0114-KDIP1-2.4012.194.2024.1.RM - Dostawa towarów przemieszczanych w procedurze tranzytu z Chin na terytorium Ukrainy jako nieobjęta VAT-em

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.194.2024.1.RM Dostawa towarów przemieszczanych w procedurze tranzytu z Chin na terytorium Ukrainy jako nieobjęta VAT-em

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania dostawy Towarów przemieszczanych w procedurze tranzytu z Chin na terytorium Ukrainy za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 kwietnia, za pośrednictwem ePUAP, wpłynął Państwa wniosek z 15 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania dostawy Towarów przemieszczanych w procedurze tranzytu z Chin na terytorium Ukrainy za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) (dalej jako "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności sprzedaż hurtowa (...) oraz handel (...).

Zawarli Państwo z kontrahentem - polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako "Nabywca"), będącą polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem VAT - umowę dostawy, w ramach której jesteście Państwo zobowiązani do dostarczenia i przekazania na własność Nabywcy towary (dalej jako "Towary") w państwie trzecim, tj. Ukrainie.

Dostarczają Państwo Towary w okresie obowiązywania umowy, na pisemny wniosek Nabywcy, w partiach i terminie uzgodnionych w specyfikacjach do umowy dostawy.

W ramach realizacji umowy, dokonają Państwo transportu Towarów z terenu Chińskiej Republiki Ludowej na terytorium Ukrainy we własnym imieniu i na własny rachunek. Przedmiotem transportu będą Towary stanowiące Państwa własność.

Zgodnie z umową oraz specyfikacją, dostarczenie Towaru do docelowego miejsca dostawy zostanie poprzedzone sprowadzeniem Towaru z Chińskiej Republiki Ludowej.

Przemieszczą Państwo Towar na terytorium Polski z terytorium Chińskiej Republiki Ludowej w procedurze tranzytu zewnętrznego - na podstawie dokumentu T1 - do punktu przeładunku na terenie Polski. W punkcie przeładunku, dokonają Państwo pod nadzorem celnym przeładunku Towarów na docelowy środek transportu (samochody ciężarowe bądź środki transportu kolejowego), otwierając jednocześnie kolejną procedurę tranzytu zewnętrznego, na podstawie dokumentu T1, do miejsca dostawy Towaru położonego na terytorium Ukrainy.

Każda z obu wyżej wskazanych procedur celnych będzie odbywać się pod dozorem celnym i zostanie prawidłowo zamknięta, w rozumieniu przepisów celnych.

Towar przemieszczany w ramach opisanego wyżej tranzytu nie zostanie dopuszczony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Tranzyt rozpoczęty w ramach drugiej z wskazanych wyżej procedur zostanie zamknięty na drogowym przejściu granicznym pomiędzy Polską, a Ukrainą.

Płatność za Towary dostarczone w ramach Umowy dokonywana będzie w EURO, w formie przedpłaty lub płatności przy odbiorze, w zależności od ustaleń stron określonych w specyfikacji dotyczącej konkretnej partii Towarów.

Przeniesienie własności Towaru nastąpi na mocy postanowień umowy oraz treści specyfikacji dotyczącej konkretnej partii zamówionego Towaru. W myśl postanowień wyżej wskazanych dokumentów przeniesienie własności Towaru będzie miało miejsce po odbyciu wszelkich procedur celnych i rozładunku Towaru na terenie Ukrainy, jak również poprzedzone zostanie przeprowadzeniem weryfikacji Towaru pod względem ilościowym i jakościowym.

Przeniesienie własności Towaru nastąpi przy zastosowaniu zasad Incoterms 2010 DAP, a więc w dniu przekazania Towaru przez Państwa Kupującemu w docelowym miejscu dostawy znajdującym się na terenie Ukrainy. W związku z powyższym, ponoszą Państwo ryzyko związane z dostawą towaru do miejsca przeznaczenia, tj. do miejsca dostawy na terenie Ukrainy, natomiast ryzyko związane z wyładunkiem Towaru przechodzi na Nabywcę.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z postanowieniami umowy dostawy łączącej strony, Nabywca wyznaczył do odbioru Towaru podmiot trzeci - ukraiński podmiot gospodarczy - który dokona w imieniu Nabywcy wszelkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem Towaru od Państwa i weryfikacją spełnienia warunków technicznych i jakościowych. Dodatkowo, w myśl postanowień umowy, podmiot trzeci wyznaczony do dokonania odbioru Towaru w imieniu Nabywcy będzie odpowiedzialny za realizację wszelkich czynności związanych z odprawą celną Towaru na terytorium Ukrainy, po przekroczeniu Towaru przez granicę polską.

Dodatkowo należy wskazać, iż Państwo będą odpowiedzialni za całość organizacji opisanego wyżej transportu Towaru do momentu dostarczenia Towaru do docelowego miejsca dostawy, znajdującego się na terytorium Ukrainy, z wyłączeniem obowiązków związanych z przeprowadzeniem odprawy celnej na terenie Ukrainy, za którą odpowiedzialny będzie podmiot trzeci wyznaczony przez Nabywcę.

Uczestnictwo wyznaczonego przez Nabywcę podmiotu trzeciego odpowiedzialnego za dokonanie czynności wchodzących w zakres odprawy celnej Towarów na terytorium Ukrainy nie będzie stanowiło wydania Towaru Nabywcy, a tym samym nie będzie stanowiło przeniesienia własności Towaru przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy. Jak bowiem zostało to wskazane powyżej, do przeniesienia własności dochodzi w chwili przekazania Towaru Nabywcy (wyznaczonemu do działania w imieniu Nabywcy ukraińskiemu podmiotowi gospodarczemu), po przeprowadzeniu weryfikacji ilościowej i jakościowej Towaru.

Pytania

1) Czy transakcja sprzedaży Towaru przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski?

2) W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 za nieprawidłowe, czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, realizowany przez Wnioskodawcę tranzyt Towarów przywiezionych z Chińskiej Republiki Ludowej, obejmujący przeładunek towarów na terytorium Polski, w ramach którego Towary nie zostaną dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu importu?

3) W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 za nieprawidłowe, czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego, realizowana przez Wnioskodawcę dostawa Towarów na rzecz Nabywcy na terytorium państwa trzeciego, tj. Ukrainy będzie stanowić eksport towarów i podlegać opodatkowaniu stawką 0% pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę dokumentów określonych w art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług?

4) W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 za nieprawidłowe, czy dokonanie eksportu po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała zaliczkę, skutkuje koniecznością korekty zastosowanej stawki VAT 0% w eksporcie, w przypadku, gdy Spółka posiada dokumenty uzasadniające późniejszy eksport, tj. umowę ramową z kontrahentem, umowy określające specyfikację zamówienia, zawierające przewidywaną datę dostawy?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Państwa zdaniem, transakcja sprzedaży Towaru przez Państwa na rzecz Nabywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług na terenie Polski.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361, dalej jako "Ustawa o podatku od towarów i usług"), opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wyżej wskazany przepis statuuje tzw. zasadę terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

W tym miejscu należy wskazać, iż w myśl art. 2 pkt 1, 4 i 5 Ustawy o VAT: Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym towarami w rozumieniu Ustawy o VAT, w myśl art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w treści art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Mając na względzie powyższe brzmienie przepisów należy stwierdzić, iż transakcja sprzedaży Towarów realizowana przez Państwa na rzecz Nabywcy będzie stanowić dostawę w rozumieniu Ustawy o VAT. W ramach umowy, jesteście Państwo zobowiązani do dostarczenia i przekazania Towaru na własność Nabywcy z chwilą dostarczenia Towaru do miejsca odbioru znajdującego się na terenie Ukrainy. Towary zostaną sprowadzone z terytorium Chińskiej Republiki Ludowej i do momentu ich wydania Nabywcy (podmiotowi trzeciemu wyznaczonemu przez Nabywcę do odbioru Towaru w imieniu Nabywcy) w miejscu dostawy na terenie państwa trzeciego będą stanowiły Państwa własność.

W chwili wydania Towaru, na Nabywcę przejdzie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Towaru. Państwo będą odpowiadali za całość organizacji transportu Towaru z wyłączeniem czynności związanych z odprawą celną na terenie Ukrainy, które będzie przeprowadzał wyznaczony przez Nabywcę podmiot trzeci.

W związku z powyższym, w Państwa ocenie, dostawa Towaru na rzecz Nabywcy będąca przedmiotem wniosku, zostanie zrealizowana w ramach tzw. transakcji łańcuchowej, w której uczestniczą co najmniej trzy podmioty, dla której miejscem rozpoczęcia transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego.

Nabyty w Chinach Towar, który docelowo ma trafić do Ukrainy zostanie przemieszczony na terytorium Polski - do punktu przeładunku, przy czym nastąpi to w procedurze tranzytu zewnętrznego T1, a następnie w kolejnej takiej samej procedurze T1, Towar zostanie przetransportowany do miejsca położonego na terytorium Ukrainy.

Dla ustalenia, czy sprzedaż Towaru na rzecz Nabywcy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski kluczowe znaczenie ma to, czy na terytorium kraju dojdzie do importu towarów w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy Spółka będzie podatnikiem z tego tytułu. W przedmiotowej sprawie należy bowiem uwzględnić przepis art. 22 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że w przypadku transakcji łańcuchowej, której przedmiotem są towary wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego, dostawa towarów dokonana przez importera (tj. podatnika z tytułu importu lub zaimportowania) jest zawsze opodatkowana VAT w kraju importu lub zaimportowania tych towarów. Zatem, w ramach transakcji łańcuchowej dostawa towarów sprowadzonych z państwa trzeciego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, pod warunkiem, że dojdzie do importu towarów na terytorium kraju i podatnikiem z tytułu importu towarów będzie podmiot dokonujący tej dostawy.

Za import towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług uważa się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Definicja ta stanowi implementację art. 30 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L 347 z 11.12.2006 str. 1 z późn. zm.), w myśl którego "import towarów" oznacza wprowadzenie na terytorium Wspólnoty towarów, które nie znajdują się w swobodnym obrocie w rozumieniu art. 24 Traktatu.

Oznacza to, że importem jest przywóz towarów z kraju trzeciego na terytorium Unii Europejskiej, natomiast to, w którym państwie członkowskim podlega on opodatkowaniu - a więc i w którym państwie ma miejsce import towarów - określa przepis art. 26a ustawy o podatku od towarów i usług. Miejscem importu jest bowiem terytorium tego państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej, przy czym w przypadku objęcia towarów z momentem ich wprowadzenia m.in. procedurą tranzytu miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tej procedurze.

Zatem, tylko import na terytorium kraju stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów jest bowiem powiązane z powstaniem obowiązku zapłaty cła lub faktem zaistnienia określonych procedur celnych. Natomiast w przypadku, gdy importowany towar nie będzie objęty procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów celnych i przywóz towaru nie spowoduje powstania długu celnego, ani też nie wystąpią żadne inne należności przywozowe, obowiązek podatkowy dla przedmiotowego importu Towarów nie powstanie.

Powstanie długu celnego

W opisie zdarzenia przyszłego wskazali Państwo, iż Spółka przemieści Towar na terytorium Polski z terytorium Chińskiej Republiki Ludowej w procedurze tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentu T1) do punktu przeładunku na terenie Polski, gdzie pod nadzorem celnym zostanie dokonany przeładunek Towarów na docelowy środek transportu (samochody ciężarowe bądź środek komunikacji kolejowej). Jednocześnie zostanie otwarta kolejna procedura tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentu T1) do miejsca położonego na terytorium Ukrainy. Wszystkie czynności związane z zakończeniem jednej i otwarciem drugiej procedury tranzytowej będą odbywać się pod dozorem celnym. Każda z obu procedur tranzytowych zostanie prawidłowo zamknięta w rozumieniu przepisów celnych, przy czym ostatnia z dwóch procedur tranzytowych zostanie zamknięta na drogowym lub kolejowym przejściu granicznym pomiędzy Polską i Ukrainą.

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Towar przemieszczany w ramach opisanego powyżej tranzytu nie zostanie dopuszczony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. W odniesieniu do przywiezionych do Polski towarów nie powstanie dług celny, a Spółka nie będzie podmiotem obowiązanym do uiszczenia cła z tytułu przywozu towarów do Polski. Towar zostanie bowiem przywieziony na terytorium kraju w procedurze tranzytu zewnętrznego, która co prawda kończy się na terytorium Polski, ale jednocześnie zostaje otwarta kolejna procedura tranzytu zewnętrznego, a zakończenie jednej i otwarcie drugiej procedury odbywać się będzie pod dozorem celnym. Czynności te mają związek z przeładunkiem towaru na inny środek transportu. W konsekwencji Towar nie zostanie dopuszczony do obrotu na terytorium kraju i nie powstanie dług celny.

W myśl art. 5 pkt 15, 18, 19, 23 i 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz. Urz.UE.L 269 z 10 października 2013 r. str. 1 z późn. zm.; dalej jako "Unijny Kodeks Celny"):

* "zgłaszający" oznacza osobę, która składa zgłoszenie celne, deklarację do czasowego składowania, przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu takie zgłoszenie, deklaracja lub powiadomienie są składane;

* "dług celny" oznacza nałożony na określoną osobę obowiązek zapłaty stosownej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, określonej dla danych towarów na mocy obowiązujących przepisów prawa celnego; - "dłużnik" oznacza każdą osobę odpowiedzialną za dług celny.

* "towary unijne" oznaczają towary należące do jednej z następujących kategorii:

a. towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Unii i w których skład nie wchodzą towary przywiezione z krajów lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii;

b. towary wprowadzone na obszar celny Unii z krajów lub terytoriów znajdujących się poza tym obszarem i dopuszczone do obrotu;

c. towary uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Unii wyłącznie z towarów, o których mowa w lit. b, lub z towarów, o których mowa w lit. a i b);

* "towary nieunijne" oznaczają towary inne niż te, o których mowa w pkt 23, lub takie, które utraciły unijny status celny.

Stosownie do art. 77 Unijnego Kodeksu Celnego:

1) Dług celny w przywozie powstaje w wyniku objęcia towarów nieunijnych podlegających należnościom celnym przywozowym jedną z następujących procedur celnych:

a.

dopuszczenia do obrotu, w tym na mocy przepisów o końcowym przeznaczeniu;

b.

odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

2) Dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.

3) Dłużnikiem jest zgłaszający.

W przypadku przedstawicielstwa pośredniego dłużnikiem jest również osoba, na której rzecz dokonuje się zgłoszenia celnego.

Z kolei, art. 226 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego stanowi, że:

Procedura tranzytu zewnętrznego pozwala na przemieszczanie towarów nieunijnych z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii, przy czym towary te nie podlegają:

a)

należnościom celnym przywozowym;

b)

innym należnościom określonym w innych stosownych obowiązujących przepisach (...).

W myśl art. 234 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego:

Procedura unijnego tranzytu zewnętrznego jest stosowana przy przewozie towarów przez kraj lub terytorium, znajdujące się poza obszarem celnym Unii, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a)

taka możliwość przewidziana została w umowie międzynarodowej;

b)

przewóz przez ten kraj lub terytorium odbywa się z zastosowaniem jednolitego dokumentu przewozowego wystawionego na obszarze celnym Unii.

Z powyższych regulacji należy wysunąć wniosek, iż w przypadku gdy na podstawie przepisów celnych powstaje dług celny w związku z dopuszczeniem towarów do obrotu wówczas także, co do zasady, powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu importu tych towarów.

Mając na względzie fakt, iż w przypadku dostawy Towarów na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie powstanie dług celny, nie powstanie również obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów - nie zostanie również wypełniona dyspozycja art. 22 ust. 4 ustawy.

Podleganie stosowanej procedurze celnej

Ze względu na konieczność weryfikacji ewentualnego spełnienia pozostałych przesłanek warunkujących powstanie obowiązku podatkowego, w szczególności przesłanki objęcia Towarów szczególną procedurą celną, o której mowa w art. 19a ust. 10a oraz ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług należy wskazać, iż w przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego, zgodnie z art. 324 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz.UE.L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.12).

Z kolei w przypadku objęcia towarów procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego, tranzytu, wolnego obszaru celnego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Jak wskazuje jednak opis zdarzenia przyszłego, transakcja dostawy Towaru nie będzie podlegać procedurze uszlachetniania czynnego, ani pozostałym procedurom celnym, które warunkowałyby powstanie obowiązku podatkowego.

Reasumując, w Państwa ocenie, ze względu na fakt niedopuszczenia Towaru do obrotu na terytorium UE, przemieszczenie tego Towaru z Chin przez Polskę na Ukrainę realizowane w ramach procedury tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentów T1) nie będzie powodowało powstania długu celnego ani spełnienia warunków wskazanych w art. 19a ust. 10a lub 11 ustawy o podatku od towarów i usług, to tym samym dostawa tego Towaru dokonywana przez Spółkę na rzecz Nabywcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Ad 2

W przypadku uznania stanowiska w zakresie pytania 1 za nieprawidłowe oraz stwierdzenia przez tut. Organ, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, w ramach transakcji dochodzi do importu Towarów, wskazują Państwo stanowisko w zakresie pytania 2.

W myśl art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym import towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy, mogłaby stanowić czynność sprowadzenia Towaru z Chin do Polski oraz jego przeładunek na inny środek transportu (samochód ciężarowy lub środek komunikacji kolejowej) w celu dalszego transportu. Należy jednak podkreślić, iż powstanie obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów jest immanentnie związane z powstaniem obowiązku zapłaty cła lub faktem zaistnienia określonych procedur celnych.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazali Państwo, iż Spółka przemieści Towar na terytorium Polski z terytorium Chińskiej Republiki Ludowej w procedurze tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentu T1) do punktu przeładunku na terenie Polski, gdzie pod nadzorem celnym zostanie dokonany przeładunek Towarów na docelowy środek transportu (samochody ciężarowe bądź środek komunikacji kolejowej). Jednocześnie zostanie otwarta kolejna procedura tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentu T1) do miejsca położonego na terytorium Ukrainy. Wszystkie czynności związane z zakończeniem jednej i otwarciem drugiej procedury tranzytowej będą odbywać się pod dozorem celnym. Każda z obu procedur tranzytowych zostanie prawidłowo zamknięta w rozumieniu przepisów celnych, przy czym ostatnia z dwóch procedur tranzytowych zostanie zamknięta na drogowym przejściu granicznym pomiędzy Polską i Ukrainą.

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Towar przemieszczany w ramach opisanego powyżej tranzytu, nie zostanie dopuszczony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. W odniesieniu do przywiezionych do Polski towarów nie powstanie dług celny, a Spółka nie będzie podmiotem obowiązanym do uiszczenia cła z tytułu przywozu towarów do Polski. Towar zostanie bowiem przywieziony na terytorium kraju w procedurze tranzytu zewnętrznego, która co prawda kończy się na terytorium Polski, ale jednocześnie zostaje otwarta kolejna procedura tranzytu zewnętrznego, a zakończenie jednej i otwarcie drugiej procedury odbywać się będzie pod dozorem celnym. Czynności te mają związek z przeładunkiem towaru na inny środek transportu. W konsekwencji Towar nie zostanie dopuszczony do obrotu na terytorium kraju i nie powstanie dług celny.

Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego i stanowisku w zakresie pytania 1, w przedmiotowej sprawie nie zaistnieje okoliczność poddania Towaru procedurom celnym określonym w treści art. 19a ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, w Państwa ocenie, w ramach transportu Towaru z terytorium Chińskiej Republiki Ludowej na teren Polski nie powstanie po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Ad 3

W przypadku uznania, iż planowane przemieszczenie Towaru z Chin do Polski stanowi import towarów w rozumieniu przepisów ustawy, niezbędna jest odrębna ocena skutków podatkowych realizacji dalszej części transakcji, polegającej na dostawie towarów terytorium Polski na terytorium państwa trzeciego.

Zakładając, że Spółka dokonuje importu Towaru z Chin do Polski, to dalsza dostawa Towaru na terytorium państwa trzeciego odbywa się z terytorium Polski. Oznacza to, że miejscem rozpoczęcia transportu dla dostawy pomiędzy Spółką a podmiotem ukraińskim jest terytorium Polski. Zatem, tego rodzaju dostawa Towaru dokonana przez Spółkę na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a.

dostawcę lub na jego rzecz, lub

b.

nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych - jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Ustawodawca, definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium UE, i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej - stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz.

W związku z powyższym, aby uznać daną czynność za eksport towarów muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

1)

ma miejsce dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni),

2)

wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, jeżeli sprowadzenie Towaru na terytorium Polski będzie stanowić import w rozumieniu ustawy, to należy stwierdzić, że sprzedaż Towaru, który był wysyłany z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej spełnia definicję eksportu towarów, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, stawka podatku VAT wynosi 0%.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku VAT 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Zatem, jeżeli zdarzenie przyszłe w części dotyczącej wywozu i dostawy Towaru przez Spółkę, w państwie trzecim będzie stanowić eksport towaru, to Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% VAT, pod warunkiem posiadania dokumentów określonych w art. 41 ust. 6 ustawy.

Ad 4

Państwa zdaniem, na możliwość zastosowania stawki VAT 0% nie ma wpływu sposób rozliczania Stron w ramach transakcji - niezależnie czy wynagrodzenie za dostawę Towaru nastąpi w formie przedpłaty czy nastąpi w chwili odbioru Towaru. Co więcej, w Państwa ocenie, dokonanie eksportu Towaru po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym Spółka otrzyma zaliczkę nie skutkuje koniecznością korekty zastosowanej stawki VAT 0% w eksporcie w przypadku, gdy Spółka posiada dokumenty uzasadniające późniejszy eksport, tj. umowę ramową z Nabywcą oraz specyfikację zamówienia, określającą przewidywaną datę dostawy.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług: Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Z kolei, zgodnie z art. 41 ust. 9b ustawy o podatku od towarów i usług: Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

W opisie zdarzenia przyszłego określono, iż termin dostawy towarów dokonywany przez Spółkę jest uzasadniony specyfiką realizacji danej dostawy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w:

* umowie dostawy z kontrahentem,

* specyfikacjach danego zamówienia, zawierające przewidywaną datę dostawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, stoją Państwo na stanowisku, iż wobec spełnienia przesłanek z art. 41 ust. 9a i 9b ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka w przypadku rozliczenia dostawy Towaru w formie przedpłaty nie będzie zobowiązana do dokonania korekty zastosowanej stawki VAT 0% z tytułu zaliczki po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała tę zapłatę.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powołanego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

Przy tym, w myśl art. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy:

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy:

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy:

Przez sprzedaż - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy:

Przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Miejscem dostawy towarów jest - w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy:

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

W myśl art. 22 ust. 2 ustawy:

W przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.

Przy czym, jak stanowi art. 22 ust. 3 ustawy:

W przypadkach, o których mowa w ust. 2-2c, dostawę towarów, która:

1)

poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

2)

następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

W myśl tego przepisu, wszystkie transakcje realizowane przed dostawą ruchomą (do której przypisano wysyłkę lub transport towaru) będą opodatkowane w państwie, z którego towar jest wysyłany lub transportowany. Z kolei wszystkie dostawy mające miejsce po transakcji ruchomej będą opodatkowane w państwie przeznaczenia towaru.

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy:

W przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy:

Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.

W myśl art. 26a ust. 2 ustawy:

W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur:

1.

uszlachetniania czynnego,

2.

odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,

3.

składowania celnego,

4.

tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną z procedur celnych,

5.

wolnego obszaru celnego

- miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.

W myśl art. 19a ust. 9 ustawy:

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11.

Oznacza to, że w przypadku gdy na podstawie przepisów celnych powstaje dług celny w związku z dopuszczeniem towarów do obrotu wówczas także, co do zasady, powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu importu tych towarów.

Na podstawie art. 19a ust. 10a ustawy:

W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz.UE.L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.12)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2447".

Zgodnie natomiast z art. 19a ust. 11 ustawy:

W przypadku objęcia towarów procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego, tranzytu, wolnego obszaru celnego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Ponadto, według art. 5 pkt 15, 18, 19, 23 i 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz.Urz.UE.L 269 z 10 października 2013 r. str. 1 z późn. zm.) - zwanym dalej UKC:

* "zgłaszający" oznacza osobę, która składa zgłoszenie celne, deklarację do czasowego składowania, przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu takie zgłoszenie, deklaracja lub powiadomienie są składane;

* "dług celny" oznacza nałożony na określoną osobę obowiązek zapłaty stosownej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, określonej dla danych towarów na mocy obowiązujących przepisów prawa celnego;

* "dłużnik" oznacza każdą osobę odpowiedzialną za dług celny.

* "towary unijne" oznaczają towary należące do jednej z następujących kategorii:

a) towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Unii i w których skład nie wchodzą towary przywiezione z krajów lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii;

b) towary wprowadzone na obszar celny Unii z krajów lub terytoriów znajdujących się poza tym obszarem i dopuszczone do obrotu;

c) towary uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Unii wyłącznie z towarów, o których mowa w lit. b), lub z towarów, o których mowa w lit. a) i b);

- "towary nieunijne" oznaczają towary inne niż te, o których mowa w pkt 23, lub takie, które utraciły unijny status celny.

W myśl art. 77 UKC:

1) Dług celny w przywozie powstaje w wyniku objęcia towarów nieunijnych podlegających należnościom celnym przywozowym jedną z następujących procedur celnych:

a)

dopuszczenia do obrotu, w tym na mocy przepisów o końcowym przeznaczeniu;

b)

odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

2) Dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.

3) Dłużnikiem jest zgłaszający. W przypadku przedstawicielstwa pośredniego dłużnikiem jest również osoba, na której rzecz dokonuje się zgłoszenia celnego. (...)

Z kolei, art. 226 ust. 1 UKC stanowi, że:

Procedura tranzytu zewnętrznego pozwala na przemieszczanie towarów nieunijnych z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii, przy czym towary te nie podlegają:

a)

należnościom celnym przywozowym;

b)

innym należnościom określonym w innych stosownych obowiązujących przepisach (...).

Stosownie do art. 234 ust. 1 UKC:

Procedura unijnego tranzytu zewnętrznego jest stosowana przy przewozie towarów przez kraj lub terytorium, znajdujące się poza obszarem celnym Unii, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a)

taka możliwość przewidziana została w umowie międzynarodowej;

b)

przewóz przez ten kraj lub terytorium odbywa się z zastosowaniem jednolitego dokumentu przewozowego wystawionego na obszarze celnym Unii.

Z treści wniosku wynika, że zawarli Państwo umowę z polską spółką (Nabywca), w ramach której jesteście Państwo zobowiązani do dostarczenia i przekazania Nabywcy na własność towarów (Towary) w państwie trzecim, tj. na Ukrainie. Towary będące przedmiotem transakcji będą sprowadzone z Chin. Państwo będą odpowiadać za całość organizacji transportu Towaru aż do momentu dostarczenia Towaru Nabywcy na terytorium Ukrainy, z wyłączeniem obowiązków związanych z dokonaniem odprawy celnej na Ukrainie. Transport Towaru z Chin do Ukrainy będzie wykonany przez Państwa we własnym imieniu i na własny rachunek. Przedmiotem transportu z Chin do Ukrainy będzie towar należący do Państwa. Spółka będzie przemieszczać Towar z Chin do Polski w procedurze tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentu T1) do punktu przeładunku na terytorium Polski, gdzie pod nadzorem celnym dokona przeładunku Towarów na docelowy środek transportu (samochody ciężarowe lub środki transportu kolejowego). Jednocześnie Spółka otworzy kolejną procedurę tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentu T1) do miejsca dostawy Towaru, położonego na terytorium Ukrainy. Wszystkie czynności związane z zakończeniem jednej i otwarciem drugiej procedury tranzytowej będą odbywać się pod dozorem celnym i zostaną prawidłowo zamknięte, w rozumieniu przepisów celnych. Ostatnia z dwóch procedur tranzytowych zostanie zamknięta na drogowym przejściu granicznym pomiędzy Polską i Ukrainą.

Towar przemieszczany w ramach opisanego tranzytu nie zostanie dopuszczony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Do przeniesienia własności Towaru na Nabywcę będzie dochodziło po odbyciu wszelkich procedur celnych i rozładunku Towaru na terenie Ukrainy, oraz po weryfikacji Towaru. Z uwagi na zastosowane zasady Incoterms 2010 DAP, przeniesienie własności Towaru nastąpi w dniu przekazania Towaru przez Państwa Kupującemu w docelowym miejscu dostawy na Ukrainie. W związku z tym, ponoszą Państwo ryzyko związane z dostawą towaru do miejsca przeznaczenia, tj. do miejsca dostawy na terenie Ukrainy, natomiast ryzyko związane z wyładunkiem Towaru przechodzi na Nabywcę. Nabywca wyznaczył do odbioru Towaru podmiot trzeci, tj. ukraiński podmiot gospodarczy. Podmiot ten dokona w imieniu Nabywcy wszelkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem Towaru od Spółki i weryfikacją parametrów technicznych i jakościowych. Dodatkowo, ww. podmiot trzeci będzie odpowiedzialny za realizację wszelkich czynności związanych z odprawą celną Towaru na terytorium Ukrainy, po przekroczeniu Towaru przez granicę polską. Udział ukraińskiego podmiotu trzeciego odpowiedzialnego za dokonanie czynności związanych z odprawą celną Towarów na Ukrainie nie będzie stanowiło wydania Towaru Nabywcy, a tym samym nie będzie stanowiło przeniesienia własności Towaru przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy.

Ad 1

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy sprzedaż Towaru na rzecz Nabywcy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

W analizowanej sprawie Spółka dokona dostawy towaru dla Nabywcy, przy czym przeniesienie własności Towaru nastąpi na terytorium państwa trzeciego (Ukraina). Dostawa będzie poprzedzona sprowadzeniem tego towaru z Chińskiej Republiki Ludowej. Za całość organizacji transportu towaru aż do momentu dostarczenia towaru Nabywcy na terytorium Ukrainy będzie odpowiadała Spółka.

Przedstawione okoliczności wskazują, że dostawa będąca przedmiotem zapytania będzie realizowana w ramach tzw. transakcji łańcuchowej, w której uczestniczą co najmniej trzy podmioty, dla której miejscem rozpoczęcia transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego. Nabyty w Chinach Towar, który docelowo ma trafić do Ukrainy zostanie przemieszczony na terytorium Polski - do punktu przeładunku, przy czym nastąpi to w procedurze tranzytu zewnętrznego T1, a następnie w kolejnej takiej samej procedurze T1 Towar zostanie przetransportowany do miejsca położonego na terytorium Ukrainy.

Odnosząc się do wątpliwości wyrażonych w pytaniu 1 należy zgodzić się z Państwem, że aby ustalić, czy sprzedaż Towaru dokonana przez Spółkę na rzecz Nabywcy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, należy ustalić, czy na terytorium kraju dojdzie do importu towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy oraz czy Spółka będzie podatnikiem z tego tytułu. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z powołanym art. 22 ust. 4 ustawy, w przypadku transakcji łańcuchowej, której przedmiotem są towary wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego - dostawa towarów dokonana przez importera (tj. podatnika z tytułu importu lub zaimportowania) jest zawsze opodatkowana VAT w kraju importu lub zaimportowania tych towarów. Zatem dostawa towarów sprowadzonych z państwa trzeciego, dokonana w ramach transakcji łańcuchowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, wówczas gdy na terytorium kraju dojdzie do importu towarów, a podatnikiem z tytułu importu towarów będzie podmiot dokonujący tej dostawy.

Jak słusznie Państwo wskazali, przez import towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy uważa się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Definicja ta stanowi implementację art. 30 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L 347 z 11.12.2006 str. 1 z późn. zm.), w myśl którego "import towarów" oznacza wprowadzenie na terytorium Wspólnoty towarów, które nie znajdują się w swobodnym obrocie w rozumieniu art. 24 Traktatu.

Z powołanych regulacji wynika, że importem jest przywóz towarów z kraju trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Z kolei to, w którym państwie członkowskim UE import towarów podlega opodatkowaniu (ma miejsce import towarów) - określa przepis art. 26a ustawy. Miejscem importu jest bowiem terytorium tego państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej, przy czym w przypadku objęcia towarów z momentem ich wprowadzenia m.in. procedurą tranzytu, miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tej procedurze. Tym samym, czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce - stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy - jest wyłącznie import na terytorium kraju.

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów jest powiązane z powstaniem obowiązku zapłaty cła lub faktem zaistnienia określonych procedur celnych. W przypadku, gdy importowany towar nie jest objęty procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów celnych i przywóz towaru nie powoduje powstania długu celnego, ani też nie występują żadne inne należności przywozowe, wówczas nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowego importu towarów.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka przemieści Towar z terytorium Chińskiej Republiki Ludowej do Polski w procedurze tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentu T1) do wybranego miejsca na terytorium Polski (punkt przeładunkowy), gdzie pod nadzorem celnym, Towary zostaną przeładowane na docelowy środek transportu (np. samochody ciężarowe). Jednocześnie zostanie otwarta kolejna procedura tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentu T1) do miejsca położonego na terytorium Ukrainy. Wszystkie czynności związane z zakończeniem jednej i otwarciem drugiej procedury tranzytowej będą odbywać się pod dozorem celnym i zostaną prawidłowo zamknięte w rozumieniu przepisów celnych. Przy czym, tranzyt rozpoczęty w ramach drugiej z ww. procedur zostanie zamknięty na drogowym przejściu granicznym pomiędzy Polską, a Ukrainą. Z opisu sprawy wynika zatem, że Towar zostanie przywieziony na terytorium kraju w procedurze tranzytu zewnętrznego, która wprawdzie kończy się na terytorium Polski, ale jednocześnie zostaje otwarta kolejna procedura tranzytu zewnętrznego, a zakończenie jednej i otwarcie drugiej procedury odbywać się będzie pod dozorem celnym. Towar przemieszczany w ramach opisanego tranzytu nie zostanie dopuszczony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że w odniesieniu do przywiezionych do Polski Towarów nie powstanie dług celny, a Spółka nie będzie podmiotem obowiązanym do uiszczenia cła z tytułu przywozu towarów do Polski. Jak bowiem Państwo wskazali odprawa celna towarów zostanie dokonana przez podmiot trzeci działający na rzecz Nabywcy na Ukrainie. Podmiot ten, wykona w imieniu Nabywcy wszelkie czynności związane z przyjęciem Towaru od Państwa, sprawdzi jego warunki techniczne i jakościowe i będzie odpowiedzialny za realizację wszelkich czynności związanych z odprawą celną Towaru na terytorium Ukrainy, po przekroczeniu Towaru przez granicę polską. Spółka nie będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie odprawy celnej na terenie Ukrainy.

Oznacza to, że w związku z przywozem Towarów na terytorium kraju nie powstanie obowiązek podatkowy tytułu importu towarów, który zgodnie z art. 19 ust. 9 ustawy powstaje z chwilą powstania długu celnego. Państwa Spółka nie będzie też podatnikiem z tytułu importu towarów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ponadto nie wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 19a ust. 10a lub 11 ustawy, a więc takie które skutkują powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów i dotyczą przypadku objęcia importowanych towarów procedurą celną uszlachetniania czynnego lub jedną ze specjalnych procedur celnych, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze. Jeżeli więc Spółka nie będzie podatnikiem z tytułu importu towarów na terytorium kraju, to dostawa Towarów dokonana przez Państwa na rzecz Nabywcy nie wpisuje się w dyspozycję art. 22 ust. 4 ustawy.

Zatem skoro, przedmiotem analizowanej transakcji będzie Towar niedopuszczony do obrotu na terytorium UE, przemieszczenie tego Towaru z Chin przez Polskę na Ukrainę realizowane w ramach procedury tranzytu zewnętrznego (na podstawie dokumentów T1) nie będzie powodowało powstania długu celnego ani spełnienia warunków wskazanych w art. 19a ust. 10a lub 11 ustawy, to tym samym dostawa tego Towaru dokonywana przez Państwa na rzecz Nabywcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1, z którego wynika, że sprzedaż Towaru przez Państwa na rzecz Nabywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług na terenie Polski jest prawidłowe.

Jednocześnie wyjaśniamy, że nie odnieśliśmy się do pytania 2, 3 i 4 ponieważ oczekiwali Państwo odpowiedzi na ww. pytania w przypadku uznania sprzedaży Towaru przez Państwa na rzecz Nabywcy za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Z niniejszego rozstrzygnięcia wynika natomiast, że dostawa Towarów dokonana przez Państwa na rzecz Nabywcy nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a."). Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl