Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 maja 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-2.4012.149.2020.1.RD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2020 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 10 kwietnia 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości stosowania dla dostawy środka biobójczego o nazwie "A" stawki podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2020 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości stosowania dla dostawy środka biobójczego o nazwie "A" stawki podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Spółka obecnie, między innymi, samodzielnie wytwarza produkt biobójczy o nazwie "A", który następnie wprowadza do obrotu. Produkt ten, jest środkiem biobójczym o silnych właściwościach: bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych przeznaczonym do dezynfekcji rąk - czyli ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia tj. w ochronie przed chorobami wywoływanymi wirusami, bakteriami, grzybami. Produkt nie posiada właściwości, które pozwalałyby stosować go w innym celu niż wspomniana ochrona. Płyn "A" służy do higienicznej dezynfekcji rąk, poprzez naniesienie go na skórę bez spłukiwania, z przeznaczeniem do powszechnego stosowania. Produkt działa biobójczo na bakterie, grzyby i wirusy. Środek ten mieści się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 "Środki odkażające". W myśl ogólnej definicji procesu dezynfekcji, której synonimem jest słowo odkażanie, proces ten to niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich przetrwalników za pomocą czynników: chemicznych, fizycznych i termiczno-chemicznych, w celu zapobieżenia ich dalszemu rozwojowi, przez co i zakażeniu. "A" ma właściwości utleniające, przez co działa niszcząco na drobnoustroje. Jego stosowanie w dezynfekcji rąk ma za zadanie zniszczenie drobnoustrojów, a przez to utrzymanie odpowiednich parametrów higienicznych, w celu niedopuszczenia do rozwoju i występowania czynników chorobotwórczych, jakimi są drobnoustroje, chroniąc tym samym zdrowie użytkowników. Przeznaczenie i działanie produktu "A" jest potwierdzone poprzez wpis do rejestru produktów biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z numerem pozwolenia nr (...) na udostępnienie na rynku i stosowanie produktu biobójczego i kategorią produktu biobójczego (kategoria 1 grupa 1). W świetle przedstawionych powyżej informacji można jednoznacznie stwierdzić, że produkt "A" jest preparatem odkażającym - dezynfekującym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo sprzedaje produkt biobójczy przeznaczony do powszechnego stosowania, na który zostało wydane pozwolenie na obrót produktem biobójczym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opodatkowując go podatkiem VAT w stawce 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 146aa pkt 2 ustawy VAT i poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży produktu biobójczego do dezynfekcji rąk o nazwie "A" przeznaczonego do powszechnego stosowania, na który zostało wydane pozwolenie na obrót produktem biobójczym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prawidłowe jest opodatkowanie tego produktu podatkiem VAT w stawce 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 146aa pkt 2 ustawy o VAT, ponieważ produkt ten spełnia warunki określone w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) z obniżonej stawki podatku VAT 8% mogą korzystać wyroby oznaczone symbolem PKWIU ex 20.20.14.0 "środki odkażające-wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych".

Wytwarzany produkt biobójczy, tj. "A" płyn do dezynfekcji rąk, zarejestrowany jako produkt biobójczy do powszechnego stosowania, objęty jest symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 i jest to preparat odkażający o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych mający zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia i posiada wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

W zamierzeniach Spółki produkt "A" ma mieć zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. Sprzedaż dokonywana jest w ilościach hurtowych i detalicznych do odbiorców bezpośrednich i pośredników, którzy używają tych produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności lub odsprzedają go podmiotom detalicznym. Produkt biobójczy do powszechnego stosowania tj.: "A" płyn do dezynfekcji rąk, posiada wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych i jest używany wyłącznie w ochronie zdrowia co stanowi wystarczającą podstawę zastosowania opodatkowania sprzedaży tych wyrobów stawką podatku VAT 8%. Spółka nie ma możliwości weryfikowania, czy kupujący rzeczywiście zastosował zakupiony środek zgodnie z jego przeznaczeniem, jednakże w ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca nie wprowadził wymogów weryfikowania rzeczywistego wykorzystania przedmiotowych produktów przez ich nabywców. W związku z tym zakres zastosowania preparatu wyłącznie w ochronie zdrowia potwierdza wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.) i taki produkt spółka posiada w formie decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkt, który Wnioskodawca sprzedaje do powszechnego stosowania posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Użyte w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, pojęcie "ochrona zdrowia" ma szeroki zakres pojęciowy i odnosi się do wszelkich czynności jakie można podejmować dla zapobiegania utraty zdrowia jego utrzymania lub poprawy. Spółka uważa, iż z uwagi na brak ustawowej definicji przedmiotowego wyrażenia należy je w ten sposób rozumieć. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN "ochrona" oznacza: zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym, to, co przed czymś ochrania, osoba lub grupa osób czuwająca nad czyimś bezpieczeństwem. Natomiast przez "zdrowie" zgodnie z ww. słownikiem należy rozumieć: stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo, stan, w jakim znajduje się żywy organizm, dobre funkcjonowanie jakiegoś systemu. Wobec powyższego analiza treści zapisu "wyłącznie w ochronie zdrowia" zawartego w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że produkt, który Wnioskodawca wytwarza i sprzedaje musi być przeznaczony tylko do ochrony zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś co jest niekorzystne lub niebezpieczne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Preparat, "A" płyn do dezynfekcji rąk ma za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś co może stanowić zagrożenie dla jej zdrowia i takie zadanie w pełni spełnia, jest więc środkiem mającym zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. Ze względu na brak innych właściwości przedmiotowych według Spółki, ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. Nie służy innym celom niż ochrona przed bakteriami, wirusami i grzybami. Ustawodawca w żaden sposób nie wskazuje, że przedmiotowe produkty opisane w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, do których zaliczają się produkowany przez Sp. z o.o. produkt biobójczy zarejestrowany do powszechnego stosowania, muszą być wykorzystywane wyłącznie przez podmioty/przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną zdrowia.

W opinii Spółki nie ma podstaw prawnych aby uznać, że przedmiotowe produkty muszą być nabywane przez placówki z zakresu opieki zdrowia, aby wyczerpać ustawową definicję " (...) stosowane wyłącznie w ochronie zdrowia". Istotne jest zastosowanie tych produktów, a w przypadku Spółki określony jako sprzedaż produktu do szerokiego kręgu osób, które będą go stosować wyłącznie w ochronie zdrowia, utrzymywać je w bardzo dobrym stanie lub poprawić swój stan zdrowia. Biorąc powyższe argumenty pod uwagę zdaniem Sp. z o.o. produkt "A" płyn do dezynfekcji rąk spełniają łącznie warunki opisane w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT został zaklasyfikowany do grupowania o symbolu PKWiU 20.20.14.0, produkt ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, produkt ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, dla produktu zostało wydane pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dlatego też Spółka uważa, iż prawidłowe jest opodatkowanie produktu "A" płyn do dezynfekcji rąk podatkiem VAT w stawce 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ zauważa, że w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji prawa podatkowego nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego PKWiU. Analiza kwestii kwalifikacji bądź też nie danego towaru bądź usługi do odpowiedniej pozycji PKWiU nie może być przedmiotem interpretacji indywidualnej dokonywanej przez tut. Organ. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Jednocześnie w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji prawa podatkowego przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU 2008. Tym samym, wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: "PKWiU", zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczeniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wskazanego we wniosku produktu) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Natomiast zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. , poz. 1676, z późn. zm.), zmienionym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 556), do dnia 30 czerwca 2020 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Spółka obecnie, między innymi, samodzielnie wytwarza produkt biobójczy o nazwie "A", który następnie wprowadza do obrotu. Produkt ten, jest środkiem biobójczym o silnych właściwościach: bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych przeznaczonym do dezynfekcji rąk - czyli ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia tj. w ochronie przed chorobami wywoływanymi wirusami, bakteriami, grzybami. Produkt nie posiada właściwości, które pozwalałyby stosować go w innym celu niż wspomniana ochrona. Płyn "A" służy do higienicznej dezynfekcji rąk, poprzez naniesienie go na skórę bez spłukiwania, z przeznaczeniem do powszechnego stosowania. Produkt działa biobójczo na bakterie, grzyby i wirusy. W myśl ogólnej definicji procesu dezynfekcji, której synonimem jest słowo odkażanie, proces ten to niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich przetrwalników za pomocą czynników: chemicznych, fizycznych i termiczno-chemicznych, w celu zapobieżenia ich dalszemu rozwojowi, przez co i zakażeniu. "A" ma właściwości utleniające, przez co działa niszcząco na drobnoustroje. Jego stosowanie w dezynfekcji rąk ma za zadanie zniszczenie drobnoustrojów, a przez to utrzymanie odpowiednich parametrów higienicznych, w celu niedopuszczenia do rozwoju i występowania czynników chorobotwórczych, jakimi są drobnoustroje, chroniąc tym samym zdrowie użytkowników. Przeznaczenie i działanie produktu "A" jest potwierdzone poprzez wpis do rejestru produktów biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z numerem pozwolenia nr (...) na udostępnienie na rynku i stosowanie produktu biobójczego i kategorią produktu biobójczego (kategoria 1 grupa 1). W świetle przedstawionych powyżej informacji można jednoznacznie stwierdzić, że produkt "A" jest preparatem odkażającym - dezynfekującym. Środek "A" mieści się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 "Środki odkażające".

Spółka powzięła wątpliwości czy, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy i poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy, może stosować stawkę podatku w wysokości 8% dla sprzedaży produktu biobójczego przeznaczonego do powszechnego stosowania, na który zostało wydane pozwolenie na obrót produktem biobójczym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odnosząc się do niniejszych wątpliwości wskazać należy, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie zaś z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%,

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110,wynosi 23%;

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, pod poz. 83 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 - "Środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych".

Przy tym zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy - przez "PKWiU ex" rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce dotyczącej nazwy towaru lub usługi.

W związku z powyższym, obniżona stawka podatku od towarów i usług dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania, tj. w przypadku poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy - określonych preparatów odkażających mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 20.20.14.0.

Należy wyjaśnić, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "w ochronie zdrowia". W procesie stosowania prawa organ podatkowy dokonuje interpretacji norm prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach za pomocą różnych wykładni. Jednakże w przypadku prawa podatkowego dominującą wykładnią jest wykładnia literalna, ponieważ w prawie tym obowiązuje prymat wykładni gramatycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego "ochrona" oznacza "zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym, osoba lub grupa osób czuwająca nad czyimś bezpieczeństwem". Z kolei przez "zdrowie" zgodnie z ww. słownikiem należy rozumieć "stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo, dobre funkcjonowanie jakiegoś systemu".

Analiza treści zapisu "wyłącznie w ochronie zdrowia" - zawartego w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy - dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że przedmiotowe preparaty muszą być przeznaczone tylko do ochrony zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś co jest niekorzystne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zatem "ochrona" ta dotyczy wszelkich organizmów żywych bez względu na ich gatunek lub rodzaj. Preparaty te winny mieć za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś co może stanowić zagrożenie dla jej zdrowia.

Podkreślić należy, że istotny z punktu widzenia "zastosowania" tych preparatów jest cel ich sprzedaży do wyłącznego stosowania w ochronie zdrowia, a nie ich dalsze, faktyczne wykorzystanie przez nabywcę. Ponadto, ustawodawca w żaden sposób nie wskazuje, że przedmiotowe preparaty muszą być wykorzystywane wyłącznie przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia. Zatem nie ma podstaw prawnych aby uznać, że produkty te muszą być nabywane przez placówki z zakresu opieki zdrowia, tj. przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, kosmetyczne, hurtownie farmaceutyczne. Ważnym elementem jest sprzedaż tych produktów jako środków do zastosowania wyłącznie w ochronie zdrowia, a nie charakter miejsca, w którym zostaną one użyte.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231), zwanej dalej ustawą o produktach biobójczych, udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót.

Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pozwolenie na obrót oraz dokonuje zmiany pozwolenia na obrót albo uchyla pozwolenie na obrót, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

W związku z powyższym, jak wynika z treści poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami powołanej wcześniej ustawy o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził możliwość stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% wyłącznie do preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, klasyfikowanych według PKWiU 2008 do grupowania 20.20.14.0, na które zostało wydane pozwolenie na obrót lub dokonano wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Spółka wskazała, że "A" mieści się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 "Środki odkażające". "A" jest środkiem biobójczym o silnych właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych przeznaczonym do dezynfekcji rąk. "A" ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia tj. w ochronie przed chorobami wywoływanymi wirusami, bakteriami, grzybami (produkt nie posiada właściwości, które pozwalałyby stosować go w innym celu). Przeznaczenie i działanie "A" jest potwierdzone poprzez wpis do rejestru produktów biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z numerem pozwolenia nr (...) na udostępnienie na rynku i stosowanie produktu biobójczego i kategorią produktu biobójczego (kategoria 1 grupa 1).

Zatem mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wskazane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że dostawa produktu biobójczego "A" zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do symbolu PKWiU 20.20.14.0, będącego, jak wskazał Wnioskodawca, środkiem biobójczym o silnych właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych mającym zastosowanie w ochronie zdrowia oraz wpisanego do rejestru produktów biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy i art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości stosowania dla dostawy środka biobójczego o nazwie "A" stawki podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl