0114-KDIP1-1.4012.538.2022.1.MŻ - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez stowarzyszenie

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.538.2022.1.MŻ Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez stowarzyszenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 28 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Lokalna Grupa Działania " (...)" jest osobą prawną. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, Lokalna Grupa Działania " (...)" jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT. Lokalna Grupa Działania " (...)" nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega rejestracji w rejestrze podatników.

Lokalna Grupa Działania " (...)" od czerwca 2018 r. realizuje projekt " (...)" w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Kultura i Dziedzictwo Działania 6.2- Dziedzictwo Naturalne" - Poddziałania 6.2.3. - "Efektywne Wykorzystanie Zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego" województwa (...) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Lokalna Grupa Działania wykonując zadania w ramach projektu zakupi usługi, które zawierają podatek VAT. W myśl wytycznych dla Poddziałania 6.2.3. kosztem kwalifikacyjnym realizowanych zadań może być podatek VAT pod warunkiem, że nie może być on w żaden sposób odzyskany. W ramach realizowanej operacji zaplanowano następujące zadania:

- roboty Budowlane,

- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,

- nadzór w projekcie,

- promocja projektu,

- koszty pośrednie,

- studium wykonalności/biznes plan.

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Lokalna Grupa Działania nie jest także czynnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Po zakończeniu realizacji projektu powstałe materiały nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Pytanie

Czy Lokalna Grupa Działania " (...)", nie będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach otrzymanej dotacji w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Kultura i Dziedzictwo Działania 6.2- Dziedzictwo Naturalne" - Poddziałania 6.2.3. - "Efektywne Wykorzystanie Zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego" województwa (...) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"?

Państwa stanowisko w sprawie

Lokalna Grupa Działania " (...)" nie prowadzi gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Lokalna Grupa Działania " (...)" w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT poniesionego w ramach realizowanego projektu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi:

a)

suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), zwana dalej ustawą - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Artykuł 2 ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Na mocy art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z treści wniosku wynika, że Lokalna Grupa Działania " (...)" od czerwca 2018 r. realizuje projekt pn. " (...)" w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Kultura i Dziedzictwo Działania 6.2- Dziedzictwo Naturalne" - Poddziałania 6.2.3. - "Efektywne Wykorzystanie Zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego" województwa (...) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". W ramach realizowanej operacji zaplanowano następujące zadania: roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, nadzór w projekcie, promocja projektu, koszty pośrednie, studium wykonalności/biznes plan. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Po zakończeniu realizacji projektu powstałe materiały nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podlega również rejestracji w rejestrze podatników VAT.

Państwa wątpliwości dotyczą braku prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. " (...)".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż nie jesteście Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, nie mają Państwo prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym, nie przysługuje również Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, biorąc pod uwagę powołane przepisy należy stwierdzić, że Lokalna Grupa Działania " (...)" nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Zatem, Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy, iż pojęcie "kosztu kwalifikowanego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.)

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwerm systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym,

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl