0114-KDIP1-2.4012.357.2022.2.GK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.357.2022.2.GK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 12 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, tj. działki nr 1 i 2, wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami oraz możliwości rezygnacji z tego zwolnienia. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 września 2022 r. (wpływ 3 październik 2022 r.) oraz pismem z 28 września 2022 r. (wpływ 12 październik 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Państwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 31 lipca 1998 r. 100% kapitału zakładowego w spółce posiada Gmina. Państwa Spółka planuje sprzedać nieruchomość zabudowaną w skład której wchodzi:

1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu, działki nr 1 i nr 2 - przekazane aportem przez Gminę.

2. Posadowionych na ww. nieruchomości:

- budynek administracyjno-biurowy - przekazany aportem przez Gminę w 1998 r., budynek był modernizowany, wydatki Państwa Spółka poniosła w 2016 r. w kwocie 93 458,88 zł, które przekroczyły 30% wartości początkowej, Państwa Spółka od wykonywanych robót odliczyła podatek naliczony,

- budynek warsztatu - przekazany aportem w 1998 r.,

- budynek garażowy, budynek stolarni - przekazany aportem w 1998 r.,

- budynek magazynowy - przekazany aportem w 1998 r.,

- wiata transportowa - przekazana aportem w 1998 r., dokonano modernizacji w 2017 r. na kwotę 49 370,10 zł, wartość robót przekroczyła 30% wartości początkowej, ponadto Spółce przysługiwało odliczenie podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

Przedmiotowa nieruchomość służy prowadzonej działalności Spółki.

W uzupełnieniu wniosku wskazaliście Państwo, że:

Państwa Spółka w (...) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nabywca transakcji na dzień dokonania transakcji będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Państwa Spółka oraz Nabywca nieruchomości złożą zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy budynków i budowli, podpisane oświadczenie strony transakcji złożą przed dniem dokonania dostawy obiektów właściwemu dla ich Nabywcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Podpisane przez strony oświadczenie będzie zawierało dane określone w art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wiata transportowa spełnia definicję budynku, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w prowadzonej przez Państwa Spółkę ewidencji środków trwałych zaliczona jest do grupy I "Budynki i lokale".

Budynek warsztatu - Państwa Spółka dokonała modernizacji budynku w 2009 r., wartość robót przekroczyła 30% wartości początkowej, ponadto Państwa Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

Budynek garażu i stolarni - Państwa Spółka dokonała modernizacji budynku w 2009 r., wartość robót przekroczyła 30% wartości początkowej, ponadto Państwa Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Budynek magazynowy - Państwa Spółka dokonała modernizacji budynku w 2012 r., wartość robót przekroczyła 30% wartości początkowej, Państwa Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

Pytania

1. Czy przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej (prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności posadowionych na niej budynków) Spółka może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

2. Czy Spółka może zrezygnować ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 10 pkt 2 i złożyć stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Zdaniem Państwa Spółki sprzedaż nieruchomości zabudowanej może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Zatem sprzedaż nieruchomości stanowi dla Spółki odpłatną dostawę towarów. W przypadku dostawy budynków i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków i budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT). Jednak przepisy ustawy o VAT przewidują zwolnienie w ściśle określonych sytuacjach.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

- dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

- pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

- wybudowaniu lub

- ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesienie na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W opisanym przypadku sprzedaż przez Państwa Spółkę nieruchomości zabudowanej może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Budynki wykorzystywane są przez Państwa Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej.

W odniesieniu do tych budynków doszło do pierwszego zasiedlenia w momencie ich użytkowania w prowadzonej działalności gospodarczej. Minęło również ponad 2 lata od przeprowadzonych przez Spółkę modernizacji i ulepszeń wiaty transportowej i budynku administracyjno-biurowego.

2. Państwa Spółka może zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT i wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości i zastosować stawkę 23%.

Dostawa nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia. Jednak Państwa Spółka może z tego zwolnienia zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości pod warunkiem, że dokonujący dostawy (Państwa Spółka) i nabywca nieruchomości zabudowanej:

- są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,

- złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b)

w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

6)

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7)

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Na podstawie definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której stanowi art. 7 ust. 1 ustawy.

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem według art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 str. 1 z późn. zm.):

Państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

a)

określone udziały w nieruchomości;

b)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;

c)

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Potwierdził to również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uchwale 7 sędziów z 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11.

Zatem zgodnie z powołanymi przepisami, zarówno grunt, jak i budynek czy budowla spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku.

Zastosowanie zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Odnosząc się do kwestii sposobu opodatkowania gruntów zabudowanych należy wskazać, że dla sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami, budowlami lub ich częściami ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku: dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem, dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy:

Przez pierwsze zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu, lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. "Pierwsze zasiedlenie" budynku lub jego części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika - bowiem w obydwu przypadku doszło do korzystania z budynku.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się z podatku:

Dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

W tym miejscu należy nadmienić, że dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów tj. zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT oraz wykorzystywanych niezależnie od okresu ich używania przez podatnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, również prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Państwa Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Państwa Spółka planuje sprzedać nieruchomość zabudowaną w skład w której wchodzi prawo wieczystego użytkowania gruntu, działki nr 1 i 2 - przekazane aportem przez Gminę w 1998 r. wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami, tj. budynek administracyjno-biurowy, budynek warsztatu, budynek garażu, budynek stolarni, budynek magazynowy oraz wiata transportowa. Wiata transportowa spełnia definicję budynku, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Budynek administracyjno-biurowy w 2016 r. został zmodernizowany, a wydatki przekroczyły 30% jego wartości początkowej. Państwa Spółka odliczyła podatek naliczony od poniesionych wydatków. W 2009 r. Państwa Spółka dokonała modernizacji budynku warsztatu, budynku garażu i budynku stolarni a wartość robót przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Przysługiwało Państwa Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków. W 2012 r. Państwa Spółka dokonała modernizacji budynku magazynowego, wartość robót przekroczyła 30% jego wartości początkowej oraz Państwa Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków. Państwa Spółka w 2017 r. dokonała również modernizacji budynku wiaty transportowej, której wydatki przekroczyły 30% jego wartości początkowej i Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczanego od poniesionych wydatków.

Wątpliwości Państwa dotyczą ustalenia czy Państwa Spółka przy sprzedaży zabudowanej działki nr 1 i 2 (prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własności posadowionych na niej budynków) może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Analiza przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego na tle przywołanych regulacji prawnych wskazuje, że sprzedaż budynku administracyjno-biurowego, budynku warsztatu, budynku garażu i stolarni, budynku magazynowego oraz budynku wiaty transportowej, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będą spełnione warunki wymienione w tym przepisie.

Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności doszło do pierwszego zasiedlenia budynku administracyjno-biurowego, budynku warsztatu, budynku garażu i stolarni, budynku magazynowego oraz budynku wiaty transportowej, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną sprzedażą minie okres dłuższy niż 2 lata. Opisane we wniosku budynki znajdującą się na działce nr 1 i 2 od 1998 r., na budynkach tych w okresie od 2009 r. do 2017 r. zostały poniesione nakłady na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej tych budynków, w stosunku do których Państwa Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Każdy ze wskazanych budynków po ich modernizacji był wykorzystywany przez Państwa Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym, sprzedaż budynku administracyjno-biurowego, budynku warsztatu, budynku garażu i stolarni, budynku magazynowego oraz budynku wiaty transportowej będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy będzie miało również zastosowanie dla sprzedaży gruntu, na którym budynki są posadowione, gdyż zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Ponadto, należy wskazać, że badanie przesłanek dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest bezzasadne, gdyż zwolnienia te mają zastosowanie do dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Państwa wątpliwości dotyczą również tego czy Państwa Spółka może zrezygnować ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy i złożyć stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego.

Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym, w sytuacji, gdy dostawa budynku, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, strony umowy, po spełnieniu wskazanych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy warunków, mogą zastosować opodatkowanie dostawy nieruchomości według właściwej stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Państwa Spółka jak i Nabywca na dzień dokonania transakcji będziecie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz złożycie zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy budynków. Podpisane oświadczenie jako strony transakcji złożycie przed dniem dokonania dostawy właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Podpisane przez strony oświadczenie będzie zawierało dane określone w art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazano, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, tj. działki 1 i 2 wraz z posadowionymi na niej budynkami, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

W konsekwencji, skoro Państwa Spółka jak i Nabywca, na moment transakcji będziecie zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz złożycie zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania, to w myśl art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy, będziecie mogli zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrać opodatkowanie transakcji dostawy opisanych we wniosku budynków.

Zatem, w sytuacji, gdy Państwa Spółka i Nabywca, stosownie do art. 43 ust. 10 oraz art. 43 ust. 11 ustawy, zrezygnujecie ze zwolnienia od podatku dostawy budynków, sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem VAT według właściwej stawki podatku od towarów i usług. Tym samym, również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, tj. działka 1 i 2, na której posadowione są budynki, będzie opodatkowana podatkiem VAT według właściwej stawki podatku od towarów i usług.

Tym samym, Państwa stanowisko całościowo należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawiliście i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl