0114-KDIP1-2.4012.145.2023.2.RD - Zwrot VAT na podstawie wniosku złożonego do belgijskiej administracji podatkowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.145.2023.2.RD Zwrot VAT na podstawie wniosku złożonego do belgijskiej administracji podatkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 29 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do zwrotu podatku z tytułu nabycia towarów od Dostawców przez Oddział na podstawie złożonego wniosku do belgijskiej administracji podatkowej zarówno w Scenariuszu 1 jak i Scenariuszu 2. Wniosek uzupełniony został pismem z 27 kwietnia 2023 r. złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP 28 kwietnia 2023 r., będącym odpowiedzią na wezwanie z 17 kwietnia 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

"A" Spółka jest podmiotem prawa belgijskiego, prowadzącym działalność w sektorze motoryzacyjnym, w zakresie produkcji części samochodowych (m.in. modułów podwozia, kokpitów, systemów bezpieczeństwa, reflektorów, części sterujących, zderzaków, felg itp.).

Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Belgii, a od 2006 r. posiada swój Oddział w Niemczech (dalej: "Oddział"). Oddział jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech.

Wskazać należy, że ani Spółka ani Oddział nie są podmiotami zarejestrowanymi dla celów podatku VAT w Polsce.

W kraju siedziby działalności Spółki (tj. Belgii) funkcjonują m.in. takie departamenty jak:

- departament zarządzania;

- departament IT;

- departament HR;

- departament marketingu;

- departament sprzedaży i obsługi klientów;

- departament obsługi magazynowej.

Spółka na koniec 2020 r. zatrudniała w Belgii blisko 200 pracowników.

Przedmiotem działalności Oddziału jest zakup, magazynowanie i sprzedaż części zamiennych do samochodów osobowych w ramach eksportu i importu, jak również wszelkie transakcje związane z ww. działalnością (w tym prace badawcze w zakresie projektowania części oraz komponentów samochodowych).

W Polsce działają podmioty, które są powiązane kapitałowo ze Spółką tj. B Sp. z o.o. (dalej: "B") oraz C Sp. z o.o. (dalej: "Spółki Powiązane"). Spółka oraz Spółki Powiązane przynależą do południowokoreańskiej grupy C (dalej: "Grupa"), z siedzibą w Korei Południowej.

Oddział dokonuje następujących transakcji, które związane są z Polską:

a)

nabycia towarów od polskich kontrahentów, które są przemieszczane z Polski do Niemiec. Transakcja jest rozpoznawana przez Odział w Niemczech jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;

b)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z Niemiec do Polski na rzecz polskich kontrahentów, którzy rozpoznają takie transakcje w swoich rozliczeniach;

c)

nabycia usług od polskich dostawców zewnętrznych (B2B), np. doradztwa prawnego w zakresie ochrony marki Spółki czy doradztwa podatkowego;

d)

nabycia usług marketingowych od polskich dostawców zewnętrznych (B2B) - w większości przypadków usługi będą nabywane przez Spółki Powiązane, a następnie refakturowane na Oddział, ich celem jest zwiększenie sprzedaży wśród klientów z branży motoryzacyjnej.

Spółki Powiązane posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce i są zarejestrowane w Polsce jako czynni podatnicy VAT i podatnicy VAT-UE.

Spółka, jak również Oddział nie posiadają rachunku bankowego założonego w polskim banku.

Z uwagi na rozwój działalności gospodarczej, Spółka za pośrednictwem Oddziału postanowiła poszerzyć zakres prowadzonej działalności z kontrahentami w Polsce dokonując na ich rzecz sprzedaży nowych towarów.

Sprzedaż jest dokonywana na rzecz B, która będzie realizować dalej sprzedaż na rzecz niezależnych podmiotów działających w branży samochodowej (dalej: "Dealerzy").

Transakcja przebiega w następujący sposób (dalej: "Scenariusz nr 1"):

1. Oddział dokona zakupu towarów od polskich kontrahentów zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce (dalej: "Dostawcy") bez ich przemieszczenia poza terytorium Polski.

2. Nabywane towary są przechowywane w magazynach Dostawców do czasu ich dalszej dostawy na rzecz Klientów. Przy czym, Spółka oraz Oddział nie posiadają dostępu do tej przestrzeni.

3. Dealerzy dokonują zamówień bezpośrednio u Dostawców, którzy są odpowiedzialni za obsługę zamówień. Dodatkowo transport towarów do Dealerów jest koordynowany przez Dostawców, którzy są odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów do określonych miejsc na terenie Polski. Z tytułu powyższej sprzedaży, Dostawcy wystawiają faktury na rzecz Oddziału naliczając podatek od towarów i usług. Na fakturach zakupowych, które otrzymuje Oddział od Dostawców umieszczane są dane Oddziału jako nabywcy towarów w tym m.in. adres w Niemczech oraz numer VAT Oddziału przyznany przez niemiecką administrację podatkową.

4. Faktury od Dostawców zostaną zaewidencjonowane przez Oddział dla celów księgowych w Niemczech.

5. Następnie Oddział otrzymuje dane do fakturowania od firmy Dostawców (tj. poprzez przesłanie plików oraz danych do systemu komputerowego Oddziału). Z tytułu zrealizowanej sprzedaży, Oddział wystawia fakturę na rzecz B na zasadach odwrotnego obciążenia bez VAT. Co do zasady, na fakturach zostają wskazane dane Oddziału jako sprzedawcy. Faktura zawiera numer VAT Oddziału przyznany przez niemiecką administrację podatkową.

6. Władztwo nad Towarami zostaje przeniesione na Oddział z momentem dostarczenia ich do Dealerów.

Istnieje również możliwość, że Transakcja będzie przebiegać w sposób opisany w Scenariuszu nr 1 z tym, że faktury, które Oddział otrzyma od Dostawców będą zawierały dane Oddziału jako nabywcy z uwzględnieniem adresu Oddziału w Niemczech, natomiast wskazany będzie numer VAT Spółki przyznany przez belgijską administrację podatkową (dalej: "Scenariusz nr 2").

Spółka ani Oddział nie posiadają oraz nie udostępniają innemu podmiotowi na terytorium Polski zasobów technicznych/urządzeń/maszyn.

Spółka ani Oddział nie posiadają w Polsce niezbędnego zaplecza oraz odpowiedniego personelu do realizacji zakupów i dostaw towarów - korzystają w tym zakresie z usług podmiotów zewnętrznych. Nadzór nad wykonanymi pracami będzie sprawowany wspólnie przez Dostawców, Oddział oraz B.

Spółka ani Oddział nie planują dokonywania modyfikacji zakupionego towaru od Dostawców w Polsce (tj. przepakowywania towarów, naklejania etykiet dedykowanych dla klientów z Polski, itp.).

Kontrakty handlowe, w szczególności zawierane umowy dot. dostaw towarów, są negocjowane samodzielnie poza Polską przez Oddział. Obsługa klientów, w tym reklamacji, będzie realizowana przez dział sprzedaży zlokalizowany poza terytorium Polski.

Spółka oraz Oddział nie posiadają w Polsce własnego personelu, w szczególności nie zatrudniają w Polsce pracowników oraz osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Spółka pragnie wskazać, że w dniu 6 czerwca 2022 r. została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna o sygn. 0114-KDIP1-2.4012.77.2022.2.JO (dalej: "Interpretacja"), w której zostało potwierdzone m.in., że Spółka nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz nie podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT zgodnie z art. 96 Ustawy VAT.

We wskazanej Interpretacji Organ uznał również, że Spółka jest uprawniona do otrzymania zwrotu podatku zgodnie z procedurą zwrotu podatku podmiotom zagranicznym z faktur dokumentujących zakup towarów. Ze względu na pewne wątpliwości Spółka chciałaby potwierdzić, że taki zwrot będzie przysługiwał również w przypadku przedstawionych Scenariuszy związanych z określonym sposobem wystawienia faktur przez Dostawców (sprzedawców).

W uzupełnieniu do wniosku na pytanie "Jakie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT dokonywane są przez Państwa Spółkę na terytorium Polski", wskazano, że Oddział będzie dokonywał sprzedaży Towarów na terytorium Polski. W ocenie Wnioskodawcy, Oddział będzie realizował czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT tj. odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju.

Na pytanie "Czy Państwo dokonujecie/będziecie dokonywać w Polsce sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT innej niż sprzedaż z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT" wskazano, że Oddział będzie dokonywał na terytorium Polski sprzedaży Towarów na rzecz B, która powinna w jego ocenie być kwalifikowana jako transakcja, o której mowa art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. W Państwa ocenie Spółka nie będzie realizowała sprzedaży, o której mowa art. 2 pkt 22 ustawy o VAT innej niż sprzedaż z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT.

Na pytanie "W którym momencie/na terytorium jakiego kraju następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel pomiędzy poszczególnymi uczestnikami transakcji, tj.: pomiędzy Dostawcą a Oddziałem niemieckim, Odziałem niemieckim a Spółką B, Spółką B a Dealerami" wskazano, że przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel z Dostawców na Oddział następuje z momentem dostarczenia tych Towarów do Dealerów. Zgodnie z postanowieniami umownymi pomiędzy sprzedawcą (tj. Oddziałem) a nabywcą (tj. B) z momentem dostarczenia Towarów do Dealerów następuje również przeniesienie władztwa nad towarami z Oddziału na rzecz B. Natomiast w zakresie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel pomiędzy B a Dealerami należy podkreślić, iż są to już ustalenia, których stroną nie jest Oddział. Oddział dokonuje sprzedaży (dostawy) Towarów na rzecz B, a nie Dealerów. Towary są transportowane od Dostawców z fabryk/magazynów zlokalizowanych na terytorium Polski do miejsc prowadzenia działalności przez Dealerów zlokalizowanych wyłącznie na terytorium Polski.

Na pytanie "Kim są "kontrahenci w Polsce" na rzecz których Państwo dokonujecie/będziecie dokonywać dostawy Towarów, gdyż we wniosku Państwo wskazaliście, że "sprzedaż jest dokonywana na rzecz Spółki B", zatem należy wyjaśnić czy dostawy dokonane były/będą jeszcze na rzecz innych podmiotów niż Spółka B, jeśli tak, to czy są to podmioty będące podatnikami z art. 28a ustawy o VAT, mające siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zarejestrowane do podatku VAT w Polsce" wskazano, że na ten moment dostawa Towarów będzie realizowana wyłącznie na rzecz B. Jak wskazano we Wniosku, jest to podmiot posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, który jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT.

Na pytanie "Jaką rolę pełnią Dealerzy w przedmiotowych transakcjach tj.: czy są to podmioty krajowe/ z krajów UE/z krajów trzecich, czy dostawa/sprzedaż na rzecz Dealerów była/będzie w Polsce" wskazano, że Dealerzy to podmioty posiadające siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, którzy są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT. Podkreślić trzeba, iż jak wskazano we Wniosku sprzedaż (dostawa towarów) będzie realizowana przez Oddział na rzecz B a nie Dealerów. Przy czym Towary są transportowane od Dostawców z fabryk/magazynów zlokalizowanych na terytorium Polski do miejsc prowadzenia działalności przez Dealerów zlokalizowanych wyłącznie na terytorium Polski.

Na pytanie "Jak należy rozumieć użyte we wniosku stwierdzenie (Scenariusz nr 1 pkt 6), że "Władztwo nad Towarami zostaje przeniesione na Oddział z momentem dostarczenia ich do Dealerów", powyższe budzi wątpliwości, gdzie/na terytorium jakiego kraju dokładnie dochodzi do dostawy Towarów (przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel) przez Oddział na rzecz finalnego nabywcy" wskazano, że przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel z Dostawców na Oddział przejdzie z momentem dostarczenia tych Towarów do Dealerów. Zgodnie z postanowieniami pomiędzy stronami tj. sprzedawcą (Oddziałem) a nabywcą (tj. B) z momentem dostarczenia Towarów do Dealerów następuje przeniesienie władztwa nad towarami z Oddziału na rzecz B. Jak wskazano powyżej, Towary są transportowane od Dostawców z fabryk/magazynów zlokalizowanych na terytorium Polski do miejsc prowadzenia działalności przez Dealerów zlokalizowanych wyłącznie na terytorium Polski. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy dostawa towarów realizowana przez Oddział na rzecz B będzie miała miejsce na terytorium Polski.

Na pytanie "Dlaczego na fakturach dokumentujących dokonane zakupy w Polsce w przypadku Scenariusza nr 1 podawane są dane wyłącznie Oddziału niemieckiego, a nie jednostki macierzystej, jak w przypadku Scenariusza nr 2 gdzie jest wskazywany NIP Spółki belgijskiej, czy wynika to z regulacji prawa niemieckiego, że takie dane Oddział podaje" oraz "jaką rolę odgrywa Oddział niemiecki w Polsce, skoro dane tego oddziału podawane są na polskich fakturach VAT (prosimy wyjaśnić)" wskazano, że stroną transakcji zakupu Towarów od Dostawców jak również sprzedaży Towarów na rzecz B jest Oddział Niemiecki Wnioskodawcy, zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech. Scenariusz nr 1 jest zgodny z niemieckimi regulacjami podatkowymi. Scenariusz nr 2 może nie być zgodny z niemieckimi regulacjami podatkowymi. Wnioskodawca, chce potwierdzić czy w przypadku Scenariusza nr 1 oraz Scenariusza nr 2, w szczególności mając na uwadze przedstawiony sposób fakturowania, będzie przysługiwało mu prawo do zwrotu VAT w ramach art. 89 ustawy o VAT, od Towarów zakupionych przez Oddział od Dostawców poprzez wniosek, który jak wskazano w uzyskanej przez Wnioskodawcę interpretacji z dnia 6 czerwca 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna o sygn. 0114-KDIP1- 2.4012.77.2022.2.JO, powinien zostać złożony do belgijskiej administracji podatkowej.

Na pytanie "Czy nabyte Towary były/będą wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Belgii tj. państwa, w którym Spółka rozlicza podatek od wartości dodanej" wskazano, że w ocenie Spółki Towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Belgii tj. państwa, w którym Spółka rozlicza podatek od wartości dodanej.

Pytania

1) Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu dokonywanego nabycia towarów od Dostawców przez Oddział zgodnie z art. 89 Ustawy VAT na podstawie złożonego wniosku do belgijskiej administracji podatkowej, pomimo że na fakturach zakupowych wystawionych przez Dostawców będą umieszczane dane wyłącznie Oddziału z niemieckim numerem VAT przyznanym Oddziałowi? (Scenariusz nr 1)

2) Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu dokonywanego nabycia towarów od Dostawców przez Oddział zgodnie z art. 89 Ustawy VAT na podstawie złożonego wniosku do belgijskiej administracji podatkowej, pomimo że na fakturach zakupowych wystawionych przez Dostawców będą umieszczane dane Oddziału, ale z belgijskim numerem VAT przyznanym Spółce? (Scenariusz nr 2)

Państwa stanowisko

Ad 1

W ocenie Spółki, na podstawie art. 89 Ustawy VAT oraz przepisów wykonawczych, Spółce będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów od Dostawców przez Oddział, na podstawie wniosku złożonego do belgijskiej administracji podatkowej (Scenariusz nr 1).

Ad 2

Zdaniem Spółki na podstawie art. 89 Ustawy VAT oraz przepisów wykonawczych, Spółce będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów od Dostawców przez Oddział, na podstawie wniosku złożonego do belgijskiej administracji podatkowej również, jeśli na fakturach zakupowych wystawionych przez Dostawców będą umieszczane dane Oddziału w tym jego adres, ale faktura będzie zawierać belgijski numer VAT przyznany Spółce (Scenariusz nr 2).

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1

Na wstępie należy wskazać, iż zasady zwrotu podatku naliczonego przez podatników niemających siedziby w Polsce zostały uregulowane w art. 89 Ustawy VAT. Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy VAT w odniesieniu do podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju, mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a-1g oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.

Podmioty te mogą ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju (art. 89 ust. 1a Ustawy VAT).

Podkreślić należy jednak, iż zagranicznym podatnikom nie przysługuje zwrot podatku co do kwot podatku, w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 15, prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (art. 89 ust. 1c pkt 3 Ustawy VAT).

Jak wynika z art. 89 ust. 1d pkt 1 Ustawy VAT, podmioty uprawnione posiadające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju wniosek o zwrot składają za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie delegacji ustawowej wyrażonej w art. 89 ust. 5 Ustawy VAT wydane zostało Rozporządzenie dot. zwrotu VAT, w którym określone zostały m.in. warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy VAT.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia dot. zwrotu VAT, zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten:

- jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 Ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;

- nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy VAT, z wyjątkiem m.in. sytuacji dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 Ustawy podatnikiem jest ich nabywca (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. I Rozporządzenia dot. zwrotu VAT).

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego opisu stanu faktycznego, Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim siedziby tj. Belgii. Natomiast Oddział jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech.

Spółka ani Oddział nie są podmiotami zarejestrowanymi dla celów podatku VAT w Polsce.

W efekcie, zdaniem Spółki spełnia ona warunek do zwrotu podatku, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia dot. zwrotu VAT.

Jednocześnie wskazać należy, że Oddział dokonuje dostaw towarów na rzecz polskich kontrahentów, co stanowi sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 Ustawy VAT.

Niemniej, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 2 lit. I Rozporządzenia dot. zwrotu VAT, prawa do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego nie są pozbawieni podatnicy, który dokonują sprzedaży w myśl art. 2 pkt 22 Ustawy VAT, w sytuacji, gdy transakcja stanowi dostawę towarów, dla której zgodnie z art. 17 Ustawy VAT podatnikiem jest ich nabywca.

Zdaniem Spółki, w opisanym stanie faktycznym podatnikiem z tytułu dostawy Towarów na rzecz B będzie ich nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 Ustawy VAT. Tym samym Spółka będzie realizować sprzedaż (dostawę towarów), która na mocy wyłączenia wskazanego § 3 ust. 1 pkt 2 lit. I Rozporządzenia dot. zwrotu VAT - nie pozbawia Spółki prawa do ubiegania się o zwrot podatku.

W konsekwencji, w ocenie Spółki spełnione są przesłanki do zwrotu podatku określone w § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia dot. zwrotu VAT.

Należy również zauważyć, iż zgodnie z art. 106e Ustawy VAT, faktura powinna zawierać m.in.:

- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

- numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi.

Podkreślić trzeba jednak, iż jak wynika z przepisów § 6 ust. 1 Rozporządzenia dot. zwrotu, wnioski o zwrot podatku składane są za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby podmiotu uprawnionego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski te składane są do naczelnika urzędu skarbowego, czyli do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (§ 6 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 6 Rozporządzenia dot. zwrotu VAT).

Natomiast jak wskazano § 2 pkt 4 Rozporządzenia dot. zwrotu VAT, ilekroć w przedmiotowym rozporządzeniu jest mowa o państwie członkowskim siedziby - rozumie się przez to terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, na którym podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy VAT oraz Rozporządzenia dot. zwrotu VAT nie zawierają przepisów regulujących kwestie ustalenia siedziby działalności gospodarczej dla potrzeb VAT. Zasadne wydaje się, w tym zakresie odwołanie do przepisów Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L z dnia 23 marca 2011 r., dalej: "Rozporządzenie UE nr 282/2011").

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia UE nr 282/2011, na użytek stosowania art. 44 i 45 dyrektywy 2006/112/WE "miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika" jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. W tym celu uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa (art. 10 ust. 2 Rozporządzenia UE nr 282/2011).

Jak wskazano w stanie faktycznym, Oddział nabywający towary w Polsce stanowi zagraniczny oddział przedsiębiorstwa Spółki utworzony w Niemczech posiadający w tym kraju rejestrację dla celów VAT. Natomiast Spółka jest podmiotem prawa belgijskiego i w Belgii posiada adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa. Tutaj należy uznać również, że są wykonywane funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. Niewątpliwie bowiem Oddział jest podmiotem zależnym od decyzji podejmowanych przez Spółkę. W doktrynie podatkowej jednolicie akcentuje się, że oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie stanowi odrębnego podatnika podatku od towarów i usług (por. wyrok TSUE z dnia 23 marca 2006 r., sygn. C-210/04 czy wyrok TSUE z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. C-393/15).

W konsekwencji, zdaniem Spółki należy uznać, że państwo członkowskie siedziby znajduje się w Belgii.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego sprawy, nabywcą towarów jest Oddział, który przekaże Dostawcom swoje dane identyfikacyjne, w tym numer rejestracji na potrzeby podatku VAT otrzymany od niemieckiej administracji podatkowej. W efekcie na otrzymanych fakturach dotyczących nabycia towaru od Dostawców, będą wskazane dane identyfikacyjne Oddziału w tym jego numer VAT przyznany przez niemiecką administrację podatkową.

Natomiast przepis art. 106e Ustawy VAT wskazuje obligatoryjne elementy, które powinna zawierać faktura - m.in. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit.b.

Jak wskazano w przedstawionym opisie - nabywcą towarów będzie Oddział.

Tym samym, mając na uwadze powyższe przepisy, na fakturach dokumentujących nabycie przez Oddział powinny znajdować się dane tego podmiotu, a nie Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki wszystkie warunki do skorzystania z prawa do ubiegania się o zwrot podatku zostały spełnione. W konsekwencji, na mocy art. 89 Ustawy VAT oraz przepisów Rozporządzenia dot. zwrotu VAT, Spółka będzie uprawniona do zwrotu VAT naliczonego na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów przez Oddział na terytorium Polski od Dostawców zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego, za pośrednictwem administracji podatkowej Belgii.

Fakt, że na fakturach zakupowych otrzymanych od Dostawcy będą zawarte dane Oddziału, w tym numer VAT przyznany przez niemiecką administrację podatkową dla Oddziału, nie powinno wpływać na prawo do ubiegania się o zwrot na podstawie regulacji art. 89 Ustawy VAT i przepisów wykonawczych.

Podsumowując, w ocenie Spółki będzie ona uprawniona do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów przez Oddział na terytorium Polski, na podstawie wniosku który powinien zostać złożony za pośrednictwem administracji podatkowej Belgii.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 2

Zdaniem Spółki, na podstawie art. 89 Ustawy VAT oraz przepisów wykonawczych, Spółce będzie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów od Dostawców przez Oddział, na podstawie wniosku złożonego do belgijskiej administracji podatkowej, nawet jeśli na fakturach zakupowych wystawionych przez Dostawców będą umieszczane dane wyłącznie Oddziału z niemieckim numerem VAT przyznanym Oddziałowi, ale z belgijskim numerem VAT przyznanym Spółce, jak może to mieć miejsce w Scenariusz nr 2.

Zwrócić należy uwagę, iż jak wynika z ugruntowanego dorobku orzecznictwa TSUE m.in. wyroku TSUE z dnia 15 września 2016 r., sygn. C-518/14 zgodnie z zasadą neutralności VAT, uchybienia formalne faktury nie mogą prowadzić do utraty prawa do odliczenia tego podatku - pod warunkiem, że nie zachodzi ryzyko oszustwa lub świadomego nadużycia prawa.

Kluczowe dla nabycia prawa do odliczenia jest spełnienie warunków materialnych - co niewątpliwie będzie miało miejsce w sytuacji opisanej we wniosku. Ewentualne uchybienia w zakresie wystawienia faktur nie mogą wpływać na pozbawienie tego prawa. 

Podsumowując, w ocenie Spółki będzie ona uprawniona do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów przez Oddział na terytorium Polski za pośrednictwem administracji podatkowej Belgii, również w przedstawionym Scenariuszu nr 2.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają określone czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy, - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem art. 2a).

Na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy,

przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...)

Na mocy przepisu art. 2 pkt 22 ustawy,

przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy,

podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)

dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów:

- innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,

- innej niż transfer bonów jednego przeznaczenia

- podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b)

nabywcą jest:

- w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,

- w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem dostawy towarów, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

- w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,

c)

dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczanej w procedurze szczególnej, o której mowa w dziel XII w rozdziale 9, lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom.

W myśl art. 17 ust. 2 ww. ustawy,

w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Powołany art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy wskazuje na sytuacje, w której podatnikiem staje się nabywca towarów, które podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy wprowadza mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia, który polega na opodatkowaniu dostawy towarów przez nabywcę towarów. Przepis ten ma zastosowanie, gdy miejscem dostawy, a tym samym opodatkowania ustalonym na podstawie przepisów ustawy jest terytorium Polski. Przy tym warunkiem zastosowania odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy względem dostawy towarów jest spełnienie warunków dotyczących dokonującego dostawy towarów oraz nabywcy towarów. Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy warunkiem niezbędnym do tego, aby w przypadku nabycia towarów podatnikiem stał się nabywający towar jest, aby dokonującym ich dostawy na terytorium kraju był podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 106a pkt 2 ustawy,

przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

a)

państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,

b)

państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy,

podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy,

faktura powinna zawierać:

1)

datę wystawienia;

2)

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3)

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4)

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5)

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6)

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7)

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8)

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9)

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10)

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11)

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12)

stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;

13)

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14)

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15)

kwotę należności ogółem;

Z cytowanych przepisów wynika, że podmiot, który wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT. Faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać dane dotyczące nabywcy i sprzedawcy, tj. dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy, a mianowicie imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Ponadto faktura powinna również zawierać stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 4 i 5 numery, za pomocą których zarówno nabywca jak i sprzedawca są zidentyfikowani dla podatku lub podatku od wartości dodanej.

Celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Zatem, co do zasady, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku. Z powyższego wynika, że o prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem, jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w tym prawa do odliczenia podatku naliczonego, wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania. Należy zauważyć, że chociaż faktura powinna zawierać dane dotyczące nabywcy wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy, to jednak niewskazanie niektórych z tych informacji nie wyklucza możliwości jego identyfikacji na podstawie pozostałych danych zawartych na fakturze.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy,

w odniesieniu do podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju, mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a-1g oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.

Zgodnie z art. 89 ust. 1a ustawy,

podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.

Przy czym na podstawie art. 89 ust. 1c ustawy,

podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje zwrot podatku w odniesieniu do kwot podatku:

1)

zafakturowanych niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

2)

dotyczących czynności, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b i art. 13;

3)

w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 15, prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Zatem z treści art. 89 ust. 1c pkt 1 ustawy wynika, że podmiotom nie przysługuje zwrot podatku w odniesieniu do kwot podatku zafakturowanych niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Przy tym, w myśl art. 89 ust. 1d pkt 1 ustawy,

podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku, gdy podmioty te posiadają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia,

ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego,

podmiocie uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które w okresie, za który występują o zwrot podatku, nie posiadały siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegające się o zwrot podatku - posiadające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Natomiast zgodnie § 2 pkt 4 rozporządzenia,

ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o państwie członkowskim siedziby - rozumie się przez to terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, na którym podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Z kolei przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że

zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten:

1.

jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;

2.

nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem:

a.

usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku, gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania,

b.

usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

c.

usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

d.

usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

e.

usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

f.

usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

g.

usług związanych z obsługą jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

h.

usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz ich części składowych,

i.

usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

j.

pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom jednostek pływających, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,

k.

usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy,

I.

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca,

m.

usług świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziałach 6a i 7 ustawy,

n.

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy,

o.

dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy,

p.

sprzedaży na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziale 9 ustawy.

W myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia,

zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przesłany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do § 6 ust. 2 rozporządzenia,

podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej składa, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, wniosek, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest podmiotem prawa belgijskiego, prowadzącym działalność w sektorze motoryzacyjnym, w zakresie produkcji części samochodowych (m.in. modułów podwozia, kokpitów, systemów bezpieczeństwa, reflektorów, części sterujących, zderzaków, felg itp.). Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Belgii, a od 2006 r. posiada swój Oddział w Niemczech ("Oddział"). Oddział jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech. Spółka ani Oddział nie są podmiotami zarejestrowanymi dla celów podatku VAT w Polsce. Przedmiotem działalności Oddziału jest zakup, magazynowanie i sprzedaż części zamiennych do samochodów osobowych w ramach eksportu i importu, jak również wszelkie transakcje związane z ww. działalnością (w tym prace badawcze w zakresie projektowania części oraz komponentów samochodowych). W Polsce działają podmioty, które są powiązane kapitałowo ze Spółką tj. B Sp. z o.o. ("B") oraz C Sp. z o.o. ("Spółki Powiązane"). Spółka oraz Spółki Powiązane przynależą do południowokoreańskiej grupy B, z siedzibą w Korei Południowej. Oddział dokonuje następujących transakcji, które związane są z Polską:

a.

nabycia towarów od polskich kontrahentów, które są przemieszczane z Polski do Niemiec. Transakcja jest rozpoznawana przez Odział w Niemczech jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

b.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z Niemiec do Polski na rzecz polskich kontrahentów, którzy rozpoznają takie transakcje w swoich rozliczeniach,

c.

nabycia usług od polskich dostawców zewnętrznych (B2B), np. doradztwa prawnego w zakresie ochrony marki Spółki czy doradztwa podatkowego,

d.

nabycia usług marketingowych od polskich dostawców zewnętrznych (B2B) - w większości przypadków usługi będą nabywane przez Spółki Powiązane, a następnie refakturowane na Oddział, ich celem jest zwiększenie sprzedaży wśród klientów z branży motoryzacyjnej.

Spółki Powiązane posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce i są zarejestrowane w Polsce jako czynni podatnicy VAT i podatnicy VAT-UE. Spółka, jak również Oddział nie posiadają rachunku bankowego założonego w polskim banku. Z uwagi na rozwój działalności gospodarczej, Spółka za pośrednictwem Oddziału postanowiła poszerzyć zakres prowadzonej działalności z kontrahentami w Polsce dokonując na ich rzecz sprzedaży nowych towarów. Sprzedaż jest dokonywana na rzecz B, która będzie realizować dalej sprzedaż na rzecz niezależnych podmiotów działających w branży samochodowej ("Dealerzy").

Transakcja przebiega w następujący sposób ("Scenariusz nr 1"): 1. Oddział dokona zakupu towarów od polskich kontrahentów zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce ("Dostawcy") bez ich przemieszczenia poza terytorium Polski. 2. Nabywane towary są przechowywane w magazynach Dostawców do czasu ich dalszej dostawy na rzecz Klientów. Przy czym, Spółka oraz Oddział nie posiadają dostępu do tej przestrzeni. 3. Dealerzy dokonują zamówień bezpośrednio u Dostawców, którzy są odpowiedzialni za obsługę zamówień. Dodatkowo transport towarów do Dealerów jest koordynowany przez Dostawców, którzy są odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów do określonych miejsc na terenie Polski. Z tytułu powyższej sprzedaży, Dostawcy wystawiają faktury na rzecz Oddziału naliczając podatek od towarów i usług. Na fakturach zakupowych, które otrzymuje Oddział od Dostawców umieszczane są dane Oddziału jako nabywcy towarów w tym m.in. adres w Niemczech oraz numer VAT Oddziału przyznany przez niemiecką administrację podatkową. 4. Faktury od Dostawców zostaną zaewidencjonowane przez Oddział dla celów księgowych w Niemczech. 5. Następnie Oddział otrzymuje dane do fakturowania od firmy Dostawców (tj. poprzez przesłanie plików oraz danych do systemu komputerowego Oddziału). Z tytułu zrealizowanej sprzedaży, Oddział wystawia fakturę na rzecz B na zasadach odwrotnego obciążenia bez VAT. Co do zasady, na fakturach zostają wskazane dane Oddziału jako sprzedawcy. Faktura zawiera numer VAT Oddziału przyznany przez niemiecką administrację podatkową. 6. Władztwo nad Towarami zostaje przeniesione na Oddział z momentem dostarczenia ich do Dealerów.

Istnieje również możliwość, że Transakcja będzie przebiegać w sposób opisany w Scenariuszu nr 1 z tym, że faktury, które Oddział otrzyma od Dostawców będą zawierały dane Oddziału jako nabywcy z uwzględnieniem adresu Oddziału w Niemczech, natomiast wskazany będzie numer VAT Spółki przyznany przez belgijską administrację podatkową ("Scenariusz nr 2"). Spółka wskazuje, że przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel z Dostawców na Oddział następuje z momentem dostarczenia tych Towarów do Dealerów. Zgodnie z postanowieniami umownymi pomiędzy sprzedawcą (tj. Oddziałem) a nabywcą (tj. B) z momentem dostarczenia Towarów do Dealerów następuje również przeniesienie władztwa nad towarami z Oddziału na rzecz B. Natomiast w zakresie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel pomiędzy B a Dealerami należy podkreślić, iż są to już ustalenia, których stroną nie jest Oddział. Oddział dokonuje sprzedaży (dostawy) Towarów na rzecz B, a nie Dealerów. Towary są transportowane od Dostawców z fabryk/magazynów zlokalizowanych na terytorium Polski do miejsc prowadzenia działalności przez Dealerów zlokalizowanych wyłącznie na terytorium Polski. Dostawa Towarów będzie realizowana wyłącznie na rzecz B. Spółka nie będzie realizowała sprzedaży, o której mowa art. 2 pkt 22 ustawy o VAT innej niż sprzedaż z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Nabywane w Polsce Towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Belgii tj. państwa, w którym Spółka rozlicza podatek od wartości dodanej. Ponadto Spółka wskazuje także, powołując się na interpretację, że nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wątpliwości Państwa dotyczą możliwości zwrotu podatku VAT z tytułu dokonywanego nabycia towarów od Dostawców przez Oddział w związku z art. 89 ustawy na podstawie złożonego wniosku do belgijskiej administracji podatkowej, pomimo, że na fakturach zakupowych wystawionych przez Dostawców będą umieszczane dane wyłącznie Oddziału z niemieckim numerem VAT przyznanych Oddziałowi (Scenariusz 1) lub w sytuacji gdy na fakturach zakupowych będą umieszczane dane Oddziału ale z belgijskim numerem VAT przyznanym Spółce (Scenariusz 2).

Z art. 89 ustawy na który się Państwo powołujecie wynika m.in. że zwrot podatku przysługuje podmiotom nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju. Odnosząc się w pierwszej kolejności do sprzedaży na terytorium kraju należy zauważyć, że jak słusznie Państwo wskazaliście we wniosku do sprzedaży dokonywanej na rzecz B ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. Należy bowiem zauważyć, że Państwa Spółka nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, ponadto ani Spółka ani Oddział nie są podmiotami zarejestrowanymi dla celów podatku VAT w Polsce, natomiast kontrahent (B) na rzecz którego dokonywana jest dostawa Towarów to podmiot posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w Polsce. Towar nie jest zaś przemieszczany poza terytorium Polski. Spełnione będą więc przesłanki odnośnie dostawcy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy oraz nabywcy w myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy i transakcja dostawy Towarów przez Oddział na rzecz B powinna być rozliczona zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. W konsekwencji Państwa Spółka działająca poprzez Oddział nie będzie zobowiązana do rozliczenia podatku należnego i w takim przypadku to nabywca B jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia dokonanej dostawy Towarów. Ponadto z wniosku nie wynika, abyście Państwo dokonywali innej sprzedaży na terytorium kraju niż ta na rzecz B.

Opisana powyżej transakcja wpisuje się w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. I rozporządzenia, które stanowi, że zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku gdy podmiot ten nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca. Państwo dokonujecie dostawy towarów, dla której to podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, dlatego spełniacie jeden z warunków umożliwiających zwrot podatku z tytułu nabycia towarów od Dostawców.

Jednakże aby podmiot który nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jak Państwa Spółka który nie dokonuje sprzedaży na terytorium kraju mógł wystąpić o zwrot podatku powinien także spełnić warunek wynikający z art. 89 ust. 1a ustawy tj. towary, które są nabywane na terytorium kraju przez ten podmiot powinny być wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozlicza ten podatek od wartości dodanej. Państwa Spółka jest podmiotem prawa belgijskiego i aby była uprawniona na podstawie otrzymanych faktur zarówno w Scenariuszu 1 jak i Scenariuszu 2 do zwrotu podatku na podstawie złożonego wniosku do belgijskiej administracji podatkowej powinna wykorzystywać nabyte towary do czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w kraju w którym Spółka rozlicza podatek od wartości dodanej tj. na terytorium Belgii. Wskazać należy, że Państwo jako podmiot prawa belgijskiego, jesteście podatnikiem rozliczającym podatek od wartości dodanej w kraju swojej siedziby (Belgii) jako podmiot uprawniony do zwrotu. Z okoliczności sprawy wynika, iż nabyte przez Państwa Spółkę, jako podmiot uprawniony do zwrotu, towary będą wykorzystywane do wykonywania czynności, których wykonywanie uprawnia, na terenie państwa, w którym podatnik się rozlicza, do odliczenia podatku naliczonego. Podkreślić należy, że warunkiem jest aby czynności te miały charakter umożliwiający odliczenie podatku naliczonego w tym właśnie państwie. Chodzi bowiem o to, by wykonywane przez podmiot uprawniony do zwrotu czynności, z którymi związane są dokonane w Polsce zakupy towarów były czynnościami, które, co do zasady, uprawniają podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów z nimi związanych. Zatem pomimo, że Państwo dokonujecie zakupów w Polsce, które będą służyły jedynie do sprzedaży w Polsce dla której zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie nabywca - art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - to należy uznać, że skoro w Belgii jesteście czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej to powyższe zakupy będą służyły Państwu do czynności opodatkowanych. Tym samym spełniony jest drugi warunek uprawniający Państwa do zwrotu podatku naliczonego w Polsce oraz spełniona jest kolejna z przesłanek, o której mowa w art. 89 ust. 1a ustawy umożliwiająca zwrot podatku.

Zatem, Spółce będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu dokonywanego nabycia Towarów od Dostawców przez Oddział zgodnie z art. 89 ustawy na podstawie złożonego wniosku za pośrednictwem belgijskiej administracji podatkowej, zarówno w Scenariuszu nr 1 i Scenariuszu nr 2.

W konsekwencji stanowisko w zakresie pytania oznaczonego nr 1 i 2 należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Wskazać należy, że oceny zasadności zwrotu na podstawie faktur dokumenujących zakupy dokonane w Polsce tj. co do poprawności w zakresie identyfikowalności nabywcy - poddane może być jedynie ocenie przez właściwy organ państwa zwrotu na podstawie złożonego wniosku, zatem powyższe nie może być rozstrzygnięte w przedmiotowej interpretacji.

Zgodnie z art. 14f § 2b pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa:

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi - w odpowiedniej części - wyłącznie w przypadku uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej.

W związku z powyższym, nienależną opłatę w kwocie 40 zł, uiszczoną 23 marca

2023 r., zwrócimy - stosownie do art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej - na rachunek bieżący, zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl