0114-KDIP1-2.4012.305.2018.1.MC - Wystawienie faktury korygującej dokumentującej dostawę zestawów komputerowych i serwerów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.305.2018.1.MC Wystawienie faktury korygującej dokumentującej dostawę zestawów komputerowych i serwerów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej dokumentującej dostawę sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy do placówki oświatowej, tj. zestawów komputerowych i serwerów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej dokumentującej dostawę sprzętu komputerowego możliwości wystawienia faktury korygującej dokumentującej dostawę sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy do placówki oświatowej, tj. zestawów komputerowych i serwerów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą (dalej: Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W 2017 r. Wnioskodawca wygrał przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy. Gmina realizowała projekt pn. "Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku Zespołu szkół z przeznaczeniem na pracownie i ich wyposażenie". Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego w postaci stacjonarnych zestawów komputerowych, laptopów i serwerów dla Szkoły Podstawowej.

Gmina jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową, a Szkoła Podstawowa jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o VAT.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz podpisanej z Gminą umowie, nie została określona stawka podatku VAT. Pierwotnie, Wnioskodawca nie otrzymał od Gminy dokumentu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej, który spełniałby wymogi określone w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT. Wobec powyższego, Wnioskodawca uznał, że dostawa sprzętu komputerowego powinna zostać opodatkowana podstawową stawką VAT, tj. 23%. Dnia 10 października 2017 r., z tytułu dokonanej dostawy Wnioskodawca wystawił więc fakturę VAT ze stawką 23%.

W dniu 5 marca 2018 r. Wnioskodawca otrzymał z Gminy pismo z prośbą o dokonanie korekty faktury wystawionej dnia 10 października 2017 r. Wkrótce po tym, Gmina dostarczyła Wnioskodawcy dokument zamówienia z dnia 16 marca 2018 r., o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT, niezbędny dla zastosowania stawki VAT 0%. W zamówieniu tym zaświadczono, że organem prowadzącym placówkę oświatową jest Gmina, a sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę oświatową działalnością dydaktyczną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po otrzymaniu od Gminy dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT oraz przekazaniu go do właściwego urzędu skarbowego, Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktury korygującej ze stawą 0% do faktury wystawionej ze stawką 23% z tytułu dostawy sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy do placówki oświatowej, tj. zestawów komputerowych i serwerów?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Po otrzymaniu od Gminy zamówienia, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT oraz przekazaniu go do właściwego urzędu skarbowego, Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktury korygującej ze stawą 0% do faktury wystawionej ze stawką 23%, z tytułu dostawy sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy do placówki oświatowej, tj. zestawów komputerowych i serwerów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi obecnie 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a.

dla placówek oświatowych,

b.

dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

W myśl art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

2. Drukarki,

3. Skanery,

4. Urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących),

5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Wnioskodawca podkreśla, że wśród towarów dostarczonych przez Wnioskodawcę znajdowały się towary ujęte w załączniku nr 8 do ustawy VAT, tj. zestawy komputerów stacjonarnych oraz serwery.

Natomiast zgodnie art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

1.

posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;

2.

posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit.b.

Ponadto, zgodnie z ust. 15 tegoż artykułu, dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy o VAT).

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej regulacje ustawy należy stwierdzić, że podstawą do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku od towarów i usług przy dostawach sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, będzie m in. spełnienie warunku wymienionego w art. 83 ust. 14 pkt 1, tj. potwierdzenie organu nadzorującego placówkę oświatową, te sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dodatkowo, w celu zastosowania stawki 0%, dostawca zobowiązany jest do przekazania kopii stosownego zamówienia do urzędu skarbowego.

W przedmiotowej sprawie warunki te zostaną spełnione, lecz dopiero po otrzymaniu zamówienia od Gminy i przekazaniu jego kopii przez Wnioskodawcę do urzędu skarbowego. Po spełnieniu ww. warunków dostawca uzyska uprawnienie do zastosowania stawki 0% w stosunku do części dostarczonego towaru, tj. zestawów komputerów stacjonarnych oraz serwerów.

Należy ponadto zauważyć, że na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak zostało wcześniej wykazane, w przypadku uzyskania dokumentu zamówienia i przekazania go do urzędu skarbowego, nawet po upływie terminu do wystawienia faktury, zmianie ulegnie stawka VAT dla dokonanej przez wnioskodawcę dostawy. Wobec powyższego, Wnioskodawca będzie więc zobowiązany do wystawienia faktury korygującej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT.

Następnie, zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku (z 23% do 0%) we własnej deklaracji VAT-7, pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru, dla którego wystawiono fakturę, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca (Gmina) otrzymał fakturę korygującą. Natomiast, w przypadku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy Wnioskodawca będzie mógł uwzględnić fakturę korygującą za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskał.

Prawo do skorygowania faktury do prawidłowej stawki (0%), w przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT już po wystawieniu pierwotnej faktury, zostało potwierdzone przez organy skarbowe. Dla przykładu, w interpretacji z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.851.2017.3.RG wydanej w analogicznym stanie faktycznym, Dyrektor KIS stwierdził, że "Mając na uwadze obowiązujące przepisy, należy stwierdzić, że jeśli Wnioskodawca, w związku z dokonaną dostawą, wystawił faktury VAT, a następnie zmieniła się stawka podatku (na skutek spełnienia warunków określonych w art. 86 ust. 14 ustawy) obowiązany jest wystawić fakturę korygującą. W odniesieniu do całokształtu okoliczności sprawy należy wskazać, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT na dokonaną przez Wnioskodawcę dostawę towaru (sprzętu specjalistycznego, komputerowego oraz oprogramowania), ma on prawo wystawić fakturę korygującą do faktury z dnia 31 października 2014 r. z zastosowaniem stawki 0%".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosowanie do art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a.

dla placówek oświatowych,

b.

dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Na podstawie art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

1.

posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;

2.

posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit.b.

Stosowanie do art. 83 ust. 15 ustawy dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 wymieniono:

1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych

2. Drukarki

3. Skanery

4. Urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących)

5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106j ust. 1 ustawy w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc zastosować preferencyjną stawkę podatku. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m.in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery. Unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Zatem dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki do dostawy sprzętu komputerowego.

Jednocześnie wskazać należy, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W 2017 r. Wnioskodawca wygrał przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy. Gmina realizowała projekt pn. "Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku Zespołu szkół z przeznaczeniem na pracownie i ich wyposażenie". Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego w postaci stacjonarnych zestawów komputerowych, laptopów i serwerów dla Szkoły Podstawowej. Gmina jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową, a Szkoła Podstawowa jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o VAT. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz podpisanej z Gminą umowie, nie została określona stawka podatku VAT. Pierwotnie, Wnioskodawca nie otrzymał od Gminy dokumentu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej, który spełniałby wymogi określone w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT. Wobec powyższego, Wnioskodawca uznał, że dostawa sprzętu komputerowego powinna zostać opodatkowana podstawową stawką VAT, tj. 23%. Dnia 10 października 2017 r., z tytułu dokonanej dostawy Wnioskodawca wystawił fakturę VAT ze stawką 23%. W dniu 5 marca 2018 r. Wnioskodawca otrzymał z Gminy pismo z prośbą o dokonanie korekty faktury wystawionej dnia 10 października 2017 r. Wkrótce po tym, Gmina dostarczyła Wnioskodawcy dokument zamówienia z dnia 16 marca 2018 r., o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT, niezbędny dla zastosowania stawki VAT 0%. W zamówieniu tym zaświadczono, że organem prowadzącym placówkę oświatową jest Gmina, a sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę oświatową działalnością dydaktyczną.

Wątpliwości dotyczą ustalenia czy po otrzymaniu od Gminy dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy oraz przekazaniu go do właściwego urzędu skarbowego, Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktury korygującej ze stawką 0% do faktury wystawionej ze stawką 23% z tytułu dostawy sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy do placówki oświatowej, tj. zestawów komputerowych i serwerów.

Mając na uwadze przestawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktury korygującej ze stawką podatku 0% dokumentującej dostawę sprzętu komputerowego. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonał na rzecz Gminy dostawy sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy tj. zestawów komputerowych i serwerów dla Szkoły Podstawowej. Gmina jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową, a Szkoła Podstawowa jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy. Zatem w analizowanym przypadku po otrzymaniu od Gminy dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy oraz przekazaniu go do właściwego urzędu skarbowego zostaną spełnione przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej dokonaną dostawę sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 tj. zestawów komputerowych i serwerów z zastosowaniem stawki podatku 0% zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl