0114-KDIP1-1.4017.2.2018.1.AO

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4017.2.2018.1.AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2018 r. (data wpływu 1 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie braku obowiązku naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę w związku z otrzymaniem Zaliczek za okres do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie braku obowiązku naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę w związku z otrzymaniem Zaliczek za okres do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni (dalej również "Sprzedająca") - jest wyłącznym właścicielem nieruchomości niezabudowanej położonej w W., stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem 7/2, objętej księgą wieczystą KW, prowadzoną przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej "Nieruchomość").

Nieruchomość została wydzielona z większej nieruchomości, której współwłasność Wnioskodawczyni nabyła wraz z innymi osobami w drodze spadkobrania. Wydzielenie nastąpiło na mocy postanowienia Sądu wydanego w sierpniu 2011 r., na mocy którego zniesiono współwłasność nieruchomości nabytych przez spadkobierców, dokonano ich podziału i wydzielone w ten sposób działki gruntu przyznano na własność poszczególnym spadkobiercom. Wnioskodawczyni przyznano w ww. postanowieniu m.in. Nieruchomość.

Nieruchomość stanowi, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, grunty orne i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego i nie była na niej prowadzona przez Sprzedającą działalność rolnicza. Nieruchomość nie jest i nie była wykorzystywana przez Wnioskodawczynię do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również nie była przez nią oddana do odpłatnego korzystania na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innej umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawczyni nie ponosiła żadnych nakładów na uzbrojenie działki. Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości. Przy czym, Sprzedająca nie ogłaszała zamiaru zbycia Nieruchomości - to kupujący zgłosił się do niej z ofertą zakupu Nieruchomości.

Zgodnie z umową przedwstępną, warunkiem zawarcia umowy ostatecznej jest w szczególności:

* uzyskanie przez kupującego lub wskazany przez niego podmiot decyzji o warunkach zabudowy dla Nieruchomości (w chwili zawarcia umowy ostatecznej decyzja ta ma być ostateczna i niezaskarżona w żadnym trybie),

* uzyskanie przez kupującego lub wskazany przez niego podmiot decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, który ma być realizowany m.in. na Nieruchomości oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę,

* w ewidencji gruntów i budynków zostanie dokonana zmiana przeznaczenia Nieruchomości na oznaczone symbolem "B".

Zgodnie z umową przedwstępną, część ceny sprzedaży (dalej "Zaliczki") została zapłacona na rzecz Wnioskodawczyni w kilku transzach przed zawarciem umowy ostatecznej. Przy czym pierwsza z wpłaconych transz Zaliczek (dalej zwana "Zadatkiem") pełni funkcję zadatku w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tzn. w przypadku niezawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność kupujący, Wnioskodawczyni jest uprawniona do odstąpienia od umowy przedwstępnej i zatrzymania zadatku. W przypadku niezawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wnioskodawczyni, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy przedwstępnej i żądania zapłaty zadatku w podwójnej wysokości. Natomiast w przypadku niedojścia do zawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze stron, zadatek podlega zwrotowi.

Sprzedająca udzieliła kupującemu zgody na dysponowanie Nieruchomością na cele budowlane, a ponadto zobowiązana jest udzielić kupującemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi wszelkich zgód i pełnomocnictw niezbędnych m.in. do uzyskania powyżej wskazanych decyzji oraz dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Poza opisaną transakcją sprzedaży Nieruchomości Sprzedająca ok. 2 lata temu dokonała sprzedaży mieszkania i przeznaczyła z tej sprzedaży środki na zakup większego mieszkania. Ponadto, Sprzedająca podpisała jeszcze jedną przedwstępną umowę sprzedaży działki rolnej-którą również nabyła na podstawie opisanego powyżej postanowienia Sądu wydanego w sierpniu 2011 r., na mocy którego zniesiono współwłasność nieruchomości nabytych przez spadkobierców.

W tym miejscu należy wskazać, że Wnioskodawczyni uzyskała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja nr 1462-IPPP2.4512.979.2016.2.AM z dnia 9 lutego 2017 r.), w której stwierdzono, że w powyżej opisanym stanie faktycznym planowana sprzedaż Nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Wnioskodawczyni w związku z dokonaniem tej sprzedaży nie przysługuje status podatnika podatku od towarów i usług.

Obecnie Wnioskodawczyni zawarła z podmiotem (dalej "Kupujący"), na którego przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki kupującego wynikające z umowy przedwstępnej, aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości (dalej "Aneks"). Zgodnie z nim, przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomość ma zostać podzielona na kilka działek ewidencyjnych (dalej "Działki Przyszłe").

Strony dopuszczają możliwość sprzedaży Działek Przyszłych w kilku następujących po sobie etapach (na podstawie kilku umów sprzedaży, zawieranych w różnych terminach) - przy założeniu spełnienia dla nich warunków zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości przewidzianych w umowie przedwstępnej (w szczególności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę). W takim wypadku cena danej Działki Przyszłej będącej przedmiotem określonej umowy sprzedaży będzie ustalona w proporcji do ceny sprzedaży Nieruchomości odpowiadającej proporcji powierzchni danej Działki Przyszłej do powierzchni całej Nieruchomości.

Wnioskodawczyni, niezależnie od zgód i pełnomocnictw opisanych powyżej, udzieli Kupującemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi zgód i pełnomocnictw w zakresie potrzebnym do realizacji podziałów Nieruchomości lub innych decyzji, zgód lub zezwoleń potrzebnych do zrealizowania takiego podziału, w szczególności do występowania wobec organów administracji i innych podmiotów w celu uzyskania powyższych decyzji oraz niezbędnych uzgodnień, opinii, zgód i orzeczeń organów w tym zakresie.

Kupujący zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów administracyjnych związanych z podziałami Nieruchomości, a w szczególności opłaty adiacenckiej, o ile ich poniesienie będzie potrzebne. W przypadku ustalenia opłaty adiacenckiej w zakresie podziału Nieruchomości Wnioskodawczyni niezwłocznie udzieli Kupującemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi pełnomocnictwa do działania w przedmiotowej sprawie, a w szczególności do zaskarżenia decyzji wymierzającej taką opłatę w całości lub w części.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2 stanowiącej o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymanych przez Wnioskodawczynię Zaliczek, w tym Zadatku czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych w związku z otrzymaniem Zaliczek za okres do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych w związku z otrzymaniem Zaliczek za okres do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej.

Uznanie, że kwoty Zaliczek, w tym Zadatku, stanowią należności, o których mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, prowadzi do wniosku, że z chwilą ich otrzymania po stronie Wnioskodawczyni powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Jednakże zdaniem Wnioskodawczyni nie oznacza to, że za cały okres od momentu otrzymania Zaliczek (tzn. od terminów rozliczenia podatku VAT za okresy, w których otrzymane zostały Zaliczki) do czasu wpłaty podatku VAT naliczonego od ich kwot, jest ona zobowiązana do naliczenia od nich i uiszczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Jak wspomniano, Wnioskodawczyni otrzymała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr 1462-IPPP2.4512.979.2016.2.AM z dnia 9 lutego 2017 r., w której stwierdzono, że w stanie faktycznym opisanym we wniosku o jej wydanie - opartym na treści umowy przedwstępnej przed podpisaniem w kwietniu 2018 r. Aneksu do niej - planowana sprzedaż Nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Wnioskodawczyni w związku z dokonaniem tej sprzedaży nie przysługuje status podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z treścią ww. interpretacji indywidualnej, kwota otrzymanych przed zawarciem Aneksu do umowy przedwstępnej Zaliczek nie podlegała opodatkowaniu VAT. Dopóki stan faktyczny, którego dotyczyła powyższa interpretacja, nie uległ zmianie, brak było podstaw do traktowania Zaliczek jako opodatkowanych VAT. Co za tym idzie, brak było podstaw do uznania, że po stronie Wnioskodawczyni istnieje zaległość podatkowa w podatku VAT, od której naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Zdarzeniem, które zdaniem Wnioskodawczyni skutkuje zmianą kwalifikacji podatkowej planowanych transakcji, było zawarcie Aneksu do umowy przedwstępnej, przewidującego dokonanie przed sprzedażą Nieruchomości jej podziału na Działki Przyszłe. Dopiero zawarcie Aneksu daje podstawę do uznania, że cena sprzedaży Działek przyszłych - i stanowiąca jej element kwota Zaliczek - podlega opodatkowaniu VAT. Do czasu zawarcia Aneksu brak było podstaw do przyjmowania takiej kwalifikacji. Zdarzeniem skutkującym obowiązkiem naliczenia VAT od kwot Zaliczek było więc zawarcie Aneksu do umowy przedwstępnej.

Zatem dopiero od dnia zawarcia Aneksu zasadne jest traktowanie kwoty VAT należnego od Zaliczek jako zaległości podatkowej i naliczanie od niej odsetek za zwłokę. Natomiast do tego momentu nienaliczanie VAT od kwot Zaliczek było w pełni prawidłowe, w związku z czym brak jest uzasadnienia dla obciążania Wnioskodawczyni obowiązkiem naliczenia odsetek za zwłokę za okres poprzedzający ten dzień; w tym okresie jej zachowanie (nienaliczenie VAT od kwot Zaliczek) było bowiem w pełni zgodne z prawem. Dodatkowo należy ponownie podkreślić, że w ww. okresie nienaliczanie VAT od kwot Zaliczek było w pełni zgodne z otrzymaną przez Wnioskodawczynię interpretację indywidualną.

W myśl art. 14k § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy, co wyraża się w szczególności w nienaliczaniu odsetek za zwłokę w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji.

Także z tego względu brak jest podstaw do naliczania odsetek za zwłokę za okres, w którym Wnioskodawczyni, nie naliczając VAT od kwot Zaliczek, zastosowała się do otrzymanej interpretacji indywidualnej w stanie faktycznym, którego interpretacja ta dotyczyła. Stan ten uległ zmianie dopiero wskutek zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej - zatem za okres do tego dnia brak jest podstaw do naliczania odsetek za zwłokę od kwoty VAT naliczonego od Zaliczek. Przeciwny wniosek byłby sprzeczny z ochronną funkcją interpretacji indywidualnej, przewidzianą w art. 14k Ordynacji podatkowej.

Całokształt przedstawionych okoliczności przemawia więc za uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawczyni, iż w przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych w związku z otrzymaniem Zaliczek za okres do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., 800 z późn. zm.) od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 52 § 1 pkt 2 i art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.

W świetle art. 51 § 1 ww. ustawy zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

W kontekście obowiązku naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę należy zauważyć, że Wnioskodawczyni uzyskała interpretację indywidualną. Wskazać w związku z tym należy, że jedną z funkcji, jaką spełniają indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, jest ich funkcja ochronna.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej).

Na podstawie art. 14b § 3 powołanej ustawy składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Stosownie do art. 14k § 1 ww. ustawy zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Jak stanowi art. 14k § 3 ww. ustawy w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Przepis art. 14I ww. ustawy stanowi, że w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

W myśl art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1.

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2.

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Wskazany wyżej przepis art. 14k ustawy - Ordynacja podatkowa wyraża tzw. zasadę nieszkodzenia. Istota tej regulacji polega na tym, że podmiot, który zastosował się do interpretacji nie może z tego tytułu ponosić negatywnych konsekwencji. Ochrona prawna wiąże się więc z konstrukcją nieszkodzenia i jest następstwem zastosowania się przez podatnika (płatnika, inkasenta) do interpretacji. Interpretacja podatkowa daje ochronę temu, kto o nią wystąpił, i to pod warunkiem, że się do niej zastosuje. Kryteria oceny stosowania zasady nieszkodzenia zostały określone w art. 14k-14 m Ordynacji podatkowej.

Należy wskazać, że w przypadku, gdy podatnik podjął określone działania, a następnie wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i zastosował się do niej nie może podlegać pełnej ochronie prawnej. Interpretacje te nie wpływały na jego działania kształtujące stan faktyczny, skoro miał on miejsce przed otrzymaniem interpretacji indywidualnej. W takiej sytuacji podatnik nie może oczekiwać zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku o którym mowa w art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej. W takiej sytuacji nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zastosowaniem się podatnika do interpretacji a obowiązkiem podatkowym oraz wynikającym z niego zobowiązaniem podatkowym. Ochrona adresata interpretacji indywidualnej ogranicza się wówczas do tego, że nie wszczyna się wobec niego postępowania w sprawach skarbowych, a postępowanie wszczęte umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę (art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej). Na podatniku ciąży jednak obowiązek zapłaty podatku (art. 14I ww. ustawy - Ordynacja podatkowa).

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości. Zgodnie z umową przedwstępną, część ceny sprzedaży (Zaliczki) została zapłacona na rzecz Wnioskodawczyni w kilku transzach przed zawarciem umowy ostatecznej. Przy czym pierwsza z wpłaconych transz Zaliczek (dalej zwana "Zadatkiem") pełni funkcję zadatku w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wnioskodawczyni uzyskała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr 1462-IPPP2.4512.979.2016.2.AM z dnia 9 lutego 2017 r., w której stwierdzono, że w opisanym stanie faktycznym planowana sprzedaż Nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Wnioskodawczyni w związku z dokonaniem tej sprzedaży nie przysługuje statusu podatnika podatku od towarów i usług. Jak wskazano we wniosku, nienaliczanie VAT od kwoty zaliczek było w pełni zgodne z otrzymaną przez Wnioskodawczynię interpretacją indywidualną. Obecnie Wnioskodawczyni zawarła z podmiotem na którego przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki kupującego wynikające z umowy przedwstępnej aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości. Zgodnie z aneksem, przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomość ma zostać podzielona na kilka działek ewidencyjnych.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę w związku z otrzymaniem Zaliczek za okres do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej. W związku z tym, że odpowiedź na ww. pytanie warunkowana jest twierdzącą odpowiedzią na pytanie nr 2 wniosku Organ wskazuje, że rozstrzygnięcia w zakresie pytania nr 2 przedstawionego we wniosku dokonano w interpretacji indywidualnej o nr 0114-KDIP1-1.4012.308.2018.1.AO. W interpretacji tej stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe wskazując, że z uwagi na to, że Zaliczki, w tym Zadatek mają być zaliczone na poczet ceny sprzedaży Działek Przyszłych należy uznać, że stanowią one należność, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, otrzymanie której skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT.

W świetle przedstawionej treści wniosku, przywołanych przepisów oraz otrzymanej interpretacji indywidulanej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1462-IPPP2.4512.979.2016.2.AM zgodzić się należy z Wnioskodawczynią, że Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę w związku z otrzymaniem Zaliczek do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej. Zgodnie z treścią ww. interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni, w kontekście planowanej sprzedaży Nieruchomości, nie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem kwoty otrzymanych przed zawarciem Aneksu do umowy przedwstępnej, Zaliczek będące częścią ceny sprzedaży Nieruchomości, nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku ze stanowiskiem Organu przedstawionym w otrzymanej interpretacji indywidualnej po stronie Wnioskodawczyni w opisanych okolicznościach nie istniał obowiązek zapłaty podatku VAT. Jak wynika z wniosku, Wnioskodawczyni nie naliczając podatku VAT od kwot Zaliczek zastosowała się do otrzymanej interpretacji indywidualnej w stanie faktycznym, którego interpretacja ta dotyczyła. Skoro nienaliczenie podatku VAT od kwot otrzymanych przez Wnioskodawczynię Zaliczek było zastosowaniem się do otrzymanej interpretacji indywidualnej w analizowanej sprawie nie powstały okoliczności w których Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty odsetek za zwłokę w związku z otrzymaniem Zaliczek w okresie do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej.

Uzyskanie interpretacji indywidualnej i zastosowanie się do jej treści sprawia, że Wnioskodawczyni objęta jest ochroną. Należy wskazać, że ochrona z wydanej interpretacji indywidualnej dotyczy konkretnych okoliczności opisanych we wniosku. W przypadku zmiany opisu sprawy przedstawionego we wniosku udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana w "starych" okolicznościach nie będzie wiążącą dla oceny sytuacji, które zaistnieją w "nowych", zmienionych okolicznościach. Interpretacja dotycząca określonych we wniosku okoliczności, które później uległy zmianie traci dla podatnika jakąkolwiek wartość "na przyszłość".

Dopóki więc opis sprawy, którego dotyczyła powyższa interpretacja, nie uległ zmianie, brak jest podstaw do naliczania odsetek za zwłokę od otrzymanych Zaliczek. Otrzymane Zaliczki, w okresie do dnia zmiany okoliczności sprawy, traktowane były jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, co potwierdza wydana dla Wnioskodawczyni interpretacja indywidualna.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie nienaliczania odsetek za zwłokę w związku z otrzymaniem Zaliczek do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej należało uznać za prawidłowe.

Końcowo Organ wskazuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przedstawionego we wniosku pytania nr 3. Natomiast w zakresie pytania nr 1 i nr 2 wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl