Celem działania X. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, oraz wykonywanie (...). Do zadań X. należy wykonywanie (...) i pomoc ich ofiarom, transport pacjentów wymagających opieki medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, (...) poza granice kraju oraz transport do Polski jej obywateli, ofiar wypadków lub nagłych zachorowań, do których doszło poza granicami Polski. Wykonywaniem zadań zajmują się zarówno (...). Realizacja powyższych zadań wymaga dysponowania sprawnymi środkami transportowymi do wykonywania działań ratowniczych. X. prowadzi również w minimalnym zakresie działalność gospodarczą, jednak - zgodnie ze statutem - jest ona wydzielona, zaś stosowane procedury księgowe umożliwiają wykazanie, że śmigłowce ratunkowe nie są wykorzystywane do tej działalności. W związku z powyższym X. planuje kupić 2 lekkie, dwusilnikowe pasażerskie samoloty odrzutowe, wyposażone w kabinę pasażerską przystosowaną w trwały sposób do transportu medycznego pacjentów w przewozach ratowniczych oraz sanitarnych (dalej jako "samoloty"). Nabycie nastąpi od podmiotów z państw trzecich, a samoloty będą przedmiotem importu na terytorium kraju. Wyposażenie ich kabiny medycznej odpowiada co najmniej standardowi naziemnych ambulansów reanimacyjnych oraz musi być przystosowane do wykonywania innych, specjalizowanych procedur medycznych, takich jak inkubatorowy transport noworodków, transport chorych ze schorzeniami układu krążenia, z dodatkowymi, specjalizowanymi urządzeniami medycznymi i perfuzjonistami obsługującymi te urządzenia, transport poparzonych, transport organów do przeszczepów i ekip transplantologicznych.

X. wykonuje takie transporty na podstawie umowy z B. o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności (...), powierzającej w ten sposób X. realizację ustawowych obowiązków w przedmiotowym zakresie, wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. (...) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. X. wykonuje tego typu transporty jako certyfikowany przez polski nadzór (...) przewoźnik, spełniający wymagania Unii Europejskiej do tego typu przewozów. Potrzeba spełnienia przepisów (...) narzuca określoną liczbę wymagań co do konfiguracji i wyposażenia samolotu, w tym konieczność posiadania co najmniej dwóch silników. Samoloty muszą mieć wyposażenie awioniczne umożliwiające wykonywanie lotów w trudnych warunkach atmosferycznych, ominięcie ekstremalnie trudnych zjawisk atmosferycznych.

Wskazać należy, że zgodnie z § 12 Statutu X. jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Podstawą gospodarki finansowej X. jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora (ust. 2). Zgodnie z ust. 3 X. prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą w zakresie:

1.

najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości;

2.

obsługi (...);

3.

transportu (...);

4.

zabezpieczania pod względem medycznym imprez masowych i zawodów sportowych;

5.

szkolenia personelu (...);

6.

szkolenia personelu (...);

7.

świadczenia usług (...) w zakresie posiadanych certyfikatów.

Zgodnie z ust. 4 Statutu X. sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) a sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego. Sprawozdanie zatwierdza minister właściwy (...). X. wykonuje również inną działalność (odpłatną), która jest wydzielona rachunkowo od działalności statutowej.

X. działa w ramach systemu (...) zgodnie z ustawą z dnia (...).

Jednostkami systemu, zgodnie z (...) są: (...)

Zgodnie z (...) zespół (...) składa się co najmniej z trzech osób, w tym co najmniej z: jednego pilota zawodowego, lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. Zgodnie z art. 37 ust. 2 tej ustawy (...) zespół (...) jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz wymogi określone w ustawie z dnia (...).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca na pytanie Organu "czy importowane samoloty będą korzystały ze zwolnienia od cła i jaka jest podstawa prawna tego zwolnienia" wskazał, że w odniesieniu do podstawy prawnej zwolnienia od cła oraz wskazania podstawy prawnej zastosowania przedmiotowego zwolnienia należy stwierdzić, iż importowane samoloty będą mieściły się w grupowaniu:

1.

8802 40 00 10 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 2 000 kg, ale nieprzekraczająccj 15 000 kg do celów cywilnych bądź

2.

8802300010- Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 15 000 kg do celów cywilnych.

Wnioskodawca upatruje zastosowania zwolnienia od cła na podstawie art. 74 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Zgodnie z art. 74 ust. 1 tego Rozporządzenia z zastrzeżeniem art. 75-80 zwolnione z należności celnych przywozowych są towary przywożone przez uprawnione przez właściwe organy organizacje państwowe lub inne organizacje charytatywne lub dobroczynne, jeśli są przeznaczone:

a)

do bezpłatnej dystrybucji wśród ofiar katastrof, którymi dotknięte zostało terytorium jednego lub więcej państw członkowskich; lub

b)

bezpłatnego udostępniania ofiarom takich katastrof, pozostając własnością tych organizacji.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 tego Rozporządzenia towary przywożone do swobodnego obrotu przez jednostki ratownictwa, niezbędne do spełnienia potrzeb tych jednostek w okresie trwania działań, również korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, na tych samych warunkach.

Nie będzie zachodziła również okoliczność wyłączająca:

1. Przewidziana w art. 75 Rozporządzenia - towary nie będą przeznaczone do odbudowy zniszczonych terenów;

2. Art. 77 Rozporządzenia - procedury księgowe umożliwiają właściwym organom nadzorowanie ich działalności i które oferują wszelkie gwarancje uznane za niezbędne;

3. Art. 78 Rozporządzenia - towary nie będą użyczane, pożyczane, wynajmowane, odstępowanie w innej formie prawnej odpłatnie lub nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy X. będzie przysługiwało zwolnienie od podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, opisanych w zdarzeniu przyszłym tj. planowanego importu (zakupu) samolotów, wykorzystywanych w działalności statutowej w zakresie działań ratowniczych na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zostały spełnione zarówno przesłanki podmiotowe jak i przedmiotowe, uprawniające X. do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zasadnicze znaczenie w sprawie ma zastosowanie oraz prawidłowa wykładnia art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., ze szczególnym wskazaniem na pkt 2 tego przepisu, który w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie.

Zgodnie z 63 ust. 1 tej ustawy zwalnia się od podatku import towarów:

1.

przywożonych przez państwowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, jeżeli są przeznaczone do bezpłatnego:

a.

rozdania ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy lub

b.

oddania do dyspozycji ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy i pozostają własnością tych jednostek;

2.

przywożonych przez jednostki ratownictwa, przeznaczonych na ich potrzeby, w związku z prowadzonymi przez nie działaniami.

Artykuł 63 ust. 2 tej ustawy przewiduje, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do organizacji społecznych i jednostek organizacyjnych, w których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów. Na mocy przepisu ust. 3 zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do materiałów i sprzętu przeznaczonych do odbudowy terenów dotkniętych klęską żywiołową lub katastrofą. Dalej, przepis ust. 4 stanowi, że towary, o których mowa w ust. 1, mogą być użyczane, wydzierżawiane, wynajmowane lub odstępowane wyłącznie do celów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, po uprzednim zawiadomieniu organu celnego. W przypadku sprzedaży lub przeniesienia prawa własności w inny sposób, wynajmu, użyczenia, wydzierżawienia lub innego odstąpienia towarów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 towary te są opodatkowane podatkiem według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia, z uwzględnieniem ich wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny (ust. 5).

W przypadku, o którym mowa w ust. 5, uznaje się, że obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów nie powstaje, jeżeli:

1.

towary będą używane w celu, który uprawniałby do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1, oraz

2.

organ celny, który przyjął zgłoszenie celne dotyczące dopuszczenia do obrotu towaru zwolnionego od podatku, zostanie niezwłocznie poinformowany o odstąpieniu.

Zgodnie z przepisem ust. 7 towary użyte przez organizację uprawnioną do zwolnienia do celów innych niż określone w ust. 1 są opodatkowane podatkiem w wysokości obowiązującej w dniu, w którym zostaną wykorzystane w innym celu, z uwzględnieniem ich wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

W związku z brzmieniem wskazanych powyżej przepisów stwierdzić należy, iż z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wynikają dwie rozłączne podstawy zwolnienia od podatku. Pierwsza - zdefiniowana w pkt 1 przepisu przewiduje, że zwolnieniem objęte są przywożone przez państwowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, jeżeli są przeznaczone do bezpłatnego:

a.

rozdania ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy lub

b.

oddania do dyspozycji ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy i pozostają własnością tych jednostek;

Przepis art. 63 ust. 1 pkt 1 wskazuje, że zwolnieniem objęty jest import towarów w związku z klęską żywiołową lub katastrofą, zaś towary te mają być rozdane lub oddane do dyspozycji ofiarom tej klęski lub katastrofy. Nie ulega też wątpliwości, że owo rozdanie lub oddanie do dyspozycji, to "działanie" organizacji wymienionych w tym przepisie.

Druga podstawa zwolnienia - odrębnie określona w pkt 2 - dotyczy towarów przywożonych przez jednostki ratownictwa, przeznaczonych na ich potrzeby, w związku z prowadzonymi przez nie działaniami. W pierwszej kolejności należy więc rozważyć wnioski płynące z językowej wykładni spornej regulacji. Art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewiduje dwie rozłączne podstawy zwolnienia od podatku. Pierwsza - zdefiniowane w pkt 1 przepisu przewiduje, że zwolnieniem objęte są przywożone przez państwowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, jeżeli są przeznaczone do bezpłatnego:

a.

rozdania ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy lub

b.

oddania do dyspozycji ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy i pozostają własnością tych jednostek;

Z powyższego wynika, że zwolnieniem objęty jest import towarów w związku z klęską żywiołową lub katastrofą, zaś towary te mają być rozdane tym ofiarom lub oddane do ich dyspozycji. Nie ulega też wątpliwości, że owo rozdanie lub oddanie do dyspozycji, leży w sferze "działania" organizacji wymienionych w tym przepisie. Odwołując się do językowych reguł wykładni trzeba zauważyć również, że działalność to: 1. "zespół działań podejmowanych w jakimś celu", 2. "funkcjonowanie czegoś lub oddziaływanie na coś". Działalność to zespół działań. W świetle art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i b) ww. ustawy dla zastosowania zwolnienia nie jest wystarczające prowadzenie działania (tj. rozdanie towarów lub oddanie ich do dyspozycji), bowiem przepis ten zawiera również dodatkowe kryterium, dla podmiotów dokonujących tj. prowadzenie działalności charytatywnej lub humanitarnej. Inaczej przesłanki zwolnienia skonstruowane są w pkt 2. Dla zastosowania zwolnienia wystarczające jest, że:

1.

towary importowane są przywożone przez jednostki ratownictwa;

2.

przeznaczenie towarów dotyczy potrzeb tych jednostek;

3.

towary związane są z prowadzonymi przez nie działaniami.

Literalnie interpretując ten przepis trzeba zauważyć, że inaczej niż w pkt 1 tego przepisu, w pkt 2 nie wprowadzono wymogu, aby działania jednostek ratownictwa były prowadzone w związku z konkretną katastrofą lub klęską żywiołową. W przepisie nie ma oznaczonego horyzontu czasowego. Treść pkt 1 jest oczywiście różna w tym zakresie od przesłanek zwolnienia z pkt 2. Ustawa nie określa przy tym jakie jednostki są jednostkami ratownictwa, ani tym bardziej w związku z jakimi zdarzeniami te działania mają być prowadzone. Z perspektywy językowej działalność, to coś więcej niż działania. Działalność obejmuje szereg działań. Jeśli zatem zwolnienie warunkuje prowadzenie działań ratowniczych (prowadzonych przez "jednostki ratownictwa") bez wskazania konkretnej lokalizacji, przedmiotu lub horyzontu czasowego, to z definicji prowadzenie działalności w tym zakresie (zespołu działań) stanowi również prowadzenie działań. Mając na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe, tj. planowany zakup samolotów od podmiotów z państw trzecich, z uwagi na fakt, iż będą one przedmiotem importu na terytorium kraju, zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Podkreślić należy, iż zostaną spełnione wszelkie przesłanki podmiotowo-przedmiotowe zastosowania zwolnienia z opodatkowania. X. należy bowiem uznać za jednostkę ratownictwa, o której mowa w tym przepisie. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, X. jest podmiotem leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy (...). X. działa w ramach systemu (...) zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. (...), zaś do jednostek systemu, zgodnie z jej art. 32 pkt 2 zalicza się zespoły (...), w tym (...) zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową. Pomimo braku zdefiniowania zakresu pojęcia jednostki ratownictwa lub odesłania do rozumienia tego pojęcia określonego przepisami do innego aktu prawnego, status podmiotowy X. nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości, co do uznania X. za "jednostkę ratownictwa" w rozumieniu art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Wskazać również należy, że przeznaczenie nabywanych samolotów bezsprzecznie będzie wskazywało na realizację potrzeb X. Jak wskazano zgodnie ze statutem X. (w szczególności § 3 i 4) do celów i zadań X. należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, oraz wykonywanie (...).

Do zadań X. należy wykonywanie (...) i pomoc ich ofiarom, transport pacjentów wymagających opieki medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, (...) poza granice kraju oraz transport do Polski jej obywateli, ofiar wypadków lub nagłych zachorowań, do których doszło poza granicami Polski. Wykonywaniem zadań zajmują się zarówno (...). Również przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. (...) wskazują wprost, iż (...) zespół (...) jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego (art. 37 ust. 2 tej ustawy). Realizacja powyższych zadań wymaga dysponowania sprawnymi środkami transportowymi do wykonywania działań ratowniczych. Tym samym jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego wyposażenie kabiny medycznej nabywanych samolotów odpowiada co najmniej standardowi naziemnych ambulansów reanimacyjnych oraz musi być przystosowane do wykonywania innych, specjalizowanych procedur medycznych, takich jak inkubatorowy transport noworodków, transport chorych ze schorzeniami układu krążenia, z dodatkowymi, specjalizowanymi urządzeniami medycznymi i perfuzjonistami obsługującymi te urządzenia, transport poparzonych, transport organów do przeszczepów i ekip transplantologicznych. Dodatkowo X. wykonuje tego typu transporty jako certyfikowany przez polski nadzór (...) przewoźnik, spełniający wymagania Unii Europejskiej do tego typu przewozów. Tym samym nabywane samoloty będą pozwalały na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych z jednej strony (§ 4 pkt 1 Statutu) jak również wykonywanie (...):

1.

pacjentów - chorych (§ 4 ust. 1 pkt 2 i 6 Statutu);

2.

osób wykonujących zawód medyczny (§ 4 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu);

3.

wyrobów medycznych i produktów leczniczych, krwi narządów, tkanek i komórek w celu ich przeszczepienia lub zastosowania u ludzi (§ 4 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu).

W tym świetle również fakt przeznaczenia nabywanych samolotów na potrzeby (statutowej) działalności X. nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Innymi słowy nabywane samoloty będą realizować potrzeby X.

Ostatnia z przesłanek zakłada, iż przywożone towary przeznaczone na potrzeby jednostki ratownictwa pozostawać będą w związku z prowadzonymi przez tę jednostkę działaniami. Jak już powyżej argumentowano ustawa z dnia 11 marca 2004 r. w art. 63 ust. 1 pkt 2 nie precyzuje (inaczej niż w art. 63 ust. 1 pkt 1 tej ustawy) w związku z jakimi zdarzeniami czy też o jakim charakterze te działania mają być prowadzone. Jeśli zatem zwolnienie warunkuje prowadzenie działań (bez wskazania konkretnej lokalizacji, przedmiotu lub horyzontu czasowego) przez jednostki ratownicze, to prowadzenie działań w tym zakresie może być jedynie ograniczone zakresem działań jednostki ratowniczej (działań, które wpisują się w zakres działalności tej jednostki.)

Dodatkowo w opisanym zdarzeniu przyszłym za spełniony należy uznać również warunek określony w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidujący zwolnienie wyłącznie do organizacji społecznych i jednostek organizacyjnych, w których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów. Bezsprzecznie procedury księgowe wykonywane zgodnie z § 12 Statutu pozwalać będą na kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów. Konkludując, zdaniem Wnioskodawcy uwzględniając, iż nabywany towar jest importowany na potrzeby działań ratowniczych jednostki (a nie innej jej działalności), przy spełnieniu omówionych powyżej przesłanek w świetle opisu zdarzenia przyszłego, zwolnienie określone w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. znajdzie zastosowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania postanowienia bez rozpatrzenia nr 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.2.RD z dnia 18 listopada 2019 r. bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu ww. podatkiem, podlega import towarów na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w myśl art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. Należy przy tym mieć na względzie, że zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku - jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania - możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

I tak, w myśl art. 63 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku import towarów:

1.

przywożonych przez państwowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, jeżeli są przeznaczone do bezpłatnego:

a.

rozdania ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy lub

b.

oddania do dyspozycji ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy i pozostają własnością tych jednostek;

2.

przywożonych przez jednostki ratownictwa, przeznaczonych na ich potrzeby, w związku z prowadzonymi przez nie działaniami.

Przy czym w myśl art. 63 ust. 2 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do organizacji społecznych i jednostek organizacyjnych, w których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów.

Ponadto na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do materiałów i sprzętu przeznaczonych do odbudowy terenów dotkniętych klęską żywiołową lub katastrofą.

Jednocześnie zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy towary, o których mowa w ust. 1, mogą być użyczane, wydzierżawiane, wynajmowane lub odstępowane wyłącznie do celów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, po uprzednim zawiadomieniu organu celnego.

W przypadku sprzedaży lub przeniesienia prawa własności w inny sposób, wynajmu, użyczenia, wydzierżawienia lub innego odstąpienia towarów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 towary te są opodatkowane podatkiem według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia, z uwzględnieniem ich wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny (art. 63 ust. 5 ustawy).

W myśl art. 63 ust. 6 ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 5, uznaje się, że obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów nie powstaje, jeżeli:

1.

towary będą używane w celu, który uprawniałby do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1, oraz

2.

organ celny, który przyjął zgłoszenie celne dotyczące dopuszczenia do obrotu towaru zwolnionego od podatku, zostanie niezwłocznie poinformowany o odstąpieniu.

Jak wskazuje art. 63 ust. 7 ustawy towary użyte przez organizację uprawnioną do zwolnienia do celów innych niż określone w ust. 1 są opodatkowane podatkiem w wysokości obowiązującej w dniu, w którym zostaną wykorzystane w innym celu, z uwzględnieniem ich wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

Natomiast jak wynika z art. 81 ustawy zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnienia od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (X.) jest jednostką organizacyjną udzielającą świadczeń zdrowotnych oraz realizującą zadania z zakresu (...) (wykonuje zadania statutowe w zakresie ratownictwa). X. jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy (...).

Zgodnie ze statutem obszarem działania X. jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności transportu chorych, pomocy humanitarnej, obsługi technicznej (...), również obszar poza granicami kraju. Zgodnie ze statutem celem działania X. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, oraz wykonywanie (...). Zgodnie ze statutem do zadań X. należy m.in.: wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, z wyłączeniem terenu szpitala; wykonywanie (...) chorych pomiędzy podmiotami leczniczymi; transport osób wykonujących zawód medyczny, krwi i jej składników oraz wyrobów medycznych i produktów leczniczych w przypadku, gdy ich dostarczenie może mieć istotny wpływ dla ratowania życia pacjenta; transport zespołów lekarzy specjalistów w dziedzinach określonych przepisami dotyczącymi warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz transport narządów, tkanek i komórek w celu ich przeszczepienia lub zastosowania u ludzi; zabezpieczanie, pod względem medycznym, transportu statkami powietrznymi będącymi w dyspozycji (...) znacznej liczby chorych. X. prowadzi również w minimalnym zakresie działalność gospodarczą, jednak - zgodnie ze statutem - jest ona wydzielona, zaś stosowane procedury księgowe umożliwiają wykazanie, że śmigłowce ratunkowe nie są wykorzystywane do tej działalności.

Realizacja zadań wymaga dysponowania sprawnymi środkami transportowymi do wykonywania działań ratowniczych. W związku z powyższym X. planuje kupić 2 lekkie, dwusilnikowe pasażerskie samoloty odrzutowe, wyposażone w kabinę pasażerską przystosowaną w trwały sposób do transportu medycznego pacjentów w przewozach ratowniczych oraz sanitarnych (samoloty). Nabycie nastąpi od podmiotów z państw trzecich, a samoloty będą przedmiotem importu na terytorium kraju. Wyposażenie ich kabiny medycznej odpowiada co najmniej standardowi naziemnych ambulansów reanimacyjnych oraz musi być przystosowane do wykonywania innych, specjalizowanych procedur medycznych, takich jak inkubatorowy transport noworodków, transport chorych ze schorzeniami układu krążenia, z dodatkowymi, specjalizowanymi urządzeniami medycznymi i perfuzjonistami obsługującymi te urządzenia, transport poparzonych, transport organów do przeszczepów i ekip transplantologicznych. X. wykonuje takie transporty na podstawie umowy z B. o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności (...), powierzającej w ten sposób X. realizację ustawowych obowiązków w przedmiotowym zakresie, wynikających z ustawy (...) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. X. wykonuje tego typu transporty jako certyfikowany przez polski nadzór (...) przewoźnik, spełniający wymagania Unii Europejskiej do tego typu przewozów.

Jednocześnie jak wskazał Wnioskodawca importowane samoloty będą mieściły się w grupowaniu 8802 40 00 10 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 2 000 kg, ale nieprzekraczająccj 15 000 kg do celów cywilnych bądź 8802300010- Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 15 000 kg do celów cywilnych. Wnioskodawca upatruje zastosowanie zwolnienia od cła na podstawie art. 74 ust. 2 Rozporządzenia. Nie będzie zachodziła również okoliczność wyłączająca:

* przewidziana w art. 75 Rozporządzenia (towary nie będą przeznaczone do odbudowy zniszczonych terenów)

* art. 77 Rozporządzenia (procedury księgowe umożliwiają właściwym organom nadzorowanie ich działalności i które oferują wszelkie gwarancje uznane za niezbędne)

* art. 78 Rozporządzenia (towary nie będą użyczane, pożyczane, wynajmowane, odstępowanie w innej formie prawnej odpłatnie lub nieodpłatnie).

Wątpliwości X. dotyczą zastosowania dla planowanego importu samolotów wykorzystywanych w działalności statutowej w zakresie działań ratowniczych zwolnienia od podatku wynikającego z art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku import towarów przywożonych przez jednostki ratownictwa, przeznaczonych na ich potrzeby, w związku z prowadzonymi przez nie działaniami. Przy czym zwolnienia nie stosuje się do materiałów i sprzętu przeznaczonych do odbudowy terenów dotkniętych klęską żywiołową lub katastrofą.

Zatem, aby import towarów podlegał zwolnieniu na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

* importu towarów musi dokonać jednostka ratownictwa,

* importowane towary muszą być przeznaczone na potrzeby jednostki ratownictwa,

* importowane towary muszą być przywożone w związku z prowadzonymi przez jednostkę ratownictwa działaniami,

* importowane towary nie mogą stanowić materiałów i sprzętu przeznaczonych do odbudowy terenów dotkniętych klęską żywiołową lub katastrofą.

Jednocześnie art. 81 ustawy uzależnia stosowanie zwolnienia wynikającego z art. 63 ustawy od zastosowania zwolnienia od cła.

Przy czym należy wskazać, że zgodnie z art. 74 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona - Dz.U.UE.L z dnia 10 grudnia 2009 r. nr 324 s. 23), zwanego dalej Rozporządzeniem:

1. Z zastrzeżeniem art. 75-80 zwolnione z należności celnych przywozowych są towary przywożone przez uprawnione przez właściwe organy organizacje państwowe lub inne organizacje charytatywne lub dobroczynne, jeśli są przeznaczone:

a.

do bezpłatnej dystrybucji wśród ofiar katastrof, którymi dotknięte zostało terytorium jednego lub więcej państw członkowskich; lub

b.

bezpłatnego udostępniania ofiarom takich katastrof, pozostając własnością tych organizacji.

2. Towary przywożone do swobodnego obrotu przez jednostki ratownictwa, niezbędne do spełnienia potrzeb tych jednostek w okresie trwania działań, również korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, na tych samych warunkach.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 lit. a Rozporządzenia "należności celne przywozowe" oznaczają cła i opłaty o skutku równoważnym, jak również rolne opłaty wyrównawcze i inne opłaty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub w odrębnych przepisach, mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenie produktów rolnych.

Z powyższego przepisu wynika, że obowiązujący wspólnotowy system zwolnień celnych przewiduje zwolnienie z należności celnych przywozowych dla towarów przywożonych do swobodnego obrotu przez jednostki ratownictwa, niezbędne do spełnienia potrzeb tych jednostek w okresie trwania działań (...) na warunkach, o których mowa w art. 74 ust. 1 Rozporządzenia tj. w związku z katastrofami.

Ponadto w myśl artykułu 51 dyrektywy Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określającej zakres stosowania art. 143 lit. b i c) dyrektywy 2006/112/WE (Dz. U.UE.L 292 z 10 listopada 2009 s. 5) zastrzeżeniem art. 52-57, zwolnieniem objęte są towary importowane przez organizacje państwowe lub inne organizacje charytatywne lub dobroczynne uznane przez właściwe organy, jeśli są przeznaczone:

a.

do wolnej od opłat dystrybucji wśród ofiar katastrof, które nawiedziły terytorium jednego lub więcej państw członkowskich; lub

b.

do wolnego od opłat udostępnienia ofiarom takich katastrof, pozostając własnością danych organizacji.

Towary importowane przez jednostki ratownictwa, niezbędne do spełnienia potrzeb tych jednostek w okresie trwania działań, również korzystają ze zwolnienia, na tych samych warunkach.

Należy zauważyć, że przepis art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi implementację art. 51 zdanie drugie dyrektywy Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określającej zakres stosowania art. 143 lit. b i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów, zgodnie z którym towary importowane przez jednostki ratownictwa, niezbędne do spełnienia potrzeb tych jednostek w okresie trwania działań, również korzystają ze zwolnienia, na tych samych warunkach (patrz określonych w zdaniu pierwszym tegoż artykułu). Zatem chodzi o import towarów niezbędnych do spełnienia potrzeb jednostek ratownictwa w okresie trwania działań związanych z katastrofami, które nawiedziły terytorium jednego lub więcej państw członkowskich (art. 51 zdanie pierwsze lit. a dyrektywy 2009/132/WE). Ponadto tytuł rozdziału, który zawiera przepisy art. 51-57 ww. dyrektywy dotyczące powyższych zwolnień Towary importowane na rzecz ofiar katastrof również wskazuje, że zwolnienia dotyczą importu towarów ściśle w związku z katastrofami.

Zatem dokonując wykładni art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy mając na uwadze także treść art. 74 Rozporządzenia, które jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i wiąże je w całości należy uznać, że zwolnienie dotyczy importu towarów dokonanego w związku z prowadzonymi przez jednostkę ratownictwa działaniami ratunkowymi (i w okresie trwania tych działań) dotyczącymi katastrof. Natomiast zwolnienie nie obejmuje swoim zakresem importu towarów dokonanego na cele prowadzonej przez jednostkę ratownictwa ogólnej działalności. Przepisu art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy nie można interpretować w oderwaniu od pozostałych przepisów art. 63 ustawy w szczególności od art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy, który jednoznacznie wskazuje na działania związane z klęskami żywiołowymi lub katastrofami. Zatem zwolnienie od podatku importu towarów przywożonych przez jednostki ratownictwa ma zastosowanie, gdy importowane towary są przeznaczone na potrzeby jednostek ratownictwa prowadzących działania w związku z klęskami żywiołowymi lub katastrofami.

W analizowanym przypadku importu samolotów dokona jednostka ratownictwa. Ponadto importowane samoloty będą przeznaczone na potrzeby jednostki ratownictwa. Jednocześnie importowane samoloty nie będą stanowić materiałów i sprzętu przeznaczonych do odbudowy terenów dotkniętych klęską żywiołową lub katastrofą. Natomiast importowane towary nie będą przywożone w związku z prowadzonymi przez jednostkę ratownictwa działaniami ratunkowymi (i w okresie trwania tych działań) dotyczącymi katastrof. Jak wskazano X. jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy (...). Celem działania X. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, oraz wykonywanie (...). Do zadań X. należy wykonywanie (...) i pomoc ich ofiarom, transport pacjentów wymagających opieki medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, (...) poza granice kraju oraz transport do Polski jej obywateli, ofiar wypadków lub nagłych zachorowań, do których doszło poza granicami Polski. Jednocześnie wskazano, że nabycie samolotów od podmiotów z państw trzecich nastąpi w związku z realizacją zadań przez X.

Zatem skoro nabycie samolotów zostanie dokonane na cele prowadzonej przez X. ogólnej działalności (mimo, że działalność ta polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, oraz wykonywaniu (...)), a nie w związku z prowadzonymi przez X. działaniami ratunkowymi dotyczącymi katastrof nie jest spełniony jeden z warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W tym miejscu należy raz jeszcze podkreślić, że zwolnienie z opodatkowania jest wyjątkiem od ogólnej zasady opodatkowania i możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie. Natomiast przepisy ustawy jak i Rozporządzenia dotyczą szczególnego przypadku, gdy import towarów podlega zwolnieniu, tj. gdy jednostka ratownictwa dokonuje importu towarów przeznaczonych na potrzeby jednostki ratownictwa, w związku z prowadzonymi przez jednostkę ratownictwa działaniami. Natomiast, wbrew przekonaniu Wnioskodawcy, działań, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy nie należy utożsamiać z prowadzoną działalnością przez jednostkę ratownictwa. Jak wskazano działania, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy to działania dotyczące katastrof.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało wynikające z art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy zwolnienie od podatku dla importu (zakupu) samolotów wykorzystywanych w działalności statutowej w zakresie działań ratowniczych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Tut. Organ informuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia bez rozpatrzenia nr 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.2.RD z dnia 18 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl