0114-KDIP1-2.4012.350.2020.2.ŁN - VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.350.2020.2.ŁN VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2020 r. (data wpływu 21 sierpnia 2020 r.), uzupełnionym w dniu 15 października 2020 r. (data wpływu 21 października 2020 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 30 września 2020 r. (doręczone w dniu 9 października 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości. Wniosek został uzupełniony w dniu 15 października 2020 r. (data wpływu 21 października 2020 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 30 września 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 1996 r. Wnioskodawca nabył wraz z małżonką do majątku wspólnego nieruchomość rolną niezabudowaną o pow. (...). Przedmiotowy grunt nigdy nie stanowił środka trwałego w działalności gospodarczej i zawsze stanowił majątek osobisty podatnika i ówczesnej żony. Wnioskodawca nigdy nie prowadził na tych gruntach działalności rolniczej i nie sprzedawał w żadnej formie płodów rolnych. Grunt nigdy nie był przedmiotem dzierżawy ani użyczenia osobom trzecim. Nabywając przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca miał zamiar wybudować na niej dom w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Gmina nie wyraziła jednak zgody na zmianę przeznaczenia gruntu. W przeszłości Wnioskodawca nie dokonywał żadnych dostaw gruntów. Nie dokonywał ponadto przekształceń gruntu, nie grodził działek, nie dokonywał ich uzbrojenia.

W 2008 r. Wnioskodawca postanowił sprzedać część gruntu. W związku z tym, że wielkość działki była duża, dokonano podziału na mniejsze działki. Pracownik Urzędu Skarbowego utwierdził Wnioskodawcę wówczas w przekonaniu, że powinien zarejestrować się do takiej transakcji jako płatnik VAT z tytułu sprzedaży działek. W 2008 r. Wnioskodawca zarejestrował się jako płatnik VAT i od sprzedaży dwóch działek dokonanych w roku 2008 i 2011 odprowadził VAT należny. Transakcje sprzedaży gruntu były udokumentowane fakturami VAT.

W momencie sprzedaży działek grunty były sklasyfikowane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako działki przemysłowe. Do chwili obecnej plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony i grunty w dalszym ciągu są gruntami rolnymi.

W dniu 8 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w (...) - jako organu upoważnionego do wydawania interpretacji indywidualnych z zakresu prawa podatkowego - z zapytaniem dotyczącym istnienia obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu obu ww. transakcji sprzedaży. W wydanej w dniu 18 listopada 2011 r. interpretacji nr ILPP2/443-1168/11-4AD ww. organ potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy co do braku obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu obu opodatkowanych uprzednio transakcji.

W wyniku podziału majątku wspólnego w kwietniu 2020 r. aktualnie Wnioskodawca jest wyłącznym właścicielem pozostałej części gruntu nabytego pierwotnie wraz z ówczesną żoną w roku 1996.

Wnioskodawca planuje w najbliższym czasie sprzedać jedną działkę jednemu Nabywcy.

Ze względu na ograniczenia obrotu ziemią rolną Wnioskodawca planuje wykonanie wyłączenia przedmiotowego gruntu z produkcji rolnej (w całości lub części) w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę, co w efekcie końcowym da działkę budowlaną. Cała procedura z tym związana przeprowadzona zostałaby przez nabywcę działającego w oparciu o zawartą uprzednio umowę przedwstępną sprzedaży ziemi, co przekłada się na odrolnienie przedmiotowej działki (gruntu) i uzyskanie statusu działki budowlanej. Wnioskodawca nadmienia, że w przyszłości planuje sprzedać (wyprzedać) resztę majątku, gruntu, gdyż grunt przemysłowy nie stanowi dla Wnioskodawcy nieruchomości spełniającej oczekiwania życiowe.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku na pytania Organu, dotyczące: 1. wskazania numeru geodezyjnego działki będącej przedmiotem planowanej sprzedaży

Wnioskodawca wskazał, że działka (...) 2. w jaki sposób grunt stanowiący "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży" był wykorzystywany przez Wnioskodawcę

Wnioskodawca wskazał, że ww. grunt nigdy nie był środkiem trwałym i zawsze stanowił majątek osobisty podatnika i jego byłej żony. Wnioskodawca nie prowadził na tych gruntach działalności rolniczej i nie sprzedawał płodów rolnych. Grunty nie były przedmiotem dzierżawy.

3. czy przed sprzedażą gruntu stanowiącego "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży" Wnioskodawca podejmował/będzie podejmował (osobiście bądź za pośrednictwem osób trzecich) jakiekolwiek czynności wymagające zaangażowania środków finansowych, zmierzające do podniesienia wartości przedmiotowego gruntu stanowiącego "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży", np. uzyskanie jakichś zgód, pozwoleń, opinii, decyzji, uzbrojenie terenu, doprowadzenie mediów, wydzielenie drogi dojazdowej, itp.

Wnioskodawca wskazał, że w stosunku do ww. działki nie będzie podejmował czynności, które będą rzutować na podniesienie wartości ww. działki. Natomiast warunkiem sprzedaży działki (...) będzie uzyskanie przez kupującego ww. grunt warunków zabudowy włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę hali magazynowej. Wszystkie te czynności jak i finansowanie stoi po stronie kupującego. Jest to warunkiem sprzedaży przez Wnioskodawcę ww. gruntu. Wszystkie te pozwolenia i zgody są wykonywane, gdyż przepisy dot. obrotu ziemi rolnej ograniczają zakup ziemi rolnej w tej wielkości oraz istnieje możliwość skorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, co by uniemożliwiło zakup mieszkania. Na ww. działce nie ma żadnych mediów ani ogrodzeń. Ww. grunt leży przy drodze.

4. czy przed sprzedażą gruntu stanowiącego "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży" Wnioskodawca podejmował/będzie podejmował aktywne działania marketingowe w zakresie obrotu nieruchomościami, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, mające na celu dokonanie sprzedaży przedmiotowego gruntu

Wnioskodawca wskazał, że w stosunku do ww. działki nie podejmował żadnych działań marketingowych, gdyż grunt ten sprzedaje osobie, która już kupiła w (...) r. działkę przylegającą do gruntu, który Wnioskodawca chce sprzedać teraz. Kupujący chce rozbudować już istniejącą firmę i infrastrukturę.

5. czy Wnioskodawca udzielił Kupującemu (lub innej osobie/innemu podmiotowi) pełnomocnictwa bądź jakiegokolwiek innego umocowania prawnego do działania w imieniu Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją sprzedaży gruntu stanowiącego "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży", jeżeli tak, należy precyzyjnie w sposób niebudzący wątpliwości wskazać zakres tego pełnomocnictwa, w tym jakie konkretnie czynności podejmuje/będzie podejmował podmiot działający jako pełnomocnik Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją sprzedaży gruntu stanowiącego "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży" w tym takie, jak uzyskanie jakichś zgód, pozwoleń, opinii, decyzji, uzbrojenie terenu, doprowadzenie mediów, wydzielenie drogi dojazdowej, itp.

Wnioskodawca wskazał, że na podstawie umowy przedwstępnej udzielił kupującemu zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą niezabudowaną działkę (...), położoną przy (...) (objęta księgą wieczystą nr (...)) na cele budowlane, tj. uzyskanie wszystkich pozwoleń potrzebnych do spełnienia warunków sprzedaży - uzyskania warunków zabudowy, jak i pozwolenia na budowę, co zmieni status działki rolnej w budowlaną, co spowoduje uniknięcie pierwokupu przez KOWR.

6. konkretnie jakie postanowienia dotyczące planowanej transakcji sprzedaży gruntu stanowiącego "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży" wynikają z zawartej umowy przedwstępnej, tj. jakie konkretnie w umowie przedwstępnej zostały określone warunki, które muszą zostać spełnione aby doszło do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży gruntu stanowiącego "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży" (np. uzyskanie zgód, pozwoleń, opinii, decyzji, dokonanie uzbrojenia terenu, doprowadzenie mediów, wydzielenie drogi dojazdowej, itp.)

Wnioskodawca wskazał, że warunkiem sprzedaży gruntu (...) w miejscowości (...) są:

* uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR w (...) na sprzedaż działki (...) przed upływem 5 lat od podziału majątku - zgodę już uzyskano;

* uzyskanie przez kupującego warunków zabudowy na ww. działkę - w trakcie;

* uzyskanie pozwolenia na budowę hali magazynowej, co umożliwi sprzedaż ww. gruntu rolnego bez sporządzania umów warunkowych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, która by świadczyła o nieskorzystaniu z pierwokupu przez KOWR;

* w efekcie końcowym zmianę statusu działki rolnej w budowlaną.

7. konkretnie jakie decyzje, pozwolenia zostały uzyskane/będą uzyskane względem mającej być przedmiotem sprzedaży gruntu stanowiącego "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży" (osobiście przez Wnioskodawcę bądź za pośrednictwem osób trzecich) do dnia zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży

Wnioskodawca wskazał, że o pozwolenia będzie występował kupujący na warunkach umowy przedwstępnej sprzedaży i na własny koszt:

* uzyskanie warunków zabudowy;

* uzyskanie pozwolenia na budowę i rozbudowę hali;

* odrolnienie ww. terenu na własny koszt;

* zmianę statusu działki rolnej na budowlaną.

8. czy w dniu sprzedaży działka będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (będzie znajdowała się na terenach, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) jeśli tak należy jednoznacznie wskazać czy zgodnie z tym planem będą to grunty przeznaczone pod zabudowę

Wnioskodawca wskazał, że działka nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

9. czy w dniu sprzedaży dla działki będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wnioskodawca wskazał, że działka w trakcie sprzedaży będzie posiadała warunki zabudowy z pozwoleniem na rozbudowę (budowę).

10. czy grunt stanowiący "działkę mającą być przedmiotem sprzedaży" od momentu wejścia w jego posiadanie do momentu planowanej sprzedaży Wnioskodawca wykorzystywał/będzie wykorzystywał wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku (przy czym brak jakiegokolwiek użytkowania/wykorzystywania gruntu nie stanowi jego wykorzystywania na cele działalności zwolnionej od podatku)

Wnioskodawca wskazał, że na ww. gruncie nie była prowadzona działalność zwolniona z podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę sprzedaży działki o statusie działki budowlanej (wyłączonej w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy z produkcji rolnej) rodzić będzie po stronie Wnioskodawcy powstanie zobowiązania podatkowego w podatku VAT?

2. Czy transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Nie powstaje konieczność odprowadzenia podatku VAT należnego od sprzedaży zarówno działek rolnych jak też (lub jej fragmentu) wyłączonych uprzednio z produkcji rolnej w oparciu o warunki zabudowy i pozwolenie na budowę.

Wnioskodawca uważa, że w pełni zachowuje aktualność pogląd wyrażony m.in. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 21 lutego 2007 r. (III SA/Wa 4176/06), zgodnie z którym "nie można uznać za poprawny pogląd, że sprzedaż jednej, kilku lub więcej działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo, jeżeli działki te stanowią majątek osobisty podatnika i nie służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, co skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i sług". Bądź tej uzyskania statusu budowlanego po zmianach przeprowadzonych przez wnioskodawcę (sprzedającego). Wnioskodawca dodaje, że na ww. gruncie nie była prowadzona działalność gospodarcza, nie produkowano i nie sprzedawano płodów rolnych. Ww. nie był nigdy dzierżawiony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą określoną art. 7 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, według art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Również na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, "podatnikiem" jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

"Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Jednocześnie, w art. 12 ust. 1 lit. b powołanej Dyrektywy 2006/112/WE Rady wskazano, że państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności dostawy terenu budowlanego. "Teren budowlany" to każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie (art. 12 ust. 3 Dyrektywy 2006/112/WE Rady).

Opodatkowaniu VAT podlega, na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady, odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze.

Z przytoczonych regulacji wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być osoba, która okazjonalnie dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając nieruchomość działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie - zdaniem Trybunału - okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast - jak wyjaśnił Trybunał - w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką do majątku wspólnego nabył w 1996 r. nieruchomość rolną niezabudowaną o pow. (...). Przedmiotowy grunt nigdy nie stanowił środka trwałego w działalności gospodarczej i zawsze stanowił majątek osobisty podatnika i ówczesnej żony. Wnioskodawca nigdy nie prowadził na tych gruntach działalności rolniczej i nie sprzedawał w żadnej formie płodów rolnych. Grunt nigdy nie był przedmiotem dzierżawy ani użyczenia osobom trzecim. Nabywając przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca miał zamiar wybudować na niej dom w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Gmina nie wyraziła jednak zgody na zmianę przeznaczenia gruntu.

W 2008 r. Wnioskodawca postanowił sprzedać część gruntu. W związku z tym, że wielkość działki była duża, dokonano podziału na mniejsze działki. W roku 2008 i 2011 Wnioskodawca dokonał sprzedaży dwóch działek.

Aktualnie Wnioskodawca jest wyłącznym właścicielem pozostałej części gruntu nabytego pierwotnie wraz z ówczesną żoną w roku 1996. Wnioskodawca planuje w najbliższym czasie sprzedać jedną działkę jednemu Nabywcy (...). Wnioskodawca planuje wykonanie wyłączenia przedmiotowego gruntu z produkcji rolnej (w całości lub części) w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę, co w efekcie końcowym da działkę budowlaną. Cała procedura z tym związana przeprowadzona zostałaby przez nabywcę działającego w oparciu o zawartą uprzednio umowę przedwstępną sprzedaży ziemi, co przekłada się na odrolnienie przedmiotowej działki (gruntu) i uzyskanie statusu działki budowlanej. Grunt stanowiący działkę mającą być przedmiotem sprzedaży nigdy nie był środkiem trwałym i zawsze stanowił majątek osobisty podatnika. Wnioskodawca nie prowadził na tych gruntach działalności rolniczej i nie sprzedawał płodów rolnych. Grunty nie były przedmiotem dzierżawy. Wnioskodawca nie będzie podejmował czynności, które będą rzutować na podniesienie wartości działki. Natomiast warunkiem sprzedaży działki (...) będzie uzyskanie przez kupującego warunków zabudowy włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę hali magazynowej. Wszystkie te czynności jak i finansowanie stoi po stronie kupującego. Jest to warunkiem sprzedaży przez Wnioskodawcę gruntu. Wszystkie te pozwolenia i zgody są wykonywane, gdyż przepisy dot. obrotu ziemi rolnej ograniczają zakup ziemi rolnej w tej wielkości oraz istnieje możliwość skorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wnioskodawca w stosunku do działki nie podejmował żadnych działań marketingowych, gdyż grunt ten sprzedaje osobie, która już kupiła w 2008 r. działkę przylegającą do gruntu. Wnioskodawca na podstawie umowy przedwstępnej udzielił kupującemu zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą niezabudowaną działkę (...), na cele budowlane, tj. uzyskanie wszystkich pozwoleń potrzebnych do spełnienia warunków sprzedaży - uzyskania warunków zabudowy, jak i pozwolenia na budowę, co zmieni status działki rolnej w budowlaną. Warunkiem sprzedaży gruntu (...) są: uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR na sprzedaż działki (...) przed upływem 5 lat od podziału majątku, uzyskanie przez kupującego warunków zabudowy na działkę, uzyskanie pozwolenia na budowę hali magazynowej, zmianę statusu działki rolnej w budowlaną. Działka nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Działka w trakcie sprzedaży będzie posiadała warunki zabudowy z pozwoleniem na rozbudowę (budowę). Na gruncie nie była prowadzona działalność zwolniona z podatku.

Wnioskodawca w przyszłości planuje sprzedać (wyprzedać) resztę majątku, gruntu, gdyż grunt przemysłowy nie stanowi dla Wnioskodawcy nieruchomości spełniającej oczekiwania życiowe.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość czy dokonanie sprzedaży działki (...) rodzić będzie powstanie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług i czy transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jak wyjaśniono wyżej osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze opis niniejszej sprawy należy zwrócić uwagę na kwestię udzielenia pełnomocnictw, która uregulowana jest w Tytule IV Działu VI Przedstawicielstwo, Rozdział I Przepisy ogólne, Rozdział II Pełnomocnictwo ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), zwanej dalej Kodeks cywilny lub k.c.

Zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego).

Jak wynika z przytoczonych przepisów Kodeksu cywilnego, pełnomocnik na podstawie oświadczenia woli innej osoby dokonuje czynności prawne w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim dla tej osoby. Pełnomocnik zastępuje swojego mocodawcę przy dokonywaniu czynności prawnych. Czynności tych pełnomocnik dokonuje przez swoje działania, lecz skutki tych działań odnoszą się bezpośrednio do sfery prawnej reprezentowanego. Pomimo tego, że to pełnomocnik składa oświadczenie woli osobie trzeciej to skutki tego oświadczenia rodzą się pomiędzy tym, kogo pełnomocnik reprezentuje a osobą trzecią.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy (mając na uwadze wskazane przez Wnioskodawcę informacje) należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działki (...) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak zostało wskazane w opisie sprawy Wnioskodawca w związku z planowaną transakcją zbycia działki (...) na podstawie umowy przedwstępnej udzielił kupującemu zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą niezabudowaną działkę (...) na cele budowlane, tj. uzyskanie wszystkich pozwoleń potrzebnych do spełnienia warunków sprzedaży. Zgodnie z zawartą umową przedwstępną warunkiem sprzedaży działki (...) są uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR na sprzedaż działki (...) przed upływem 5 lat od podziału majątku, uzyskanie przez kupującego warunków zabudowy działki, uzyskanie pozwolenia na budowę hali magazynowej, zmianę statusu działki rolnej w budowlaną. Kupujący na warunkach umowy przedwstępnej sprzedaży i na własny koszt będzie występował o uzyskanie warunków zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozbudowę hali, odrolnienie terenu, zmianę statusu działki rolnej na budowlaną. Zatem należy stwierdzić, że mimo, że działania związane z uzyskaniem wszystkich pozwoleń potrzebnych do spełnienia warunków sprzedaży podejmuje kupujący nie oznacza, że nie wywołują one skutków prawnych dla Wnioskodawcy. Jak wynika bowiem z powołanych przepisów Kodeksu cywilnego, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Wobec tego, wszystkie czynności wykonane przez kupującego wywołują skutki prawne bezpośrednio dla Wnioskodawcy. W związku z przedstawionymi okolicznościami sprawy, uznać należy, że rodzaj podjętych przez Wnioskodawcę działań (wykonywanych przez pełnomocnika czyli kupującego), świadczy o zorganizowanym charakterze sprzedaży. Działania Wnioskodawcy wykraczają poza zakres zarządu majątkiem prywatnym i należy je uznać za działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Zatem analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że w niniejszej sprawie wystąpiły okoliczności, które wskazują, że z tytułu planowanej transakcji sprzedaży działki (...) Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy wykonującym działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. W analizowanym przypadku sprzedaży działki (...) przez Wnioskodawcę nie można uznać za czynność rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Zatem planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działki (...) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy jednakże zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być opodatkowana właściwą stawką podatku, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane - w świetle art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie stanowią one terenów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że działka (...) nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednak w trakcie sprzedaży będzie posiadała warunki zabudowy z pozwoleniem na rozbudowę (budowę). Zatem działka (...), którą Wnioskodawca zamierza sprzedać, stanowi w myśl art. 2 pkt 33 ustawy teren budowlany, który nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

* towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

* brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Mając na uwadze wskazane informacje należy stwierdzić, że dla dostawy przedmiotowej działki (...) nie znajdzie zastosowania również zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż z opisu sprawy wynika, że grunt mający być przedmiotem sprzedaży nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności zwolnionej. Tym samym, dostawa działki, nie może korzystać również ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zatem skoro sprzedaż działki (...) nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy ani art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem właściwej stawki podatku.

W konsekwencji, dokonanie sprzedaży działki (...) rodzić będzie powstanie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług dla Wnioskodawcy i transakcja nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP lub /KIS/wnioski (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl