0114-KDIP1-2.4012.320.2023.1.GK - 0% stawka VAT dla zaliczek związanych z eksportem towarów

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.320.2023.1.GK 0% stawka VAT dla zaliczek związanych z eksportem towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 lipca 2023 r. wpłynął za pośrednictwem ePUAP Państwa wniosek z 17 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania stawki podatku VAT 0% dla otrzymywanych zaliczek związanych z eksportem towarów, w odniesieniu do których dostawy realizowane były/będą w terminie przekraczającym okres, o którym mowa w art. 41 ust. 9a ustawy o VAT. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Państwa Spółka (dalej: Wnioskodawca) w dniu (...) 2022 r. (dalej: "Umowa") zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Państwowym z siedzibą w (...) (dalej: "Przedsiębiorstwo Państwowe") na dostawę 16 tys. (...) (dalej: "Produkty"). Producentem Produktów jest podmiot trzeci, niezależny od Państwa i Przedsiębiorstwa Państwowego. Z punktu widzenia zamawiającego jednolity typ Produktów jest korzystny ze względów logistycznych i strategicznych, gdyż umożliwia ich wykorzystanie w różnych rejonach - w zależności od potrzeb, bez konieczności zakupu lub modyfikacji oraz transportu (...) niezbędnych do ich (...), znajdujących się w innych rejonach. Jednocześnie z punktu widzenia producenta uruchamianie produkcji dla mniejszej ilość Produktów byłoby nieopłacalne. Rozmiary zamówienia powodują jednak, że dostawa nie może być zrealizowana jednorazowo, gdyż wyprodukowanie Produktów wymaga zgromadzenia odpowiedniej ilości trudnodostępnych materiałów i surowców. Jest to podyktowane również określonymi mocami przerobowymi posiadanymi przez producenta, który nie jest w stanie produkować szybciej. Jednocześnie zamawiającemu (Przedsiębiorstwu Państwowemu) zależy na jak najszybszej możliwości korzystania z produktów w ramach toczących się działań wojennych. W związku z powyższym strony (Państwo i Przedsiębiorstwo Państwowe) postanowiły, że dostawa Produktów następować będzie we wskazanych w odrębnym dokumencie transzach w okresie pomiędzy 24 marca 2023 r. i 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie strony uzgodniły okoliczności, po wystąpieniu których realizacja dostaw nastąpi w terminach wydłużonych o działanie tych okoliczności. Okolicznościami tymi są w szczególności zagrożenia wojną, konfliktem zbrojnym lub poważnego zagrożenia takim konfliktem, w tym między innymi wrogie ataki, blokady, embarga wojskowe, działania wroga obcego, powszechna mobilizacja wojskowa, działania zbrojne oraz inne wymienione w umowie. Strony Umowy ustaliły, że płatność za Produkty nastąpi w ten sposób, że dostawy zostaną poprzedzone 50% zaliczką, a następnie po dostawie każdej transzy nastąpi dopłata pozostałych 50% należnych za tę transzę. W połowie maja 2023 r. zostaliście Państwo poinformowani przez producenta, że z powodu niezależnych okoliczności i braku niezbędnych surowców nie będzie on w stanie zrealizować dostaw w zakładanych terminach i terminy te zostaną wydłużone. Z tego powodu dostawa Produktów przez Państwa na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego również najprawdopodobniej nie będzie mogła być zrealizowana w zakładanych terminach. W razie wyznaczenia nowych terminów dostaw, warunki dostaw zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

Pytanie

Czy w świetle przedstawionego opisu macie Państwo prawo stosować do otrzymanej zaliczki stawkę podatku 0% w odniesieniu do dostaw, w przypadku których wywóz Produktów nastąpi po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymaliście Państwo zaliczkę?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, w świetle przedstawionego powyżej opisu macie Państwo prawo do stosowania do całości otrzymanej zaliczki stawki podatku 0%, tj. także w odniesieniu do dostaw, w których wywóz towaru nastąpi po upływie 6 miesięcy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Art. 41 ust. 9a stanowi, że jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. Natomiast zgodnie z ust. 9b tego artykułu przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem, że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. Wynika z tego, że stawkę 0% w eksporcie stosuje się także do zaliczek pod warunkiem wywozu towaru w terminie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę, chyba że przekroczenie tego terminu jest:

1)

uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw,

2)

potwierdzone warunkami dostawy. O ile druga przesłanka nie budzi wątpliwości, o tyle pojęcie "specyfiki realizacji tego rodzaju dostaw" jest pojęciem nieostrym - w szczególności zaś nie zostało ono zdefiniowane w ustawie. W interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.576.2022.2.RM Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że "pojęcie "specyfiki" realizowanej dostawy może odnosić się zarówno do okoliczności związanych z procesem technologicznym, jak i do szczególnych warunków realizowanej dostawy, związanych ze specyfiką danego rynku lub danego towaru. O "specyfice" świadczyć może np. czas niezbędny do wyprodukowania towaru przeznaczonego na eksport związany np. z wieloetapowym procesem produkcji, zaawansowaną technologią czy też konieczność dostosowania towaru do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Natomiast specyfiki wydłużonych dostaw nie uzasadniają tzw. czynniki zewnętrzne (np. wahania cen, podaż, kwestie logistyczne lub techniczne), które co do zasady nie są związane ze specyfiką realizacji dostawy". Na powyższym przykładzie doskonale widać, że okoliczności niezależne od eksportera/sprzedającego, takie jak opóźnienia spowodowane działaniem jednej ze stron, w tym w szczególności brak rzetelności kontrahentów, trudności ze skompletowaniem odpowiedniej ilości towaru, opóźnienia w transporcie, etc., których strony nie uwzględniły przy konstruowaniu umowy, nie mogą samoistnie wpłynąć na wydłużenie terminu stosowania stawki 0% (bez konieczności rozpoznania stawki krajowej po upływie 6 miesięcy), jeśli nie są charakterystyczne dla realizacji danego typu dostaw, tj. jeśli nie stanowią o specyfice realizacji tej dostawy. Jednocześnie specyfika realizacji dostawy powinna być okolicznością znaną stronom umowy już na etapie jej zawierania, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w samej umowie poprzez wskazanie terminów dostaw. W analizowanej sprawie jednolity typ (...) umożliwia ich użytkowanie przy wykorzystaniu tego samego sprzętu bojowego w ciągu kolejnych działań, jak również jego relokację do obszarów, w których znajduje się wyposażenie niezbędne do korzystania z nich, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Jednocześnie wielkość zamówienia przekracza jednorazowe możliwości producenta (...). Możliwości te wynikają zarówno z mocy przerobowych samego producenta, jak też z dostępności materiałów potrzebnych do ich produkcji. O ile zatem okoliczności leżące po stronie producenta należy uznać za niezależne od stron Umowy, to jednak mają one istotny wpływ na harmonogram realizacji dostaw, czego strony były świadome już na etapie zawierania umowy. W związku z tym, w interesie wszystkich stron transakcji było z jednej strony objęcie kontraktem jak największej liczby (...), z drugiej zaś strony, z przyczyn niezależnych od wszystkich uczestników transakcji (Państwa, Przedsiębiorstwo Państwowe oraz producenta), poszczególne dostarczenie poszczególnych partii Produktów musiało zostać rozłożone w czasie. To z kolei spowodowało przekroczenie 6 - o miesięcznego terminu pomiędzy otrzymaniem zaliczki i realizacją umowy w całości. W analizowanej sprawie przekroczenie tego terminu niewątpliwie wynika z Państwa możliwości wejścia w posiadanie poszczególnych partii Produktów, co stanowi o specyfice realizacji dostawy i co z kolei znalazło potwierdzenie w umowie, w której zostały przewidziane terminy poszczególnych dostaw oraz okoliczności mające wpływ na ich wydłużenie. Na specyfikę realizacji dostawy wpływa także możliwość wystąpienia utrudnień w zdobyciu materiałów i surowców potrzebnych do produkcji Produktów, jak również wydłużenie terminów dostaw poszczególnych partii Produktów z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od stron transakcji, w tym w szczególności wrogich działań wojennych na terytorium Ukrainy. Mając powyższe na uwadze stoicie Państwo na stanowisku, że pomimo dokonania wywozu części Produktów po upływie 6 miesięcznego terminu liczonego od końca miesiąca w którym otrzymano zaliczkę, dla tej zaliczki prawidłowe jest zastosowanie stawki 0%, gdyż jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw, co zostało potwierdzone warunkami dostawy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z regulacji tej wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

Artykuł 2 pkt 1 ustawy stanowi:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Natomiast art. 2 pkt 5 ustawy stanowi:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że:

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy:

Przez eksport towarów, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a)

dostawcę lub na jego rzecz, lub

b)

nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy:

W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy:

Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

Przy czym, w myśl art. 41 ust. 6 ustawy:

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy:

Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

1)

dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;

2)

dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3)

zgłoszenie wywozowe na piśmie utrwalonym w postaci papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

W świetle art. 41 ust. 7 ustawy:

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Natomiast według art. 41 ust. 8 ustawy:

Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Na mocy art. 41 ust. 9 ustawy:

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Jednocześnie na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy:

Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przy czym zgodnie z art. 41 ust. 9b ustawy:

Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Tak więc, w przypadku otrzymania zaliczki z tytułu transakcji stanowiącej eksport towarów w rozumieniu ustawy, stawka podatku w wysokości 0% znajduje zastosowanie wówczas, gdy wywóz towaru nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę i w tym terminie podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. W przypadku zaś, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż wskazany w art. 41 ust. 9a ustawy, podatnik może zastosować stawkę 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki jedynie w sytuacji, gdy wywóz w terminie późniejszym uzasadniony jest specyfiką realizacji tego rodzaju dostawy potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

W kontekście zasadności zastosowania procedury, określonej w art. 41 ust. 9b ustawy, należy zaznaczyć, że przymiot "specyficzności" nie dotyczy samej "dostawy", ale dotyczy jej "realizacji". Oznacza to, że nie dostawa powinna być specyficzna, ale jej realizacja. Tym samym nie zawsze to niestandardowość np. produkcji towaru powinna być decydująca, ale nietypowość realizacji dostawy.

Zatem o zasadności zastosowania normy art. 41 ust. 9b ustawy, każdorazowo decydować będą obiektywne okoliczności towarzyszące danej dostawie. O faktycznym przedmiocie czynności przesądzać będzie zakres oraz specyfika tych czynności oraz treść umów (warunków dostawy), zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahentów (Klientów).

W opisie sprawy wskazaliście Państwo, że 16 grudnia 2022 r. zawarliście umowę z Przedsiębiorstwem Państwowym (...) z siedzibą w (...) na dostawę 16 tys. (...). Dostawa produktów następować będzie we wskazanych w odrębnym dokumencie transzach w okresie pomiędzy 24 marca 2023 r. i 31 grudnia 2023 r. W połowie maja 2023 r. zostaliście Państwo poinformowani przez producenta, że z powodu niezależnych okoliczności i braku niezbędnych surowców nie będzie on w stanie zrealizować dostaw w zakładanych terminach i terminy te zostaną wydłużone. Z tego powodu dostawa Produktów przez Państwa na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego również najprawdopodobniej nie będzie mogła być zrealizowana w zakładanych terminach. W razie wyznaczenia nowych terminów dostaw, warunki dostaw zostaną odpowiednio zmodyfikowane. Wytworzenie jednolitego produktu jest korzystne ze względów logistycznych i strategicznych, gdyż umożliwia wykorzystanie ich w różnych rejonach, w zależności od potrzeb, bez konieczności zakupu lub modyfikacji oraz transportu wyrzutni niezbędnych do ich wystrzeliwania, znajdujących się w innych rejonach. Rozmiary zamówienia powodują, że dostawa nie może być zrealizowana jednorazowo, gdyż wyprodukowanie produktów wymaga zgromadzenia odpowiedniej ilości trudnodostępnych materiałów i surowców. Jest to podyktowane określonymi mocami przerobowymi posiadanymi przez producenta, który nie jest w stanie produkować szybciej. Okolicznościami wpływającymi na wydłużenie terminu jest zagrożenie wojną, konflikt zbrojny, wrogie ataki, blokady, embarga wojskowe, działania wroga obcego, powszechna mobilizacja wojskowa, działania zbrojne oraz inne wymienione w umowie. Na specyfikację realizacji dostaw wpływa również brak niezbędnych surowców potrzebnych do zrealizowania dostaw.

Państwa wątpliwości dotyczą określenia czy macie Państwo prawo stosować do otrzymywanej zaliczki stawkę podatku 0% w odniesieniu do dostaw w przypadku których wywóz Produktów nastąpi po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymacie Państwo zaliczkę.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy uznać, że skoro wywóz towarów (16 tys. (...)), na poczet których Państwo otrzymujecie/będziecie otrzymywać zaliczki, następuje/nastąpi w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a ustawy, ale uzasadnione jest to specyfiką realizacji dostaw towarów, potwierdzoną warunkami dostawy wynikającymi z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Państwowym, w której określacie Państwo transze dostaw, to w opisanym przypadku znajduje zastosowanie norma zawarta w art. 41 ust. 9b ustawy.

W konsekwencji, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy, mają/będziecie mieli Państwo prawo do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu, nawet jeśli pomiędzy otrzymaniem zaliczki a wywozem upłynie okres dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymali Państwo zaliczkę na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 9a i 9b ustawy.

Tym samym Państwa stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz

* zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl