0114-KDIP1-1.4012.860.2021.1.RR, Przeliczenie walut na gruncie VAT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP1-1.4012.860.2021.1.RR - Przeliczenie walut na gruncie VAT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.860.2021.1.RR Przeliczenie walut na gruncie VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części nieprawidłowe, w części prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest:

- w części dotyczącej przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega obniżeniu w związku z zaistnieniem Nowych okoliczności - nieprawidłowe

- w części dotyczącej przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu i obniżeniu w związku z Przyczyną pierwotną oraz gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu w związku z zaistnieniem Nowych okoliczności - prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 grudnia 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 13 grudnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia kursu waluty obcej według którego należy dokonać korekty podstawy opodatkowania podatku od towarów i usług.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

B. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski, jest polskim rezydentem podatkowym oraz jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie obsługi logistycznej podmiotów prowadzących sprzedaż w tzw. kanale e-commerce. Działalność ta stanowi czynności opodatkowane, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka wystawia i otrzymuje faktury, w których kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej:

1.

faktury otrzymywane przez Spółkę dokumentują m.in. zakupy towarów i usług od podmiotów zagranicznych, w odniesieniu do których Spółka rozpoznaje w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca,

2.

faktury wystawiane przez Spółkę dotyczą głównie dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz klientów zagranicznych; w odniesieniu do takich faktur Spółka rozpoznaje w Polsce, odpowiednio, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju.

Może się zdarzyć, że tak wystawione faktury oraz wskazane w nich podstawy opodatkowania wymagać będą korekty. Konieczność korekty może wynikać:

a.

z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, która istniała już na fakturze pierwotnej (dalej: Przyczyna pierwotna), przykładowo z pomyłki w ilości lub cenie towarów lub usług,

b.

z nowej okoliczności, która nie była znana w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez jej wystawcę (dalej: Nowa okoliczność), przykładowo z udzielenia rabatu, zmiany ceny w wyniku późniejszych ustaleń lub negocjacji, uwzględnienia reklamacji czy zwrotu towaru.

W obydwu przypadkach dokonywane korekty mogą zarówno zmniejszać kwotę podstawy opodatkowania (tzw. korekty in minus) jak i zwiększać kwotę podstawy opodatkowania (tzw. korekty in plus).

Wątpliwości Spółki dotyczą tego jaki kurs danej waluty obcej należy stosować dla celów prawidłowego przeliczenia kwoty korekty na złote - w stanie prawnym obowiązującym od 1 października 2021 r., w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626).

Spółka nie stosuje zasad, o których mowa w art. 31a ust. 2b-2d ustawy o VAT, a przepisy te nie są przedmiotem niniejszego wniosku.

Pytania

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 października 2021 r:

1)

w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna Korekty, tj.:

a)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus)?

b)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus)?

2)

w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju, w przypadku, gdy podstawa ta ulega podwyższeniu - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna korekty, tj.:

a)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) właściwy dla potrzeb przeliczenia faktury pierwotnej (korygowanej), tj. kurs ogłoszony/opublikowany na ostatni dzień roboczy, w którym w odniesieniu do danej dostawy powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy przed dniem powstania tego obowiązku wystawiono fakturę - na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury?

b)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność?

3)

w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju, w przypadku gdy podstawa ta ulega obniżeniu - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 października 2021 r:

1)

korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca należy dokonać w następujący sposób:

a)

przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus),

b)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus), natomiast w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus) - wówczas dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

2)

w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju, w przypadku, gdy podstawa ta ulega podwyższeniu

a)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) właściwy dla potrzeb przeliczenia faktury pierwotnej/korygowanej (tj. kurs ogłoszony/opublikowany na ostatni dzień roboczy, w którym w odniesieniu do danej dostawy powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy przed dniem powstania tego obowiązku wystawiono fakturę - na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury),

b)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy w którym zaistniała ta Nowa okoliczność,

3) w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju, w przypadku, gdy podstawa ta ulega obniżeniu: - przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego jaki i w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

UZASADNIENIE

Ustawa o VAT nie zawiera przepisów szczególnych, które regulowałyby zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote w przypadku korekty podstawy opodatkowania. Art. 31a ust. 1 ustawy o VAT wskazuje jedynie, że w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Stosownie zaś do art. 31a ust. 2 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Brak szczególnych regulacji w ww. zakresie nakłada obowiązek interpretowania istniejących norm w świetle ogólnych zasad opodatkowania podatkiem VAT, w szczególności zasady neutralności i opodatkowania faktycznej konsumpcji tak, aby podatek VAT był płacony w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości transakcji z uwzględnieniem jej faktycznego przebiegu, w tym w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących podatnika zasad ujmowania samej korekty.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 października 2021 r. w przypadku korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, korekty tej dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna korekty. Powyższe wynika:

1)

w odniesieniu do przypadków, w których podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu:

- z art. 30a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT, zgodnie z treścią których dla ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu - korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania,

- z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku, gdy podstawa opodatkowania (z tytułu m in. importu usług i dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca) uległa zwiększeniu - korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania,

2)

w odniesieniu do przypadków, w których podstawa opodatkowania uległa obniżeniu:

- z art. 30a ust. 1a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania,

- z art. 29a ust. 15a ustawy o VAT. zgodnie z którym w przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

W ocenie Wnioskodawcy, sposób przeliczania kwot ww. korekt na złote powinien być spójny i odpowiadać sposobowi ujęcia samej korekty oraz dokonania wynikającego z niej zwiększenia lub obniżenia podstawy opodatkowania Powyższe oznacza, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - skoro ustawodawca uzależnił sposób ujęcia korekty od momentu (dnia), w którym zaistniała przyczyna korekty - ten sam moment (dzień) powinien być brany pod uwagę (przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 31a) dla celów ustalenia kursów walut właściwych dla potrzeb określenia kwoty tej korekty w złotych.

Powyższe oznacza konsekwentnie, że w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna korekty, tj.:

a.

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała» już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus),

b.

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus).

W ocenie Wnioskodawcy analogiczne zasady należy stosować w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju, w przypadku gdy podstawa ta ulega podwyższeniu. Powyższe wynika z tego, że zgodnie z art. 29a ust. 17 i 18 ustawy o VAT korekty podstawy opodatkowania dokonuje się w takim przypadku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna korekty, a w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów nie wcześniej jednak niż z deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

Zastosowanie ww. reguł (na zasadzie analogii) do zasad ustalania kursów walut prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju, w przypadku gdy podstawa ta ulega podwyższeniu - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna korekty, tj.:

a.

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) właściwy dla potrzeb przeliczenia faktury pierwotnej (korygowanej), tj. kurs ogłoszony/opublikowany na ostatni dzień roboczy, w którym w odniesieniu do danej dostawy powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy przed dniem powstania tego obowiązku wystawiono fakturę - na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury,

b.

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Zgodnie z art. 29a ust. 14 ww. przepis stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna, zgodnie z art. 29a ust. 15 z kolei w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, warunku posiadania dokumentacji, o której mowa w art. 29a ust. 13 nie stosuje się. W praktyce powyższe oznacza, że w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą.

W ocenie Wnioskodawcy - kierując się akcentowaną wyżej koniecznością zapewnienia spójności zasad ujmowania korekty podstawy opodatkowania oraz zasad stosowania kursów walut dla przeliczenia kwot tego typu korekt na złote - powyższe oznacza, że w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju, w przypadku gdy podstawa ta ulega obniżeniu - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest:

- w części dotyczącej przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega obniżeniu w związku z zaistnieniem Nowych okoliczności - nieprawidłowe,

- w części dotyczącej przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu i obniżeniu w związku z Przyczyną pierwotną oraz gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu w związku z zaistnieniem Nowych okoliczności - prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",:

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. art. 8 ust. 1 ustawy:

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - na podstawie-rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy:

podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Według art. 29a ust. 2 ustawy:

w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów.

Zgodnie z art. 29a ust. 3 ustawy:

przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy:

podstawa opodatkowania obejmuje:

1)

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2)

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Według art. 29a ust. 13 ustawy:

w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Na podstawie art. 29a ust. 14 ustawy:

przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Jak wynika z art. 29a ust. 15 pkt 1 i 2 ustawy:

warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się w przypadku:

1)

eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2)

dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

Natomiast stosownie do art. 29a ust. 15a ustawy:

W przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 29a ust. 17 ustawy:

w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Przy czym stosownie do art. 30a ust. 1 ustawy:

do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ust. 1-1b, 6, 7, 10, 11 i 17.

Według art. 30a ust. 1a ustawy:

w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy:

do ustalenia podstawy opodatkowania - w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa, do określenia kwoty zapłaty, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia można przyjąć ceny towarów udostępnione zgodnie z ust. 2b, jeżeli zostaną udostępnione. W takim przypadku stosuje się odpowiednio tylko przepis art. 29a ust. 1 albo 2.

Natomiast stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy:

w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Zaś zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy:

w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Ponadto stosownie do art. 31a ust. 2a ustawy:

kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

Zatem przepis art. 31a ustawy znajduje zastosowanie, kiedy podstawa opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej. Co do zasady w przypadku gdy podstawa opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Przy czym w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Alternatywnie podatnik może wybrać sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Co więcej, kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

Zgodnie z przedstawionym przez Państwa opisem sprawy Spółka wystawia i otrzymuje faktury, w których kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej:

1.

faktury otrzymywane przez Spółkę dokumentują m.in. zakupy towarów i usług od podmiotów zagranicznych, w odniesieniu do których Spółka rozpoznaje w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca,

2.

faktury wystawiane przez Spółkę dotyczą głównie dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz klientów zagranicznych; w odniesieniu do takich faktur Spółka rozpoznaje w Polsce, odpowiednio, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju.

Może się zdarzyć, że tak wystawione faktury oraz wskazane w nich podstawy opodatkowania wymagać będą korekty. Konieczność korekty może wynikać:

a.

z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, która istniała już na fakturze pierwotnej (dalej: Przyczyna pierwotna), przykładowo z pomyłki w ilości lub cenie towarów lub usług,

b.

z nowej okoliczności, która nie była znana w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez jej wystawcę (dalej: Nowa okoliczność), przykładowo z udzielenia rabatu, zmiany ceny w wyniku późniejszych ustaleń lub negocjacji, uwzględnienia reklamacji czy zwrotu towaru.

W obydwu przypadkach dokonywane korekty mogą zarówno zmniejszać kwotę podstawy opodatkowania (tzw. korekty in minus) jak i zwiększać kwotę podstawy opodatkowania (tzw. korekty in plus).

W tym miejscu należy wskazać, że co do zasady, do przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej, w przypadku wystąpienia "pierwotnej przyczyny korekty", tj. gdy dana przyczyna istniała już (była znana) w momencie rozliczania danej transakcji gospodarczej, niezależnie czy korekta powodowała podwyższenie czy też obniżenie podstawy opodatkowania. W takim przypadku bowiem korekta ma na celu jedynie doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, co do którego miało miejsce wadliwe jego udokumentowanie oraz rozliczenie za dany okres.

W przypadku natomiast korekt z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie realizacji transakcji pierwotnej i nie podlegały udokumentowaniu, w szczególności zwiększających podstawę opodatkowania, mamy do czynienia z nowymi okolicznościami, które podlegają rozliczeniu w momencie ich zaistnienia. W związku z tym nie ma podstaw, aby stosować do nich taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej. W takiej bowiem sytuacji przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej dokonuje się według bieżącego kursu tj. wskazanego na ostatni dzień roboczy poprzedzają dzień zaistnienia okoliczności skutkujących zwiększeniem podstawy opodatkowania.

Jednocześnie nadmienić należy, że w przypadku korekt z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie realizacji transakcji pierwotnej i nie podlegały udokumentowaniu, w szczególności zmniejszających podstawę opodatkowania podstawę opodatkowania przy przeliczaniu kursu waluty obcej należy, co do zasady, zastosować kurs waluty taki, jaki zastosowano pierwotnie przy ustalaniu podstawy opodatkowania tj. zgodnie z art. 31a ust. 1 uptu - średni kurs danej waluty obcej ogłoszonej przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (kurs z transakcji pierwotnej). Natomiast, w drodze wyjątku przy wystawianiu zbiorczych faktur korygujących, można dopuścić stosowanie do przeliczenia jednego kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia takiej zbiorczej faktury korygującej.

W okolicznościach analizowanej sprawy wskanujecie Państwo, że korekta podstawy opodatkowania i w konsekwencji przeliczenia kwot wykazanych w walutach obcych może nastąpić w następujących okolicznościach: - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy:

przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy:

w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

W odniesieniu do ww. transakcji ma zastosowanie art. 29a ust. 15 ustawy.

W przypadku korekty powodującej obniżenie podstawy opodatkowania:

- przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego jaki i w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

- eksport towarów

Na mocy art. 2 pkt 8 ustawy:

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o eksporcie towarów - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a. dostawcę lub na jego rzecz, lub

b. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych - jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy:

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

W odniesieniu do ww. transakcji ma zastosowanie art. 29a ust. 15 ustawy.

W przypadku korekty powodującej obniżenie podstawy opodatkowania: - przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego jaki i w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy:

przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Artykuł 20 ust. 5 ustawy stanowi, że:

w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus).

W przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus), natomiast w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus) - wówczas dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

- import usług

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy:

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W imporcie usług obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi.

W przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus).

W przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus), natomiast w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus) - wówczas dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zatem odnosząc się do Państwa przedmiotu zapytania stwierdzić należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej w odniesieniu do:

1)

korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca należy dokonać w następujący sposób:

a)

przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus),

b)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus), natomiast w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus) - wówczas dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

2)

w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju, w przypadku, gdy podstawa ta ulega podwyższeniu

a)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) właściwy dla potrzeb przeliczenia faktury pierwotnej/korygowanej (tj. kurs ogłoszony/opublikowany na ostatni dzień roboczy, w którym w odniesieniu do danej dostawy powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy przed dniem powstania tego obowiązku wystawiono fakturę - na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury),

b)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy w którym zaistniała ta Nowa okoliczność,

3) w odniesieniu do korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów oraz świadczeniu usług poza terytorium kraju, w przypadku, gdy podstawa ta ulega obniżeniu: - przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego jaki i w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl