0114-KDIP1-2.4012.385.2022.2.JO - Obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu pośredniego (bonusu)

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.385.2022.2.JO Obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu pośredniego (bonusu)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 28 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu pośredniego (Bonusu). Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 października 2022 r. (data wpływu 12 października 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego:

A. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest podmiotem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT oraz korzystającym z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego (nierozliczającego się z wykorzystaniem tzw. współczynnika sprzedaży). Podstawowym zakresem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż elektroniki użytkowej w postaci komputerów, laptopów, podzespołów komputerowych, sprzętu RTV i AGD oraz podobnych towarów (dalej: Produkty). Nabywcami towarów sprzedawanych przez Spółkę są zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak również podmioty nieprowadzące takiej działalności (osoby fizyczne, konsumenci).

Część Produktów (m.in.: procesory, płyty główne, pamięci masowe) nabywana jest przez Wnioskodawcę od podmiotów z siedzibą w Polsce, pełniących funkcje dystrybutorów globalnych marek takich jak (...), (...), (...) czy (...) na polski rynek (dalej: Krajowi Dystrybutorzy). Transakcje te realizowane są na terytorium Polski i podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem VAT według stawki właściwej dla danego towaru. Z tego tytułu Krajowi Dystrybutorzy wystawiają na Wnioskodawcę faktury, a Spółka odlicza VAT naliczony z nich wynikający, z uwagi na fakt, że Produkty wykorzystywane są przez nią do wykonywania czynności opodatkowanych (dalsza sprzedaż Produktów).

Produkty nabywane przez Spółkę od Krajowych Dystrybutorów są rozprowadzane (na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw) przez podmioty spoza Polski, będące producentami lub jednostkami odpowiedzialnymi za dystrybucję Produktów na dany region lub kontynent (dalej: Zagraniczni Dostawcy). Innymi słowy, Krajowi Dystrybutorzy kupują Produkty od Zagranicznych Dostawców lub podmiotów z nimi powiązanych, a następnie sprzedają je Spółce. Wnioskodawca nie nabywa Produktów od Zagranicznych Dostawców (stroną transakcji są dla Spółki Krajowi Dystrybutorzy). Zagraniczni Dostawcy, według wiedzy Spółki, nie posiadają w Polsce zarejestrowanej siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT.

Pomimo braku bezpośrednich transakcji pomiędzy Wnioskodawcą z Zagranicznymi Dostawcami, Spółka uczestniczy w programach rabatowych (promocjach) wprowadzanych przez te podmioty (dalej: Programy). Z tytułu uczestnictwa w Programach Spółka uprawniona jest do uzyskania od Zagranicznego Dostawcy dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego w postaci premii pieniężnej (dalej: Bonus). Wysokość Bonusu jest powiązana z wolumenem sprzedaży.

W przypadku spełnienia przez Wnioskodawcę warunków Programu, Zagraniczni Dostawcy wypłacają na jego rzecz Bonus będący pochodną zakupów dokonywanych u Krajowych Dystrybutorów. Jednocześnie jednak, z uwagi na fakt, że pomiędzy Spółką a Zagranicznymi Dostawcami nie dochodzi do transakcji towarowych, w związku z którym wypłacany jest Bonus, Zagraniczni Dostawcy nie wystawiają z tego tytułu na Spółkę faktur korygujących.

Otrzymanie przez Spółkę Bonusu nie jest powiązane z obowiązkiem realizacji innych dodatkowych działań lub czynności. Jedynymi warunkami wypłaty Bonusu jest spełnienie warunków wynikających z Programu w zakresie dokonania określonego wolumenu zakupu.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.

Założenia programów bonusowych nie są identyczne i podlegają okresowym modyfikacjom. Bonusy można podzielić na te, które zgodnie z warunkami konkretnej promocji są:

a) Należne po przekroczeniu ustalonego poziomu zakupów. Są one ustalone w określonej w warunkach promocji wysokości.

b) Należne bez względu na osiągniecie określonego wolumenu zakupów. Bonusy te są kalkulowane jako iloczyn określonej ilości sztuk zakupionego towaru w danym okresie czasu i wartości Bonusu do danej sztuki.

c) Dodatkowo niektóre porozumienia rabatowe uzależniają wystąpienie Bonusu lub uzależniają jego wysokość od przesyłania do podmiotu wypłacającego Bonus raportów o stanach magazynowych lub raportów związanych ze sprzedażą (jest to warunek Bonusu, a nie świadczenie ekwiwalentne - innymi słowy, Bonus jest wciąż powiązany z wolumenem zakupów i nie stanowi wynagrodzenia za przygotowanie i przesłanie raportów).

W trakcie trwania okresu promocji, najczęściej to A. w określonych interwałach czasowych dostarcza podmiotowi wypłacającemu Bonus (lub podmiotom działającym na jego rzecz) zestawienia dotyczące wartości zakupów. Po zakończeniu okresu promocyjnego, jeżeli jest taka konieczność, wysyłane jest finalne zestawienie wartości zakupów. Wypłacający Bonus weryfikuje te wartości i w drodze mailowej są wyjaśnianie wszelkie różnice. Po akceptacji lub po wyjaśnieniu wszelkich rozbieżności zostaje Spółce wypłacony Bonus.

Jako, że w warunki otrzymania Bonusów są związane z poziomem zakupów w danym przedziale czasowym (okresie), weryfikowane są przesłane przez A. zestawienia dotyczące tych zakupów. Jak Spółka zakłada, podmiot wypłacający Bonus ma także dostęp do odpowiednich wartości sprzedaży po stronie danego Krajowego Dystrybutora (dostawcy Spółki) i konfrontuje wysłane przez A. zestawienia z danymi dostawcy. Wszelkie rozbieżności są rozstrzygane w drodze mailowej.

Tak jak to zostało wskazane powyżej, w trakcie całego okresu promocji A. ewidencjonuje dane wymagane do spełnienia warunków bonusu. W określonych czasowo interwałach lub po zakończeniu trwania okresu programu, Spółka wysyła odpowiednie raporty lub raport końcowy. Dane są weryfikowane przez wypłacającego Bonus.

Warto wskazać dodatkowo, że opisane (w samym wniosku i w niniejszym uzupełnieniu) zasady wynikają z dotychczasowej praktyki i doświadczeń Spółki. Wniosek w niniejszej sprawie dotyczy jednak także stanu przyszłego i nie można wykluczyć, że przyszłe programy bonusowe będą obejmowały nieco inne warunki przyznawania Bonusów - jednak zasadnicze reguły i fakt powiązania Bonusu z wolumenem zakupów pozostaną takie, jak opisano.

Pytanie

Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Bonusu od Zagranicznych Dostawców, będzie on zobowiązany do pomniejszenia kwot netto oraz VAT naliczonego związanego z zakupem Produktów objętych Programem od Krajowych Dystrybutorów?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wypłacony mu przez Zagranicznych Dostawców Bonus nie będzie skutkował obowiązkiem pomniejszenia kwoty netto oraz podatku naliczonego wynikającego z zakupu od Krajowych Dystrybutorów Produktów objętych Programem.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zasady ustalania podstawy opodatkowania dla tej czynności określa zarazem art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, wskazując, iż podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

Jednocześnie art. 29a ust. 7 ustawy o VAT, wyłącza z podstawy opodatkowania kwoty: (1) stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; (2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży. Zarazem stosownie do art. 29a ust. 10 ww. ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Artykuł 29a ust. 13 ustawy o VAT, nakazuje natomiast, w przypadkach o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3, obniżyć podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Konsekwencją prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego przez Wnioskodawcę (w oparciu o wyżej wskazane przepisy art. 29a ustawy o VAT) jest obowiązek pomniejszenia przez nabywcę kwoty podatku naliczonego wynikającego z takich zakupów. Jak wynika bowiem z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione.

Podsumowując powyższe regulacje, wskazać należy, iż wypłata przez podatnika VAT premii pieniężnej lub bonusu w związku z dokonanymi wcześniej transakcjami (traktowanego jak rabat dla celów VAT - zob. poniżej wskazane orzecznictwo), pociąga za sobą określone konsekwencje na gruncie VAT dla podmiotów, pomiędzy którymi taka premia jest rozliczana. Podatnik wypłacający premię jest bowiem uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w oparciu o art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Taka dodatkowa premia wypłacana po zakończeniu właściwej transakcji i funkcjonalnie z tą transakcją związana, powinna być traktowana dla celów VAT analogicznie jak opust lub obniżka ceny (zob.m.in. uchwala 7 sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r., sygn. I FPS 2/12). Znajdujący się po drugiej stronie transakcji podmiot otrzymujący bonus jest natomiast zobowiązany do obniżenia kwot netto i podatku naliczonego wynikającego z zakupów, w związku z którymi wypłacona została mu premia.

Przedstawione powyżej konsekwencje znajdują zastosowanie zarówno w odniesieniu do premii wypłacanych pomiędzy bezpośrednimi kontrahentami (rabat bezpośredni), jak i podmiotami krajowymi, które nie uczestniczą w transakcji zakupu towarów, w związku z którą następuje wypłata bonusu (krajowy rabat pośredni).

Powyższa zasada, w ocenie Wnioskodawcy, nie znajduje jednak zastosowania w odniesieniu do Bonusu otrzymanego w związku ze spełnieniem warunków Programu. Wynika to z jego transgranicznego charakteru - jak wskazano bowiem w treści wniosku Bonus wypłacany jest Wnioskodawcy przez podmioty niemające w Polsce siedziby działalności gospodarczej - Zagranicznych Dostawców. Wynikający natomiast z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) w sprawach C-317/94 oraz C-300/12 obowiązek korygowania podatku naliczonego przez beneficjenta rabatu pośredniego odnosi się wyłącznie do przypadków, w których rabat ten wypłacany jest pomiędzy niebezpośrednimi kontrahentami mającymi siedzibę w tym samym państwie. Problematyka pośrednich rabatów transgranicznych została natomiast poruszona w wyroku TSUE z 11 marca 2021 r. w sprawie C-809/19. Główną konkluzją płynącą z treści tego orzeczenia jest to, że dla celów ustalenia prawidłowych zasad rozliczenia takiego bonusu na gruncie VAT, każda z transakcji mająca miejsce w ramach powiązanych ze sobą z punktu widzenia rabatu pośredniego dostaw powinna być dla celów VTA rozpatrywana jako odrębna. W związku z tym, w takich przypadkach dochodzi tak naprawę do dwóch niezależnych transakcji - dostawy o charakterze transgranicznym (w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym opisanym w niniejszym wniosku: pomiędzy Zagranicznymi Dostawcami oraz Krajowymi Dystrybutorami) oraz dostawy krajowej (w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym opisanym w niniejszym wniosku: pomiędzy Krajowymi Dystrybutorami a Spółką). W przypadku pierwszej z nich, jak wskazał TSUE, nie istnieje natomiast podstawa opodatkowania, która mogłaby zostać skorygowana przez podmiot realizujący transgraniczną dostawę i wypłacający rabat pośredni.

W oparciu o ww. orzeczenie TSUE, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) wydał 16 września 2021 r. wyrok o sygn. I FSK 705/18. Stan faktyczny tego orzeczenia był bardzo podobny do stanu fatycznego / zdarzenia przyszłego opisanego w ramach niniejszego wniosku, a jego istotą było otrzymanie przez polskiego podatnika rabatu pośredniego od podmiotu zagranicznego. Skład orzekający w pełni zaakceptował tezę TSUE o braku podstawy opodatkowania, która mogłaby podlegać korekcie przez podmiot zagraniczny wypłacający rabat pośredni na rzecz polskiego podmiotu dokonującego zakupu towarów od innego krajowego podatnika.

Co szczególnie istotne, NSA wskazał wprost, iż " (...) Brak możliwości korekty przez dostawcę zagranicznego podstawy opodatkowania w razie udzielenia rabatu pośredniego jego <niebezpośredniemu> kontrahentowi oznacza, że ten kontrahent będący podmiotem krajowym (Spółka - przyp. Pełnomocnika) nie ma obowiązku obniżenia związanego z taką dostawą podatku naliczonego. Ponieważ - jak trafnie argumentowano w uzasadnieniu skargi - dostawca zagraniczny nie będzie dokonywać korekty (obniżenia podatku należnego), to brak będzie uzasadnienia prawnego oraz ekonomicznego dla obniżenia podatku naliczonego przez skarżącą spółkę".

Wnioskodawca w ramach niniejszego wniosku w pełni podziela powyższą argumentację. W jego ocenie, z uwagi na transgeniczny i pośredni charakter Bonusu, Zagraniczni Dostawcy wypłacający Bonus nie są uprawnieni do skorygowania podstawy opodatkowania w związku z dostawami realizowanymi na rzez Krajowych Dystrybutorów. Skoro natomiast Zagraniczny Dostawca nie jest uprawniony do dokonania takiej korekty, to zgodnie z zasadą symetrii, nie można wymagać aby Wnioskodawca w związku z otrzymaniem Bonusu był zobowiązany do korekty podatku naliczonego związanego z zakupami od Krajowych Dystrybutorów.

Takie podejście jest również uzasadnione z systemowego punktu widzenia - zobowiązanie Spółki do korekty podatku naliczonego w związku z otrzymanym Bonusem, spowodowałoby, że na wcześniejszym etapie transakcji łańcucha dostaw żaden z podmiotów uczestniczących w transakcji nie dokonałby pomniejszenia podatku należnego: Zagraniczni Dostawcy z uwagi na wskazany przez TSUE brak podstawy opodatkowania ulegającej pomniejszeniu: Krajowi Dystrybutorzy z uwagi na fakt, że nie są oni w ogóle stroną zaangażowaną w wypłatę Bonusu i nie dokonują jakiejkolwiek korekty swoich rozliczeń.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Wnioskodawca uważa, że nie jest on zobowiązany do korygowania wartości netto oraz podatku naliczonego z tytułu otrzymanego od Zagranicznych Dostawców Bonusu związanego ze spełnieniem warunków Programu.

Wnioskodawca wnosi wobec powyższego o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w interpretacji indywidualnej, o którą występuje z niniejszym wnioskiem.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie si przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie te zostały wypłacone, tzn. czy podatnik otrzymuje je w związku zachowaniem, stanowiącym usługę w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów.

W praktyce występują sytuacje, w których premia pieniężna jest wypłacana np. z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć o określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie oraz terminowe dokonanie zapłaty przez kontrahentów. W takim przypadku, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć o określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie oraz terminowe dokonanie zapłaty - takie działania kontrahentów nie wypełniają definicji świadczenia usług i wypłacenie w takiej sytuacji premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Osiąganie bowiem określonego pułapu obrotów z danym dostawcą oraz terminowe dokonanie zapłaty nie może być uznane za usługę w świetle art. 8 ust. 1 ustawy. Premia jest wyliczana w oparciu o osiągane obroty, lecz samo osiąganie obrotów nie stanowi usługi. Usługą nie jest również terminowe dokonanie zapłaty za dokonane zakupy.

W rozpatrywanej sprawie podstawowym zakresem działalności Państwa Spółki jest sprzedaż elektroniki użytkowej w postaci komputerów, laptopów, podzespołów komputerowych, sprzętu RTV i AGD oraz podobnych towarów. Część Produktów (m.in. procesory, płyty główne, pamięci masowe) nabywacie Państwo od podmiotów z siedzibą w Polsce (Krajowi Dystrybutorzy). Produkty nabywane przez Państwa od Krajowych Dystrybutorów są rozprowadzane (na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw) przez podmioty spoza Polski, będące producentami lub jednostkami odpowiedzialnymi za dystrybucję Produktów na dany region lub kontynent (Zagraniczni Dostawcy), którzy nie posiadają w Polsce zarejestrowanej siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT. Innymi słowy, Krajowi Dystrybutorzy kupują Produkty od Zagranicznych Dostawców lub podmiotów z nimi powiązanych, a następnie sprzedają je Państwa Spółce. Nie nabywacie Państwo Produktów od Zagranicznych Dostawców (stroną transakcji są dla Państwa Spółki Krajowi Dystrybutorzy). Państwa Spółka uczestniczy w programach rabatowych (promocjach) wprowadzanych przez Zagranicznych Dostawców. Z tytułu uczestnictwa w Programach Spółka uprawniona jest do uzyskania od Zagranicznego Dostawcy dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego w postaci premii pieniężnej (Bonus), którego wysokość jest powiązana z wolumenem sprzedaży. W przypadku spełnienia przez Spółkę warunków Programu, Zagraniczni Dostawcy wypłacają Państwu Bonus będący pochodną zakupów dokonywanych u Krajowych Dystrybutorów. W trakcie trwania okresu promocji, najczęściej to Państwa Spółka w określonych interwałach czasowych dostarcza podmiotowi wypłacającemu Bonus (lub podmiotom działającym na jego rzecz) zestawienia dotyczące wartości zakupów. Po zakończeniu okresu promocyjnego, jeżeli jest taka konieczność, wysyłane jest finalne zestawienia wartości zakupów. Wypłacający Bonus weryfikuje te wartości i w drodze mailowej są wyjaśnianie wszelkie różnice. Po akceptacji lub po wyjaśnieniu wszelkich rozbieżności zostaje Spółce wypłacony Bonus.

Ponadto wskazaliście Państwo, że podmiot wypłacający Bonus ma także dostęp do odpowiednich wartości sprzedaży po stronie danego Krajowego Dystrybutora (dostawcy Spółki) i konfrontuje wysłane przez Państwa zestawienia z danymi dostawcy, zaś wszelkie rozbieżności są rozstrzygane w drodze mailowej.

Otrzymanie przez Spółkę Bonusu nie jest powiązane z obowiązkiem realizacji innych dodatkowych działań lub czynności, jedynymi warunkami wypłaty Bonusu jest spełnienie warunków wynikających z Programu w zakresie dokonania określonego wolumenu zakupu.

Zatem otrzymywanie przez Państwa Spółkę Bonusu w zakresie dokonania określonego wolumenu zakupu Produktów objętych Programem od Krajowych Dystrybutorów, które nie są / nie będą związane ze świadczeniem wzajemnym (Spółka bowiem nie świadczy na rzecz Zagranicznych Dostawców żadnych dodatkowych działań czy czynności), stanowi / stanowić będzie rabat pośredni.

We wniosku wskazano bowiem, że jedynym warunkiem otrzymania Bonusu jest osiągnięcie określonego wolumenu zakupu Produktów u Krajowych Dostawców. Zatem wypłacenie Bonusu nie wiąże się z wykonywaniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Zagranicznych Dostawców przez Państwa Spółkę.

Tym samym otrzymany przez Państwa Bonus nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, bowiem jego otrzymanie nie jest związane z jakąkolwiek czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Państwa wątpliwości sformułowane we wniosku dotyczą kwestii czy w związku z otrzymaniem Bonusu od Zagranicznych Dostawców, będziecie Państwo zobowiązani do pomniejszenia kwot netto oraz VAT naliczonego związanego z zakupem Produktów objętych Programem od Krajowych Dystrybutorów.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości należy wskazać, że stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy:

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy:

Podstawa opodatkowania obejmuje:

1)

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2)

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy:

Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1)

stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2)

udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3)

otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy:

Podstawę opodatkowania obniża się o:

1)

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2)

wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3)

zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

4)

wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy:

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy:

W przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

1)

podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

2)

(uchylony)

3)

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4)

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą.

Rzeczywisty obrót gospodarczy powinien mieć odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji. Do obowiązków uczestników obrotu gospodarczego należy uwiarygodnienie dokonanych transakcji. Podatnik udzielający rabatu powinien posiadać dla celów dowodowych dokumenty świadczące o udzielonym rabacie na rzecz finalnego odbiorcy. Posiadanie takich dokumentów jest warunkiem potwierdzającym prawo do obniżenia podatku należnego po stronie sprzedawcy.

Jeżeli rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie doszło do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury.

Jednocześnie szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że ani w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, ani też w ustawie prawodawca nie zdefiniował pojęcia "premia pieniężna", "bonus" czy też "rabat". Zatem celem dokonania prawidłowej kwalifikacji wypłacanych kwot w świetle przepisów o podatku od towarów i usług, należy przeprowadzić obiektywną analizę całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej transakcji, która pozwoli na ocenę skutków takiej transakcji w świetle regulacji dotyczących podatku od towarów i usług.

Należy również zauważyć, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia "rabat" zatem, pojęcie to należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową. I tak, zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 825), "rabat" to "zniżka, opust od sumy należnej za towar przyznawany, np. przy kupnie dużej ilości towarów". Zatem, rabat polega na pomniejszeniu ustalonej wcześniej ceny towaru lub usługi.

Zauważyć należy, że obniżka ceny, upust - rabat udzielony w momencie sprzedaży (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota zapłaty należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Natomiast, jeżeli obniżenie ceny/udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów i usług, zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy. Przy czym co istotne rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo.

Ponadto cytowany wyżej przepis art. 29a ust. 10 ustawy wyraźnie wskazuje, że podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwrotów towarów, zwrotu całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży (zaliczek), jeśli do sprzedaży nie doszło, wartość zwrotu kwot dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze.

Zatem każda z tych pozycji stanowi odrębną podstawę zmniejszenia podstawy opodatkowania i każda z wymienionych wyżej czynności powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Powyższe stanowisko jest zgodne z Dyrektywą Rady 2006/112/WE, która w art. 73 oraz 90 ust. 1 określa podstawę opodatkowania, przewidując uprawnienia do jej obniżenia w przypadku każdorazowego, faktycznego zmniejszenia obrotu. Przesłanką wystarczającą dla ustalenia podstawy opodatkowania jest zaistnienie samego faktu zmniejszenia obrotu, bez konieczności wykazywania go w jeden konkretny sposób. Jednocześnie przepisy ustawy, jak i dyrektywy wyraźnie wskazują, że rzeczywiste kwoty rabatów mają być udokumentowane - podatnik powinien przedstawić dowód rzeczywistej kwoty poniesionych kosztów.

Konstrukcja podstawy opodatkowania w ustawie o podatku od towarów i usług, odpowiadająca w swej istocie konstrukcji określonej w Dyrektywie 2006/112/WE Rady, oparta jest na założeniu proporcjonalności VAT do ceny towarów i usług. Każda bowiem transakcja podlega podatkowi od towarów i usług obliczonemu w sposób proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika jako świadczenie wzajemne za dostarczone towary lub usługi z uwzględnieniem stawki, jaka ma zastosowanie do dostawy lub świadczenia takich towarów i usług.

Należy mieć na uwadze, że konstrukcja podstawy opodatkowania pozwala zrealizować fundamentalną zasadę neutralności podatku VAT. Ekonomiczny ciężar podatku VAT, co do zasady, powinien bowiem ponosić konsument, a nie podatnik. W ślad zatem za obniżeniem ceny transakcyjnej w formie rabatu powinno następować obniżenie podstawy opodatkowania tej transakcji, aby zachowana została zasada proporcjonalności podatku VAT do ceny towarów i usług. Jeśli podstawa opodatkowania przewyższa kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, przynajmniej w części poniesie on ekonomiczny ciężar podatku, co naruszałoby zasadę neutralności tego podatku.

Zwrócił na to uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-317/94 Elida Gibbs, stwierdzając, że podstawą opodatkowania dla producenta jako podatnika musi być kwota odpowiadająca cenie, po jakiej sprzedał on towary hurtownikom lub detalistom, pomniejszona o wartość rabatów, na podstawie których wypłacone zostało wynagrodzenie ostatecznym nabywcom towarów.

Również w sprawie C-427/98 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, Trybunał dopuścił możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w wyniku udzielenia przez podatnika rabatu potransakcyjnego nie bezpośredniemu nabywcy towaru, bez konieczności wystawienia faktury korygującej.

Natomiast kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego regulują przepisy art. 86 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1-4 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1)

suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

2)

w przypadku importu towarów - kwota podatku:

a)

wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,

b)

należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,

c)

wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b,

d)

wynikająca z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 i art. 34;

3)

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4)

kwota podatku należnego z tytułu:

a)

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b)

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,

c)

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,

d)

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;

Stosownie do treści art. 86 ust. 19a ustawy:

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym te warunki zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym te warunki zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Należy zwrócić uwagę, że status prawny dostawcy zagranicznego, który udziela tzw. rabatu pośredniego i związanej z udzieleniem takiego rabatu ewentualnej korekty podstawy opodatkowania był przedmiotem analizy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 marca 2021 r. w sprawie C-802/19. Wprawdzie wyrok ten dotyczy możliwości obniżenia podstawy opodatkowania VAT przez aptekę w przypadku dostarczania produktów leczniczych zagranicznej kasie chorych i udzielania rabatu osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, to jednak przyjęte w nim oceny są przydatne także w analizowanej sprawie.

Podobnie bowiem jak w niniejszej sprawie konieczne jest wyjaśnienie pojęcia "łańcucha transakcji", którego pierwszym ogniwem jest osoba przyznająca rabat (Dostawca Zagraniczny), zaś ostatnim - podmiot, który ów rabat otrzymuje (Spółka).

W wyroku z 11 marca 2021 r. w sprawie C-802/19 Trybunał wyjaśnił, że art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że apteka mająca siedzibę w jednym z państw członkowskich nie może obniżyć podstawy opodatkowania, w przypadku gdy dokonuje ona dostaw produktów leczniczych - jako dostaw wewnątrzwspólnotowych zwolnionych z podatku od wartości dodanej w tym państwie członkowskim - na rzecz kasy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego znajdującej się w innym państwie członkowskim oraz przyznaje osobom objętym owym ubezpieczeniem rabat.

W uzasadnieniu (pkt 42 - 47) Trybunał zwrócił uwagę na to, że sprzedaż rozpatrywanych produktów jest przedmiotem dwóch dostaw, przy czym pierwsza dostawa jest dostawą wewnątrzwspólnotową, która na podstawie art. 138 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE jest zwolniona z VAT. Oznacza to, że dostawca zagraniczny nie posiada podstawy opodatkowania, która mogłaby podlegać korekcie i wobec tego przesłanki zastosowania art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE nie są spełnione. W takich okolicznościach - jak zaznaczył Trybunał - nie ma potrzeby badania istnienia ewentualnego łańcucha transakcji w rozumieniu wyroku z dnia 24 października 1996 r. Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400). Na gruncie wspólnego systemu VAT wykluczone jest bowiem uwzględnienie obniżenia podstawy opodatkowania dotyczącej danej transakcji przy obliczaniu podstawy opodatkowania innej transakcji.

Brak możliwości korekty przez dostawcę zagranicznego podstawy opodatkowania w razie udzielenia rabatu pośredniego jego "niebezpośredniemu" kontrahentowi oznacza, że ten kontrahent będący podmiotem krajowym nie ma obowiązku obniżenia związanego z taką dostawą podatku naliczonego. Ponieważ Dostawcy Zagraniczni nie będą dokonywać korekty (obniżenia podatku należnego) - gdyż pomiędzy Spółką a Zagranicznymi Dostawcami nie dochodzi do transakcji towarowych, w związku z którymi wypłacany jest Bonus, zatem Zagraniczni Dostawcy nie wystawiają z tego tytułu na Spółkę faktur korygujących - tym samym brak jest / będzie uzasadnienia prawnego oraz ekonomicznego dla obniżenia podatku naliczonego przez Państwa Spółkę.

Tym samym, skoro w omawianym przypadku Zagraniczni Dostawcy nie mogą wystawić faktury korygującej na Państwa Spółkę, dla obniżenia podstawy opodatkowania nie znajdzie zastosowania art. 29a ust. 13 ustawy, gdyż odnosi się on wyłącznie do tych przypadków, w których wystawiono fakturę korygującą do pierwotnej faktury. A zatem, nie są / nie będą Państwo również zobowiązani do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, związanego z zakupem Produktów objętych Programem od Krajowych Dystrybutorów.

W konsekwencji, Państwa stanowisko, że wypłacony przez Zagranicznych Dostawców Bonus nie będzie skutkował obowiązkiem pomniejszenia kwoty netto oraz podatku naliczonego wynikającego z zakupu od Krajowych Dystrybutorów Produktów objętych Programem, należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Państwo przedstawiliście i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

* zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawiliście i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl