0114-KDIP1-1.4012.79.2017.2.JO, 5% stawka VAT dla dostawy map drukowanych. - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0114-KDIP1-1.4012.79.2017.2.JO - 5% stawka VAT dla dostawy map drukowanych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 maja 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.79.2017.2.JO 5% stawka VAT dla dostawy map drukowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2017 r. (data wpływu4 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy map drukowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy map drukowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca D. SPÓŁKA AKCYJNA (zwany dalej D.) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność na kartograficznym rynku wydawniczym. D. planuje zawarcie umowy z detalicznym sprzedawcą, na podstawie której D. będzie zobowiązany do wyprodukowania oraz dostarczenia, jednostronicowych map przedstawiających obszar Polski, Europy lub Świata (zwane dalej Mapami). Mapy zostaną wyprodukowane z użyciem materiału plastikowego, gdzie wyprodukowanie nastąpi jedną z poniższych technik:

1.

wyprodukowanie map na papierze techniką druku offsetowego a następnie na ich zalaminowaniu plastikową folią bądź

2.

bezpośrednim wydruku map na plastikowym podłożu.

Mapy będą mogły być wykorzystywane jako podkładki na biurko lub jako podręczne mapy ścienne.

D. wystąpił do Urzędu Statystycznego w celu oceny klasyfikacyjnej Map zgodnie zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W dniu 13 marca 2017 r. D. otrzymał opinię Urzędu Statystycznego na podstawie, której poinformowano, iż Mapy, będą mieścić się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod następującą pozycją PKWiU 58.11.16.0 "Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT będzie opodatkowana dostawa Map wydrukowanych na papierze techniką druku offsetowego a następnie zalaminowane plastikową folią bądź bezpośrednio wydrukowane na plastikowym podłożu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 2 pkt 6 ustawy VAT, towarami - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy VAT, stawka podatku wynosi 22%. Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Jednakże, na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z art. 41 ust. 2a ustawy VAT wynika z kolei, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293ze zm.). Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w dziale 58 "Usługi związane z działalnością wydawniczą" mieszczącym się w sekcji J wymienione zostały m.in.:

1.

58.1 - Usługi związane z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji;

2.

58.11 - Usługi związane z wydawaniem książek;

3.

58.11.1 - Książki drukowane;

4.

58.11.16 - Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej;

5.

58.11.16.0 - Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej.

W załączniku nr 10 do ustawy VAT, zawarto wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W tym załączniku pod pozycją 32 wskazano książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea (PKWiU ex 58.11.1). Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnia zastosowanie wskazanej stawki podatku od spełnia określonych w powołanych regulacjach warunków, w tym m.in. posiadania przez niektóre towary oznaczenia stosowanego na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Przedmiotowy warunek dotyczy jednakże wyłącznie drukowanych książek. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (map), które to mieszczą sięw grupowaniu oznaczonym symbolem ex 58.11.1, stosuje się stawkę 5%.

Uwzględniając powyższe, należy wskazać, iż Mapy, są towarem który jest wskazany w załączniku nr 10 do ustawy VAT pod pozycją 32. Z uwagi jednak, że załącznik nr 10 przewiduje dla Map niższą stawkę VAT (5%) - ta stawka znajdzie zastosowanie do dostawy w tym zakresie. Zatem do Map zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z załącznikiem nr 10 ustawy.

Biorąc zatem pod uwagę powołane przepisy w kontekście analizowanej sprawy należy stwierdzić, że 5% stawka podatku VAT będzie miała zastosowanie do planowanej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676) do dnia 31 grudnia 2017 r. dla celów podatku od towarów i usług obowiązuje klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 72 wymieniony został symbol ex 58.11.1 "Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek".

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z pkt 1 objaśnienia pod omawianym załącznikiem do ustawy, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu - zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Jak wspomniano powyżej, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 32 tego załącznika, wymieniony został symbol PKWiU ex 58.11.1 "Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea".

Uwzględniając powyższe należy zauważyć, że symbol PKWiU 58.11.1, który obejmuje m.in. mapy wytwarzane metodami poligraficznymi, wymieniony został przez ustawodawcę w załączniku 3 oraz w załączniku 10 do ustawy o VAT. Z uwagi jednak, że załącznik nr 10 przewiduje dla map wytwarzanych metodami poligraficznymi niższą stawkę VAT (5%) -ta stawka znajdzie zastosowanie do dostawy w tym zakresie. Zatem do map wytwarzanych metodami poligraficznymi (sklasyfikowanych w PKWiU 58.11.1) zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z załącznikiem nr 10 ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że planuje zawarcie umowy z detalicznym sprzedawcą, na podstawie której będzie zobowiązany do wyprodukowania oraz dostarczenia, jednostronicowych map przedstawiających obszar Polski, Europy lub Świata (zwane dalej Mapami). Mapy zostaną wyprodukowane z użyciem materiału plastikowego, gdzie wyprodukowanie nastąpi jednąz technik: wyprodukowanie map na papierze techniką druku offsetowego a następnie na ich zalaminowaniu plastikową folią bądź bezpośrednim wydruku map na plastikowym podłożu. Mapy będą mogły być wykorzystywane jako podkładki na biurko lub jako podręczne mapy ścienne.

Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w celu oceny klasyfikacyjnej Map zgodnie zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W dniu13 marca 2017 r. Wnioskodawca otrzymał opinię Urzędu Statystycznego na podstawie, której poinformowano, że Mapy, będą mieścić się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod następującą pozycją PKWiU 58.11.16.0 "Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej".

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia właściwej stawki podatku VAT dla dostawy Map wydrukowanych na papierze techniką druku offsetowego a następnie zalaminowane plastikową folią bądź bezpośrednio wydrukowane na plastikowym podłożu.

Biorąc pod uwagę opis sprawy w kontekście wskazanych przepisów ustawy o VAT należy stwierdzić, że w sytuacji gdy przedmiotowe mapy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.11.16.0 i są wytwarzane metodami poligraficznymi, to ich dostawa podlega opodatkowaniu według stawki podatku 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Nadmienia się, że interpretację wydano przy założeniu, że wskazana przez Wnioskodawcę klasyfikacja PKWiU jest prawidłowa. Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Unii Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie,w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl