0114-KDIP1-2.4012.1.2022.1.RM, VAT od importu towarów - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP1-2.4012.1.2022.1.RM - VAT od importu towarów

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.1.2022.1.RM VAT od importu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek nadany za pośrednictwem platformy ePUAP, o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku opodatkowania importu towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jesteście Państwo spółką należącą do globalnej grupy (...) (dalej: "Grupa (...)"), będącej międzynarodową grupą farmaceutyczną, specjalizującą się w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży leków (...).

Jesteście Państwo polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlegacie opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce). Jesteście Państwo również czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce. Spółka jest również zarejestrowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, jako podatnik VAT-UE.

Grupa (...) podjęła w (...) roku decyzję o dokonaniu wydzielenia (poprzez podział przez wydzielenie) do Państwa Spółki działalności polegających na i) produkcji i dystrybucji oraz ii) sprzedaży i marketingu produktów sprzedawanych bez recepty, tj. (...) ("Wydzielone działy") należącej obecnie do (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (pełniąca rolę tzw. Państwa spółki matki; dalej: "Spółka Dzielona"). Wydzielenie nastąpi w roku (...) (planowany termin wydzielenia to (...) r.).

W związku z planowanym podziałem przez wydzielenie, a tym samym przeniesieniem Wydzielonych działów do Państwa Spółki, będziecie Państwo nabywać towary od kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej (m.in. z Niemiec, Francji, Włoch i Holandii - dalej jako: "Kontrahenci"), którzy z kolei kupują je od producentów/dostawców spoza Unii Europejskiej (m.in. z Indii, Japonii, Chin).

W ramach wskazanych nabyć towary będą transportowane bezpośrednio od producentów/dostawców z krajów spoza Unii Europejskiej do Państwa w Polsce. Producent/dostawca nieunijny wystawi fakturę sprzedaży dotyczącą towarów do Kontrahenta, z kolei Kontrahent wystawi stosowną fakturę sprzedaży towaru do Spółki.

W zakresie organizacji transportu, mogą wystąpić różne schematy. Najczęściej, dostawy będą odbywać się według warunków INCOTERMS:

a. Ex Works (pozaunijny kraj wysyłki) - w tym przypadku Państwo zorganizujecie transport towaru od producenta/dostawcy do Polski oraz będziecie ponosić jego koszt; wszelkie ryzyka/odpowiedzialność związana z towarem przejdzie na Państwa w kraju wysyłki; w kraju wysyłki Państwo nabywać będziecie prawo do rozporządzania towarem jak właściciel;

b. CIP (Polska) - w danym schemacie, transport będzie organizowany przez producenta/dostawcę nieunijnego, który ponosić będzie również koszt transportu; jednocześnie, wszelkie ryzyka/odpowiedzialność związana z towarem będą przechodzić na Państwa w kraju wysyłki; w kraju wysyłki Państwo nabywać będziecie również prawo do rozporządzania towarem jak właściciel;

c. DDP (Polska) - w danym przypadku, transport będzie organizowany przez producenta/dostawcę nieunijnego, który poniesie również koszt transportu; wszelkie ryzyka/odpowiedzialność związana z towarem przejdzie na Państwa w Polsce; Państwo nabywać będziecie prawo do rozporządzania towarem jak właściciel w Polsce.

W każdym z powyższych przypadków, odprawa celna towarów przeprowadzana będzie w Polsce, gdzie nastąpi dopuszczenie towarów do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Towary zgłaszane będą przez agencję celną (przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych) w Państwa imieniu. Państwo będziecie więc importerem towarów w Polsce. Państwo zobowiązani będziecie do zapłaty cła oraz podatku VAT z tytułu importu. Jako nadawca/eksporter na dokumentach celnych potwierdzających odprawę w Polsce będzie widnieć zawsze Kontrahent, natomiast Państwo będziecie widnieć w polu "odbiorca towarów".

Państwo zaznaczacie, że sprzedaż towarów pomiędzy Kontrahentem a Państwem, w każdym przypadku będzie mieć miejsce przed dokonaniem celnej odprawy importowej w Polsce, tj. przed dopuszczeniem towarów do obrotu w Unii Europejskiej.

Kontrahenci Państwa nie posiadają w Polsce ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (są oni podatnikami podatku od wartości dodanej w innych krajach Unii Europejskiej). Nie są również zarejestrowani na potrzeby VAT w Polsce. Oznacza to, że co do zasady, nabycie od Kontrahentów mogłoby podlegać rozliczeniu przez Państwa według procedury z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT (w przypadku gdyby miejsce opodatkowania znajdowało się w Polsce).

W związku z tym, pragniecie Państwo potwierdzić w ramach niniejszego wniosku, że w związku z nabyciem towarów od Kontrahentów, zobowiązani będziecie jedynie do rozliczenia transakcji jako import towarów, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Państwo nie będziecie natomiast obowiązani do rozliczenia nabycia towarów od Kontrahentów w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, z uwagi na fakt, że sprzedaż towarów pomiędzy Kontrahentami a Państwem nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Państwo wskazujecie także, że w dniu 10 marca 2020 r. wydana została w analogicznym stanie faktycznym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna (znak: 0114-KDIP1-2.4012.704.2019.2.RD) dla Spółki Dzielonej. Z ostrożności procesowej (w związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości "przejścia" praw z interpretacji indywidualnej w drodze podziału przez wydzielenie z mocy samego prawa na Państwa), w związku z planowaną transakcją podziału przez wydzielenie oraz w celu zachowania spójności rozliczeń podatkowych w ramach Grupy (...), Państwo zdecydowaliście się na wystąpienie z analogicznym wnioskiem o interpretację indywidualną.

Pytanie

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w przypadku nabycia towarów od Kontrahentów, Państwo będziecie wyłącznie zobowiązani do rozliczenia transakcji jako import towarów, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT? Spółka nie będzie natomiast obowiązana do rozliczenia nabycia towarów od Kontrahentów w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, z uwagi na fakt, że sprzedaż towarów pomiędzy Kontrahentami a Państwem nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, w przypadku nabycia towarów od Kontrahentów, będziecie wyłącznie zobowiązani do rozliczenia transakcji jako import towarów, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Państwo nie będziecie natomiast obowiązani do rozliczenia nabycia towarów od Kontrahentów w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, z uwagi na fakt, że sprzedaż towarów pomiędzy Kontrahentami a Państwem nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

UZASADNIENIE stanowiska

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez import towarów, w myśl art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną, lub zerową stawkę celną.

Z kolei z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, iż podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

Natomiast, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)

dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów:

- innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,

- innej niż transfer bonów jednego przeznaczenia

- podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b)

nabywcą jest:

- w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,

- w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem dostawy towarów, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

- w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,

c)

dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczanej w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom.

Z powołanego przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy o VAT - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ustawy o VAT.

Terytorialny charakter podatku VAT oznacza zatem, że opodatkowaniu podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane za wykonane na terytorium kraju. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia (dostawy) determinuje miejsce opodatkowania. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem dostawy towarów, w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

W przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejscem dostawy towarów jest natomiast miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy (stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Zgodnie zaś z art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.

W myśl zaś art. 22 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 2-2c i 2e, dostawę towarów, która:

1)

poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

2)

następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Państwo zauważacie, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dostawy towarów pomiędzy Kontrahentami a Państwem mają miejsce przed odprawą celną w Polsce. W momencie nabycia towarów od Kontrahentów, tj. przed dokonaniem importu, towar nie jest więc jeszcze dopuszczony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Analiza regulacji art. 22 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że z uwagi na fakt, że w danej sprawie towary są transportowane spoza Unii Europejskiej do Polski (a nie z Polski poza UE), kluczowym przepisem dla oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego jest art. 22 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku, gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów. W przedstawionym przez Państwa stanie faktycznym, to Państwo jesteście podatnikiem z tytułu importu towarów (na co wskazuje treść przytoczonych powyżej przepisów art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Kontrahenci nie są podatnikami VAT z tytułu importu towarów w Polsce, wobec czego przepis art. 22 ust. 4 ustawy o VAT, który ustanawia miejsce świadczenia w Polsce, nie znajdzie w sprawie zastosowania.

W danej sprawie zgłoszenie celne i dopuszczenie towarów do obrotu na terytorium Polski dokonywane jest przez Państwa. Zatem Państwo zobowiązani jesteście jedynie do rozpoznania przedmiotowych dostaw na Państwa rzecz, jako importu towarów. Oznacza to również, że Państwo nie będziecie mieli obowiązku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, do wykazania tych dostaw jako dostawy towarów opodatkowanej na terytorium kraju. Wynika to z faktu, że przedmiotem dostaw są towary niedopuszczone do obrotu na terytorium UE, a zatem nie mogą zostać one potraktowane jako transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce. Dostaw tych nie dokonuje importer towaru, co prowadzi do wyłączenia tej transakcji z katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższego, transakcją podlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce będzie import towarów dokonywany przez Państwa.

W Państwa opinii, jak wynika to z brzmienia przytoczonego wyżej art. 22 ust. 4 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, transakcje dokonane przez Państwa z Kontrahentami nie podlegają opodatkowaniu VAT na terytorium Polski. Zatem, stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - powinny być uznane za dokonane i podlegające opodatkowaniu w miejscu rozpoczęcia transportu, tj. na terytorium państwa trzeciego.

Tym samym, nabycia towarów realizowane przez Państwa od Kontrahentów, podlegają opodatkowaniu VAT wyłącznie po Państwa stronie jako czynność importu towarów, z tytułu której VAT rozliczany jest przez Państwa zgodnie z zasadami właściwymi dla importu towarów.

Państwa zdaniem, odmienna interpretacja przepisów prowadziłaby do rażącego naruszenia podstawowych zasad systemu VAT, tj. zasady neutralności VAT oraz zasady unikania podwójnego opodatkowania. Uznanie bowiem, że transakcje nabycia towarów przez Państwa od Kontrahentów podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce (jako odrębne czynności od importu tych towarów) skutkowałoby podwójnym wykazaniem podatku należnego z tytułu jednej i tej samej transakcji - raz jako dostawy towarów, a drugi raz jako importu towarów.

Powyższe Państwa stanowisko jest jednolicie potwierdzane w interpretacjach indywidulanych, wydawanych w podobnych sprawach. Tytułem przykładu można odwołać się w tym miejscu do interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "DKIS"):

- z dnia 8 stycznia 2021 r. (znak: 0112-KDIL1-3.4012.399.2020.2.MR), w której DKIS potwierdził, że: "w związku z nabyciem urządzeń od Kontrahentów z Unii Europejskiej Wnioskodawca zobowiązany jest/będzie jedynie do rozliczenia transakcji jako import towarów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy, natomiast nie jest/nie będzie obowiązany do rozliczenia nabycia towarów od Kontrahenta w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, z uwagi na fakt, że sprzedaż towarów pomiędzy Kontrahentem z Unii Europejskiej a Wnioskodawcą nie podlega/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.";

- z dnia 30 lipca 2019 r. (znak: 0114-KDIP1-2.4012.334.2019.1.KT), w której DKIS stwierdził: "skoro - jak wskazał Wnioskodawca w ramach dokonywanych transakcji podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia podatku z tytułu importu towarów dokonanego na terytorium Polski jest ostateczny nabywca (polski klient Spółki), to regulacja art. 22 ust. 4 ustawy nie ma dla Wnioskodawcy zastosowania - nie jest on bowiem w tym przypadku podatnikiem dokonującym dostawy, który jednocześnie jest podatnikiem z tytułu importu tych towarów. W takim przypadku transakcję dostawy towaru przez Wnioskodawcę na rzecz polskiego klienta, będącego jednocześnie importerem towaru, należy uznać - stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - za dokonaną i opodatkowaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki, tj. na terytorium państwa trzeciego. Oznacza to, że dokonywane przez Wnioskodawcę dostawy towarów wysyłanych z terytorium państwa trzeciego do odbiorców w Polsce nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawcę na terytorium kraju.";

- z dnia 24 stycznia 2018 r. (znak: 0114-KDIP1-2.4012.685.2017.1.KT), w której DKIS wskazał: "Przedstawione okoliczności sprawy wskazują że w opisanym schemacie dostawy sprzedaż towarów pomiędzy Spółka a jej polskim nabywcą ma miejsce przed odprawą celną i poza polskim obszarem celnym, tj. przed dokonaniem importu na terytorium kraju przez nabywcę. W momencie sprzedaży, tj. przed dokonaniem importu, towar nie jest dopuszczony do obrotu na terytorium UE. W schemacie tym podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia podatku z tytułu importu towarów dokonanego na terenie Polski jest nabywca - polski kontrahent Spółki. Oznacza to, że reguła wynikająca z cyt. art. 22 ust. 4 ustawy nie ma dla Wnioskodawcy zastosowania. W świetle ww. regulacji, w przypadku importu towarów pierwszą dostawą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce jest dostawa dokonywana przez podmiot, który jest podatnikiem z tytułu importu towarów, w kraju importu lub zaimportowania tych towarów ".

Przede wszystkim jednak, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że analogiczne stanowisko, dotyczące analogicznego stanu faktycznego zostało potwierdzone we wspomnianej w opisie zdarzenia przyszłego interpretacji indywidualnej wydanej przez DKIS w dniu 10 marca 2020 r. (znak: 0114-KDIP1-2.4012.704.2019.2.RD) z wniosku złożonego przez Spółkę Dzieloną. Z ostrożności procesowej, w związku z planowaną transakcją podziału przez wydzielenie oraz w celu zachowania spójności rozliczeń podatkowych w ramach Grupy (...), Wnioskodawca zdecydował się na wystąpienie z analogicznym wnioskiem o interpretację indywidualną.

Jak zostało to potwierdzone w interpretacji wydanej wobec Spółki Dzielonej: "W takim przypadku transakcję dostawy towaru dokonana przez Kontrahenta unijnego na rzecz Wnioskodawcy będącego jednocześnie importerem towaru, należy uznać - stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - za dokonaną a tym samym opodatkowaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki, tj. na terytorium państwa trzeciego. Oznacza to, że transakcja dostawy towarów dokonana przez Kontrahenta unijnego na rzecz Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju przez Wnioskodawcę na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy."

W Państwa ocenie, stan prawny objęty ww. interpretacją indywidualną nie uległ zmianie w sposób, który mógłby wpłynąć na aktualność konkluzji przedstawionych w przedmiotowej interpretacji, zatem znajdą one zastosowanie również do zdarzenia przyszłego objętego niniejszym wnioskiem.

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie przytoczone powyżej przepisy ustawy o VAT oraz ich wykładnię prezentowaną przez organy podatkowe, należy uznać, że w przypadku nabycia towarów od Kontrahentów, Państwo będziecie wyłącznie zobowiązani do rozliczenia transakcji jako import towarów, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Państwo nie będziecie natomiast obowiązani do rozliczenia nabycia towarów od Kontrahentów w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, z uwagi na fakt, że sprzedaż towarów pomiędzy Kontrahentami a Państwem nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy:

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy:

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy:

Przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Przy czym, stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy:

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

W myśl art. 22 ust. 2 ustawy:

W przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy:

W przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy:

Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w:

1) zgłoszeniu celnym albo

2) rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, w przypadkach, o których mowa w art. 324 lub art. 325 rozporządzenia 2015/2447 - kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Ponadto, art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy stanowi, że:

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)

dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów:

- innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,

- innej niż transfer bonów jednego przeznaczenia

- podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b)

nabywcą jest:

- w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,

- w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem dostawy towarów, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

- w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,

c)

dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczanej w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom.

W myśl art. 5 pkt 15, 18 i 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz.Urz.UE.L 269 z 10 października 2013 r. str. 1 z późn. zm.) - zwanym dalej UKC:

- "zgłaszający" oznacza osobę, która składa zgłoszenie celne, deklarację do czasowego składowania, przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu takie zgłoszenie, deklaracja lub powiadomienie są składane;

- "dług celny" oznacza nałożony na określoną osobę obowiązek zapłaty stosownej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, określonej dla danych towarów na mocy obowiązujących przepisów prawa celnego;

- "dłużnik" oznacza każdą osobę odpowiedzialną za dług celny.

Stosownie do art. 77 UKC:

1. Dług celny w przywozie powstaje w wyniku objęcia towarów nieunijnych podlegających należnościom celnym przywozowym jedną z następujących procedur celnych:

a)

dopuszczenia do obrotu, w tym na mocy przepisów o końcowym przeznaczeniu;

b)

odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

2. Dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.

3. Dłużnikiem jest zgłaszający. W przypadku przedstawicielstwa pośredniego dłużnikiem jest również osoba, na której rzecz dokonuje się zgłoszenia celnego. (...)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 UKC:

Każda osoba może ustanowić przedstawiciela celnego. Przedstawicielstwo może być bezpośrednie - w tym przypadku przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub pośrednie - w tym przypadku przedstawiciel celny działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

Z treści wniosku wynika, że jesteście Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz podatnikiem VAT-UE.

W związku z planowaną reorganizacją Grupy (...), której jesteście członkiem będziecie Państwo nabywać towary od kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej m.in. z Niemiec, Francji, Włoch i Holandii (Kontrahenci), którzy z kolei kupują je od producentów/dostawców spoza Unii Europejskiej (m.in. z Indii, Japonii, Chin). Towary będą transportowane bezpośrednio od producentów/dostawców z krajów spoza Unii Europejskiej do Państwa, do Polski. Producent/dostawca nieunijny wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż towarów na rzecz Kontrahenta, z kolei Kontrahent wystawi fakturę sprzedaży towaru na Państwa rzecz. Dostawy będą odbywać się według reguł Incoterms Ex Works (pozaunijny kraj wysyłki), CIP (Polska) lub DDP (Polska).

Odprawa celna towarów będzie przeprowadzana w Polsce. W Polsce nastąpi dopuszczenie towarów do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Towary zgłaszane będą przez agencję celną działającą jako przedstawiciel pośredni w rozumieniu przepisów celnych, w Państwa imieniu. Na dokumentach celnych jako nadawca/eksporter będzie widnieć Kontrahent, natomiast Państwo będziecie wskazani w polu "odbiorca towarów". Sprzedaż towarów pomiędzy Kontrahentem a Państwem, będzie dokonywana przed odprawą celną importową w Polsce, tj. przed dopuszczeniem towarów do obrotu w Unii Europejskiej. Państwo będziecie importerem towarów w Polsce i będziecie zobowiązani do zapłaty cła oraz podatku VAT z tytułu importu.

Kontrahenci są podatnikami podatku od wartości dodanej w innych krajach Unii Europejskiej, nie posiadają w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i nie są zarejestrowani na potrzeby VAT w Polsce.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia czy jesteście zobowiązani do rozliczenia w Polsce importu towarów, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy, czy też do rozliczenia nabycia towarów, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W analizowanej sprawie, Kontrahent będzie nabywał towar od producenta/dostawcy z kraju trzeciego, a następnie będzie sprzedawał ten towar Państwu - spółce z siedzibą w Polsce. Przy czym, towar wysyłany będzie bezpośrednio od producenta/dostawcy z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (do Polski). Zatem skoro nastąpi przywóz towaru z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (do Polski), analizowana transakcja będzie stanowić import towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy.

Ponadto, przedstawione okoliczności wskazują, że dostawy będą realizowane w ramach tzw. transakcji łańcuchowej, w której wystąpią trzy podmioty (producent/dostawca, Kontrahent, Państwa spółka), a prawo do rozporządzania towarem jak właściciel będzie przenoszone pomiędzy pierwszym i drugim oraz pomiędzy drugim i trzecim w kolejności podmiotem w łańcuchu, natomiast samo wydanie towarów nastąpi bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu. Przy czym, w przypadku gdy Strony transakcji zastosują reguły ExWorks (pozaunijny kraj wysyłki) oraz CIP (Polska) nabędziecie Państwo prawo do rozporządzania towarem jak właściciel w kraju wysyłki, natomiast w przypadku zastosowania reguł DDP (Polska) prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostanie na Państwa przeniesione w Polsce. Niemniej jednak, niezależnie od zastosowanych reguł Incoterms, dostawa towarów pomiędzy Kontrahentem a Państwem będzie następowała przed dokonaniem odprawy celnej na terytorium Polski, tj. przed dopuszczeniem towarów do obrotu w Unii Europejskiej. Jednocześnie, będziecie Państwo importerem towarów w Polsce zobowiązanym do zapłaty cła oraz podatku VAT z tytułu importu. Zatem będziecie podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z cyt. art. 22 ust. 4 ustawy, dostawę towarów wysyłanych z państwa trzeciego uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów (w tym przypadku Polski), gdy dostawa ta jest dokonywana przez podatnika, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów. W świetle tego przepisu, w przypadku importu towarów, pierwszą dostawą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce jest dostawa dokonywana przez podmiot, który jest podatnikiem z tytułu importu towarów w kraju importu lub zaimportowania tych towarów. Przy tym dostawa, której przedmiotem jest towar niedopuszczony do obrotu na terytorium UE, nie może zostać potraktowana jako transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT w Polsce. Dostawy tej nie dokonuje importer towaru, co prowadzi do wyłączenia tej transakcji z katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy.

Przenosząc powyższe ustalenia na grunt rozpoznawanej sprawy należy uznać, że skoro będziecie Państwo podatnikiem z tytułu importu towarów na terytorium Polski - stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, to do transakcji pomiędzy Kontrahentem a Państwem nie znajdzie zastosowania regulacja zawarta w art. 22 ust. 4 ustawy. W takim przypadku, dostawę towaru dokonaną przez Kontrahenta na rzecz Państwa spółki będącej jednocześnie importerem towaru należy uznać - stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - za dokonaną, a tym samym opodatkowaną, w miejscu rozpoczęcia wysyłki, tj. na terytorium państwa trzeciego. Oznacza to, że dostawa towarów dokonana przez Kontrahenta na Państwa rzecz nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju przez Państwa, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. W związku z nabyciem towaru od Kontrahenta będziecie Państwo zobowiązani do rozliczenia przedmiotowej transakcji jako import towarów, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy. Natomiast nie będziecie Państwo zobowiązani do rozliczenia nabycia towarów od Kontrahenta, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, z uwagi na fakt, że sprzedaż towarów pomiędzy Kontrahentem a Państwem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Tym samym, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Macie Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl