0114-KDIP1-2.4012.254.2018.1.RM - Zastosowanie 0% stawki VAT do zaliczek otrzymywanych z tytułu eksportu towarów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.254.2018.1.RM Zastosowanie 0% stawki VAT do zaliczek otrzymywanych z tytułu eksportu towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek otrzymywanych z tytułu eksportu towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek otrzymywanych z tytułu eksportu towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność to produkcja kocyków i innych akcesoriów dla dzieci i niemowląt. Sprzedaż odbywa się na skalę krajową dla klientów hurtowych i indywidulanych, do krajów Unii Europejskiej, jak również do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej.

Wyprodukowanie ww. produktów jest procesem długotrwałym i rozłożonym w czasie, na który składa się kilka etapów:

* 1 etap - zakup surówki (bawełna, bambus, dzianiny poliestrowe typu minky, velvet) - od dnia złożenia zamówienia na zakup surówki czas oczekiwania na dostawę to ok. 7 dni roboczych. W przypadku braku surówki na magazynie dostawcy czas oczekiwania na dostawę może wydłużyć się do 7 tygodni. Jest to czas niezbędny na utkanie odpowiedniej ilości surowca zabezpieczającego produkcję. W przypadku zakupu gotowych dzianin poliestrowych czas oczekiwania na dostawę to 70 dni.

* 2 etap - proces nadruku na surówce, który trwa około 30 dni roboczych.

* 3 etap - przekazanie gotowej z nadrukiem surówki do szwalni - ok. 2 dni roboczych.

* 4 etap - złożenie zamówienia do szwalni na uszycie produktów pod konkretne zamówienia kontrahentów (czas uzależniony od ilości zamówionych produktów).

* 5 etap - złożenie zamówienia na uszycie opakowań (worków, toreb) do pakowania produktów.

* 6 etap - kontrola ilościowo-jakościowa na magazynie dostaw wyprodukowanych produktów.

Cały proces może trwać nawet do 4 miesięcy, a wliczając czas oczekiwania na dzianiny poliestrowe do 6 miesięcy. Wnioskodawca, dla każdej dostawy do kontrahentów z Unii Europejskiej jak i spoza, przed jej dokonaniem uzgadnia warunki bądź to w postaci umowy bądź w postaci potwierdzenia realizacji zamówienia. W tych uzgodnieniach zostają potwierdzone warunki dostawy wraz z określeniem terminów dostaw.

Zgodnie z ustaleniami z odbiorcami, często dochodzi do sytuacji, że kontrahent wcześniej dokonuje wpłaty zaliczki na poczet w wysokości 30% lub 50% wartości zamówienia. Dopiero po wpłynięciu zaliczki na konto rozpoczyna się proces realizacji zamówień. Sytuacja taka jest niezbędna, gdyż proces produkcji jest kosztowny i długotrwały. Odległy termin wysłania towaru do kontrahentów, narzuca potrzebę wcześniejszego otrzymania części zapłaty, gdyż pozwala to po prostu na funkcjonowanie firmy m.in. zakupy związane z całym procesem produkcyjnym począwszy od zakupu surowców do zakupu usług szycia. Proces produkcji produktów z przykładowego zamówienia na 13 tys. produktów zaczyna się przykładowo w m-cu lutym, a umówiony termin wysłania wyrobów gotowych do kontrahenta to 1 część produkty bawełniane m-c kwiecień, 2 część produkty bambusowe to dopiero m-c maj lub czerwiec. W ofercie są produkty o różnej formie, których szycie jest zróżnicowane w czasie. Zdarza się, że w tym samym czasie kumulują się przykładowo 2 lub 3 zamówienia na wyprodukowanie kilkanaście tysięcy produktów dla jednego kontrahenta.

Taka specyfika prowadzonej działalności oraz sposobu realizacji dostaw (ustalonych terminowo z odbiorcami zagranicznymi) w kontekście wspomnianych powyżej przepisów, będzie powodowała powstanie sytuacji, w której wywóz towarów nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 9a ustawy o VAT. Wywóz towarów w terminie późniejszym uzasadniony jest specyfiką realizacji dostaw, co potwierdzają warunki dotyczące terminu wysłania (w praktyce wywozu) produktów kontrahentów zagranicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku prowadzonej (opisanej wyżej) działalności i specyfiki realizacji dostaw towarów do kontrahentów zagranicznych, związanych z ustalonymi warunkami tych dostaw, Wnioskodawca może stosować się do zapisów art. 41 ust. 9b ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku ze specyfiką prowadzonych dostaw towarów, gdzie termin wysłania (wywozu) jest odległy (wynikający z ustalonych warunków z kontrahentami zagranicznymi) Spółka może opierać się na zapisach art. 41 ust. 9b. Nakłady finansowe niezbędne do produkcji akcesoriów tekstylnych dla dzieci i niemowląt wymagają w wielu przypadkach otrzymania przez Spółkę wcześniejszych wpłat zaliczek. Czas potrzebny do realizacji zamówień, jak również termin (odległy od daty złożenia zamówienia nawet o 4-6 miesięcy), w którym odbiorca zagraniczny chce, żeby towar był wysłany, powoduje, że stosowanie się do ust. 9b jest w tym przypadku niezbędne i uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy - przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a.

dostawcę lub na jego rzecz, lub

b.

nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Ilekroć w przepisach jest mowa o terytorium kraju rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy). Natomiast ilekroć jest mowa o terytorium państwa trzeciego - w myśl art. 2 pkt 5 ustawy - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 41 ust. 6 ustawy - stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 ustawy). Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (art. 41 ust. 8 ustawy).

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument (art. 41 ust. 9 ustawy).

Jednocześnie na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przy czym przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy).

Tak więc w przypadku otrzymania zaliczki z tytułu transakcji stanowiącej eksport towarów w rozumieniu ustawy stawka podatku w wysokości 0% znajduje zastosowanie wówczas, gdy wywóz towaru nastąpi w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę i w tym terminie podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. W przypadku zaś gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż wskazany dwumiesięczny podatnik może zastosować stawkę 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki jedynie w sytuacji gdy wywóz w terminie późniejszym uzasadniony jest specyfiką realizacji tego rodzaju dostawy potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca produkuje kocyki i inne akcesoria dla dzieci i niemowląt. Przedmiotowe towary Wnioskodawca sprzedaje m.in. do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej.

Jak wskazał Wnioskodawca produkcja ww. akcesoriów jest procesem długotrwałym i rozłożonym w czasie, na który składa się kilka etapów. W pierwszej kolejności następuje zakup surówki (bawełna, bambus, dzianiny poliestrowe typu minky, velvet). Następny etap produkcji to wykonanie nadruku na surówce i przekazanie gotowej surówki z nadrukiem do szwalni. Kolejny krok to złożenie zamówienia w szwalni na uszycie produktów. Następnie składane jest zamówienie na uszycie opakowań (worków, toreb) do pakowania produktów. Ostatnim etapem jest kontrola ilościowo-jakościowa wyprodukowanych towarów na magazynie dostaw. Cały proces może trwać do 4 miesięcy, a uwzględniając czas oczekiwania na dzianiny poliestrowe - do 6 miesięcy.

Przed dokonaniem każdej dostawy Wnioskodawca uzgadnia z kontrahentem warunki dostawy wraz z określeniem terminów dostaw.

Zgodnie z ustaleniami z odbiorcami, często dochodzi do sytuacji, że kontrahent wcześniej dokonuje wpłaty zaliczki na poczet w wysokości 30% lub 50% wartości zamówienia. Dopiero po wpłynięciu zaliczki na konto rozpoczyna się proces realizacji zamówień. Sytuacja taka jest niezbędna, gdyż proces produkcji jest kosztowny i długotrwały.

Jak wskazał Wnioskodawca specyfika prowadzonej działalności oraz sposobu realizacji dostaw (ustalonych terminowo z odbiorcami zagranicznymi), będzie powodowała powstanie sytuacji, w której wywóz towarów nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 9a ustawy. Wywóz towarów w terminie późniejszym uzasadniony jest specyfiką realizacji dostaw, co potwierdzają warunki dotyczące terminu wysłania (w praktyce wywozu) produktów kontrahentów zagranicznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania art. 41 ust. 9b ustawy.

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii uznać należy, że w analizowanym przypadku, w odniesieniu do otrzymanych płatności (zaliczek) znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na podstawie art. 41 ust. 9a w zw. z art. 41 ust. 9b ustawy.

Wnioskodawca poinformował, że produkcja akcesoriów jest procesem długotrwałym i rozłożonym w czasie, na który składa się kilka etapów. Przed dokonaniem każdej dostawy Wnioskodawca uzgadnia z kontrahentem warunki dostawy wraz z określeniem terminów dostaw. Sytuacja gdy kontrahent wcześniej dokonuje wpłaty zaliczki jest niezbędna, gdyż proces produkcji jest kosztowny i długotrwały. Jak wskazał Wnioskodawca specyfika prowadzonej działalności oraz sposobu realizacji dostaw (ustalonych terminowo z odbiorcami zagranicznymi), będzie powodowała powstanie sytuacji, w której wywóz towarów nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 9a ustawy. Wywóz towarów w terminie późniejszym uzasadniony jest specyfiką realizacji dostaw, co potwierdzają warunki dotyczące terminu wysłania (w praktyce wywozu) produktów kontrahentów zagranicznych.

Zatem skoro, jak wskazał Wnioskodawca, wywóz towarów w terminie późniejszym niż dwa miesiące od końca miesiąca, w którym otrzyma części płatności (zaliczki) uzasadniony jest specyfiką realizacji dostaw, co potwierdzają warunki dotyczące terminu wysłania (w praktyce wywozu) produktów zastosowanie znajdzie norma zawarta w art. 41 ust. 9b ustawy.

W konsekwencji, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymywanych zaliczek dotyczących eksportu towarów, pomimo że wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż 2 miesiące od końca miesiąca otrzymania tych części płatności na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 9a i 9b ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl