0114-KDIP1-1.4012.455.2022.2.MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.455.2022.2.MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla sprzedaży nieruchomości obejmującej działki nr 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1 podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz możliwości rezygnacji z tego zwolnienia i wyboru opodatkowania. Uzupełnili Państwo wniosek pismem z 24 sierpnia 2022 r. (wpływ 26 sierpnia 2022 r.) oraz - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 6 października 2022 r. (wpływ 10 października 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (ostatecznie doprecyzowany pismem z 24 sierpnia 2022 r.)

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, prowadzącym działalność gospodarczą w branży (...). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się spedycją drogową pojazdów samochodowych nowych i używanych, a ponadto Wnioskodawca świadczy usługi przechowywania pojazdów w centrum logistycznym w (...), zapewnia obsługę tychże przechowywanych pojazdów, świadczy usługi naprawy pojazdów w warsztacie prowadzonym w centrum logistycznym w (...) (warsztat znajduje się na nieruchomości, która nie jest przedmiotem niniejszego wniosku).

Przechowywanie pojazdów w centrum logistycznym odbywa się na drogowym terminalu samochodowym, zwanym dalej "Parkingiem", w skład którego wchodzą miejsca parkingowe oraz drogi wewnętrzne - wykonane z kostki (z tym zastrzeżeniem, że miejsca postojowe na działce 10/1 są utwardzone tłuczniem, a nie kostką).

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykorzystuje m.in. wymienione niżej nieruchomości będące własnością Wnioskodawcy:

- działka 1/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 2/1 zabudowana budynkiem biurowym o jednej kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacjach nadziemnych w postaci parteru i poddasza użytkowego (dalej zwanym "Budynkiem"), po prawej stronie budynku działka utwardzona jest kostką, w tylnej części budynku niewielka części działki zabudowana jest parkingiem z kostki dla pracowników lub gości (dalej zwanym "Parkingiem pracowniczym"), po lewej stronie budynku znajdują się drzewa,

- działka 3/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 3/2 zabudowana Parkingiem, w południowej części działki zlokalizowany jest otwarty zbiornik na wodę,

- działka 3/3 zabudowana Parkingiem,

- działka 4/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 5/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 6/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 7/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 7/2 zabudowana Parkingiem oraz główną drogą wewnętrzną z kostki,

- działka 8/1 zabudowana Parkingiem oraz główną drogą wewnętrzną z kostki,

- działka 9/1 zabudowana Parkingiem pracowniczym oraz drogami wewnętrznymi (drogi utwardzone z kostki),

- działka 9/2 zabudowana Parkingiem pracowniczym oraz drogami wewnętrznymi (drogi utwardzone z kostki).

Ponadto Wnioskodawca jest współwłaścicielem w udziale 6/8 części działki 10/1, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna (z kostki) tworząca drogę dojazdową do miejsc parkingowych, a pozostała części działki jest utwardzona tłuczniem (bez kostki), na którym Wnioskodawca także przechowuje pojazdy klientów.

Przez centralną cześć działek (z wyłączeniem działki 9/1, 9/2 i 2/1) biegną trzy podziemne rurociągi (...). Wzdłuż przebiegu rurociągów przebiega strefa bezpieczeństwa o szerokości 45 m, której Wnioskodawca nie może wykorzystywać do parkowania pojazdów. Te części działek (około 10 200 metrów kwadratowych) są zabudowane ażurową płytą betonową.

Budynek jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę od około 2000 r. na własne cele biurowe Wnioskodawcy. Wnioskodawca rozpoczął budowę Parkingu położonego na działkach nr 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1 oraz parkingu zlokalizowanego na działce nr 10/1 w 2003 r., zaś pozwolenie na ich użytkowanie uzyskał w 2013 r. W przypadku Parkingu pracowniczego zlokalizowanego na działkach nr: 2/1, 9/1 oraz 9/2, parking ten powstał w roku 2004 i jest użytkowany od roku 2005. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje Parking pracowniczy o powierzchni około 1 500 metrów kwadratowych do parkowania pojazdów gości lub pracowników (działki nr 9/1, 9/2 i 2/1) i Parking o powierzchni ponad 100 000 metrów kwadratowych (działki nr 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 10/1) do przechowywania pojazdów oddanych na przechowanie przez klientów Wnioskodawcy. Budynek był poddany rozbudowie ukończonej w roku 2005. Od tej daty Budynek nie podlegał ulepszeniom ani modyfikacjom przekraczającym 30% wartości początkowej danego środka trwałego. Parking pracowniczy nie podlegał ulepszeniom ani modyfikacjom przekraczającym 30% wartości początkowej danego środka trwałego od 2005 r. Parking nie podlegał ulepszeniom ani modyfikacjom przekraczającym 30% wartości początkowej danego środka trwałego począwszy od 2013 r. Od tego czasu Budynek i budowle są nieprzerwanie wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem rurociągu, z którego Wnioskodawca nie korzysta).

Wnioskodawca nie występował dla przedmiotowej nieruchomości o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wniosku jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, przy czym plan ten przewiduje dla niniejszej nieruchomości następujące przeznaczenie: 11 Px - Tereny obiektów i urządzeń składów i magazynów, 09 KDL - Tereny dróg publicznych lokalnych, 1S - Teren o funkcji magazynowo-składowej z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, E8MN/U - Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług, KD - Teren dróg.

Wnioskodawca zawarł w czerwcu 2022 r. umowę przedwstępną sprzedaży ze spółką będącą podatnikiem VAT czynnym. W ramach umowy przedwstępnej planowana jest sprzedaż wskazanych w niniejszym wniosku działek, których aktualnie wyłącznym właścicielem jest Wnioskodawca. Wnioskodawca rozważa także sprzedaż własności działki 10/1 po uprzednim nabyciu własności udziału w pozostałych 2/8 części działki 10/1.

Przedmiotem planowanej transakcji jest dostawa nieruchomości gruntowych wraz z naniesieniami. W szczególności przedmiotem transakcji nie będą zawarte przez Wnioskodawcę umowy z kontrahentami, ani nie nastąpi przeniesienie pracowników Wnioskodawcy.

Umowa przedwstępna przewiduje uprawnienie kupującego do cesji praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej na inny podmiot.

W piśmie uzupełniającym z 6 października 2022 r. uzupełnili Państwo opis zdarzenia przyszłego następująco:

Spółka planuje, że przedmiotem planowanej sprzedaży będzie również działka nr 10/1, przy czym nie można wykluczyć, że działka o tym numerze nie będzie przedmiotem sprzedaży w ramach transakcji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego. Niemniej jednak Spółka wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej, w której zostanie uwzględniona także działka nr 10/1.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki opisane poniżej naniesienia, to jest:

- parking zlokalizowany na działkach nr: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 10/1;

- parking pracowniczy zlokalizowany na działkach nr 2/1, 9/1, 9/2;

- główna droga wewnętrzna znajdująca się na działce nr 7/2 i 8/1;

- drogi wewnętrzne znajdujące się na działkach nr 9/1, 9/2, 10/1

- stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane.

Natomiast otwarty zbiornik na wodę, zlokalizowany na działce nr 3/2 jest przeciwpożarowym zbiornikiem naturalnym. W efekcie, w ocenie Spółki zbiornik na wodę nie spełnia definicji budowli. Zbiornik istniał na nieruchomości w momencie jej nabycia przez Spółkę.

Wskazane we wniosku rurociągi nie stanowią własności Spółki, a zatem są własnością przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.

W odniesieniu do parkingu zlokalizowanego na działkach nr: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 10/1 oraz parkingu pracowniczego zlokalizowanego na działkach nr 9/1, 9/2 Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wybudowania każdej z tych budowli.

W odniesieniu do parkingu pracowniczego zlokalizowanego na działce nr 2/1 Spółka informuje, że ta budowla została wzniesiona przez poprzednika prawnego Spółki, tj. spółkę B sp. z o.o. (dalej: "Spółka Przejęta"), przy czym tej Spółce Przejętej przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od budowy budowli. Następnie na przełomie lat 2002 i 2003, już po wykonaniu budowli, wyżej wymieniona Spółka Przejęta połączyła się ze Spółką, przy czym spółką przejmującą była Spółka.

Spółka wybudowała główną drogę wewnętrzną znajdującą się na działce nr 7/2 i 8/1, jak również drogi wewnętrzne znajdujące się na działce 10/1. Te prace były wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę z 23 kwietnia 2003 r. Faktyczne prace zostały rozpoczęte wkrótce po uzyskaniu wskazanego pozwolenia na budowę. Pozwolenie na użytkowanie budowli zostało wydane 20 listopada 2013 r. i w tej dacie budowle objęte pozwoleniem zostały oddane do użytkowania do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, tj. droga główna zlokalizowana na działkach nr 7/2 i 8/1 oraz droga wewnętrzna zlokalizowana na działce 10/1 (jak również Parking zlokalizowany na działkach nr: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 10/1) były i są wykorzystywane w ramach drogowego terminalu samochodowego, gdzie są przede wszystkim przechowywane pojazdy klientów Spółki.

W momencie nabycia przez Spółkę, działki nr 9/1 i 9/2 były utwardzone betonem (nie z kostki). Spółka wymieniła utwardzenie na nawierzchnię z kostki betonowej, co jest klasyfikowane przez Spółkę, jako rozebranie starej budowli (nawierzchni betonowej) i budowa nowej budowli (nawierzchni z kostki). Prace zostały rozpoczęte w czerwcu 2004 r. i ukończone w końcu czerwca 2005 r. i wtedy też drogi wewnętrzne zlokalizowane na działkach 9/1 i 9/2 zostały oddane do użytkowania do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, tj. były i są wykorzystywane w ramach drogowego terminalu samochodowego, gdzie są przede wszystkim przechowywane pojazdy klientów Spółki.

Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wybudowaniem wymienionych budowli, tj. głównej drogi wewnętrznej znajdującej się na działce nr 7/2 i 8/1; dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr 9/1, 9/2, 10/1.

Spółka informuje także, iż w ostatnich dwóch latach nie ponosiła wydatków na ulepszenie którejkolwiek budowli, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej danej budowli.

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa nieruchomości zgodnie z przedstawionym opisem będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy w odniesieniu do planowanej transakcji dostawy nieruchomości będzie możliwa rezygnacja ze zwolnienia i wybór opodatkowania podatkiem VAT według stawki 23%?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie przedstawione w piśmie z 24 sierpnia 2022 r.)

Odnośnie pytania numer 1:

Stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy o podatku VAT: "W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu".

W pierwszej kolejności należy zatem ustalić, czy będące przedmiotem planowanej dostawy nieruchomości gruntowe, czy też grunty zabudowane budynkami lub budowlami i wówczas dla potrzeb podatku VAT przedmiotem dostawy te budynku lub budowle, względnie ich części.

Z uwagi na okoliczność, że ustawa o podatku VAT nie zawiera definicji budynków ani budowli, zasadne w tym zakresie jest posłużenie się definicjami zawartymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, która w art. 3 pkt 2 definiuje budynek, jako "obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach".

Stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane budowla jest to: "każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową".

Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane obiekt liniowy to "obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga (...)".

W świetle przytoczonych powyżej regulacji należy stwierdzić, że Budynek, jako obiekt trwale związany z gruntem, posiadający ściany oraz dach jest budynkiem. Tym samym działkę nr 2/1 należy uznać za zabudowaną.

Nie ulega także wątpliwości, że drogi wewnętrzne zlokalizowane na działkach 9/1 i 9/2 oraz droga wewnętrzna na działce 10/1 stanowią obiekty liniowe, tj. rodzaj budowli. W efekcie działki 9/1 i 9/2 oraz 10/1 także działkami zabudowanymi.

Na działkach 2/1, 9/1 i 9/2, a także na działkach o numerach: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1 zlokalizowany jest plac z kostki.

Parking zlokalizowany na działkach nr 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1 oraz 10/1 jest wykorzystywany, jako drogowy terminal samochodowy dla przechowywanych pojazdów oddanych na przechowanie przez klientów Wnioskodawcy, a Parking pracowniczy zlokalizowany na działkach nr 2/1, 9/1 oraz 9/2 do parkowania pojazdów gości lub pracowników Wnioskodawcy. W opinii Wnioskodawcy duża powierzchnia Parkingu zlokalizowanego na działkach nr: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, a także 10/1 oraz relatywnie mała powierzchnia Budynku prowadzi do wniosku, że Parking nie służy wykorzystaniu Budynku zgodnie z przeznaczeniem (nie zapewnia możliwości użytkowania Budynku zgodnie z jego przeznaczeniem służąc np. jako parking dla pracowników lub klientów korzystających z Budynku), ale stanowi samodzielny obiekt. Wyżej opisany Parking sam w sobie stanowi aktywo wykorzystywane do świadczenia usług przechowywania pojazdów i nie pełni roli służebnej względem Budynku.

W ocenie Wnioskodawcy powyższe prowadzi do wniosku, że Parking nie wypełnia definicji "urządzenia budowlanego" zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane. Przepis ten definiuje urządzenia budowlane, jako "urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki". Brak związku Parkingu z budynkiem oraz brak spełnienia przesłanki zapewniania możliwości użytkowania obiektu (Budynku) zgodnie z jego przeznaczeniem wyłącza parking spod zakresu definicyjnego "urządzenia budowlanego" i powoduje konieczność uznania Parkingu za samodzielny obiekt budowlany (budowlę).

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 czerwca 2021 r., znak 0112-KDIL1-2.4012.139.2021.2.NF, akceptując stanowisko podatnika, iż: "W odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego ogrodzenia mogą stanowić urządzenia budowlane związane z innymi obiektami albo występować jako wyodrębnione obiekty budowlane. Jednakże jeżeli mamy do czynienia wyłącznie z ogrodzeniem, należy traktować je wyłącznie jako obiekt budowlany wymagający zgłoszenia. Wykonanie ogrodzenia na działce niezabudowanej powoduje powstanie obiektu. Fragment tego ogrodzenia należy uznać za budowlę w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane".

Zbliżone stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 25 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 1056/14, stwierdzając: "należy w tym miejscu podzielić pogląd prezentowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, że ogrodzenie działki zabudowanej jest urządzeniem budowlanym zaś niezabudowanej obiektem budowlanym".

W efekcie w ocenie Wnioskodawcy wszystkie działki, na których zlokalizowany jest Parking stanowią działki zabudowane budowlą; to działki o numerach: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1 oraz 10/1. Nawet gdyby uznać Parking pracowniczy zlokalizowany na działkach nr 2/1, 9/1 oraz 9/2, jako służący potrzebom budynku, za urządzenie budowlane niebędące budowlą, to na działkach o numerach 2/1, 9/1 oraz 9/2 zlokalizowane budynek (działka 2/1) oraz droga (działka 9/1) oraz drogi wewnętrzne (9/2), które samodzielnie powodują uznanie tych działek za zabudowane.

Dodatkowo na działkach o numerach: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, a także 10/1 zlokalizowany jest rurociąg ropy naftowej. Stosownie do art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane definiuje obiekt liniowy, jako: "obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego". Tym samym, rurociąg, jako obiekt liniowy, stanowi budowlę, a w efekcie działki o numerach: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1 oraz 10/1 należy uznać za zabudowane także z tytułu przebiegającego przez nie rurociągu.

Po identyfikacji, przedmiotem sprzedaży wyłącznie nieruchomości zabudowane, należy zweryfikować możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT: "zwalnia się od podatku: dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata".

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku VAT: "zwalnia się od podatku: dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów".

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT pierwsze zasiedlenie jest "to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej".

Artykuł 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT wprowadza zwolnienie z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dostawa ma miejsce po upływie 2 lat od "pierwszego zasiedlenia" w rozumieniu art.2pkt14 ustawy o podatku VAT.

Mając na względzie, że wszystkie budynki i budowle będące przedmiotem planowanej dostawy powstały przed wielu laty, nieustannie użytkowane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na prowadzonym centrum logistycznym oraz nie były przedmiotem istotnych ulepszeń w ciągu ostatnich dwóch lat, należy przyjąć, że planowana transakcja nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. W efekcie do tejże dostawy będzie miał zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

Z uwagi na okoliczność, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT, regulacja art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku VAT nie może mieć zastosowania, gdyż zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT stosuje się tylko w przypadkach dostaw nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa w punkcie 10.

Odnośnie pytania numer 2:

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o podatku VAT: "Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części".

Stosownie natomiast do art. 43 ust. 11 ustawy o podatku VAT: "Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)

adres budynku, budowli lub ich części."

W świetle powyższego, transakcja dostawy nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% pod warunkiem, że Wnioskodawca i kupujący (pierwotny lub nowy kupujący, który wszedłby na podstawie umowy cesji w miejsce pierwotnego kontrahenta Wnioskodawcy):

a)

będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi,

b)

złożą zgodne oświadczenie przed dniem dokonania dostawy lub w akcie notarialnym dokumentującym transakcję dostawy nieruchomości,

c)

oświadczenie będzie zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 43 ust. 11 ustawy o podatku VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W odniesieniu do art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, nieruchomość zarówno gruntowa, jak i zabudowana spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być opodatkowana właściwą stawką podatku, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Zastosowanie zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia dostawy towarów zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku:

dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. "Pierwsze zasiedlenie" budynku lub jego części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika - bowiem w obydwu przypadku doszło do korzystania z budynku.

Należy przy tym wskazać, że jak wynika z art. 43 ust. 10 ustawy:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

W tym miejscu należy nadmienić, że dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "budynku", "budowli". W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - Prawo budowlane.

W myśl art. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 3a i pkt 9 ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

2)

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3)

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a) obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, droga kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że przez centralną część działek (z wyłączeniem działki 9/1, 9/2 i 2/1) biegną trzy podziemne rurociągi (...). Zgodnie z Państwa wskazaniem rurociągi nie stanowią własności Spółki, lecz własnością przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 48 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Zgodnie z art. 47 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego:

Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu.

Jak stanowi art. 48 Kodeksu cywilnego:

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Z ww. przepisów prawa cywilnego wynika, że przedmiotem sprzedaży zawsze jest grunt wraz ze wszystkimi budynkami i urządzeniami trwale z tym gruntem związanymi.

Jednak stosownie do art. 49 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Z powyższego przepisu wynika, że jeśli przebiegające pod/nad daną działką części infrastruktury są przyłączone do przedsiębiorstw świadczących usługi przesyłowe, to stanowią one własność tych przedsiębiorstw.

Wobec tak przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych wyżej przepisów Kodeksu cywilnego należy stwierdzić, że skoro biegnące przez działki trzy podziemne rurociągi przesyłowe służące do transportu ropy naftowej nie są własnością Wnioskodawcy, to przedmiotem dostawy będzie wyłącznie grunt, a więc elementy infrastruktury technicznej nie powinny być uwzględnione przy rozstrzygnięciu, czy opisana sprzedaż będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT.

W celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie dla dostawy opisanej zabudowanej nieruchomości obejmującej działki nr 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1 zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy i kiedy w odniesieniu do Budynku i budowli miało miejsce pierwsze zasiedlenie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, prowadzącym działalność gospodarczą w branży (...). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykorzystuje m.in. wymienione niżej nieruchomości będące własnością Wnioskodawcy:

- działka 1/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 2/1 zabudowana budynkiem biurowym o jednej kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacjach nadziemnych w postaci parteru i poddasza użytkowego (dalej zwanym "Budynkiem"), po prawej stronie budynku działka utwardzona jest kostką, w tylnej części budynku niewielka części działki zabudowana jest parkingiem z kostki dla pracowników lub gości (dalej zwanym "Parkingiem pracowniczym"), po lewej stronie budynku znajdują się drzewa,

- działka 3/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 3/2 zabudowana Parkingiem, w południowej części działki zlokalizowany jest otwarty zbiornik na wodę,

- działka 3/3 zabudowana Parkingiem,

- działka 4/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 5/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 6/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 7/1 zabudowana Parkingiem,

- działka 7/2 zabudowana Parkingiem oraz główną drogą wewnętrzną z kostki,

- działka 8/1 zabudowana Parkingiem oraz główną drogą wewnętrzną z kostki,

- działka 9/1 zabudowana Parkingiem pracowniczym oraz drogami wewnętrznymi (drogi utwardzone z kostki),

- działka 9/2 zabudowana Parkingiem pracowniczym oraz drogami wewnętrznymi (drogi utwardzone z kostki).

Ponadto Wnioskodawca jest współwłaścicielem w udziale 6/8 części działki 10/1, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna (z kostki) tworząca drogę dojazdową do miejsc parkingowych, a pozostała części działki jest utwardzona tłuczniem (bez kostki), na którym Wnioskodawca także przechowuje pojazdy klientów.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki wymienione niżej naniesienia, to jest:

- Parking zlokalizowany na działkach nr: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 10/1;

- Parking pracowniczy zlokalizowany na działkach nr 2/1, 9/1, 9/2;

- główna droga wewnętrzna znajdująca się na działce nr 7/2 i 8/1;

- drogi wewnętrzne znajdujące się na działkach nr 9/1, 9/2, 10/1

- stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane.

Natomiast otwarty zbiornik na wodę zlokalizowany na działce nr 3/2 jest przeciwpożarowym zbiornikiem naturalnym i nie spełnia definicji budowli. Zbiornik istniał na nieruchomości w momencie jej nabycia przez Spółkę.

Budynek jest wykorzystywany od około 2000 r. na własne cele biurowe Wnioskodawcy. Budynek był poddany rozbudowie ukończonej w 2005 r. Od tej daty Budynek nie podlegał ulepszeniom ani modyfikacjom przekraczającym 30% wartości początkowej danego środka trwałego

Wnioskodawca w 2003 r. rozpoczął budowę Parkingu położonego na działkach nr 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1 oraz parkingu zlokalizowanego na działce nr 10/1, zaś pozwolenie na ich użytkowanie uzyskał w 2013 r. W przypadku Parkingu pracowniczego zlokalizowanego na działkach nr: 2/1, 9/1 oraz 9/2, parking ten powstał w roku 2004 i jest użytkowany od roku 2005. Parking pracowniczy zlokalizowany na działce nr 2/1 został wzniesiony przez poprzednika prawnego Spółki. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wybudowania Parkingu zlokalizowanego na działkach nr: 1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 10/1 oraz Parkingu pracowniczego zlokalizowanego na działkach nr 9/1, 9/2. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje Parking pracowniczy do parkowania pojazdów gości lub pracowników i Parking do przechowywania pojazdów oddanych na przechowanie przez klientów Wnioskodawcy.

Spółka wybudowała główną drogę wewnętrzną znajdującą się na działce nr 7/2 i 8/1, jak również drogi wewnętrzne znajdujące się na działce nr 10/1. Pozwolenie na użytkowanie budowli zostało wydane 20 listopada 2013 r. i w tej dacie budowle objęte pozwoleniem zostały oddane do użytkowania do działalności opodatkowanej podatkiem VAT w ramach drogowego terminalu samochodowego, gdzie są przede wszystkim przechowywane pojazdy klientów Spółki.

W momencie nabycia przez Spółkę, działki nr 9/1 i 9/2 były utwardzone betonem (nie z kostki). Spółka wymieniła utwardzenie na nawierzchnię z kostki betonowej, co jest klasyfikowane przez Spółkę, jako rozebranie starej budowli (nawierzchni betonowej) i budowa nowej budowli (nawierzchni z kostki). Prace zostały rozpoczęte w czerwcu 2004 r. i ukończone w końcu czerwca 2005 r. i wtedy też drogi wewnętrzne zlokalizowane na działkach 9/1 i 9/2 zostały oddane do użytkowania do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, tj. były i są wykorzystywane w ramach drogowego terminalu samochodowego, gdzie są przede wszystkim przechowywane pojazdy klientów Spółki.

W ostatnich dwóch latach Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie którejkolwiek budowli, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej danej budowli.

Wnioskodawca zawarł w czerwcu 2022 r. umowę przedwstępną sprzedaży ze spółką będącą podatnikiem VAT czynnym. W ramach umowy przedwstępnej planowana jest sprzedaż wskazanych w niniejszym wniosku działek, których aktualnie wyłącznym właścicielem jest Wnioskodawca, a także działka nr 10/1 po uprzednim nabyciu własności udziału w pozostałych 2/8 części działki. Przedmiotem planowanej transakcji jest dostawa nieruchomości gruntowych wraz z naniesieniami. Umowa przedwstępna przewiduje uprawnienie kupującego do cesji praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej na inny podmiot.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że planowana dostawa nieruchomości, tj. działek nr 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1 zabudowanych Budynkiem i budowlami, nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w okresie krótszym niż dwa lata od niego, bowiem od pierwszego zasiedlenia Budynku i budowli do momentu ich sprzedaży upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W ostatnich dwóch latach Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie którejkolwiek budowli i Budynku, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej danej budowli i Budynku. Budynek był poddany rozbudowie ukończonej w 2005 r. Od tej daty Budynek nie podlegał ulepszeniom ani modyfikacjom przekraczającym 30% wartości początkowej danego środka trwałego i jest nieprzerwanie wykorzystywany przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, z dniem ponownego przekazania do użytkowania na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy doszło do ponownego zasiedlenia Budynku po poniesionych nakładach na jego ulepszenie.

Zatem, z uwagi na fakt, że od pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata to w odniesieniu do Budynku i budowli posadowionych na nieruchomości zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jak wskazano powyżej, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według tych samych regulacji jak budynki i budowle na nim posadowione. W konsekwencji - na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy - również sprzedaż gruntu (działek nr 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1), z którym związany jest ww. Budynek i budowle, będzie zwolniona od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zatem, sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

W związku z tym, że planowana transakcja sprzedaży ww. nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, dalsza analiza zwolnień ww. czynności - wynikająca z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 2 ustawy - jest bezzasadna.

Państwa wątpliwości w dalszej kolejności dotyczą możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku oraz złożenia zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, i wyborze opodatkowania dostawy Budynku i budowli.

Należy wskazać, jeśli Strony transakcji (Wnioskodawca i Kupujący) podejmą decyzję o rezygnacji ze zwolnienia od podatku, spełniając warunki z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, to dostawa zabudowanej Budynkiem i budowlami nieruchomości (działek nr 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1), będzie podlegała opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT.

Zatem stanowisko Państwa należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie Organ wskazuje, że w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy zabudowanej Budynkiem i budowlami nieruchomości (działek nr 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1) stawką podatku VAT w wysokości 23% zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musicie się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Macie Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl