0114-KDIP1-1.4012.859.2021.1.AKA - Kurs walutowy dla korekty sprzedaży i zakupów

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.859.2021.1.AKA Kurs walutowy dla korekty sprzedaży i zakupów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 grudnia 2021 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia kursu waluty obcej, według której należy rozliczyć korekty sprzedaży i zakupów krajowych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, A. lub Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski, jest polskim rezydentem podatkowym oraz jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie obsługi logistycznej podmiotów prowadzących sprzedaż w tzw. kanale e-commerce. Działalność ta stanowi czynności opodatkowane, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka wystawia i otrzymuje faktury w których kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej. Przedmiotowe faktury dokumentują:

1)

w odniesieniu do faktur sprzedaży - tzw. sprzedaż krajową, tj. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski,

2)

w odniesieniu do faktur zakupu - tzw. zakupy krajowe, tj. odpłatne nabycie towarów i usług na terytorium Polski.

Może się zdarzyć, że tak wystawione faktury oraz wskazane w nich podstawy opodatkowania wymagać będą korekty. Konieczność korekty może wynikać:

a)

z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, która istniała już na fakturze pierwotnej (dalej: Przyczyna pierwotna), przykładowo z pomyłki w ilości lub cenie towarów lub usług,

b)

z nowej okoliczności, która nie była znana w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez jej wystawcę (dalej: Nowa okoliczność), przykładowo z udzielenia rabatu, zmiany ceny w wyniku późniejszych ustaleń lub negocjacji, uwzględnienia reklamacji czy zwrotu towaru.

W obydwu przypadkach dokonywane korekty mogą zarówno zmniejszać kwotę podstawy opodatkowania (tzw. korekty in minus) jak i zwiększać kwotę podstawy opodatkowania (tzw. korekty in plus).

Wątpliwości Spółki dotyczą tego jaki kurs danej waluty obcej należy stosować dla celów prawidłowego przeliczenia kwoty ww. korekt podstawy opodatkowania na złote.

Spółka nie stosuje zasad, o których mowa w art. 31a ust. 2b-2d ustawy o VAT, a przepisy te nie przedmiotem niniejszego wniosku.

Pytania

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że:

1)

w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej podwyższeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna korekty, tj.:

a)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować kurs właściwy dla potrzeb przeliczenia kwot wykazanych na fakturze pierwotnej?

b)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność?

2)

w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym została wystawiona faktura korygująca?

3)

w odniesieniu do faktur zakupu, w przypadku korekty skutkującej podwyższeniem podstawy opodatkowania, Spółka nie dokonuje samodzielnego przeliczenia kwoty korekty na złote, kwotę podatku naliczonego podlegającego po jej stronie odliczeniu stanowić będzie bowiem kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy?

4)

w odniesieniu do faktur zakupu, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, kwotę, o jaką Spółką będzie zobowiązana zmniejszyć podatek naliczony stanowić będzie:

a)

w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia nie będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę - kwota korekty wyrażona w walucie obcej, przeliczona na złote według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione z dostawcą lub usługodawcą oraz warunki te zostały spełnione?

b)

w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę - kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że:

1)

w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej podwyższeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna korekty, tj.:

a)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować kurs właściwy dla potrzeb przeliczenia kwot wykazanych na fakturze pierwotnej, tj. średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym w odniesieniu do danej dostawy powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy przed tym dniem wystawiono fakturę - średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym wystawiono fakturę,

b)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność,

2)

w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym została wystawiona faktura korygująca,

3)

w odniesieniu do faktur zakupu, w przypadku korekty skutkującej podwyższeniem podstawy opodatkowania, Spółka nie dokonuje samodzielnego przeliczenia kwoty korekty na złote, kwotę podatku naliczonego podlegającego po jej stronie odliczeniu stanowić będzie bowiem kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy,

4)

w odniesieniu do faktur zakupu, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, kwotę, o jaką Spółką będzie zobowiązana zmniejszyć podatek naliczony stanowić będzie:

a)

w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia nie będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę - kwota korekty wyrażona w walucie obcej, przeliczona na złote według średniego kurs danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione z dostawcą lub usługodawcą oraz warunki te zostały spełnione,

b)

w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę - kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy.

UZASADNIENIE

Ustawa o VAT nie zawiera przepisów szczególnych, które regulowałyby zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote w przypadku korekty podstawy opodatkowania. Art. 31a ust. 1 ustawy o VAT wskazuje jedynie, że w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Stosownie zaś do art. 31a ust. 2 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Brak szczególnych regulacji w ww. zakresie nakłada obowiązek interpretowania istniejących norm w świetle ogólnych zasad opodatkowania podatkiem VAT, w szczególności zasady neutralności i opodatkowania faktycznej konsumpcji tak, aby podatek VAT był płacony w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości transakcji z uwzględnieniem jej faktycznego przebiegu, w tym w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących podatnika zasad ujmowania samej korekty.

Zgodnie z przepisami art. 29a ust. 17 ustawy o VAT, w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. W ocenie Wnioskodawcy, sposób przeliczania kwot tego typu korekt na złote powinien być spójny i odpowiadać sposobowi ujęcia samej korekty oraz dokonania wynikającego z niej zwiększenia podstawy opodatkowania. Powyższe oznacza, że w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej podwyższeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna korekty, tj.:

a)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować kurs właściwy dla potrzeb przeliczenia kwot wykazanych na fakturze pierwotnej, średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym w odniesieniu do danej dostawy powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy przed tym dniem wystawiono fakturę - średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym wystawiono tę fakturę,

b)

w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego - dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy, powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnik-sprzedawca może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym wystawił fakturę korygującą pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

* uzgodnienia warunków korekty z nabywcą towaru lub usługobiorcą,

* spełnienia uzgodnionych warunków obniżenia,

* posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub tych usług,

* wystawienia faktury korygującej, która będzie zgodna z tą dokumentacją.

Kierując się akcentowaną wyżej koniecznością zapewnienia spójności rozliczeń, tj. spójności zasad przeliczania kwot wykazanych na fakturach korygujących z zasadami ujmowania takich faktur, w ocenie Wnioskodawcy powyższe oznacza, że w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usług. Zgodnie z art. 86 ust. 10 w związku z ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Zgodnie z art. 106e ust. 11 ww. ustawy, kwoty podatku wykazuje się na fakturach w złotych, przy czym kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

W ocenie Wnioskodawcy z powyższego wynika, że mając na uwadze, iż w przypadku faktur korygujących zakupu (w sytuacji, gdy korekta skutkuje podwyższeniem podstawy opodatkowania, a w konsekwencji także podwyższeniem kwoty podatku naliczonego do odliczenia) odliczenia tego Spółka może dokonać jedynie na podstawie otrzymanej od dostawcy lub usługodawcy faktury - Spółka nie będzie zobowiązana do samodzielnego przeliczania kwoty korekty na złote, kwotę podatku naliczonego podlegającego po jej stronie odliczeniu stanowić będzie bowiem kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnik-nabywca jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym doszło spełnienia łącznie następujących przesłanek:

* doszło do uzgodnienia warunków korekty z dostawcą towaru lub usługodawcą,

* doszło do spełnienia uzgodnionych warunków obniżenia,

przy czym z punktu widzenia ustalenia momentu, w którym po stronie nabywcy powstaje obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego bez znaczenia pozostaje moment otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. W Objaśnieniach podatkowych z 23 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań "Slim VAT" oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących wprowadzonych ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2419), str. 11, wskazano, że w takim przypadku zmniejszenie podatku naliczonego należy ująć w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego (WEW).

W ocenie Wnioskodawcy powyższe oznacza, że w odniesieniu do faktur zakupu, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, kwotę o jaką Spółką będzie zobowiązana zmniejszyć podatek naliczony stanowić będzie:

a)

w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia nie będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę - kwota korekty wyrażona w walucie obcej, przeliczona na złote według średniego kurs danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione z dostawcą lub usługodawcą oraz warunki te zostały spełnione,

b)

w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę - kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli zatem, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl