0114-KDIP1-2.4012.347.2023.2.RM - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz jego zwrotu z faktur wystawionych przez poddostawców, w okresie w którym producent będzie dokonywał dostawy gotowego produktu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 października 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.347.2023.2.RM Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz jego zwrotu z faktur wystawionych przez poddostawców, w okresie w którym producent będzie dokonywał dostawy gotowego produktu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem ePUAP wpłynął Państwa wniosek z 25 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz jego zwrotu. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 9 października 2023 r. (wpływ za pośrednictwem ePUAP 9 października 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

(...) jest spółką prawa niderlandzkiego ("Spółka", "Wnioskodawca"), z siedzibą na terenie Niderlandów. Spółka nie posiada na terenie Polski biura, magazynu czy też pracowników. Spółka jest zarejestrowana w Niderlandach jako podatnik VAT UE.

Spółka zamawiała dotychczas produkty u polskiego kontrahenta ("producent"), które sprzedawane były na rzecz Spółki w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na potrzeby tych transakcji Spółka podawała niderlandzki NIP. Transport towarów leżał zawsze po stronie polskiego kontrahenta. Polski producent zamawiał części składowe ("materiały") produktów u polskich poddostawców ("poddostawcy").

Spółka zamierza zmienić swoją politykę z odbiorcami, w celu uzyskania znacznych dla Spółki oszczędności. Obecnie Spółka planuje zamawiać materiały bezpośrednio u polskich poddostawców i w efekcie zamawiać u producenta tylko usługę produkcyjną.

W docelowym modelu, marża producenta będzie niższa, nie będzie on bowiem ponosił kosztów finansowania zakupu materiałów u poddostawców, a ponadto Spółka będzie w stanie uzyskać lepsze warunki w zakresie przewalutowania euro na złotówki w stosunku do stosowanych przez producenta. W skali roku będą to znaczne oszczędności dla Spółki. Zmiana polityki ma uzasadnienie ekonomiczne. Spółka rozpoczęła negocjacje z częścią poddostawców, którzy zadeklarowali współpracę bezpośrednio ze Spółką. Spółka ocenia, że w przeciągu dwóch, trzech lat będzie w stanie zmienić model ze wszystkim poddostawcami, a przynajmniej z ich większością. W efekcie, dopiero na tym etapie zmieni się model współpracy z producentem. Poddostawcy dostarczą towar bezpośrednio do magazynu producenta w Polsce, który wykona na nich usługi na majątku ruchomym, a następnie towary zostaną wywiezione do innego kraju członkowskiego.

Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT na terenie Polski.

Spółka nabywa towary u poddostawców, którzy na dostawę materiałów wystawiają i będą wystawiali faktury z polskim podatkiem od towarów i usług. Materiały będą bowiem dostarczone bezpośrednio do magazynu producenta na terenie Polski. Początkowo taka współpraca będzie tylko z częścią poddostawców, a w perspektywie dwóch, trzech lat, Spółka będzie zamawiała towary bezpośrednio u wszystkich, a przynajmniej większości poddostawców. Dopiero w tym momencie producent w miejsce gotowego produktu będzie świadczył usługę produkcyjną. W okresie, w którym udział materiałów i surowców nabywanych przez Spółkę i dostarczanych do producenta, będzie nieznaczący w stosunku do materiałów i surowców własnych producenta, producent będzie dokonywał dostawy gotowego produktu.

Z kolei, w sytuacji gdy proporcja się zmieni, to świadczenie producenta ulegnie zmianie i będzie stanowiło usługę produkcyjną. Na każdym etapie produkty będą wywożone do innego kraju członkowskiego. Za transport będzie odpowiadała Spółka. W okresie, w którym producent będzie dokonywał dostawy gotowego produktu, sprzedaż będzie dokonywana w trybie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do Spółki, a następnie Spółka będzie dokonywała sprzedaży opodatkowanej, poza terytorium kraju, na rzecz podmiotów trzecich. Z kolei, w momencie, w którym producent będzie świadczył już usługę produkcyjną, towary będą zbywane przez Spółkę, w trybie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, na rzecz podatników VAT czynnych zarejestrowanych terenie innego kraju członkowskiego.

Dostarczane przez poddostawców, materiały i surowce, będą opodatkowane 23% stawką VAT.

Poddostawcy są polskimi podatnikami VAT. Poddostawcy będą stosowali NIP nadany Spółce w Polsce.

Spółka uzyskała interpretację z 31 lipca 2023 r. nr 0114-KDIP1-2.4012.172.2023.3.RM.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo następująco:

1) Czy posiadają Państwo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które uczestniczy w transakcji objętej zapytanie?

Nie.

2) Jakie towary (produkty/materiały) nabywają Państwo od poddostawcy?

Spółka od poddostawców będzie nabywać materiały do elektrycznego systemu ogrzewania łóżek wodnych. Materiały te obejmują:

* Płyty aluminiowe w rozmiarze 32x32cm o grubości 2,5 mm;

* Elementy ceramiczne o rezystancji elektrycznej (3 lub 2 na system grzewczy);

* Przewody do podłączenia obwodów elektrycznych;

* Klej i makaron do łączenia elementów ceramicznych na płytach aluminiowych;

* Kable elektryczne (ok. 4 m na system grzewczy);

* Plastikowe (ABS) elementy form wtryskowych (od firmy B.);

* Materiał izolacyjny, który umieszczany jest pod aluminiowymi płytami i plastikową formą wtryskową;

* Elektronika PCB jako jednostka sterująca dla systemu grzewczego;

* Części obudowy formy wtryskowej ABS dla części PCB;

* Niektóre materiały opakowaniowe;

* Wydrukowane instrukcje obsługi;

* Puszka do lutowania;

* Plastikowa folia na rolce do przykrycia aluminiowych płyt po zakończeniu systemu grzewczego.

3) Jakie towary (gotowe produkty) nabywają Państwo od producenta?

Spółka nabywa od producenta gotowy system grzewczy - podgrzewacze do łóżek wodnych. Istnieją 3 marki i 2 typy grzejników.

4) Czy Państwo przenoszą na producenta prawo do rozporządzania jak właściciel produktami/materiałami zakupionymi od poddostawcy, czy też pozostają Państwo właścicielem tych towarów aż do momentu sprzedaży gotowego produktu (zawierającego produkty/materiały zakupione od poddostawcy) nabywcy z UE?

Nie, Spółka pozostaje właścicielem.

5) Czy wynagrodzenie należne producentowi od Państwa z tytułu dostawy gotowego produktu obejmuje wartość produktów/materiałów nabytych przez Państwa od poddostawcy?

Nie, nie obejmuje.

6) Czy posiadają Państwo dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju (dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności opodatkowanych poza terytorium kraju i ich związek z nabyciem towarów w Polsce, które jednocześnie opisują te czynności)?

Tak, Spółka posiada.

Pytania

1) Czy Spółce przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez poddostawców, w okresie w którym producent będzie dokonywał dostawy gotowego produktu?

2) Czy Spółka może i będzie mogła otrzymać zwrot podatku od towarów i usług, od zakupów dokonanych od poddostawców, w okresie w którym producent będzie dokonywał dostawy gotowego produktu, w trybie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom ("Rozporządzenie zwrotowe")?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 8 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą:

1)

dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami;

2)

(uchylony);

3)

dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16.

Z powyższego wynika, iż podatnik ma prawo do odliczenia również z uwagi na sprzedaż dokonywaną na terytorium innego kraju. Dlatego też Spółce przysługuje prawo do odliczenia. Poza tym, co jest istotne, Spółka będzie dokonywała w przyszłości transakcje opodatkowane w Polsce w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Ad 2

Spółka nie będzie mogła otrzymać zwrotu podatku od towarów i usług, od zakupów dokonanych od poddostawców, w trybie Rozporządzenia zwrotowego, z uwagi na fakt iż przysługuje Jej bezpośrednio prawo do odliczenia podatku w ramach składanych deklaracji VAT.

W Państwa ocenie, tryb przewidziany w rozporządzeniu i tzw. zasady ogólne (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) wzajemnie się wykluczają i podatnik nie może jednocześnie korzystać z obu trybów. Z uwagi na fakt, iż Spółka dokonuje czynności opodatkowanych w innym państwie członkowskim oraz docelowo ma zamiar w Polsce realizacji czynności opodatkowanych, przysługuje jej bezpośrednie prawo do odliczenia podatku naliczonego i nie będzie mogła już skorzystać z konkurencyjnego trybu przewidzianego w rozporządzeniu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powołanego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 1 i 3 ustawy:

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...).

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy;

Przez towary - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Co należy rozumieć przez "przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel" określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza się, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności. W tym orzeczeniu, odnosząc się do dostawy towarów, Trybunał posłużył się terminem przeniesienia "własności w sensie ekonomicznym", podkreślając tym samym uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Oznacza to więc, że na gruncie przedmiotowego przepisu kluczowym elementem jest przeniesienie, w istocie rzeczy, praktycznej kontroli nad rzeczą i możliwości dysponowania nią.

Zatem pojęcie "przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel" dotyczy tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu "prawo do rozporządzania jak właściciel" nie można interpretować jako "prawa własności".

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 2 pkt 22 ustawy:

Przez sprzedaż - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy:

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W myśl art. 13 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:

Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1)

podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2)

osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Stosownie do art. 13 ust. 6 ustawy:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.

W myśl zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy:

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a stanowi, że:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przy tym, ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy:

Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Uprawnienie wynikające z powyższego przepisu odnosi się do podatników prowadzących działalność gospodarczą na terytorium kraju, którzy dokonują dostaw towarów bądź świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju, a zakupy, jakich dokonują, są związane właśnie z tymi czynnościami. Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami dokonywanymi poza terytorium kraju jest to, aby - hipotetycznie - w przypadku wykonywania tych samych czynności w kraju podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Powołany przepis wymaga ponadto, aby podatnik posiadał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Natomiast w myśl art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy:

W odniesieniu do podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju, mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a-1g oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.

Zgodnie z art. 89 ust. 1a ustawy:

Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.

Przy czym, na podstawie art. 89 ust. 1c ustawy:

Podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje zwrot podatku w odniesieniu do kwot podatku:

1)

zafakturowanych niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

2)

dotyczących czynności, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b i art. 13;

3)

w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 15, prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Natomiast zgodnie z § 2 pkt 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom z dnia 20 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1982), zwane dalej "rozporządzeniem":

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

* zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego,

* podmiocie uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które w okresie, za który występują o zwrot podatku, nie posiadały siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegające się o zwrot podatku - posiadające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,

* państwie członkowskim siedziby - rozumie się przez to terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, na którym podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Z kolei przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że:

Zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku gdy podmiot ten:

1)

jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;

2)

nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem:

a)

usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania,

b)

usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

c)

usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

d)

usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

e)

usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

f)

usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

g)

usług związanych z obsługą jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

h)

usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz ich części składowych,

i)

usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

j)

pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom jednostek pływających, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,

k)

usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy,

l)

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca,

m)

usług świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziałach 6a i 7 ustawy,

n)

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy,

o)

dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy,

p)

sprzedaży na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziale 9 ustawy.

W myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia:

Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przesłany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2.

Stosownie do art. 99 ust. 7c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.

Z treści wniosku wynika, że Spółka posiada siedzibę w Niderlandach i jest w tym kraju zarejestrowana jako podatnik VAT UE. Spółka nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ale jest w Polsce zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Zamawiali Państwo u polskiego producenta gotowy produkt, z kolei producent zamawiał u polskich poddostawców części składowe do tych produktów (materiały). Następnie, producent sprzedawał Państwu gotowe produkty w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i odpowiadał za transport towarów. Na potrzeby tych transakcji podawali Państwo niderlandzki NIP. Zamierzają Państwo zmienić sposób prowadzenia działalności w ten sposób, że będą Państwo zamawiać materiały bezpośrednio u polskich poddostawców, a od producenta nabywać tylko usługę produkcyjną. W początkowym okresie współpracy, gdy udział materiałów i surowców nabywanych przez Spółkę i dostarczanych do producenta, będzie nieznaczący w stosunku do materiałów i surowców własnych producenta, producent będzie dokonywał na rzecz Spółki dostawy gotowego produktu. W sytuacji gdy ta proporcja się zmieni, wówczas świadczenie producenta będzie stanowić usługę produkcyjną.

Wątpliwości sformułowane we wniosku dotyczą ustalenia czy w okresie, w którym producent będzie dokonywał na Państwa rzecz dostawy gotowego produktu, przysługuje Państwu/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez poddostawców (pytanie 1). Ponadto, Państwa wątpliwości dotyczą prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupów dokonanych od poddostawców w ww. okresie (pytanie 2).

Przedmiotem zapytania jest więc sytuacja, w której Państwo nabywają od poddostawcy materiały, a od producenta gotowy produkt.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka nabywa od polskich poddostawców materiały do elektrycznego systemu ogrzewania łóżek wodnych, tj. płyty aluminiowe, elementy ceramiczne o rezystancji elektrycznej, przewody do podłączenia obwodów elektrycznych, klej i makaron do łączenia elementów ceramicznych na płytach aluminiowych, kable elektryczne, plastikowe (ABS) elementy form wtryskowych, materiał izolacyjny umieszczany pod aluminiowymi płytami i plastikową formą wtryskową, elektronikę PCB jako jednostkę sterująca dla systemu grzewczego, części obudowy formy wtryskowej ABS dla części PCB, niektóre materiały opakowaniowe, wydrukowane instrukcje obsługi, puszkę do lutowania a także plastikową folię do przykrycia aluminiowych płyt po zakończeniu systemu grzewczego. Poddostawcy dokumentują dostawę materiałów dokonaną na Państwa rzecz fakturą z wykazanym polskim podatkiem VAT (transakcja opodatkowana VAT 23%) oraz polskim numerem NIP Spółki. Materiały dostarczane są bezpośrednio do producenta na terenie Polski, który na Państwa zlecenie produkuje gotowy system grzewczy, tj. podgrzewacze do łóżek wodnych (3 marki, 2 typy grzejników). Przy tym, nie przenoszą Państwo na producenta prawa do rozporządzania jak właściciel materiałami zakupionymi od poddostawcy. Pozostają Państwo właścicielem tych towarów aż do momentu sprzedaży gotowego produktu zawierającego materiały zakupione od poddostawcy nabywcy z UE. Wyprodukowane podgrzewacze do łóżek wodnych, producent sprzedaje Państwu w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wynagrodzenie należne producentowi od Państwa z tytułu dostawy gotowego produktu nie obejmuje wartości materiałów nabytych przez Państwa od poddostawcy. Podgrzewacze do łóżek wodnych, do produkcji których wykorzystano materiały zakupione od poddostawców są transportowane z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Spółka będzie dokonywała sprzedaży opodatkowanej tych towarów poza terytorium kraju na rzecz podmiotów trzecich.

Przechodząc do wątpliwości dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikających z faktur wystawionych przez poddostawców (w okresie gdy producent sprzedaje Państwu gotowy produkt) należy wskazać, że jesteście Państwo zarejestrowani w Polsce jako czynny podatnik VAT. Na potrzeby produkcji podgrzewacza do łóżek wodnych, nabywają Państwo w Polsce materiały od poddostawców. Państwo, jako właściciel materiałów zakupionych od poddostawców powierzają te towary producentowi, który wykorzystuje je do produkcji zamawianych przez Państwa podgrzewaczy do łóżek wodnych. Poddostawcy (dostawcy towarów) są podatnikami VAT. Poddostawcy dokumentują sprzedaż ww. towarów (materiałów) fakturami wystawionymi na Państwa rzecz zawierającymi polski podatek VAT. Przy tym, sprzedaż podgrzewaczy do łóżek wodnych dokonywana na rzecz podmiotów trzecich podlega opodatkowaniu (Spółka będzie dokonywała sprzedaży opodatkowanej tych towarów poza terytorium kraju na rzecz podmiotów trzecich). Należy również przyjąć, że gdyby dostawa podgrzewaczy do łóżek wodnych była realizowana na terytorium Polski, byłaby opodatkowana podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy. Jednocześnie, wskazali Państwo, że Spółka posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju (dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności opodatkowanych poza terytorium kraju i ich związek z nabyciem towarów w Polsce, które jednocześnie opisują te czynności).

Zatem, skoro towary (materiały) nabywane w Polsce w związku z produkcją podgrzewaczy do łóżek wodnych są/będą wykorzystywane przez Państwa do czynności opodatkowanych poza terytorium kraju (opodatkowana sprzedaż na rzecz podmiotów trzecich w UE) i jednocześnie gdyby były one sprzedawane w Polsce to sprzedaż ta byłaby opodatkowana podatkiem VAT, należy uznać, że mają Państwo/będą Państwo mieli prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez poddostawców na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko w zakresie pytania nr 1, z którego wynika, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia jest prawidłowe.

Jednocześnie skoro przysługuje Państwu/będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez poddostawców (w okresie kiedy producent będzie dokonywał dostawy gotowego produktu) na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, to nie mają/nie będą Państwo mieli prawa do uzyskania zwrotu tego podatku, na podstawie rozporządzenia.

Zatem stanowisko w zakresie pytania nr 2, z którego wynika, że w sytuacji gdy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku w ramach składanych deklaracji, to Spółka nie będzie mogła otrzymać zwrotu podatku od towarów i usług od zakupów dokonanych od poddostawców na podstawie rozporządzenia również jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wyjaśniamy, że jako element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przyjęto, że dostawy dokonywane przez producenta na rzecz Spółki stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W związku z tym kwestia ta nie była przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia.

Informujemy także, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanych pytań), w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Wnioskodawca, w treści składanego wniosku, kształtuje jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a."). Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl