0114-KDIP1-2.4012.317.2021.2.JŻ - VAT w zakresie rozliczenia faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.317.2021.2.JŻ VAT w zakresie rozliczenia faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 maja 2021 r. (data wpływu 21 maja 2021 r.) uzupełnionym 23 sierpnia 2021 r. (data wpływu za pośrednictwem ePUAP 23 sierpnia 2021 r.) na wezwanie z 12 sierpnia 2021 r. (skutecznie doręczone 16 sierpnia 2021 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia (pytanie oznaczone nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

21 maja 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wniosek został uzupełniony 23 sierpnia 2021 r. (data wpływu za pośrednictwem ePUAP 23 sierpnia 2021 r.) na wezwanie z 12 sierpnia 2021 r. (skutecznie doręczone 16 sierpnia 2021 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Miasto (dalej: Miasto, Podatnik) jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Składa do. Urzędu Skarbowego w B. comiesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7.

Miasto korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... 2020 realizowało projekt " (...)".

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr... wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszty podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem. Zapłacony VAT może być uznany za kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

W oświadczeniu o kwalifikowalności Miasto wskazało, iż podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie i nie podlega odliczeniu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na nabycie laptopów od C., będącym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakup... laptopów udokumentowano fakturą nr... z dnia... roku na kwotę... zł netto. Fakturą nr... z dnia... roku na kwotę netto... zł (poz. 1 dotycząca laptopów) udokumentowano zakup kolejnych... laptopów.

Faktury w zakresie zakupu laptopów wystawione zostały w trybie odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 1c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym w 2018 r., dalej u.p.t.u.).

Podatek należny w wysokości... zł z tytułu faktury nr... z dnia... roku Miasto wykazało w deklaracji VAT-7 za grudzień 2018 r. Podatek należny w wysokości... zł z tytułu faktury nr... z dnia... roku Miasto wykazało w deklaracji VAT-7 za sierpień 2019 r. Podatek naliczony z powyższego tytułu nie został wykazany do odliczenia. Ostatnie korekty deklaracji VAT-7 Miasta za grudzień 2018 r. oraz za sierpień 2019 r. wykazały natomiast nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.

Jak wskazano powyżej, zakupy objęte projektem, w tym podatek VAT, został sfinansowany ze źródeł zewnętrznych (dofinansowanie). Miasto pobrało środki finansowe z rachunku wyodrębnionego dla realizacji projektu na rachunek Miasta (Urzędu Miejskiego). Miasto nie dokonało przelewu podatku należnego z tytułu ww. faktur do urzędu skarbowego, gdyż w deklaracjach za właściwe okresy rozliczeniowe wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał, że:

1. Zakup laptopów nastąpił w oparciu o dwie odrębne umowy. Zakup udokumentowany fakturą FV nr... na podstawie umowy nr... z dnia... r., natomiast zakup udokumentowany fakturą FV nr... na podstawie umowy nr... z dnia... r.

2. Miasto dokonało zakupu towarów wskazanych w załączniku nr 11, tj. laptopy wymienione w poz. 28a załącznika nr 11 o PKWiU ex 26.20.11.0.

3. dostawa nie była objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 - dalej u.p.t.u.), gdyż laptopy nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, ani nie są złotem inwestycyjnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 1:

Czy Miasto prawidłowo dokonało rozliczenia ww. faktur w trybie odwrotnego obciążenia?

Stanowisko Wnioskodawcy oznaczone we wniosku nr 1:

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo rozliczył on przedmiotowe zakupy, tj. w trybie odwrotnego obciążenia.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 1c u.p.t.u. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u., w tym nabywające laptopy (PKWiU ex 26.20.11.0) wymienione w poz. 28a załącznika nr 11 do u.p.t.u., jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł oraz łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.,

2.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

3.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 u.p.t.u.

Jednolita gospodarczo transakcja, zgodnie z wyjaśnieniem w art. 17 ust. 1d ustawy, to transakcja obejmująca jedną umowę, niezależnie od liczby dokonanych dostaw (jednej czy kilku), nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Również Ministerstwo Finansów udostępniło na swoich stronach internetowych broszurę informacyjną "Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT obowiązujące od 1 lipca 2015 r." wyjaśniającą powyższe przepisy w zakresie odwrotnego obciążenia. We wspomnianej broszurze przywołano następujące przykłady jednolitych gospodarczo transakcji (przekraczających wartość 20 000 zł):

1.

przedmiotem zawartej umowy sprzedaży jest 10 szt. telefonów komórkowych po 2.500 zł każdy (1 umowa - 1 dostawa);

2.

przedmiotem zawartej umowy jest dostawa 10 szt. tabletów po 1.500 zł każdy oraz 15 szt. smartfonów po 800 zł każdy (1 umowa - 1 dostawa);

3.

zawarta umowa sprzedaży dotyczy dostawy 15 szt. laptopów po 2.000 zł każdy. Laptopy będą dostarczane nabywcy w transzach po 5 szt. przez 3 kolejne miesiące (1 umowa - 3 dostawy);

4.

zawarta umowa o współpracy przewiduje dostawy telefonów komórkowych w 2016 r. na łączną kwotę 80.000 zł. Telefony będą dostarczane nabywcy stosownie do składanych przez niego zamówień (1 umowa - wiele zamówień);

5.

zawarta umowa sprzedaży dotyczy laptopów o łącznej wartości 19.500 zł. Kolejne takie umowy (o wartości zamówionych laptopów 19.500 zł) zawierane są z dużą częstotliwością - nabywca odwiedza sklep sprzedawcy kilka razy jednego dnia lub też przez parę następnych dni. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w broszurze - sprzedawca powinien taką sytuację zidentyfikować jako odbiegającą od typowych dla obrotu przedmiotowymi towarami i uznać ją za jednolitą gospodarczo transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę i jeśli rozliczenie poprzedniej dostawy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji zostało dokonane na zasadach ogólnych, to wymaga ono skorygowania.

W analizowanym stanie faktycznym, mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż powyższy zakup, uznać należy za jednolitą gospodarczo transakcję i w tej kategorii należy ją rozpatrywać.

Analizując warunki podlegania transakcji mechanizmowi odwrotnego obciążenia wskazać należy, iż w niniejszym stanie faktycznym:

1. Miasto dokonało zakupu towarów wskazanych w załączniku nr 11, tj. laptopy wymienione w poz. 28a załącznika nr 11 do u.p.t.u.,

2.

spełniony został warunek łącznej wartości laptopów przekraczającej kwotę 20.000 zł,

3.

zarówno sprzedawca, jak i nabywca (Miasto) laptopów był czynnym podatnikiem VAT,

4.

dostawa nie była objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 u.p.t.u., gdyż laptopy nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, ani nie są złotem inwestycyjnym.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż dostawa dokonana przez C. (czynnego podatnika VAT) na rzecz Miasta (czynnego podatnika VAT), zgodnie z ówczesnymi przepisami objęta była mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Wskazać należy, iż jest to jedyna prawidłowa forma opodatkowania powyższej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, obowiązującym do 31 października 2019 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy, obowiązującym do 31 października 2019 r., w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Stosownie do art. 17 ust. 1d ustawy, obowiązującym do 31 października 2019 r., za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

W myśl art. 17 ust. 1e ustawy, obowiązującym do 31 października 2019 r., za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy, obowiązującym do 31 października 2019 r., w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W poz. 28a załącznika nr 11 zostały wymienione następujące towary: "przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie ≤ 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy" - PKWiU ex 26.20.11.0.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18 tej ustawy faktura powinna zawierać - w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie".

Odnosząc się do kwestii wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku stwierdzić należy, że zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia wobec dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy ma miejsce w sytuacji gdy:

* dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

* nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

* dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy.

Przy czym w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy mechanizm odwróconego obciążenia stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Jednocześnie za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą:

1.

umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy,

2.

więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Miasto) jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Składa do. Urzędu Skarbowego w B. comiesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7.

Miasto korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... 2020 realizowało projekt " (...)". Zgodnie z umową o dofinansowanie nr... wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszty podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem. Zapłacony VAT może być uznany za kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. W oświadczeniu o kwalifikowalności Miasto wskazało, iż podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie i nie podlega odliczeniu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na nabycie laptopów od C., będącym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakup... laptopów udokumentowano fakturą nr... z dnia... roku na kwotę... zł netto. Fakturą nr... z dnia... roku na kwotę netto... zł (poz. 1 dotycząca laptopów) udokumentowano zakup kolejnych... laptopów.

Faktury w zakresie zakupu laptopów wystawione zostały w trybie odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 1c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Podatek należny w wysokości... zł z tytułu faktury nr... z dnia... roku Miasto wykazało w deklaracji VAT-7 za grudzień 2018 r. Podatek należny w wysokości... zł z tytułu faktury nr... z dnia... roku Miasto wykazało w deklaracji VAT-7 za sierpień 2019 r. Podatek naliczony z powyższego tytułu nie został wykazany do odliczenia. Ostatnie korekty deklaracji VAT-7 Miasta za grudzień 2018 r. oraz za sierpień 2019 r. wykazały natomiast nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.

Zakupy objęte projektem, w tym podatek VAT, został sfinansowany ze źródeł zewnętrznych (dofinansowanie). Miasto pobrało środki finansowe z rachunku wyodrębnionego dla realizacji projektu na rachunek Miasta (Urzędu Miejskiego). Miasto nie dokonało przelewu podatku należnego z tytułu ww. faktur do urzędu skarbowego, gdyż w deklaracjach za właściwe okresy rozliczeniowe wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Zakup laptopów nastąpił w oparciu o dwie odrębne umowy. Zakup udokumentowany fakturą FV nr... na podstawie umowy nr... z dnia... r., natomiast zakup udokumentowany fakturą FV nr... na podstawie umowy nr... z dnia... r. Miasto dokonało zakupu towarów wskazanych w załączniku nr 11, tj. laptopy wymienione w poz. 28a załącznika nr 11 o PKWiU ex 26.20.11.0. Dostawa nie była objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 - dalej u.p.t.u.), gdyż laptopy nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, ani nie są złotem inwestycyjnym.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy Miasto prawidłowo dokonało rozliczenia ww. faktur w trybie odwrotnego obciążenia.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w przypadku, gdy dostawy laptopów wymienionych w poz. 28a załącznika nr 11 o PKWiU ex 26.20.11.0. dokonane zostały na podstawie dwóch odrębnych umów zawartych pomiędzy stronami, poszczególne umowy (dostawy realizowane na ich podstawie) stanowiły odrębne jednolite gospodarczo transakcje. Na podstawie każdej z odrębnych umów doszło do zakupu towarów z poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy, co również potwierdzone zostało wystawionymi fakturami. Zatem, w analizowanym przypadku jednolitymi gospodarczo transakcjami były poszczególne umowy, które dotyczyły zakupu towarów, o których mowa w poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy.

Ponadto, dostawy zrealizowane zostały pomiędzy C. będącym czynnym podatnikiem podatku VAT, a Miastem - podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz nie były objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy. Zatem, skoro wartość towarów, o których mowa w poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy, w ramach pierwszej umowy (jednolitej gospodarczo transakcji) i wystawionej do niej faktury nr... z dnia 19 grudnia 2018 r. wyniosła... zł netto, rozliczenie zakupu towarów (laptopów) powinno nastąpić z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Jednocześnie, skoro wartość towarów, o których mowa w poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy, w ramach drugiej umowy (jednolitej gospodarczo transakcji) i wystawionej do niej faktury nr... (poz. 1 dotycząca laptopów) z dnia... roku wyniosła... zł netto, rozliczenie zakupu towarów (laptopów) powinno nastąpić z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Tym samym, w okolicznościach analizowanej sprawy Miasto prawidłowo dokonało rozliczenia wystawionych faktur w zakresie zakupu laptopów w trybie odwrotnego obciążenia.

Zatem, pomimo stwierdzenia, że cały zakup uznać należy za jednolitą gospodarczo transakcję i w tej kategorii należy ją rozpatrywać, Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w zakresie rozliczenia faktur w zakresie zakupu laptopów w trybie mechanizmu odwrotnego obciążenia, a tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna rozstrzyga w zakresie pytania oznaczonego nr 1, tj. rozliczenia faktur z zastosowaniem odwrotnego obciążenia, natomiast w zakresie pytania nr 2, tj. rozliczenia zakupu laptopów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP lub /KIS/wnioski. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl