0114-KDIP1-2.4012.331.2023.1.GK - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przebudowy fontanny

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.331.2023.1.GK Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przebudowy fontanny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 lipca 2023 r. wpłynął za pośrednictwem ePUAP Państwa wniosek z 21 lipca

2023 r. w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji pn. " (...)". Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług VAT.

Gmina wypełnia swoje ustawowe obowiązki zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, między innymi w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Gmina realizuje inwestycję pn. " (...)". Zadanie obejmuje remont i przebudowę fontanny z infrastrukturą techniczną, nawierzchnią utwardzoną i ławkami w ramach inwestycji na działce 1, obręb (...).

Fontanna znajduje się w miejscu publicznym przy ulicy (...) w (...). Teren wokół fontanny jest utwardzony. Zakres inwestycji obejmuje:

* remont i przebudowę fontanny z infrastrukturą techniczną obejmującą przyłącza i instalacje wody, kanalizacji i energii elektrycznej,

* remont nawierzchni utwardzonej fragmentu skweru przy fontannie,

* montaż ławek.

Gmina na realizowaną inwestycję pozyskała dofinansowanie z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na operację w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Inwestycja realizowana jest w województwie (...), Gminie (...), działka ewidencyjna nr 1, obręb (...). Teren jest płaski, utwardzony kostką. Zachowane są istniejące poziomy terenu. Fontanna została wybudowana w latach 60 - tych. Niecka jest żelbetonowa z wykończeniem z lastryka. Stan techniczny zakwalifikował ją do remontu. Problemem estetycznym są ubytki w warstwie lastryka a instalacje techniczne są nieczynne.

Działka 1 położona jest w miejscowości (...), w sąsiedztwie bloków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz skrzyżowania ulic (...) i (...).

Głównym założeniem inwestycji jest rewitalizacja fontanny znajdującej się w miejscu publicznym o ogólnej dostępności oraz uporządkowanie terenu wokół fontanny.

Aktualnie trwają intensywne prace mające na celu przywrócenie fontannie jej dawnego stanu. W ramach projektu wykonano już technologię uszczelniania niecki fontanny. Wkrótce rozpocznie się montaż okładzin z płyt granitowych. Zakończone zostały również zasadnicze prace związane z komorą techniczną, a obecnie prowadzone są działania dotyczące technologii uzdatniania wody. Fontanna będzie wyposażona w atrakcje wodne tj. dysza kaskada z szerokim efektem piany/sprayu, pompa fontannowa z elektronicznym silnikiem sterowanym cyfrowo oraz system oświetlenia. Dodatkowym wyposażeniem będą dwie ławki wykonane z drewnianych listew, zamontowane na stałe za pomocą kotew.

Powyższa inwestycja nie będzie służyć działalności gospodarczej Gminy.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, lecz nie dokonała odliczenia podatku VAT i nie zamierza korzystać z prawa przysługującego podatnikowi do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zrealizowanej inwestycji. Sprawa wymienionej powyżej inwestycji nie jest w trakcie postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej lub celno - skarbowej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina w związku z ww. inwestycją nie prowadzi i nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług, ani nie odliczyła i nie będzie odliczała naliczonego podatku od kosztów związanych z realizacją inwestycji (...). Nie będzie również pobierała opłat za korzystanie z fontanny i terenu wokół niej oraz osiągała z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wykonując ww. inwestycję Gmina jedynie realizuje zadanie własne nałożone na nią przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

Pytanie

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zrealizowaną inwestycją?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Gminy, nie ma ona możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z zrealizowaną inwestycją.

Gmina przystępując do realizacji projektu, wypełniła swoje ustawowe zadanie. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gmin należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, sprawy zaspokajania zbiorowych potrzeby wspólnoty, między innymi w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych należą do zadań własnych gmin. Według ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) art. 15 ust. 6 wskazuje, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji Gmina występuje w charakterze organu władzy publicznej bowiem zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnot, między innymi w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Jak przewiduje art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku VAT naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku VAT naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku VAT należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnice kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W tym przypadku brak jest nawiązania do czynności sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji oraz kosztami zadania. Nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, więc nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. Przepisy wykluczają zatem możliwość dokonania odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi

1)

suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu

a)

nabycia towarów i usług

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W świetle art. 6 ust. 1 tej ustawy:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 tej ustawy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 15) sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje inwestycję pn. " (...)". Zadanie obejmuje remont i przebudowę fontanny z infrastrukturą techniczną, nawierzchnią utwardzoną i ławkami w ramach inwestycji na działce 1, obręb (...). Gmina na realizowaną inwestycję pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, na operację w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", tj. wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Powyższa inwestycja nie będzie służyć działalności gospodarczej Gminy. Gmina w związku z ww. inwestycją nie prowadzi i nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, ani nie odliczyła i nie będzie odliczała naliczonego podatku od kosztów związanych z realizacją inwestycji (...). Nie będzie również pobierała opłat za korzystanie z fontanny i terenu wokół niej oraz osiągała z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wykonując ww. inwestycję Gmina jedynie realizuje zadanie własne nałożone na nią przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W niniejszej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje, w ramach zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, inwestycję polegającą na remoncie i przebudowie fontanny z infrastrukturą techniczną, nawierzchnią utwardzoną i ławkami. Powyższa inwestycja nie będzie służyć działalności gospodarczej Gminy. Gmina w związku z ww. inwestycją nie prowadzi i nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, ani nie odliczyła i nie będzie odliczała naliczonego podatku od kosztów związanych z realizacją inwestycji. Nie będzie również pobierała opłat za korzystanie z fontanny i terenu wokół niej oraz osiągała z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że w odniesieniu do tych czynności Gmina występowała jako organ władzy publicznej i na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy nie będzie uznawana za podatnika. Zatem w niniejszej sprawie podatek naliczony wynikający z wydatków objętych realizacją przedmiotowej inwestycji nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej. Tym samym, nie są spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające do odliczenia podatku naliczonego i Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji pn. " (...)".

Tym samym Państwa stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawiliście i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl