0114-KDIP1-2.4012.374.2021.1.PC - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu likwidacji barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.374.2021.1.PC Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu likwidacji barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2021 r. (data wpływu 9 lipca 2021 r.), uzupełnionym w dniu 21 lipca 2021 r. (data wpływu 27 lipca 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum (...)".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina prowadzi zarówno działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną od podatku, a przede wszystkim jest organem władzy publicznej wykonującym zadania publiczne przewidziane w odrębnych przepisach.

Gmina w lutym 2021 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum (...)". Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej, którą stanowią głównie mieszkańcy gminy (...), poprzez stworzenie przestrzeni spełniającej nowe funkcje społeczne: kulturalne, edukacyjne, promocyjne, rekreacyjne i turystyczne. Powyższe funkcje zostaną osiągnięte w wyniku działań rewitalizacyjnych obszar parku w centrum (...) poprzez następujące działania:

1. Wewnętrzny układ komunikacyjny w postaci chodników wielofunkcyjnych - przebudowa ciągów pieszych o nawierzchni żwirowej na utwardzoną kostką betonową z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,

2. Wymiana na nowe 2 wiaty przystankowe oraz rozbiórka 1 wiaty przystankowej, zlokalizowanych bezpośrednio przy sąsiadującej wewnętrznej drodze gminnej Plac (...),

3. Wymiana istniejących punktów oświetlenia terenu na energooszczędne będące elementem wyposażenia technicznego wewnętrznego układu komunikacyjnego - lampy oświetlenia parkowego (z zachowaniem istniejącego stylu),

4. Elementy małej architektury: istniejące ławki parkowe z oparciem, przestawienie 4 ławek w nową lokalizację, kosze uliczne, wymiana na nowe metalowe z elementami drewnianymi, odnowienie 2 nośników tablic reklamowych, montaż tablic z treścią historyczną i mapą miejscowości, montaż 2 stojaków 3-stanowiskowych na rowery, - tereny zielone - wymiana istniejącego starego żywopłotu od strony ul. (...) na żywopłot z roślin tawuła japońska oraz nasadzenia hortensji bukietowej (limonka) przy ciągach komunikacyjnych wewnętrznych.

W wyniku powyższych działań zrewitalizowana przestrzeń stanie się miejscem bezpiecznym (likwidacja maskującego żywopłotu, wymiana oświetlenia) i atrakcyjnym pod kątem spędzania wolnego czasu. Zainstalowane elementy małej architektury będą pełniły funkcje wypoczynkowo - rekreacyjne (ławki parkowe) oraz edukacyjno - informacyjne (tablice reklamowe i historyczne, gabloty ekspozycyjne stanowiące element wiat przystankowych).

Inwestycja stanowi realizację zadań własnych Gminy w zakresie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), tj. z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego i kultury oraz turystyki, w tym terenów rekreacyjnych.

W ramach złożonego wniosku Gmina wskazała podatek VAT od wydatków jako koszt kwalifikowalny, którego nie można odliczyć, gdyż wydatki w tym zakresie będą wykorzystywane jedynie do celów pozostających poza działalnością gospodarczą (celów, które stanowią działalność publicznoprawną Gminy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu materiałów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum (...)"?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego fakturach zakupu materiałów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum (...)", gdyż ta inwestycja będzie wykorzystywana jedynie do celów pozostających poza działalnością gospodarczą (celów, które stanowią działalność publicznoprawną Gminy, która jest wykonywana w ramach sprawowanego przez nią władztwa publicznego). Planowana inwestycja stanowi realizację zadań własnych Gminy w zakresie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), tj. z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego i kultury oraz turystyki, w tym terenów rekreacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W świetle art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Zadania własne obejmują również sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy).

Z wniosku wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina realizuje projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum (...)". Inwestycja stanowi realizację zadań własnych Gminy w zakresie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy o samorządzie gminnym, tj. z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego i kultury oraz turystyki, w tym terenów rekreacyjnych. Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej, którą stanowią głównie mieszkańcy gminy (...), poprzez stworzenie przestrzeni spełniającej nowe funkcje społeczne: kulturalne, edukacyjne, promocyjne, rekreacyjne i turystyczne. Powyższe funkcje zostaną osiągnięte w wyniku działań rewitalizacyjnych obszar parku w centrum (...) poprzez następujące działania:

1. Wewnętrzny układ komunikacyjny w postaci chodników wielofunkcyjnych - przebudowa ciągów pieszych o nawierzchni żwirowej na utwardzoną kostką betonową z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,

2. Wymiana na nowe 2 wiaty przystankowe oraz rozbiórka 1 wiaty przystankowej, zlokalizowanych bezpośrednio przy sąsiadującej wewnętrznej drodze gminnej Plac (...),

3. Wymiana istniejących punktów oświetlenia terenu na energooszczędne będące elementem wyposażenia technicznego wewnętrznego układu komunikacyjnego - lampy oświetlenia parkowego (z zachowaniem istniejącego stylu),

4. Elementy małej architektury: istniejące ławki parkowe z oparciem, przestawienie 4 ławek w nową lokalizację, kosze uliczne, wymiana na nowe metalowe z elementami drewnianymi, odnowienie 2 nośników tablic reklamowych, montaż tablic z treścią historyczną i mapą miejscowości, montaż 2 stojaków 3-stanowiskowych na rowery, - tereny zielone - wymiana istniejącego starego żywopłotu od strony ul. (...) na żywopłot z roślin tawuła japońska oraz nasadzenia hortensji bukietowej (limonka) przy ciągach komunikacyjnych wewnętrznych.

W wyniku powyższych działań zrewitalizowana przestrzeń stanie się miejscem bezpiecznym (likwidacja maskującego żywopłotu, wymiana oświetlenia) i atrakcyjnym pod kątem spędzania wolnego czasu. Zainstalowane elementy małej architektury będą pełniły funkcje wypoczynkowo - rekreacyjne (ławki parkowe) oraz edukacyjno - informacyjne (tablice reklamowe i historyczne, gabloty ekspozycyjne stanowiące element wiat przystankowych). Wydatki w tym zakresie będą wykorzystywane jedynie do celów pozostających poza działalnością gospodarczą (celów, które stanowią działalność publicznoprawną Gminy).

Wątpliwości Gminy dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum (...)".

Jak wynika z powołanych przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W niniejszej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum (...)" w ramach zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym. Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej, którą stanowią głównie mieszkańcy gminy (...), poprzez stworzenie przestrzeni spełniającej nowe funkcje społeczne: kulturalne, edukacyjne, promocyjne, rekreacyjne i turystyczne. Zatem w analizowanym przypadku Gmina nie poniesie wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie podatek naliczony wynikający z wydatków objętych realizacją przedmiotowej inwestycji nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych świadczonych przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej. Tym samym nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające do odliczenia podatku naliczonego.

W konsekwencji Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum (...)".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl