0114-KDIP1-2.4012.390.2018.1.IG - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.390.2018.1.IG Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług - art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada NIP i nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT. Nie składa deklaracji VAT.

Stowarzyszenie będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 na realizację operacji pt. "Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich - Wyjazd studyjno-szkoleniowy".

Stowarzyszenie będzie zwracać się o refundację poniesionych kosztów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny 2018-2019.

W ramach realizacji operacji planuje się przeprowadzić wyjazd-studyjno-szkoleniowy na Litwę pt. "Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich - Wyjazd studyjno-szkoleniowy". W ramach wyjazdu studyjno-szkoleniowego będą realizowane zajęcia szkoleniowe w oparciu o tematy: 1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych; 2. Optymalizacja wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego; 3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy; 4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na podstawie przykładów przedstawianych przez przedstawicieli na podstawie dobrych praktyk z terenu; 5. Promocja jakości życia na wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego; 6. Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. Będą realizowane również wizyty terenowe umożliwiające uczestnikom dodatkowe doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych.

Wyjazd studyjno-szkoleniowy adresowany będzie dla członków, lokalnych liderów, osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsiębiorców oraz pracowników biura jak również przedstawicieli partnera. Planowana liczba uczestników wyjazdu studyjno-szkoleniowego to 38 osób. Grupa docelowa do realizacji operacji zostanie wybrana na podstawie doświadczenia jakie posiada Wnioskodawca. Grupa biorąca udział w wyjeździe studyjno-szkoleniowym musi być grupą zróżnicowaną ponieważ doświadczenie, wiedza zaczerpnięta ze zrealizowanych tematów operacji podczas zajęć szkoleniowych oraz przykłady dobrych praktyk, które zostaną zaprezentowane podczas wyjazdu mogą być przeniesione na wiele płaszczyzn i być wykorzystywane do rozwoju terenów wiejskich. W wyjeździe studyjno-szkoleniowym weźmie udział 38 osób z czego przewidywane 20 osób uczestniczących w wyjeździe studyjno-szkoleniowym zostaną zaktywizowane i zwiększą swoją wiedzę w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Operacja zostanie zrealizowana na obszarze województwa w okresie od 19 czerwca 2018 r. do 15 września 2018 r. Rekrutacja do udziału w operacji będzie następowała przez wypełnienie przez uczestnika formularzu zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej i jego dostarczenie do biura drogą mailową lub osobiście. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszenia.

Realizacja operacji przyczyni się do zdobycia doświadczeń oraz przyczyni się do długofalowego rozwoju. Doświadczenia jakie zdobędą uczestnicy wyjazdu studyjno-szkoleniowego będą mogły być przeniesione na własny teren. Realizacja operacji przyczyni się również do aktywizacji, zdobywania wiedzy, podnoszenia własnych kompetencji oraz nawiązania nowych kontaktów.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez dostarczenie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz pokazywanie dobrych praktyk lokalnej społeczności.

Zakres operacji i wysokość planowanych do poniesienia kosztów jest adekwatna do założonych celów i planowanych do osiągnięcia rezultatów. Zaplanowane w ramach niniejszego wniosku zadania zostaną zlecone wykonawcom posiadającym kwalifikacje i doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Zapewni to realizację operacji na właściwym poziomie i przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację realizowaną przez Wnioskodawcę w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający stowarzyszeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem.

Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny stowarzyszenie stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego z związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy - w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik czynny podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, oraz nie składa deklaracji VAT.

Stowarzyszenie będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 na realizację operacji pt. "Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich - Wyjazd studyjno-szkoleniowy".

W ramach realizacji operacji planuje się przeprowadzić wyjazd-studyjno-szkoleniowy na Litwę pt. "Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich - Wyjazd studyjno-szkoleniowy. W ramach wyjazdu studyjno-szkoleniowego będą realizowane zajęcia szkoleniowe. Będą realizowane również wizyty terenowe umożliwiające uczestnikom dodatkowe doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych.

Wyjazd studyjno-szkoleniowy adresowany będzie dla członków, lokalnych liderów, osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsiębiorców oraz pracowników biura jak również przedstawicieli partnera. Realizacja operacji przyczyni się do zdobycia doświadczeń oraz przyczyni się do długofalowego rozwoju. Doświadczenia jakie zdobędą uczestnicy wyjazdu studyjno-szkoleniowego będą mogły być przeniesione na własny teren. Realizacja operacji przyczyni się również do aktywizacji, zdobywania wiedzy, podnoszenia własnych kompetencji oraz nawiązania nowych kontaktów. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez dostarczenie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz pokazywanie dobrych praktyk lokalnej społeczności.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy realizując projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację realizowaną przez Wnioskodawcę w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku od towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedstawionej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu. W konsekwencji nie będzie miała również prawa do zwrotu podatku należnego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl